Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

NN 39/2020 (1.4.2020.), Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

838

Na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. ožujka 2020. donijela

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Općim uvjetima opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18 i 88/19) u članku 3. stavku 2. točki 1. riječi: »jedinični trošak opskrbe plinom« zamjenjuju se riječima: »jedinični trošak za isporučeni plin«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 1. podstavak 20. mijenja se i glasi:

» – jedinični trošak za isporučeni plin«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju opskrbe u obvezi javne usluge, račun iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati, zasebno za svako obračunsko mjerno mjesto, krajnju cijenu opskrbe plinom koju primjenjuje opskrbljivač u obvezi javne usluge, iskazanu po tarifnim stavkama u skladu s metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, kao i jedinični trošak distribucije plina.«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 2. podstavak 14. mijenja se i glasi:

» – naziv hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava kojoj pripada obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca, s nazivom izlaza iz transportnog sustava i/ili izlaza iz mreže proizvodnih plinovoda, koji je ujedno ulaz u tu hidrauličku cjelinu,«.

U članku 27. stavku 2. podstavku 20. riječ: »te« briše se, a iza riječi: »plinom« dodaje se zarez.

U podstavku 21. iza riječi: »plinom« dodaje se riječ: »te«, a točka briše se.

Iza podstavka 21. dodaje se podstavak 22. koji glasi:

» – naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaka korisnika transportnog sustava, odnosno opskrbljivača ili trgovca plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava za potrebe opskrbe plinom krajnjeg kupca.«

U stavku 6. iza riječi: »upravlja« dodaje se zarez i riječi: »i to putem automatske razmjene podataka u formatu kojeg određuje operator tržišta plina.«

U stavku 7. riječi: »podstavaka 18. – 21.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 18. – 22.«, iza riječi: »opskrbljuje« dodaje se zarez i riječi: »i to putem automatske razmjene podataka u formatu kojeg određuje operator tržišta plina.«

U stavku 8. riječi: »8. veljače« zamjenjuju se riječima: »1. veljače«.

Iza stavka 21. dodaju se stavci 22. i 23. koji glase:

»(22) U slučaju kada informacijski sustav operatora tržišta plina identificira da podaci u registru obračunskih mjernih mjesta nisu potpuni ili su neispravno uneseni, primjenjuju se pravila kojima je definiran način nadomještanja i korekcije podataka, kao i obuhvat podataka iz stavka 2. ovoga članka na koje se primjenjuju predmetna pravila.

(23) Pravila iz stavka 22. ovoga članka donosi operator tržišta plina nakon javnog savjetovanja u trajanju od najmanje osam dana, uz suglasnost Agencije, te ih prije primjene objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.«.

Članak 4.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će, s ciljem poticanja učinkovitog tržišnog natjecanja i osnaživanja pozicije krajnjih kupaca, uspostaviti alat za usporedbu cijene plina kako bi se krajnjim kupcima olakšalo donošenje odluke o izboru opskrbljivača plinom, olakšala usporedba cijene plina i uvjeta opskrbe plinom, te olakšao pristup kontaktima opskrbljivača plinom.

(2) Krajnji kupci iz stavka 1. ovoga članka su krajnji kupci s godišnjom potrošnjom plina do 100.000 kWh.

(3) Za potrebe uspostave i održavanja alata iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će omogućiti opskrbljivačima plinom da, u standardiziranom formatu koji određuje Agencija, u alat za usporedbu cijene plina unose podatke o krajnjim cijenama plina i uvjetima opskrbe plinom, te podatke o njihovoj promjeni.

(4) U svrhu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Agencija provjerava i verificira unos podataka iz stavka 3. ovoga članka, a koji će po odobrenju Agencije biti dostupni krajnjim kupcima.

(5) Opskrbljivač plinom dužan je na zahtjev Agencije bez odlaganja izvršiti provjeru, kao i eventualnu korekciju unesenih podataka.

(6) Alat za usporedbu cijene plina Agencija objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.«.

Članak 5.

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Garantirani standardi kvalitete opskrbe propisuju minimalnu razinu kvalitete opskrbe plinom koju je pojedinom korisniku sustava, krajnjem kupcu ili operatoru tržišta plina dužan pružiti operator plinskog sustava, operator terminala za UPP, operator mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om, organizator zatvorenog distribucijskog sustava ili opskrbljivač plinom.«.

Članak 6.

