Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

857

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA«

I.

Usvaja se Program »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi Odluku o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/120

Urbroj: 50301-25/05-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA«

Program »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenoga Programa HAMAG-BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Cilj Programa je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Cilj Programa je financiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz dokaz kako je koronavirus imao negativni utjecaj na njihovo poslovanje.

Program nije namijenjen za djelatnosti iz jednog od sljedećih područja:

a) sektori isključeni člankom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore: Ribarstvo i akvakultura te primarna poljoprivredna proizvodnja

b) duhan i destilirana alkoholna pića

c) proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima

d) kasina i istovjetna poduzeća

e) ostale djelatnosti i aktivnosti isključene uvjetima pojedinog proizvoda (financijskog instrumenta).

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovoga Programa sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Značajka/Proizvod (financijski instrument)COVID-19 zajam za obrtna sredstva
Ciljana skupinaMikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva
Iznos zajmaDo 750.000,00 kuna
Namjena zajmaObrtna sredstva
Maksimalni rok otplateDo 5 godina uključujući poček
Kamatna stopa0,25 %
Naknada za obradu zahtjeva0 %
Rok korištenjaDo 6 mjeseci
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Instrumenti osiguranjaZadužnica korisnika zajma


3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.