Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2. travnja 2020.

NN 41/2020 (3.4.2020.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2. travnja 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

861

Na temelju članka 1., članka 31. stavka 3. i članka 32. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa zadužuje se Financijska agencija za izradu i vođenje digitalne platforme putem koje će se omogućiti elektroničko podnošenje prijave na odgovarajuće mjere, prikupljanje podataka nužnih za odluku o odobrenju mjere te osigurati izvještajni sustav za praćenje realizacije mjera (Portal MJERE).

2. Zadužuju se nadležna tijela državne uprave i druge institucije uključene u provedbu mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa da na zahtjev Financijske agencije dostave u elektroničkom obliku podatke koji su potrebni za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz pojedine mjere, podatke koji su potrebni za izračun jedinstvene ocjene pogođenosti okolnostima (COVID SCORE) te podatke koji su potrebni za praćenje provedbe odobrenih mjera i izradu statističkih izvješća o učincima provedbe mjera.

3. Tijela državne uprave zadužena za provedbu mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa dužna su Financijskoj agenciji dostaviti popis mjera koje su pogodne za uspostavu procesa prijave i odobrenja putem Portala MJERE i popis podataka koje je potrebno prikupiti za utvrđenje ispunjavanja uvjeta za odobrenje tih mjera, a za mjere koje zbog svoje prirode nisu pogodne za uspostavu procesa putem Portala MJERE ili za koje već postoji mogućnost elektroničke prijave putem drugog kanala, dostaviti u strojno čitljivom obliku odgovarajuća izvješća o odobrenim mjerama najmanje jednom tjedno radi kreiranja centralnog izvještaja za Vladu Republike Hrvatske.

4. Zadužuje se Financijska agencija za centralizirano praćenje realizacije mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa te dostavu odgovarajućih izvještaja Vladi Republike Hrvatske i drugim nadležnim tijelima na zahtjev.

5. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-07/91

Urbroj: 50301-25/14-20-1

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.