Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave

NN 41/2020 (3.4.2020.), Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave

Vlada Republike Hrvatske

853

Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine« broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine, donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O NAČINU, POSTUPKU I UVJETIMA PROCJENE VRIJEDNOSTI I PRODAJE TURISTIČKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE TE NAČINU, POSTUPKU I UVJETIMA ZA DOBIVANJE KONCESIJE NA PREOSTALOM TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 12/11), u članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od modela izračuna promjenjivog dijela koncesijske naknade iz stavka 2. ovog članka, promjenjivi dio koncesijske naknade za 2019. godinu iznosi 1,00 kunu.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od rokova iz stavka 1. ovoga članka, uplata stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu i promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu vrši se najkasnije do 30. studenoga 2020. godine.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/24

Urbroj: 50301-27/12-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.