Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN 39/2020 (1.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Ministarstvo poljoprivrede

828

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 32. stavaka 2. i 3., članka 33. stavaka 4. i 5., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavaka 6. i 7., članka 43. stavaka 2. i 6., članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 9/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008 o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8. 10. 2008.)

– Provedbena direktiva Komisije 2014/96/EU od 15. listopada 2014. o uvjetima označivanja, pečaćenja i pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća obuhvaćenima područjem primjene Direktive Vijeća 2008/90/EZ (SL L 298, 16.10. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2019/1813 оd 29. listopada 2019. o izmjeni Provedbene direktive Komisije 2014/96/EU o uvjetima označivanja, pečaćenja i pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća obuhvaćenima područjem primjene Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu boje oznake za certificirane kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te sadržaja dobavljačeva dokumenta (SL L 278, 30. 10. 2019.)

– Provedbena direktiva Komisije 2014/98/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima (SL L 298, 16. 10. 2014.)

– Provedbena direktiva Komisije 2020/177/EU оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.)«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

U stavku 4. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Agenciji«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Kontrola kritičnih točaka provodi se svake godine kod jedne trećine dobavljača koji su prijavili godišnju proizvodnju, a prema potrebi i kod većeg broja dobavljača na osnovi procjene rizika i na prijedlog Ministarstva.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. brojevi: »75/05 i 55/11« zamjenjuju se brojem: »127/19«.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC koji se stavljaju na tržište mora pratiti Certifikat proizvođača a u skladu je sa stavcima 3., 7. i 8. ovoga članka.

(2) Certifikat proizvođača iz stavka 1. ovoga članka ne smije sličiti popratnom dokumentu iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Certifikat proizvođača na pakiranju kojim je označen reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) oznaku »pravila i standardi EU«

b) oznaku države članice u kojoj je Certifikat proizvođača izdan ili odgovarajući kod

c) nadležno službeno tijelo ili odgovarajući kod

d) naziv i upisnički broj dobavljača ili kod koji mu je izdalo nadležno službeno tijelo

e) pojedinačni broj partije ili tjedni broj ili serijski broj

f) botaničko ime vrste (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pismom)

g) oznaku kategorije: CAC

h) ime sorte i prema potrebi, klona. U slučaju da podloge ne pripadaju sorti navodi se ime vrste ili međuvrsnog hibrida. Za cijepljene sadnice takve se informacije navode za podlogu i za međupodlogu. Za sorte koje su u postupku priznavanja i/ili zaštite navode se informacije u obliku: »predloženo ime« i »zahtjev u postupku«

i) datum izdavanja Certifikata proizvođača na pakiranju.«.

(4) U slučaju da reprodukcijski sadni materijal i sadnice prati biljna putovnica, biljna putovnica može se kombinirati s Certifikatom proizvođača na pakiranju.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka kada se biljna putovnica kombinira sa Certifikatom proizvođača na pakiranju neposredno iznad podataka iz stavka 3. ovoga članka moraju se navesti u gornjem lijevom kutu zastava EU otisnuta u boji ili crno bijeloj, a u gornjem desnom kutu riječi: »biljna putovnica/plant passport«.

(6) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje su genetski modificirane na Certifikatu proizvođača na pakiranju ili drugom dokumentu koji prati materijal moraju biti označeni tako da se jasno naznači da je sorta genetski modificirana i da se jasno odrede genetski modificirani organizmi.

(7) Certifikat proizvođača na pakiranju neizbrisivo se ispisuje na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije, a mora biti jasno vidljiv i čitljiv.

(8) Ako je Certifikat proizvođača pričvršćen na CAC materijal isti mora biti žute boje.

(9) Označavanje CAC materijala je pod kontrolom dobavljača.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 3. riječi: »Ako se za bilo koju kategoriju biljaka ili dijelova biljaka upotrebljava Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju u boji, boja oznake treba biti« zamjenjuju se riječima: »Boja Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju mora biti«.

