Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

NN 41/2020 (3.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

872

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, broj 46/19) u članku 5. stavku 2. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

»U tom se slučaju primjenjuju uvjeti navedeni u stavku 1. točkama a., b. i d. ovoga članka, dok kriteriji za dodjelu mogu biti veća ponuđena naknada u odnosu na naknadu definiranu u članku 7. ovoga Pravilnika, veći broj plovila u sklopu ponude te povijesna aktivnost plovila, a kvota dodijeljena na ovaj način daje se plovilu na raspolaganje za jednu ribolovnu sezonu.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Svako buduće povećanje kvote raspoređene za plivaričarski ribolov tune u odnosu na iznos kvote dodijeljene gospodarskom ribolovu okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 13/19), predstavlja državnu kvotu koju Ministarstvo može dodijeliti na temelju Javnog natječaja, a prema uvjetima i kriterijima kako je određeno člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika, vodeći pri tom računa o odredbama podzakonskog propisa kojim se reguliraju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu, a koje se odnose na ribolovni kapacitet plivaričarske flote u pojedinoj kalendarskoj godini. U slučaju da Ministarstvo ne provede Javni natječaj cjelokupna kvota namijenjena ribolovu plivaricom tunolovkom raspoređuje se prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za individualnu plivaričarsku kvotu za ribolov plavoperajne tune plovilima iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika u 2020. godini se ne plaća.«.

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Iznimno od članka 7., korisnik dijela državne kvote koja se dodjeljuje temeljem odabira na javnom natječaju iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan je naknadu ponuđenu u prijavi na natječaj uplatiti u cijelosti u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, najkasnije 7 dana od potpisivanja ugovora. Vlasnik plovila dužan je uplatiti cjelokupan iznos bez obzira na ulov koji će ostvariti tijekom ribolovne sezone.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 4. na kraju odlomka briše se točka, dodaje se zarez i riječi: »odnosno proporcionalno individualnom udjelu u ukupnom zbroju individualnih kvota u slučaju smanjenja broja plovila.«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vlasnici plovila na koja je dodijeljena individualna kvota temeljem javnog natječaja dužni su podnijeti zahtjev za izdavanjem Odobrenja, zajedno s dokazom o uplati naknade iz članka 7.a ovoga Pravilnika, u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora s Ministarstvom o dodjeli individualne ulovne kvote za tekuću godinu.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. iza točke: »m. Dubrovnik – Gat Petka« dodaju se točke n. i o. koje glase:

»n. Slano

o. Cavtat.«.

Članak 7.

U članku 19. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju može dostaviti i predstavnik vlasnika/ovlaštenika u vidu operatera uzgajališta ili organizacije proizvođača.

(4) Prilikom prijave zajedničke ribolovne radnje navode se i odgovorne osobe za komunikaciju s Ribarskim monitoring centrom po pitanju dostave izvješća te unosa podataka u e-očevidnike plovila.«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 4. u prvoj rečenici nakon riječi: »ICCAT-u ukoliko je« briše se riječ: »ulovno« te u drugoj rečenici nakon riječi: »vezane uz zamjenu« briše se riječ: »ulovnog«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Nositelj dozvole za uzgoj može odrediti najviše 10 plovila za upis na popis BFT – Ostala plovila koja imaju aktivnu povlasticu za gospodarski ribolov i Odobrenje za ribolov mrežom srdelarom, a koja tijekom godine smiju obavljati poslove hranjenja tuna na području uzgajališta. Sva plovila tijekom boravka na uzgajalištu moraju imati funkcionalan VMS uređaj i e-očevidnik s evidentiranim radom u marikulturi.«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »Ministarstvu« dodaju se riječi: »putem web-aplikacije«.

Članak 10.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

Ukoliko se prilikom prebacivanja na moru utvrdi razlika veća od 10 % u broju riba između procjene odgovorne osobe na ulovnom plovilu i regionalnog promatrača, ribarska inspekcija pokreće istragu. Do dovršetka istrage kavez za tegalj ostaje blokiran i zabranjeno je prebacivanje novih ulova.«.

Članak 11.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu bez prethodnog odobrenja Ministarstva. Zahtjev za odobrenje stavljanja tuna u uzgojne kaveze podnose nositelji dozvole putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze (Prilog 8. ovoga Pravilnika) najmanje 48 sati prije stavljanja u kavez.

(2) Nakon stavljanja tune u uzgojni kavez nositelj dozvole dužan je u roku 72 sata ispuniti Deklaraciju o stavljanju tuna u uzgojne kaveze (Prilog 9. ovoga Pravilnika) kroz web-aplikaciju Ministarstva te ju potpisanu od strane regionalnog promatrača, ukoliko je promatrač suglasan s unesenim podacima, dostaviti putem elektroničke pošte ribarskoj inspekciji i Službi za akvakulturu Ministarstva.

(3) Ribarska inspekcija provodi snimanje stereoskopskom kamerom svih radnji stavljanja tuna u uzgojne kaveze, sukladno Odjeljku A, Priloga X. Uredbe.

