Pravilnik o dopuni Pravilnika o Središnjem registru državne mature

NN 38/2020 (30.3.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o Središnjem registru državne mature

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

815

Na temelju članka 82. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

U Pravilniku o Središnjem registru državne mature (»Narodne novine«, broj 53/11), u članku 7. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»CARNET je dužan podatke iz članka 4. stavka 4. prebaciti u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica) radi evidencije podataka u Upisnik učenika najkasnije 30 dana od konačne objave rezultata jesenskog ispitnog roka«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/00005

Urbroj: 533-08/20-0001

Zagreb, 25. ožujka 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.