Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 40/2002 (2.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

848

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 87. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranu (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine,« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 56. sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 62/19.: u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 2. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Naprave koje nisu medicinski proizvodi, a podržavaju rad pomagala s lista pomagala, osigurava osigurana osoba na vlastiti trošak uz prethodnu informaciju i suglasnost.

(6) Pod napravom iz stavka 5. ovoga članka smatra se elektroničko – komunikacijski uređaj, sustav i oprema.«.

Članak 2.

Iza članka 12. Pravilnika dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12 a.

(1) Pomagala serijskog načina proizvodnje koja propisuje izabrani doktor, ako listama pomagala nije drugačije utvrđeno, propisuju se elektroničkim putem kao elektronička isprava (u daljnjem tekstu: E-potvrda) sukladno zakonu kojim se uređuje elektronička isprava.

(2) E-potvrda mora sadržavati sve podatke kao i Potvrda iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim potpisa osigurane osobe i podataka o računu.

(3) Ako zbog nemogućnosti uspostave komunikacijske veze sa Centralnim informacijskim sustavom Republike Hrvatske (CEZIH) odnosno aplikacijom za komunikaciju i podršku procesima propisivanja, odobravanja i izdavanja pomagala, nije privremeno moguće ostvariti pravo na pomagalo putem E-potvrde, pravo na pomagalo ostvaruje se putem Potvrde iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 14. Pravilnika stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pristanak osigurane osobe iz stavka 3. ovoga članka daje se potpisom osigurane osobe na Potvrdi, osima za pomagala iz članka 12.a ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 21. Pravilnika stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Isporučitelj pomagala obvezan je pomagalo isporučiti odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe, osim za serijski proizvedeno pomagalo za koje je rok isporuke najduže 8 dana, ako ugovorom nije drukčije utvrđeno.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. travnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/74

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 27. ožujka 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.