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Vizualnim pregledom u objektima, na poljima i u partijama za pojedinu matičnu biljku ili reprodukcijski materijal mora biti utvrđeno da nisu zaraženi reguliranim nekarantenskim štetnim organizmima (RNQP) navedenima u Prilogu I. i II. ovoga Pravilnika a u skladu su sa zahtjevima iz Priloga IV. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu. Vizualni pregled provodi Agencija i prema potrebi dobavljač.

(2) Agencija i prema potrebi dobavljač provode uzorkovanje i testiranje pojedine matične biljke ili reprodukcijskog materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a na temelju zahtjeva iz Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s obzirom na pojedini rod ili vrstu.

(3) U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika, Agencija i prema potrebi dobavljač provode uzorkovanje i testiranje pojedine matične biljke ili reprodukcijskog materijala.

(4) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavka 3. ovog članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol. Ako takav protokol ne postoji, Agencija primjenjuje nacionalni protokol, koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(5) Agencija i prema potrebi dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je nadležno službeno tijelo ovlastilo odnosno odredilo.

(6) U slučaju pozitivnog ishoda ispitivanja za bilo koji regulirani nekarantenski štetni organizam iz Priloga I. i II. ovoga Pravilnika s obzirom na pojedini rod ili vrstu, dobavljač uklanja zaraženu matičnu biljku ili reprodukcijski materijal iz blizine ostalih matičnih biljaka i reprodukcijskog materijala u skladu s člankom 31. stavkom 3., člankom 32. stavkom 3., člankom 38. stavkom 8. ili člankom 41. stavkom 8. ovoga Pravilnika ili poduzima odgovarajuće mjere u skladu s Prilogom IV. ovoga Pravilnika.

(7) Mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđene su u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s obzirom na pojedini rod ili vrstu i kategoriju.

(8) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na matične biljke i reprodukcijski materijal tijekom krioprezervacije.«.

Članak 8.

U članku 26. stavku 6. briše se točka i dodaju se riječi: »osim ako je drukčije navedeno.«.

Članak 9.

Članak 46. s naslovom iznad njega mijenja se i glasi:

»Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja CAC materijala

Članak 46.

(1) Vizualnm pregledom koje provodi dobavljač u objektima, na poljima i u partijama za CAC materijal mora se utvrditi da praktički nije zaražen štetnim organizmima navedenih u Prilogu I. i II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu, osim ako je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika navedeno drukčije.

(2) Dobavljač provodi uzorkovanje i testiranje identificiranog izvora materijala ili CAC materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika te na temelju zahtjeva iz Priloga IV. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(3) U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika dobavljač provodi uzorkovanje i testiranje identificiranog izvora materijala ili pojedinog CAC materijala.

(4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije u partijama nakon proizvodnje smiju se stavljati na tržište samo ako dobavljač vizualnim pregledom utvrdi da nisu zaraženi i nemaju simptome zaraze štetnim organizmima iz Priloga I. i II. ovoga Pravilnika.

(5) Dobavljač provodi mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavaka od 1. do 4. ovoga članka na temelju Priloga IV. ovoga Pravilnika s obzirom na pojedini rod ili vrstu i kategoriju.

(6) Odredbe stavaka od 1. do 5. ovoga članka ne primjenjuju se na CAC materijal tijekom krioprezervacije.«.

Članak 10.

Iza članka 47. dodaje se članak 47.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Članak 47.a

Osim u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članaka 25. i 33. i tla iz članaka 26. i 46. ovoga Pravilnika, reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvode se u skladu sa zahtjevima u pogledu proizvodne jedinice, mjesta proizvodnje ili područja iz Priloga IV. ovoga Pravilnika da bi se ograničila prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) navedenih u spomenutom prilogu za pojedini rod ili vrstu.«.

Članak 11.

Dosadašnji prilozi I., II., III. i IV. zamjenjuju se novim prilozima I., II., III. i IV. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

U Prilogu VI. u Obrascima na svim odgovarajućim mjestima riječi »HCPHS-a Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo« zamjenjuju se riječima: »HAPIH-a Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo«.

Članak 13.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 14.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC na koje je pričvršćen Certifikat proizvođača u boji koja nije žuta a stavljen je na tržište Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika smije se nalaziti na tržištu do 30. lipnja 2021. godine i na njega će se primjenjivat uvjeti u skladu s odredbama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 9/17).«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/110

Urbroj: 525-07/0135-20-12

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Popis RNQP-a
čiju je prisutnost potrebno provjeriti vizualnim pregledom te, u slučaju sumnje, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 2., člankom 33. stavcima 1. i 2. i člankom 46. stavcima 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika

Rod ili vrstaRNQP-i
Castanea sativa Mill.

Gljive i pseudogljive

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Uzročnik mozaika kestena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.Gljive i pseudogljive
Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]
Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
Kukci i grinje
Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
Nematode
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
Corylus avellana L.Bakterije
Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]
Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
Gljive i pseudogljive
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukci i grinje
Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga Mill. i Pyrus L.Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Gljive i pseudogljive
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukci i grinje
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Nematode
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ficus carica L.Bakterije
Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]
Gljive i pseudogljive
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Kukci i grinje
Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
Nematode
Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
Uzročnik mozaika smokve [FGM000]
Fragaria L.Bakterije
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
Gljive i pseudogljive
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukci i grinje
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
Nematode
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Fitoplazma filodije djeteline [PHYP03]
Fitoplazma bolesti umnožavanja jagode [PHYP75]
Juglans regia L.Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
Gljive i pseudogljive
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Kukci i grinje
Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Malus Mill.Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Gljive i pseudogljive
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Kukci i grinje
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Nematode

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.Bakterije
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]
Nematode

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Žućenju lista masline pridruženi virus [OLYAV0]

Žućenju žila masline pridruženi virus [OVYAV0]

Žutom šarenilu i odumiranju masline pridruženi virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.Gljive i pseudogljive

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Nematode

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. i Prunus dulcis (Miller) WebbBakterije

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Gljive i pseudogljive

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Kukci i grinje
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematode

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.Bakterije

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Gljive i pseudogljive
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Kukci i grinje
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematode

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Gljive i pseudogljive
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Kukci i grinje
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Nematode

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Gljive i pseudogljive

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Kukci i grinje

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Nematode

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.Gljive i pseudogljive

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Kukci i grinje

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Nematode

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Uzročnik mozaika kod bilja roda Aucuba u kombinaciji s uzročnikom žutice crnog ribiza

Rubus L.Bakterije

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Gljive i pseudogljive

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Kukci i grinje

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.Bakterije

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Gljive i pseudogljive

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]PRILOG II.

Popis RNQP-a
čiju je prisutnost potrebno provjeriti vizualnim pregledom te, prema potrebi, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu s člankom 25. stavcima 1., 2. i 6., člankom 33. stavcima 4., 5., 10. i 12. i člankom 46. stavcima 1., 2. i 4. te Prilogom IV. ovoga Pravilnika

Rod ili vrstaRNQP-i
Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Bakterije

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Gljive i pseudogljive

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Uzročnik kristakortisa agruma [CSCC00]

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Uzročnik impietrature agruma [CSI000]

Virus mrljavosti lista agruma [CLBV00]

Psorosis virus agruma [CPSV00]

Virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) [CTV000]

Virus šarenila agruma [CVV000]

Viroid kržljavosti hmelja [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Fragaria L.Bakterije

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Gljive i pseudogljive

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C. J. Hickman [PHYTFR]

Nematode

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Virus mreškavosti jagode [SCRV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus blagog žutila ruba jagode [SMYEV0]

Virus šarenila jagode [SMOV00]

Virus prugavosti žila jagode [SVBV00]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Juglans regia LVirusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]
Malus Mill.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Viroid ulegnutog ploda jabuke [ADFVD0]

Uzročnik plosnatih grana jabuke [AFL000]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Viroid ožiljaka na kori ploda jabuke [ASSVD0]

Uzročnik zvjezdastih pukotina na jabuci [APHW00]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Poremećaji na plodovima: sitni plod [APCF00], zelena deformacija [APGC00], kvrgavi plod Bena Davisa, hrapava pokožica [APRSK0], zvjezdasta pukotina, crvenkasti prsten [APLP00], crvenkasta bradavičavost

Olea europaea L.