U članku 46. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na zahtjev operatora tržišta plina, radi neispunjavanja garantiranog standarda kvalitete opskrbe, operator distribucijskog sustava, organizator zatvorenog distribucijskog sustava ili opskrbljivač plinom dužan je isplatiti nadoknadu, sukladno Tablici 2. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta.«.

Članak 7.

U PRILOGU 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, u Tablici 2. Praćenje garantiranih standarda kvalitete opskrbe, iza točke R.br. 22. dodaju se točke R.br. 23., 24. i 25. koje glase:

23KVALITETA USLUGE

UNOS I AŽURIRANJE

PODATAKA U REGISTRU OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA

Broj pogrešaka (podataka na obračunskom mjernom mjestu za koje se traži unos ili korekcija) u skladu sa sistemskom porukom informacijskog sustava HROTE-a

(0 pogrešaka)

Broj neotklonjenih pogrešaka koje je prema pravilima iz članka 27. stavka 22. ovih Općih uvjeta, u skladu sa sistemskom porukom, upisao ili korigirao informacijski sustav HROTE-aOPSKRBLJIVAČ PLINOM

OPERATOR TRŽIŠTA PLINA

(HROTE)

5 kn/OMM/ neotklonjena pogreška u roku navedenom u sistemskoj poruci HROTE-aNa razini mjeseca prati se ukupan broj pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške, ukupan broj neotklonjenih pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške i ukupno plaćena nadoknada HROTE-u u mjesecu za koji se prate podaci.
24KVALITETA USLUGE

UNOS I AŽURIRANJE

PODATAKA U REGISTRU

OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA

Broj pogrešaka (podataka na obračunskom mjernom mjestu za koje se traži unos ili korekcija) u skladu sa sistemskom porukom informacijskog sustava HROTE-a

(0 pogrešaka)

Broj neotklonjenih pogrešaka koje je prema pravilima iz članka 27. stavka 22. ovih Općih uvjeta, u skladu sa sistemskom porukom, upisao ili korigirao informacijski sustav HROTE-aOPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

OPERATOR TRŽIŠTA PLINA

(HROTE)

5 kn/OMM/ neotklonjena pogreška u roku navedenom u sistemskoj poruci HROTE-aNa razini mjeseca prati se ukupan broj pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške, ukupan broj neotklonjenih pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške i ukupno plaćena nadoknada HROTE-u u mjesecu za koji se prate podaci.
25KVALITETA USLUGE

UNOS I AŽURIRANJE

PODATAKA U REGISTRU OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA

Broj pogrešaka (podataka na obračunskom mjernom mjestu za koje se traži unos ili korekcija) u skladu sa sistemskom porukom informacijskog sustava HROTE-a

(0 pogrešaka)

Broj neotklonjenih pogrešaka koje je prema pravilima iz članka 27. stavka 22. ovih Općih uvjeta, u skladu sa sistemskom porukom, upisao ili korigirao informacijski sustav HROTE-aORGANIZATOR ZATVORENOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

OPERATOR TRŽIŠTA PLINA

(HROTE)

5 kn/OMM/ neotklonjena pogreška u roku navedenom u sistemskoj poruci HROTE-aNa razini mjeseca prati se ukupan broj pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške, ukupan broj neotklonjenih pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške i ukupno plaćena nadoknada HROTE-u u mjesecu za koji se prate podaci.Članak 8.

U Izmjenama i dopunama Općih uvjeta opskrbe plinom (»Narodne novine«, br. 88/19) u članku 26. riječi: »1. svibnja 2020.« zamjenjuju se riječima: »1. studenoga 2020.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Opskrbljivač plinom je dužan, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koje opskrbljuje plinom, u registar obračunskih mjernih mjesta upisati podatak o nazivu korisnika transportnog sustava iz članka 27. stavka 2. podstavka 22., i to najkasnije do 1. svibnja 2020.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom kojim se mijenjaju odredbe članka 23. stavka 4. Općih uvjeta opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18 i 88/19) i članka 6. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom, koji stupaju na snagu 1. svibnja 2020., te članka 3. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom kojim se mijenjaju odredbe članka 27. stavaka 6. i 7. Općih uvjeta opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18 i 88/19) koji u dijelu automatske razmjene podataka stupa na snagu 1. srpnja 2020.

Klasa: 023-04/20-01/7

Urbroj: 371-04-20-33

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.