Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

NN 39/2020 (1.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

832

Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 1. i stavka 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), ministar zdravstva uz suglasnost ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI, METODAMA ANALIZE, MONITORINGU I PLANOVIMA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU TE NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE

Članak 1.

U Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, broj 125/17), u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na proizvodnju i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda te na vodu iz individualne vodoopskrbe, osim ako je opskrba vodom dio komercijalne ili javne djelatnosti.«.

Članak 2.

(1) U članku 11. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Svaki subjekt koji posluje s hranom u objektu u kojem se proizvodi i prerađuje hrana, ugostiteljskom objektu, objektu zdravstvene ustanove, školske i predškolske ustanove, marine i kampovi, domovi socijalne skrbi i objektu od javnozdravstvenog interesa, obavezan je izraditi godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju koju koristi u svom objektu sukladno opsegu i vrsti svog poslovanja na parametre propisane u prilogu II. točki 1. ovog Pravilnika, kao i na parametre od značaja za vlastitu unutarnju mrežu, u laboratorijima iz članka 13. stavak 1. i 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, najmanje jedan puta godišnje.

(2) Svaki subjekt koji posluje s hranom u objektu u kojem se proizvodi i prerađuje hrana, ugostiteljskom objektu, objektu zdravstvene ustanove, školske i predškolske ustanove, marine i kampovi te domovi socijalne skrbi i objektu od javnozdravstvenog interesa, koji nije spojen na sustav javne vodoopskrbe već se vodom opskrbljuje iz vlastitog sustava, obvezan je dati na analizu uzorke vode za ljudsku potrošnju najmanje četiri puta godišnje tijekom svakog tromjesečja za svaki objekt, a po potrebi i češće, radi provjere sukladnosti parametara propisanih u Prilogu II. točki 1. ovoga Pravilnika u laboratorijima iz članka 13. stavak 1. i 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.«.

(2) Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi.

»(7) Ukoliko analize iz sustava samokontrole subjekata u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, rade laboratoriji iz članka 13. stavak 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju isti su dužni po završetku analize analitički izvještaj dostaviti zavodu za javno zdravstvo u županiji kako bi analiza bila evidentirana u bazi iz koje se Izvješćuje Europska Komisija u skladu s člankom 9. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 4. iza riječi: »tehničkih pregleda građevina« dodaju se riječi: »te utvrditi potrebu praćenja vode iz individualnih vodoopskrbe na kojoj se obavlja komercijalna ili javna djelatnost«.

Članak 4.

(1) U Prilogu I. Pravilnika ispod Tablice 4. »Indikatorski parametri«, Napomena 9. i Napomena 12. mijenjaju se i glase:

»Napomena 9. – Parametar ugljikovodici podrazumijeva ukupne ugljikovodike (mineralna ulja) koji predstavljaju sumu dugolančanih i razgranatih alifatskih, alicikličkih, aromatskih ili alkil-supstituiranih aromatskih ugljikovodika između C10H22 (n-dekana) i C40H82 (n-tetrakontana).«.

»Napomena 12. – određuje se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje u objektima od javnozdravstvenog interesa (bolnice i druge zdravstvene ustanove, starački domovi i druge javne ustanove u kojima se smještaju starije osobe) i za potrebe tehničkih pregleda.«,

a ispod »Napomene 12. dodaje se nova Napomena 13., koja glasi:

»Napomena 13. – M.D.K. za ovaj parametar Temperatura ne primjenjuje se na toplu vodu«.

Članak 5.

U Prilogu III. Pravilnika Tablica 1. Minimalna značajka ispitivanja »mjerna nesigurnost«, mijenja se i glasi:

»Tablica 1. Minimalna značajka ispitivanja »mjerna nesigurnost«

ParametriMjerna nesigurnost
(Napomena 1.)
% vrijednosti parametra
osim za pH)
Napomena
Aluminij25
Amonij40
Antimon40
Arsen30
Benzo(a)piren505.
Benzen40
Bor25
Bromat40
Kadmij25
Klorid15
Krom30
Vodljivost20
Bakar25
Cijanid306.
1,2-dikloroetan40
Fluorid20
Koncentracija vodikovih iona (izraženo u pH jedinicama)0,27.
Željezo30
Olovo25
Mangan30
Živa30
Nikal25
Nitrat15
Nitrit20
Utrošak KMnO4508.
Pesticidi309.
Policiklički aromatski ugljikovodici5010.
Selen40
Natrij15
Sulfat15
Tetrakloroeten3011.
Trikloroeten4011.
Trihalometani – ukupno4010.
Ukupni organski ugljik (TOC)3012.
Mutnoća3013.
Akrilamid, epiklorohidrin i vinil-klorid potrebno je kontrolirati s pomoću specifikacija proizvoda.


Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, broj 125/17) riječi: »na mjestu potrošnje« zamjenjuju se riječima: »na mjestu izlaska iz slavine« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01

Urbroj: 534-02-1-2/2-20-10

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.