Gljive i pseudogljive

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA] Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Latentni virus marelice [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Virus šarenila lista trešnje [CMLV00]

Virus nekrotičnog hrđastog šarenila trešnje [CRNRM0]

Virus male trešnje 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley i druge vrste roda Prunus L. podložne virusu šarke šljive ako je riječ o križancima roda Prunus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Latentni virus prstenaste pjegavosti džanarike [MLRSV0]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Latentni virus marelice [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Latentni viroid mozaika breskve [PLMVD0]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Pyrus L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Ribes L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus reverzije crnog ribiza [BRAV00]

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Prosvjetljavanju žila ogrozda pridruženi virus [GOVB00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Rubus L.

Gljive i pseudogljive

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus nekroze kupine [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Virus grmolike kržljavosti maline [RBDV00]

Virus šarenila lista maline [RLMV00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Virus kloroze žila maline [RVCV00]

Žuta pjegavost maline [RYS000]

Virus žute mrežavosti biljaka roda Rubus [RYNV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Vaccinium L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Mozaiku borovnice pridruženi virus roda Ophiovirus [BLMAV0]

Virus crvene prstenaste pjegavosti borovnice [BRRV00]

Virus rubne paleži borovnice [BLSCV0]

Virus šoka borovnice [BLSHV0]

Virus prugavosti borovnice [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fitoplazma lažnog cvata brusnice [PHYPFB]


PRILOG III.

Popis RNQP-a
čija je prisutnost u tlu uređena člankom 26. stavcima 1. i 3. ovoga Pravilnika

Rod ili vrstaRNQP-i
Fragaria L.Nematode

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nematode

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nematode

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nematode

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Nematode

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Nematode

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nematode

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nematode

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]


PRILOG IV.

Zahtjevi
za mjere po rodovima ili vrstama te kategoriji u skladu s člankom 25. stavcima 1., 2., 6. i 7. i člankom 46. stavcima 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika

Reprodukcijski sadni materijal mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme i karantenske štetne organizme zaštićenih područja u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Osim toga, mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima po rodovima ili vrstama te odgovarajućoj kategoriji:

Castanea sativa Mill.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Predosnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925[1](Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/925 оd 29. svibnja 2017. o izdavanju privremenog odobrenja određenim državama članicama za certificiranje predosnovnog materijala određenih vrsta sadnica proizvedenog na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2017/167 (SL L 140, 31. 5. 2017., str. 7. – 14.).) odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

–     od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Osnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

–     od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Certificirana i CAC kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

–     od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane i CAC kategorije u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ili

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr izdvojene su, preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se pregledati svakih tjedan dana, a najmanje tri tjedna prije otpreme u proizvodnoj jedinici ne smiju se uočiti simptomi te štetni organizmi.

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. Tri godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake tri godine nakon toga svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati šest godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih šest godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, svaku osnovnu matičnu biljku mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a). Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. kako bi se tijekom razdoblja od dvije godine ispitale sve matične biljke. Ako je nalaz ispitivanja pozitivan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a), sve osnovne matične biljke u proizvodnoj jedinici moraju se uzorkovati i ispitati. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svakih šest godina uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al.

Certificirana kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake četiri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) kako bi se tijekom razdoblja od osam godina ispitale sve matične biljke.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) kako bi se tijekom razdoblja od tri godine ispitale sve matične biljke. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se uzorkovati i ispitati u slučaju sumnje na prisutnost štetnih organizama navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika., osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Ako je nalaz ispitivanja pozitivan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a), sve certificirane matične biljke u proizvodnoj jedinici moraju se uzorkovati i ispitati.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ili

–     ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a materijal je nasumično uzorkovan i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

–     ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a reprezentativni dio tog materijala uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

–     ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca:

–     simptomi zaraze štetnim organizmima Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ili Spiroplasma citri Saglio et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni, i

