Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

NN 41/2020 (3.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

873

Na temelju članka 13. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavka 1., članka 32. stavaka 2. i 4. i članaka 51. i 52. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus)

Članak 1.

U Pravilniku o rekreacijskom ribolovnu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 61/18) članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukupna Državna kvota namijenjena za ulov tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune raspodjeljuje se na jednake dijelove, a ministarstvo javnim natječajem propisuje maksimalnu kvotu koja može biti dodijeljena jednom plovilu.«.

U stavku 3. riječ: »Rješenjem« zamjenjuje se riječju: »Odlukom«.

U stavku 6. točki a. nakon riječi: »plovidbenom dozvolom« dodaju se riječi: »odnosno upisnim listom«.

U stavku 8. riječi: »Potvrdu o zakupljenoj kvoti za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune« zamjenjuju se riječima: »Odobrenje za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Za svu dokumentaciju iz stavka 6. točke a. ovog članka koja nije izdana odnosno sklopljena na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.«.

Članak 2.

Članak 3. briše se.

Članak 3.

Članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa definiranih posebnim propisom kojim se regulira oblik, sadržaj i način vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.«.

Članak 4.

U članku 8. riječ: »primjerake« zamjenjuje se riječju: »primjerke«.

Članak 5.

Dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se Prilogom 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/28

Urbroj: 525-13/0737-20-3

Zagreb, 2. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

ODOBRENJE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE

____________________________ potpisao je s ministarstvom

(Ime, prezime, adresa)

dana ______________ godine _______ ugovor o zakupu kvote za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune u količini od _____ kg

Ribolov će se obavljati plovilom_______________________,
(naziv ili registarska oznaka)


bruto tonaže ____(GT),

s nominalnom snagom motora _____________ (kW) u vlasništvu

__________________________________________________

(ime, prezime, adresa)

u razdoblju od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenoga u 24:00 sata,

odnosno od ______________________ do _______________.

Kao odgovorna/e osoba/e u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune prijavljen/e je/su:

1._________________________________________

2._________________________________________

3._________________________________________

Potpis: _______________________

Klasa:

Urbroj: