Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

NN 39/2020 (1.4.2020.), Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Ministarstvo pravosuđa

823

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19), uz prethodno mišljenje Pravosudne akademije, ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OBRAZOVANJU VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuje se program i ocjenjivanje stručnog obrazovanja vježbenika u pravosudnim tijelima.

(2) Stručno obrazovanje vježbenika u pravosudnim tijelima sastoji se od vježbeničke prakse u pravosudnim tijelima i sudjelovanja u stručnim radionicama Pravosudne akademije, s ciljem stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita i stručnog osposobljavanja vježbenika za samostalno obavljanje poslova pred pravosudnim tijelima omogućavanjem uvida u organizaciju i funkcioniranje pravosudnih tijela te profesionalni rad pravosudnih dužnosnika.

1. Vježbenička praksa u pravosudnim tijelima

Članak 2.

(1) Vježbenička praksa obavlja se u pravosudnom tijelu u koje je vježbenik raspoređen te u drugim pravosudnim tijelima sukladno programu utvrđenom zakonom kojim se uređuje trajanje, program i način provođenja vježbeničke prakse.

(2) Svakom vježbeniku čelnik pravosudnog tijela u koje je vježbenik raspoređen određuje mentora koji prati njegov rad i skrbi o njegovom stručnom obrazovanju.

Članak 3.

(1) Tijekom vježbeničke prakse vježbenik mora izraditi najmanje dvije pisane radnje mjesečno, koje predstavljaju izradu nacrta obrazložene sudske odnosno državnoodvjetničke odluke.

(2) Obvezne pisane radnje mentor ocjenjuje u roku od 15 dana od dana predaje radnje s najviše 100 bodova te s vježbenikom nakon ocjenjivanja radnje raspravlja o obliku i sadržaju u postupovnom i materijalnom smislu.

(3) Na kraju vježbeničke prakse mentor ocjenjuje vježbenika na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 1).

(4) Po završetku rada s pojedinim mentorom vježbenik ocjenjuje rad mentora na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 2).

2. Sudjelovanje vježbenika u stručnim radionicama

Članak 4.

(1) Teorijsko stručno obrazovanje vježbenika u pravosudnim tijelima provodi se sudjelovanjem u stručnim radionicama Pravosudne akademije u ukupnom trajanju od dva mjeseca odnosno najmanje 240 sati.

(2) Sadržaj pojedine nastavne cjeline određen je Programom Pravosudne akademije, a detaljan program i trajanje pojedine nastavne cjeline donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije.

Članak 5.

(1) Čelnik pravosudnog tijela mora vježbeniku omogućiti redovito sudjelovanje u stručnim radionicama.

(2) Vježbenik mora aktivno sudjelovati u stručnim radionicama i izvršavati zadatke koje mu dodijeli voditelj stručne radionice.

Članak 6.

(1) Voditelji ocjenjuju rad vježbenika u roku od sedam dana od završetka pojedine nastavne cjeline na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 3).

(2) Jedan primjerak ocjene dostavlja se vježbeniku, a jedan se ulaže u njegov osobni očevidnik.

(3) Po završetku nastavne jedinice vježbenik anonimno ocjenjuje rad voditelja.

Članak 7.

(1) Pravosudna akademija osigurava prostor i opremu za održavanje stručnih radionica, utvrđuje raspored održavanja stručnih radionica.

(2) Nadzor nad provođenjem stručnih radionica i radom njihovih voditelja obavlja ravnatelj Pravosudne akademije.

Članak 8.

Troškovi sudjelovanja vježbenika u pravosudnim tijelima u stručnim radionicama Pravosudne akademije (putni troškovi, troškovi smještaja i sl.), kao i troškovi izobrazbe voditelja stručnih radionica i mentora, podmiruju se iz sredstava državnog proračuna predviđenih u posebnim aktivnostima Pravosudne akademije.

3. Dnevnik rada vježbenika

Članak 9.