–     reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište, a tijekom posljednje cijele sezone uzgoja najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica u proizvodnoj jedinici bilo je pozitivno. Taj reprodukcijski sadni materijal i te sadnice izdvojeni su i odmah su uništeni. Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u neposrednoj okolici nasumično su uzorkovani i ispitani, a reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji su bili pozitivni izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju biti dobiveni iz poznatog izvora materijala, za koji je na temelju vizualnog pregleda, uzorkovanja i ispitivanja utvrđeno da je slobodan od RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Ako je poznati izvor materijala držan u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio tog materijala mora se svakih osam godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Ako poznati izvor materijala nije držan u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio tog materijala mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ili

–     ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a materijal je nasumično uzorkovan i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

–     ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici izdvojene su i odmah su uništene, a reprezentativni dio tog materijala uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

–     ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca:

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni, i

–     reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište, a tijekom posljednje cijele sezone uzgoja najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici bilo je pozitivno. Taj reprodukcijski sadni materijal i te sadnice izdvojeni su i odmah su uništeni. Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u neposrednoj okolici nasumično su uzorkovani i ispitani, a reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji su bili pozitivni izdvojeni su i odmah su uništeni.

Corylus avellana L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Cydonia oblonga Mill.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Tijekom posljednje cijele sezone uzgoja provode se vizualni pregledi radi otkrivanja prisutnosti štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Za sve RNQP-e osim štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetni organizam Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Ficus carica L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Fragaria L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje tijekom sezone uzgoja. Na lišću biljaka roda Fragaria L. vizualnim pregledom provjerava se prisutnost štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvedene mikrorazmnožavanjem koji se drže u razdoblju kraćem od tri mjeseca potreban je samo jedan vizualni pregled tijekom tog razdoblja.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i jednom u svakoj sljedećoj sezoni uzgoja na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, ili

–     na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog oganizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

–     mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje 10 godina između pronalaska štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati, ili

–     mora se voditi evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom u proizvodnoj jedinici,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

–     mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje jedne godine između pronalaska štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati;

–     zahtjevi za RNQP-e, osim štetnih organizama Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C. J. Hickman i osim virusa:

–     postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

–     0,05 % za štetni organizam Aphelenchoides besseyi,

–     0,1 % za fitoplazmu bolesti umnožavanja jagode,

–     0,2 % za sljedeće štetne organizme:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb,

–     0,5 % za sljedeće štetne organizme:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

–     1 % za štetni organizam Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni, i

–     ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

–     zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, ili

–     na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženih biljaka,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

–     mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje 10 godina između pronalaska štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati, ili

–     mora se voditi evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom u proizvodnoj jedinici,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

–     mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje jedne godine između pronalaska štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati;

–     zahtjevi za RNQP-e, osim štetnih organizama Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C. J. Hickman i osim virusa:

–     postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

–     0,1 % za štetni organizam Phytonemus pallidus Banks,

–     0,5 % za sljedeće štetne organizme:

Aphelenchoides besseyi Christie,

fitoplazma bolesti umnožavanja jagode,

–     1 % za sljedeće štetne organizme:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

fitoplazma filodije djeteline,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,

Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen,

–     2 % za sljedeće štetne organizme:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni, i

–     ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

–     zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, ili

–     na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su, ili

–     simptomi zaraze š štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King uočeni su na najviše 5 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

–     Zahtjevi za viruse:

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Juglans regia L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih godinu dana nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Malus Mill.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetne organizme Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Olea europaea L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati deset godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih deset godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od trideset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako je riječ o matičnim biljkama za proizvodnju sjemena (»matične biljke za proizvodnju sjemena«), reprezentativni dio tih matičnih biljaka za proizvodnju sjemena mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od četrdeset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika. Ako je riječ o matičnim biljkama koje nisu matične biljke za proizvodnju sjemena, reprezentativni dio tih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od trideset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Pistacia vera L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus šarke šljive i štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch and Prunus salicina Lindley). Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa šarke šljive i štetnih organizama Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije vrsta Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. i Prunus dulcis (Miller) Webb moraju biti dobiveni od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive.