(4) Nakon svake radnje stavljanja tuna u uzgojni kavez ribarska inspekcija pokreće istragu. Do dovršetka istrage zabranjene su daljnje aktivnosti vezane uz uzgojni kavez u koji je stavljena riba.

(5) Nakon dovršetka svih radnji stavljanja u kaveze ribarska inspekcija postupa sukladno proceduri propisanoj Odjeljkom B, Priloga X. Uredbe te ribarski inspektor donosi Rješenje kojim se nalaže daljnje postupanje nositelju dozvole, ovisno o utvrđenim razlikama između ukupne mase zabilježene u e-BCD sustavu i rezultata stereoskopskog sustava, a vodeći računa o dodijeljenim maksimalnim ulaznim količina divljih tuna svake farme.«.

Članak 12.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»RADNJE NA UZGAJALIŠTU

Članak 22.a

(1) Zabranjeno je prebacivanje tuna iz jednog uzgojnog u drugi uzgojni kavez tijekom uzgojnog ciklusa bez odobrenja i bez prisutnosti ribarskog inspektora koji o tome sastavlja zapisnik. Nositelj dozvole dužan je podnijeti zahtjev za prebacivanje tune iz jednog uzgojnog kaveza u drugi najmanje 72 sata prije planiranog prebacivanja putem web-aplikacije Ministarstva. Alternativno zahtjev se podnosi putem elektroničke pošte nadležnoj službi ribarske inspekcije i sadrži minimalno podatke navedene u Prilogu 15. ovoga Pravilnika.

(2) Prebacivanje tuna unutar uzgajališta dopušteno je isključivo na način da se tuna prebacuje u prazan kavez, pri čemu se može prebaciti cjelokupna količina ili samo dio ribe.

(3) Zabranjeno je premještanje kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta bez odobrenja Ministarstva. Nositelj dozvole dužan je podnijeti zahtjev za premještanje kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta najmanje 72 sata prije planiranog premještanja putem web-aplikacije Ministarstva. Alternativno, zahtjev se podnosi putem elektroničke pošte nadležnoj službi ribarske inspekcije i sadrži minimalno podatke navedene u Prilogu 16. ovoga Pravilnika.

(4) Od 1. srpnja 2020. godine nositelji dozvole dužni su najkasnije 72 sata nakon radnje prebacivanja tuna unutar uzgajališta ispuniti obrazac deklaracije o prebacivanju tuna unutar uzgajališta iz Priloga 17. ovoga Pravilnika putem web-aplikacije Ministarstva.

(5) Od 1. srpnja 2020. godine nositelji dozvole dužni su najkasnije 72 sata nakon radnji premještanja kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta ispuniti obrazac deklaracije o premještanju kaveza iz Priloga 18. ovoga Pravilnika putem web-aplikacije Ministarstva.«.

Članak 13.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

(1) Svaki uzgojni kavez na uzgajalištu mora biti označen s jedinstvenim identifikacijskim brojem koji se sastoji od slova HRV, tri posljednje znamenke ICCAT broja uzgajališta te troznamenkastog rednog broja kaveza na pojedinom uzgajalištu (HRVXXXYYY).

(2) Oznaka kaveza mora biti ispisana na čvrstu ploču najmanjih dimenzija 30 x 100 cm te istaknuta na vidljivo mjesto na okviru kaveza, najmanje 1 m iznad površine mora te ispisana na okvir kaveza iznad površine mora slovima ne manjim od 20 cm.

(3) Svakom uzgojnom kavezu mora biti dodijeljeno sidreno mjesto. Svako sidreno mjesto unutar lokacije uzgajališta mora imati identifikacijski broj koji se sastoji od slova HRVSM i troznamenkastog rednog broja (HRVSMXXX).

(4) Ministarstvo će najkasnije do 1. srpnja 2020. godine, zbog praćenja aktivnosti na području uzgajališta, opremiti kaveze namijenjene za uzgoj tuna uređajima za satelitsko praćenje. Osim uzgojnih kaveza, Ministarstvo može uređaje postaviti i na transportne kaveze kao i na plutače koje označavaju područje uzgajališta.«.

Članak 14.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelji dozvole dužni su najkasnije od 1. svibnja 2020. godine imati na raspolaganju prazan kavez ili više njih za potrebe provođenja kontrolnih prebacivanja.

(2) Nositelj dozvole dužan je na nalog ribarskog inspektora provesti prebacivanje tuna radi kontrole broja i/ili mase tuna.

(3) Ribarska inspekcija će obavijestiti nositelja dozvole o namjeri kontrolnog prebacivanja najmanje 48 sati prije te je nositelj dozvole dužan osigurati tehničke preduvjete za sigurno prebacivanje tuna.«.

Članak 15.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Svaki uzgojni kavez mora imati predviđen najmanje jedan otvor koji predstavlja vrata koja su zatvorena s odvojivim mrežnim tegom. Sva prebacivanja tune obavljaju se isključivo kroz vrata kaveza.

(2) Nositelj dozvole dužan je sukladno uputi ribarskog inspektora osigurati postavljanje plombi Ministarstva na vrata kaveza i druge dijelove kaveza pri čemu ribarska inspekcija ronilicom može kontrolirati postavljanje. Uklanjanje plombi i otvaranje vrata dopušteno je isključivo u prisutnosti ribarskog inspektora.«.