(1) Vježbenik je dužan tijekom vježbeničke prakse voditi dnevnik rada, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 4).

(2) Dnevnik rada mora sadržavati:

– ime, prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte

– ukupno vrijeme provedeno na vježbeničkoj praksi

– vrstu pravosudnog tijela/odjela u koje je vježbenik raspoređen

– vrijeme provedeno na praktičnom dijelu vježbeničke prakse

– vrijeme provedeno u stručnim radionicama Pravosudne akademije

– ocjene mentora

– ocjene voditelja stručnih radionica.

(3) Preslika dnevnika rada po završetku vježbeničke prakse ulaže se u osobni očevidnik.

4. Osobni očevidnik vježbenika

Članak 10.

(1) Pravosudno tijelo vodi osobni očevidnik za svakog vježbenika koji je kod njega raspoređen.

(2) Osobni očevidnik vježbenika mora sadržavati:

– ime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte vježbenika

– rješenje o prijamu i rasporedu

– vrijeme provedeno na vježbeničkoj praksi i stručnim radionicama u Pravosudnoj akademiji

– podatke o mentorima

– ocjene mentora i voditelja stručnih radionica

– podatke o izrečenim kaznama za povrede službene dužnosti

– podatke o bolovanjima i rodiljnom odnosno roditeljskom dopustu

– podatke o plaćenom i neplaćenom dopustu i godišnjem odmoru

– podatke o vremenu korištenom za pripremu pravosudnog ispita

– ostale podatke važne za obavljanje vježbeničke prakse

– presliku svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

Postupci stručnog obrazovanja vježbenika u pravosudnim tijelima koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 84/08 i 75/09) te odredbama Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima (»Narodne novine«, broj 96/09, 4/10 i 20/19) koje se odnose na vježbeničku praksu.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima (»Narodne novine«, broj 96/09, 4/10 i 20/19) u dijelu koji se odnosi na vježbeničku praksu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/100017

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-20-11

Zagreb, 9. ožujka 2020.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac broj 1

Mentorova ocjena vježbenika

Ovaj obrazac sadrži podatke o radu vježbenika tijekom vježbeničke prakse i ocjenu mentora.

Mentor:

Ime i prezime:

Naziv pravosudnog tijela/odjel:

Vježbenik:

Ime i prezime:

Vrijeme provedeno na vježbeničkoj praksi:

od ______________________ do ______________________.

Vrijeme sudjelovanja u stručnim radionicama Pravosudne akademije:

__________________________________________________

Tijekom vježbeničke prakse vježbenik je obavljao sljedeće poslove/aktivnosti:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________.

Vježbenik je tijekom prakse najčešće obavljao poslove:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________.

Ocjena rada vježbenika

Molimo da zaokružite jedan od ponuđenih odgovora ili obrazložite svoje mišljenje gdje je to potrebno.

Znanje i stručnost

A. Vježbenik je pokazao izvrsno pravno znanje, koje je svestrano koristio u rješavanju pravnih problema i slučajeva.

B. Vježbenik je sposoban rješavati pravne probleme na odgovarajući način, dobro poznaje propise te koristi pravnu literaturu. Posjeduje očekivanu razinu pravnih i praktičnih znanja s obzirom na obuku koju je pohađao.

C. Vježbenik je pokazao određene nedostatke u pravnom znanju (osobito u __________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________)

i/ili nije u stanju primijeniti pravno znanje u rješavanju pravnih problema i slučajeva.

Pravno opažanje

A. Vježbenik odmah i u potpunosti opaža bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama.

B. Vježbenik brzo opaža bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama.

C. Vježbenik (često) ne prepoznaje bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama i / ili treba dodatno vrijeme za njihovo opažanje.

Odgovornost i pristup poslu

A. Vježbenik izvršava zadatke koje mu je mentor zadao precizno i pouzdano, bez pogrešaka, pokazujući i vlastitu inicijativu u obavljanju posla.