Predosnovne podloge vrsta Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive. Predosnovne podloge vrsta Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodnih pet sezona uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih godinu dana nakon toga svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti Prunus persica, godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Svako stablo koje je namjerno zasađeno za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini moraju se uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati na štetni organizam Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virus šarke šljive. Deset godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih deset godina nakon toga svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati na RNQP-e koji su relevantni za tu vrstu i navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virusa kržljavosti šljive, virusa šarke šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika. U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio predosnovnih matičnih biljaka.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za virus šarke šljive i štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. te Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirane od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa boginja šljive na dotičnom području te relevantnim rizicima koje su na temelju nadzora utvrdila Agencija;

Virus šarke šljive

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirane od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti relevantnih virusa šarke šljive na određenom području te relevantnim rizicima koje su na temelju nadzora utvrdila Agencija;

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

Osnovna, certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka, osim onih koje su namijenjene za proizvodnju podloga, mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od deset godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te se mora utvrditi da je slobodan od tog RNQP-a. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka vrste Prunus domestica L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

– Matične biljke u cvatu

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Kad je riječ o vrsti Prunus persica (L.) Batsch, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

–     Matične biljke koje nisu u cvatu

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive, virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i štetni organizam Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje te virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te se mora utvrditi da je slobodan od tog RNQP-a. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka vrsti Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

–     Matične biljke u cvatu

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti Prunus persica (L.) Batsch, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

–     Matične biljke koje nisu u cvatu

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

Virus šarke šljive

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive;

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju biti dobiveni od poznatog izvora materijala, čiji je reprezentativni dio uzorkovan i ispitan tijekom prethodne tri sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive.

CAC podloge od vrsti Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od poznatog izvora materijala čiji je reprezentativni dio u prethodnih 5 godina uzorkovan i ispitan i za koji je utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive.

U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije.

Reprezentativni dio CAC sadnica na kojima vizualnim pregledom nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost tog RNQP-a na temelju procjene rizika od zaraze tih sadnica, kao i u slučaju prisutnosti biljaka sa simptomima u neposrednoj okolici.

Nakon što se vizualnim pregledom u proizvodnoj jedinici otkriju reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije bez simptoma preostalih u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II ovoga Pravilnika., osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie i Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;

Virus šarke šljive

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive;

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

–     na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Pyrus L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetne organizme Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ili

–     na certificiranim biljkama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ili

–     na certificiranim biljkama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ili

–     na certificiranim biljkama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

–     simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Ribes L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati četiri godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake četiri godine nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna, certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Osnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne smije biti veći od 0,05 %, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

Certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne smije biti veći od 0,5 %, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

Rubus L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati dvije godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake dvije godine nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice uzgojeni na poljima ili u posudama, vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvedene mikrorazmnožavanjem koji se drže u razdoblju kraćem od tri mjeseca potreban je samo jedan vizualni pregled tijekom tog razdoblja.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, takav reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Zahtjevi za RNQP-e, osim za virus mozaika gušarke, virus prstenaste pjegavosti maline, latentni virus prstenaste pjegavosti jagode te virus prstenastog crnila rajčice:

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

–     0,1 % za sljedeće štetne organizme:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni; i

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 0,25 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Certificirana kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, takav reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti;

Zahtjevi za RNQP-e, osim za virus mozaika gušarke, virus prstenaste pjegavosti maline, latentni virus prstenaste pjegavosti jagode te virus prstenastog crnila rajčice:

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

–     0,5 % za štetni organizam Resseliella theobaldi Barnes;

–     1 % za sljedeće štetne organizme:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni;

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 0,5 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, takav reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Vaccinium L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.;

Diaporthe vaccinii Shear

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Diaporthe vaccinii Shear, ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Diaporthe vaccinii Shear;

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

–     postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

–     0,1 % za štetni organizam Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

–     0,5 % za štetni organizam Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

Certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Diaporthe vaccinii Shear

–     reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Diaporthe vaccinii Shear, ili

–     tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Diaporthe vaccinii Shear.

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

–     postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

–     0,5 % za sljedeće štetne organizme:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

–     1 % za štetni organizam Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.