Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 37/2020 (27.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

803

Na temelju članka 8. stavka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18 i 120/18) u članku 1. briše se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Stavak 2. briše se.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

(1) Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na:

– predstavništva stranih osoba

– strana diplomatska i konzularna predstavništva

– integrativne radionice i zaštitne radionice

– poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja i

– novoosnovane poslodavce.

(2) Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka su poslodavci čija je glavna djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07 i 72/07) iz područja C Prerađivačka industrija, odjeljak 13 Proizvodnja tekstila, odjeljak 14 Proizvodnja odjeće, odjeljak 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, odjeljak 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i odjeljak 31 Proizvodnja namještaja.

(3) Glavna djelatnost iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se na temelju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. koju izdaje Državni zavod za statistiku.

(4) Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka oslobađaju se obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od mjeseca u kojem su Zavodu dostavili Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

(5) Novoosnovani poslodavci iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka oslobođeni su obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavcima 1., 2., 5. i 7. brojka: »30%« zamjenjuje se brojkom: »20%«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kuna godišnje bez PDV-a.

(2) Trgovačka društva, zadruge ili udruge u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju najviše tri osobe s invaliditetom, mogu s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kuna godišnje bez PDV-a.

(3) Trgovačka društva, zadruge ili udruge u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju četiri i više osoba s invaliditetom, mogu s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini, ne može iznositi više od 500.000,00 kuna godišnje bez PDV-a.

(4) Zaštitne radionice i integrativne radionice mogu s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da se od ukupne vrijednosti svakog ugovora priznaje najviše 20% za kupnju i prodaju robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika ili obrasca najave iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i novi obrazac najave te ih dostaviti Zavodu za vrijeme trajanja najave.«.

Članak 6.

U članku 12. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Obveznik je dužan u roku od osam dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: obrazac izvješća), a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od osam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote. Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza, kao što su računi, potvrde o uplatama, specifikacija zatvaranja računa i drugi dokazi.

(2) Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote, učenik, student ili njegov zakonski zastupnik, osoba na stručnom osposobljavanju za rad te rehabilitant.

(3) Obveznika koji pravodobno ne podnese obrazac izvješća i pripadajuće dokaze Zavod će pozvati da to učini u roku od osam dana od dana zaprimanja poziva. Ako obveznik ni u ostavljenom roku ne podnese obrazac izvješća i dokaze iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da nije ispunjena zamjenska kvota.«.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Ako obveznik koji je najavio ispunjenje zamjenske kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je za svaki mjesec za koji nije ispunio zamjensku kvotu, obračunati i uplatiti novčanu naknadu iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju najave ispunjenja zamjenske kvote ugovorom o poslovnoj suradnji s trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, broj osoba s invaliditetom mora biti veći od polovine zaposlenih radnika cijelo vrijeme trajanja pojedine najave ispunjenja zamjenske kvote.

(3) Ako se broj zaposlenih osoba s invaliditetom smanji ispod potrebnog broja, pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su u roku od 60 dana zaposliti dovoljan broj osoba s invaliditetom. U suprotnom, obveznik neće ispuniti najavljenu zamjensku kvotu za mjesece u kojima u pravnim osobama iz stavka 2. ovoga članka nije bio zaposlen dovoljan broj osoba s invaliditetom, bez obzira na ukupno ostvaren promet.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. brojka: »30%« zamjenjuje se brojkom: »20%«.

Članak 9.

U članku 16. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Novčanu nagradu iz stavka 1. ovoga članka ne mogu ostvariti zaštitne radionice i integrativne radionice te tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.«.

Članak 10.

Prilozi Obrazac N-IZK i Obrazac I-IZK 1 koji su sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18 i 120/18) zamjenjuju se novim prilozima Obrazac N-IZK i Obrazac I-IZK 1 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Obveza novčane naknade iz članka 14. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/28 i 120/18) obračunava se po stopi od 30% zaključno sa zadnjim danom veljače 2020. godine.

(2) Zamjenske kvote koje su najavljene do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, priznat će se sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18 i 120/18).

(3) Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja koji su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, oslobađaju se navedene obveze počevši od 1. travnja 2020. godine.

(4) Poslodavci iz stavka 3. ovoga članka dužni su do 30. travnja 2020. godine dostaviti Zavodu Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/12

Urbroj: 524-04-01-02/1-20-1

Zagreb, 25. ožujka 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.

Obrazac N-IZK

Obrazac I-IZK 1