Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik

NN 37/2020 (27.3.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

794

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA ULJANIK

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik, koja je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik (»Narodne novine«, br. 131/10 i 8/11, u daljnjem tekstu: Odluka o koncesiji), s društva ULJANIK d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula, OIB: 56243843109 (u daljnjem tekstu: Dosadašnji ovlaštenik koncesije), na novog Ovlaštenika koncesije, društvo ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Flaciusova 1, Pula, OIB: 77553867416 (u daljnjem tekstu: Novi ovlaštenik koncesije), budući da zbog gospodarskih i financijskih razloga Dosadašnji ovlaštenik koncesije nije u mogućnosti izvršavati obveze u obimu i na način utvrđen Odlukom o koncesiji i Ugovorom o koncesiji od 18. siječnja 2011. godine.

Novi ovlaštenik koncesije stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz točke I. Odluke o koncesiji, te stječe sva prava i preuzima sve obveze Dosadašnjeg ovlaštenika koncesije kako je određeno Odlukom o koncesiji i Ugovorom o koncesiji od 18. siječnja 2011. godine, s danom potpisa ugovora o prijenosu koncesije iz točke III. ove Odluke.

II.

Zadužuje se Novi ovlaštenik koncesije da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama, dostavi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ovjerene zadužnice u iznosu 4.001.226,00 kuna, a što predstavlja iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u korist Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji, te ista čini prilog ugovoru o prijenosu koncesije iz točke III. ove Odluke.

Ako Novi ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti ugovor o prijenosu koncesije iz točke III. ove Odluke.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama, potpiše ugovor o prijenosu koncesije s Dosadašnjim ovlaštenikom koncesije i Novim ovlaštenikom koncesije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/109

Urbroj: 50301-27/12-20-2

Zagreb, 26. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.