Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

855

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O OGRANIČAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA PREDVIĐENIH DRŽAVNIM PRORAČUNOM REPUBLIKE HRVATSKE I FINANCIJSKIM PLANOVIMA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

I.

Zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2, u daljnjem tekstu: koronavirus) u kojima je potrebno osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom i promijeniti planirane proračunske aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal ovom se Odlukom utvrđuju mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

II.

Ova se Odluka primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: obveznici) i na sve izvore financiranja.

III.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

IV.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznicima se zabranjuje novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke zabranjuje se sklapanje novih ugovora o djelu.

V.

Iznimno od točke IV. ove Odluke novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu je dopušteno:

– u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje i

– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

VI.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici će obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

VII.

Iznimno od točke VI. ove Odluke, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

– ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

– ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom

– ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i

– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

VIII.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke ako obveznici daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, to mogu isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

IX.

Svi zahtjevi vezani uz provedbu ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu financija na e-adresu: zahtjev@mfin.hr.

X.

Obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Ako se obveznici ne pridržavaju mjera utvrđenih u ovoj Odluci i načela iz stavka 1. ove točke protiv njih će se pokrenuti prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/18, 136/12 i 15/15) i odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 111/18).

XI.

Za vrijeme važenja ove Odluke neće se primjenjivati:

– Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20) i

– Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/16, 74/17 i 71/18).

XII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/125

Urbroj: 50301-25/06-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.