B. Vježbenik izvršava zadatke koje mu je mentor zadao precizno i pouzdano (nenamjerne pogreške pojavljuju se tek povremeno).

C. Vježbenik izvršava zadaće koje mu je mentor zadao tek ako mentor na tome inzistira, uz pogreške i nedovoljan interes.

Donošenje odluka i odlučnost

A. Vježbenik zadatke obavlja brzo i donosi odluke na vrijeme nakon odgovarajućeg promišljanja.

B. Vježbenik zadatke obavlja brzo, precizno i odlučno te je u stanju donijeti jasnu i razumljivu odluku.

C. Vježbenik donosi odluke bez odgovarajućeg promišljanja, intuitivno ili oklijevajući.

Brzina rada i sposobnost rada u stresnim situacijama

A. Vježbenik izvršava dodijeljene zadatke vrlo brzo. Sposoban je odrediti prioritete kada mu se nekoliko zadataka dodijeli u isto vrijeme, kao i ubrzano raditi ako je to potrebno, uz zadržavanje visokog stupnja kvalitete rada.

B. Vježbenik izvršava dodijeljene zadatke na vrijeme. Snalazi se u situaciji kada mu je dodijeljeno nekoliko zadataka u isto vrijeme.

C. Vježbeniku treba više vremena za izvršavanje zadataka. Ponekad ne može pratiti izvršavanje nekoliko zadataka dodijeljenih u isto vrijeme.

Pisano i usmeno izražavanje

A. Vježbenik je sposoban jasno prikazati bitne činjenice i iznijeti pravne stavove o teškim predmetima u pisanom i usmenom obliku, uz isticanje važnih aspekata slučaja. Ako je potrebno, sposoban je prikazati situaciju i iz pozicije stranke/protustranke.

B. Vježbenik je sposoban jasno prikazati bitne činjenice i iznijeti pravne stavove o predmetu prosječnog stupnja težine na razumljiv način, u pisanom i usmenom obliku.

C. Vježbenik povremeno iskazuje poteškoće u iznošenju činjenica i pravnih stavova na potpun, jasan i razumljiv način.

Ispitivanje/saslušanje sudionika u postupcima

A. Vježbenik je sposoban brzo i potpuno razjasniti slučajeve koristeći standardne tehnike ispitivanja, uz izvođenje potpunog slijeda dokaza.

B. Vježbenik je sposoban u odgovarajućem vremenu razjasniti slučajeve koristeći standardne tehnike ispitivanja i uz nadzor mentora.

C. Vježbenik povremeno pokazuje poteškoće u razjašnjavanju slučajeva.

Izrađivanje nacrta odluka

A. Vježbenik je sposoban izraditi točne i cjelovite nacrte odluka (uključujući izreke presuda, ocjenu dokaza, pravne stavove, odluku o troškovima).

B. Vježbenik je sposoban izraditi upotrebljive nacrte odluka.

C. Vježbenik pokazuje poteškoće u sastavljanju nacrta odluka. Pravni stavovi ne pokazuju potrebnu razinu stručnosti.

Poznavanje rada na računalu

Vježbenik pokazuje aktivno znanje u:

A. obradi teksta i uporabi baza podataka ☐

B. obradi teksta ☐

C. Vježbenik ponekad iskazuje poteškoće u korištenju računala ☐

Poznavanje stranih jezika:

__________________________________________________.

Vježbenikova osobnost

Realističan ☐

Tolerantan ☐

Dosljedan ☐

Individualac ☐

Pozitivan u pristupu ☐

Želja za prepoznatljivošću ☐

Sugestibilan ☐

Vježbenikov nastup

Umjeren ☐

Uvjerljiv ☐

Samouvjeren ☐

Arogantan ☐

Povučen ☐

Pretjerano uslužan ☐

Vježbenikovo ponašanje u kontaktu s drugima

Pristojan, prijateljski ☐

Osjetljiv, s razumijevanjem za druge ☐

Kvalitetno komuniciranje ☐

Izražena želja za učenjem ☐

Kolegijalan ☐

Arogantan ☐

Asocijalan ☐

Suviše izravan ☐

Vježbenikov pristup radu

Samostalan u radu ☐

Dobro organiziran ☐

Učinkovit ☐

Dobro podnosi pritisak (stres) ☐

Prilagodljiv ☐

Pokazuje vlastitu inicijativu ☐

Pokazuje manjak koncentracije ☐

Površan ☐

Spor ☐

Vježbenikov odnos prema radu

Ustrajan ☐

Želi postići dobre rezultate ☐

Nedovoljno motiviran ☐

Radi najmanje što može ☐

Vježbenikove analitičke vještine

Dobre analitičke vještine ☐

Nema predrasuda ☐

Objektivan ☐

Samoanaliza

Prihvaća kritičke primjedbe ☐

Ne priznaje vlastite pogreške ☐

Nema razvijenu samokritičnost ☐

Komunikacijske i integracijske vještine

prema sucima i državnim odvjetnicima ☐

prema službenicima i osoblju ☐

prema kolegama vježbenicima ☐

prema javnosti i strankama u postupku ☐

Podobnost za rad u pravosudnim tijelima

Da ☐ Ne☐

Zaključna ocjena:

Izvrstan (izvrsno znanje, sposobnosti i kvaliteta rada)

Vrlo dobar (iznadprosječno znanje, sposobnosti i kvaliteta rada)

Dobar (prosječno znanje, sposobnosti i kvaliteta rada)

Dovoljan (u slučaju pokazanog minimuma znanja, sposobnosti i kvaliteta rada)

Nedovoljan (u slučaju da nije pokazan minimum znanja, sposobnosti i kvalitete rada)

Mjesto i datum:Potpis mentora:
___________________________________________


Obrazac broj 2

Vježbenikova ocjena mentora

Ovaj obrazac popunjava vježbenik, a sadrži podatke o mentoru i vrednovanju njegova rada.

Mentor:

Ime i prezime: _______________________________________

Pravosudno tijelo/odjel: _______________________________

Ocjena

1. Priprema

Pripremni sastanci s mentorom bili su održani, pri čemu su zadaće i odgovornosti bile jasno definirane.

DA ☐ NE ☐ PONEKAD ☐

Komentar:

2. Tijekom prakse obavljao/la sam sljedeće poslove/aktivnosti:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________.

Tijekom prakse najčešće sam obavljao/la poslove:

__________________________________________________

__________________________________________________.

Ocjena rada od strane vježbenika

• Obavljao/la sam isključivo rutinske poslove ☐

• Obavljao/la sam sve važnije poslove unutar odjela ☐

• Za obavljanje zadataka uvijek sam na raspolaganju imao/la malo vremena ☐

• Od mentora sam uvijek imao/la odgovarajuću podršku ☐

• Mentor je odvajao dovoljno vremena za poučavanje i prenošenje znanja ☐

• Imao/la sam dojam kako moj rad služi isključivo kao pripomoć mentoru u obavljanju njegova svakodnevnog posla ☐

• Praksa je najviše bila usmjerena ka prenošenju znanja, praktičnih vještina i upućenosti u problematiku ☐

Ostale napomene:

__________________________________________________

__________________________________________________.

EVALUACIJA MENTORA:

• Mentor mi je tijekom prakse davao povratnu informaciju o mom radu:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Mentor mi je davao podršku i upute glede oblika i sadržaja mojih zadataka:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Trebao/la sam sam/a izvršavati pojedine, lakše zadatke:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Redovito sam se sastajao/la i raspravljao/la s mentorom:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Imao/la sam priliku postavljati pitanja i raspravljati o problemima:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

PROCJENA:

Mentor me obavijestio o svojim opažanjima u svezi mog rada sredinom prakse

DA ☐ NE ☐

Mentor mi je davao povremene informacije o mojim dobrim i lošijim stranama

DA ☐ NE ☐

Na završetku prakse mentor me obavijestio o svojoj konačnoj procjeni mog rada

DA ☐ NE ☐

Moja vlastita procjena odgovara mentorovoj

DA ☐ NE ☐

Mentor me je obavijestio o mojim dobrim i lošijim stranama

DA ☐ NE ☐

Mentor me obavijestio o njegovoj konačnoj procjeni moje podobnosti za rad u pravosudnim tijelima

DA ☐ NE ☐

PROSTOR ZA RAD:

Imao/la sam odgovarajući prostor za rad: DA ☐ NE ☐

Radni prostor imao je pristup internetu: DA ☐ NE ☐

Komentar čelnika pravosudnog tijela/predsjednika odjela

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Potpis čelnika pravosudnog tijela/ predsjednika odjela ___________

Mjesto i datum __________________________

Obrazac broj 3

Voditeljeva ocjena vježbenika

Ovaj obrazac sadrži podatke o sudjelovanju vježbenika u stručnim radionicama Pravosudne akademije, a ispunjava ga voditelj stručne radionice.

Vježbenik:

Ime i prezime: _______________________________________

Pravosudno tijelo u koje je vježbenik raspoređen:

__________________________________________________

Nastavna cjelina:

__________________________________________________

Voditelji stručne radionice:

__________________________________________________

Ocjena izrade nacrta odluka/pisanih radnji

A. Vježbenik je sposoban izraditi točne i cjelovite nacrte odluka (uključujući izreke presuda, ocjenu dokaza, pravne stavove, odluku o troškovima).

B. Vježbenik je sposoban izraditi upotrebljive nacrte odluka.

C. Vježbenik pokazuje poteškoće u sastavljanju nacrta odluka. Pravni stavovi ne pokazuju potrebnu razinu stručnosti.

izvrstan vrlo dobar dobar dovoljan nedovoljan

Potpis voditelja:

______________________

Datum:Za Pravosudnu akademiju:
______________________________________________
(ime, prezime i potpis)


Obrazac broj 4

Dnevnik rada vježbenika

Vježbenik:

Ime i prezime: _______________________________________

Adresa: ____________________________________________

Broj telefona i e-mail adresa: _____________________________

Pravosudno tijelo u koje je raspoređen na vježbeničku praksu:

__________________________________________________

Ukupno vrijeme provedeno na vježbeničkoj praksi:

Od _________________ godine do ________________ godine.

Vrijeme provedeno na vježbeničkoj praksi:

1. Građanski prvostupanjski odjel

Naziv suda: _________________________________________

Trajanje stručne prakse: od ______________ do ______________

Mentor: ____________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ______________________________________

2. Kazneni prvostupanjski odjel

Naziv suda: _________________________________________

Trajanje stručne prakse: od _____________ do ______________

Mentor: ____________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ______________________________________

3. Građanski drugostupanjski odjel

Naziv suda: _________________________________________

Trajanje stručne prakse: od _____________ do ______________

Mentor: ____________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ______________________________________

4. Kazneni drugostupanjski odjel

Naziv suda: _________________________________________

Trajanje stručne prakse: od _____________ do ______________

Mentor: ____________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ______________________________________

5. Trgovački sud

Naziv suda: _________________________________________

Trajanje stručne prakse: od ______________ do ______________

Mentor: ____________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ______________________________________

6. Upravni sud

Naziv suda: _________________________________________

Trajanje stručne prakse: od ____________ do _______________

Mentor: ____________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ______________________________________

7. Stručna praksa na državnom odvjetništvu

Naziv državnog odvjetništva: _____________________________

Trajanje stručne prakse: od ______________ do _____________

Mentor: ____________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ___________________________________

8. Raspored odlukom čelnika pravosudnog tijela (članak 11. Zakona):

(Naziv pravosudnog/ih tijela i vrijeme trajanja rasporeda)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Vrijeme provedeno na stručnim radionicama Pravosudne akademije:

_________________________

Nastavna jedinica, vrijeme i mjesto održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

POTPIS VJEŽBENIKA

____________________________