Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 39/2020 (1.4.2020.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

LNG HRVATSKA d.o.o.

845

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-45/20-02/19, urbroj: 371-04-20-6 od 30. ožujka 2020. godine, operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o. donosi

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Članak 1.

U Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 60/18), u članku 2. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Godišnji postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a – postupak dugoročnog ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a za naredne plinske godine u trajanju od najmanje jedne do najviše 15 plinskih godina, a koji se provodi u skladu s ovim Pravilima.«

Točka 20. se briše te točke 21. do 86. postaju točke 20. do 85.

Točka 70. koja postaje točka 69. mijenja se i glasi:

»69. Ugovaranje kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a – postupak u kojem se unutar jedne plinske godine raspodjeljuje kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a u trajanju od najmanje jednog mjeseca pa do isteka plinske godine i ugovara usluga prihvata i otpreme UPP-a u slučaju kada ima slobodnih termina i slobodnih kapaciteta unutar te plinske godine, a koji se provodi nakon završenog godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a u skladu s ovim Pravilima.«

Članak 2.

U članku 7. stavci od 6. do 10. se brišu.

Članak 3.

Iznad članka 12. dodaje se naslov koji glasi:

»Godišnji postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a«

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Operator terminala za UPP dužan je redovito ažurirati i objavljivati na svojoj internetskoj stranici informacije o slobodnom kapacitetu uplinjavanja UPP-a.

(2) U slučaju kada postoji slobodni kapacitet, opskrbljivač plinom ili trgovac plinom može ugovoriti uslugu prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(3) Postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a započinje predajom zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(4) U skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka, opskrbljivač plinom ili trgovac plinom može svake godine u periodu od 1. siječnja do 15. lipnja predati operatoru terminala za UPP zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(5) Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. naziv i adresu opskrbljivača plinom ili trgovca plinom,

2. kontakt – podatke opskrbljivača plinom ili trgovca plinom,

3. podatke o kontaktima za razmjenu informacija, obavijesti, priopćenja i operativnu komunikaciju,

4. naznačene plinske godine za koje se zahtijeva raspodjela kapaciteta uplinjavanja UPP-a prilikom rezervacije u godišnjem postupku ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a i

5. iznos zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu, izražen u kWh/d.

(6) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi ugovoriti kapacitet uplinjavanja UPP-a na terminalu za UPP, dužan je dostaviti popunjeni obrazac zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(7) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a na svojoj internetskoj stranici.

(8) Podnositelj zahtjeva koji nije postojeći korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti operatoru terminala za UPP sljedeću dokumentaciju i isprave:

1. izvadak iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva,

2. presliku važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom i/ili dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom u Republici Hrvatskoj i

3. druge isprave na zahtjev operatora terminala za UPP.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a za prvu godinu rada terminala za UPP koja započinje 1. siječnja 2021. godine, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti presliku važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti najkasnije pet dana prije početka rada terminala.

(10) Dostavom zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a, podnositelj zahtjeva prihvaća i pristaje na primjenu ovih Pravila i obvezu potpisa ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, prema kapacitetu uplinjavanja UPP-a kojeg mu raspodijeli operator terminala za UPP, sukladno postupcima propisanim u ovim Pravilima.«

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a, operator terminala za UPP ocjenjuje valjanost zaprimljenih zahtjeva i o tome obavještava podnositelja zahtjeva.«

Članak 5.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Operator terminala za UPP najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostavlja obavijest o odbijanju zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a podnositelju zahtjeva kojem je sukladno stavku 1. ovoga članka odbijen zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.«

Članak 6.

U članku 15. stavci od 1. do 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Operator terminala za UPP raspodjeljuje kapacitet uplinjavanja UPP-a najkasnije u roku od deset radnih dana od dana dostave zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP prilikom raspodjele kapaciteta uplinjavanja UPP-a uzima u obzir samo valjane zahtjeve za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(3) Kapacitet uplinjavanja UPP-a raspodjeljuje se podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva u iznosu zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu sve dok postoji raspoloživi kapacitet uplinjavanja UPP-a za tu godinu.

(4) U slučaju kada je iznos zahtijevanog kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinoj plinskoj godini veći od iznosa slobodnog kapaciteta, operator terminala za UPP će podnositelju zahtjeva ponuditi zakup raspoloživog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.«

Članak 7.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Operator terminala za UPP dužan je svake plinske godine, po okončanju godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, na svojoj internetskoj stranici objaviti informaciju o slobodnom kapacitetu za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a unutar te plinske godine, uzimajući u obzir odobrene rasporede usluga i tehničke uvjete terminala za UPP.«

U članku 18. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu raspodjeljuje se podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva u iznosu zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedini plinski mjesec do isteka te plinske godine sve dok postoji raspoloživi kapacitet uplinjavanja UPP-a za pojedini mjesec te plinske godine.«

Članak 8.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svaki korisnik terminala za UPP dužan je najkasnije do 16. srpnja svake godine dostaviti operatoru terminala za UPP popunjeni obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu, osim za prvu godinu rada terminala za UPP koja počinje 1. siječnja 2021. godine, za koju je dužan dostaviti operatoru terminala za UPP popunjeni obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga do 1. listopada 2020. godine.«

Članak 9.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 4-16/IP/006-2020

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Direktorica Društva
dr. sc. Barbara Dorić, v. r.