Članak 16.

U članku 26. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Obrazac se dostavlja elektroničkim putem Službi za akvakulturu.«.

Članak 17.

U članku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nositelji dozvole koji obavljaju izlov tune iz uzgojnih kaveza dužni su dostaviti konačne podatke o izlovu tuna putem web-aplikacije Ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog izlova tuna na obrascu Prijava prebacivanja tuna iz uzgajališta (Prilog 12. ovoga Pravilnika).«.

Članak 18.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a i naslov iznad njega koji glasi:

»EVIDENTIRANJE MORTALITETA I PRODAJE ŽIVE TUNE IZ UZGAJALIŠTA

Članak 28.a

(1) U slučaju uginuća tune na uzgajalištu nositelj dozvole dužan je u roku od 48 sati putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Prijava prebacivanja tuna iz uzgajališta (Prilog 12. ovoga Pravilnika) dostaviti podatke o evidentiranom mortalitetu.

(2) U slučaju prodaje žive ribe iz uzgajališta nositelj dozvole dužan je u roku od 48 sati putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Prijava prebacivanja tuna iz uzgajališta (Prilog 12. ovoga Pravilnika) dostaviti podatke o prodanoj tuni.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 29. mijenja se i glasi:

»PROGRAM PROMATRAČA NA PLOVILIMA I UZGAJALIŠTIMA TUNA«

Članak 20.

U članku 29. iza riječi: »na plovilu« na oba mjesta dodaju se riječi: »i/ili uzgajalištu tuna«.

Članak 21.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

(1) Dosadašnji prilozi od 8. do 12. zamjenjuju se novim prilozima od 8. do 12. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Iza Priloga 14. dodaju se prilozi od 15. do 18. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/41

Urbroj: 525-13/0737-20-3

Zagreb, 31. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 8.

ZAHTJEV ZA STAVLJANJE TUNA U UZGOJNE KAVEZE

PRILOG 9.

ICCAT DEKLARACIJA O STAVLJANJU TUNA U UZGOJNI KAVEZ

PRILOG 10.

ICCAT DEKLARACIJA O PRIJENOSU TUNA

PRILOG 11.

OBAVIJEST O IZLOVU TUNA IZ UZGOJNIH KAVEZA

NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
Broj i naziv lokacije

PODACI O IZLOVU
Status:NA ČEKANJU ODOBRENJA/ODOBRENO
Datum izlova:
Vrijeme izlova:
Očekivana količina tune za izlov (kg):
Očekivana količina tune za izlov (kom):
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama:
ODOBRIO
Ime i prezime
Datum


PRILOG 12.

PRIJAVA PREBACIVANJA TUNA IZ UZGAJALIŠTA

OBRAZAC PRIJAVE IZLOVA/MORTALITETA/PRODAJE ŽIVE RIBE
Naziv nositelja dozvole:
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
Broj i naziv lokacije

Događaj:izlov/mortalitet/prodaja žive ribe
Datum događaja:
Broj kaveza:
Broj BCD-a:Količina (kg):Količina (kom):


ODOBRIO
Ime i prezime:
Datum:


PRILOG 15.

ZAHTJEV ZA PREBACIVANJE TUNA IZ JEDNOG UZGOJNOG KAVEZA U DRUGI (INTRAFARM)

NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
Broj i naziv lokacije
PODACI O PREBACIVANJU
Datum zahtjeva
Datum traženog prebacivanja
Broj ishodišnog kaveza
Broj odredišnog kaveza
Količina ribe koja se prebacuje (kom)
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama
ODOBRIO
InspekcijaIme i prezime:
Datum:
AkvakulturaIme i prezime:
Datum:PRILOG 16.

ZAHTJEV ZA PREMJEŠTANJE UZGOJNOG KAVEZA

NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
PODACI O PREMJEŠTANJU KAVEZA
Datum zahtjeva
Datum traženog premještanja
Broj i naziv ishodišne lokacije
Broj i naziv odredišne lokacije
Sidrena pozicija početna
Sidrena pozicija završna
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama
ODOBRIO
Ime i prezime
Datum


PRILOG 17.

DEKLARACIJA O PREBACIVANJU TUNA UNUTAR UZGAJALIŠTA (INTRAFARM)

NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
Broj i naziv lokacije
PODACI O PREBACIVANJU
Datum ispunjavanja deklaracije
Broj autorizacije
Datum prebacivanja
Broj ishodišnog kaveza
Broj odredišnog kaveza
Broj BCD-a:Količina (kg):Količina (kom):

ODOBRIO
Ime i prezime
Datum


PRILOG 18.

DEKLARACIJA O PREMJEŠTANJU UZGOJNOG KAVEZA

NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
PODACI O PREMJEŠTANJU KAVEZA
Datum ispunjavanja deklaracije
Broj autorizacije
Datum premještanja
Broj i naziv ishodišne lokacije

Broj i naziv odredišne lokacije

Sidreno mjesto početno
Sidreno mjesto završno