Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matici

NN 38/2020 (30.3.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matici

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

816

Na temelju članka 140. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU – e-MATICI

Članak 1.

U Pravilniku o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-matici (»Narodne novine« broj 86/15 i 76/19), u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Radi vođenja evidencije o učenicima iz stavka 2. ovog članka, unutar sustava e-Matica evidentiraju se rezultati o položenim ispitima državne mature.«

Članak 2.

U članak 8. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»CARNET unosi podatke o položenim ispitima državne mature najkasnije 30 dana od konačne objave rezultata jesenskog ispitnog roka.«

Članak 3.

Članak 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo s institucijama iz stavka 1. i 2. ovoga članka može sklopiti sporazum kojim se detaljno utvrđuje sadržaj i način dostave podataka te obveza osiguranja cjelovitosti, povjerljivosti i dostupnosti podataka.«

Članak 4.

CARNET najkasnije 15 dana nakon stupanja Pravilnika na snagu prenosi podatke iz članka 1. u e-maticu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/00006

Urbroj: 533-08-20-0001

Zagreb, 25. ožujka 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.