Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

877

Na temelju članka 8. stavka 11. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009., 24/2010., 22/2013. i 25/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u strukovnome kurikulumu za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa počevši od školske godine 2020./2021.

(2) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. i ranije, sukladno Odluci o programu za stjecanje srednje stručne spreme u području rada CESTOVNI PROMET za zanimanje TEHNIČAR CESTOVNOG PORMETA (klasa: 602-03/05¬05/0008; urbroj: 0533-09-05-09 od 15. ožujka 2005. godine) i Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o Izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela Nastavnog plana i programa za zanimanje Tehničar cestovnog prometa (šifra: 140204), u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0008 od 13. lipnja 2011. godine), nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

(3) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. i ranije, u skladu s eksperimentalnim programom za stjecanje strukovne kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140304), nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o programu za stjecanje srednje stručne spreme u području rada CESTOVNI PROMET za zanimanje TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (klasa: 602-03/05-05/0008; urbroj: 0533-09-05-09 od 15. ožujka 2005. godine) i Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o Izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela Nastavnog plana i programa za zanimanje Tehničar cestovnog prometa (šifra: 140204), u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0008 od 13. lipnja 2011. godine), osim za učenike iz stavka 2. točke II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-05/00164

Urbroj: 533-05-20-0004

Zagreb, 25. ožujka 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

POPIS KRATICA

ABS – anti-block braking system, elektronički sustav kočenja

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

ASR – anti slip reulation. Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

CMR – Convention relative au con, Međunarodni sporazum o prijevozničkim ugovorima u cestovnom prometu

DZS – Državni zavod za statistiku

DGU – Držvna geodetska uprava

ESP – Electronical Stability Program, elektronički program stabilnosti

EU – Europska unija

FPZ – Fakultet prometnih znanosti

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

HAK – Hrvatski autoklub

ITS – inteligentni transportni sustavi

IUPAC nomenklatura – pravila Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry)

LCD – Liquid Crystal Display, zaslon s tekućim kristalima

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

»Narodne novine« br. – »Narodne novine«

PSE – Periodni sustav elemenata

RH – Republika Hrvatska

TIR – Transport International per la Rout, karnet za prelazak granice,


Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive strukovnih kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

1. OPĆI DIO

1.1. Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije

Tehničar cestovnog prometa

1.2. Cilj strukovnog kurikuluma

Potrebno je osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa.

1.3. Trajanje obrazovanja

Četiri godine

1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

Završena osnovna škola

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

2.1. Nastavni plan

* Napomena: U prvom razredu polaznik bira jedan od dva ponuđena izborna nastavna predmeta. U drugom razredu polaznik bira jedan od tri ponuđena izborna nastavna predmeta. U trećem razredu polaznik bira jedan od tri ponuđena izborna nastavna predmeta. U četvrtom razredu polaznik bira jedan od tri ponuđena izborna nastavna predmeta.

2.1. Nastavni program

2.1.1. Općeobrazovni dio

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Prema Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 10/2019. i 24/2019.)

Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Prema Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 10/2019.)

Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Prema Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 10/2019.)

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Cilj predmeta:

■     razviti kod polaznika sposobnost povijesnog razmišljanja i širenje temeljnih povijesnih znanja stečenih u osnovnoj školi o povijesti svoje nacije, regije, Europe i svijeta kroz šest povijesnih razdoblja

■     vrjednovati dokaze

■     razvijati komparativne i uzročno-posljedične analize

■     interpretirati povijesne podatke

■     konstruirati čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive

Opis predmeta:

U nastavi povijesti postoje dvije razine obrazovnih standarda: temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog razmišljanja.

Standard 1. Temeljna povijesna znanja čine:

a) poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba

b)razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova ili tzv. koncepata prvog reda

■     o povijesti svijeta i svoje nacije na pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko-religijsko-estetskom.

Standard 2. Sposobnost povijesnog razmišljanja koje se sastoji od pet vještina:

■     vještina kronološkog razmišljanja

■     vještina razumijevanja povijesne naracije

■     vještina analize i interpretacije povijesnih događaja i procesa

■     vještina povijesnog istraživanja

■     vještina analize vrijednosnih povijesnih tema i zauzimanje stavova.

Razvijanje navedenih pet vještina obuhvaća u sebi i upoznavanje tzv. tehničkih koncepata pomoću kojih razumijemo kako se stvara i konstruira povijest. Među tehničke koncepte ubrajamo: kronologiju i pripovijedanje, uzročno-posljedični niz, kontinuitet i promjenu, usporedbu i povijesne izvore.

Temeljna povijesna znanja, sposobnost povijesnog razmišljanja i tehnički koncepti razvijaju se u funkcionalnoj međuzavisnosti. Također, svih pet vještina su kumulativnog karaktera, tj. svaka sljedeća vještina ovisi o dovoljno razvijenim vještinama na prethodnoj razini.

Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. Poučavanje i učenje povijesti je strukturirano tako da otvara polaznicima prozor u svijet velikog ljudskog iskustva u raznim podnebljima i različitim vremenima. Ono također otkriva širok opseg prilagodbe pojedinca i društva u odnosu na probleme s kojima su se morali suočiti i osvjetljava posljedice različitih izbora koje su ljudi donosili. Dakle, poučavamo o snažnim i dugotrajnim povijesnim procesima unutar civilizacijskih i kulturnih cjelina. Povijest nije događaj već stvarni proces. Bez dobrog poznavanja povijesnih procesa mi danas ne možemo pristupiti raspravi o političkim, socijalnim, gospodarskim, kulturnim i moralnim temama u društvu. Bez poznavanja povijesti ne možemo dobiti informirane i samosvjesne građane što je važno za njihovo djelotvorno sudjelovanje u demokratskim procesima upravljanja i ostvarivanja demokratskih ideala nacije za sve građane.

Duhovni i moralni razvoj polaznika u koji spadaju tolerancija, slobodno iskazivanje vlastitog mišljenja, poštivanje tuđih stavova i uvjerenja, miroljubivost, patriotizam i izbjegavanje sukoba – sastavni su dio odgojne dimenzije poučavanja i učenja povijesti. Vrjednovanjem nasljeđa raznolikih etničkih i kulturnih baština olakšava se dijalog među pripadnicima različitih kultura. Razvoj temeljnih povijesnih znanja i povijesnog razmišljanja te multikulturalna dimenzija poučavanja i učenja pomoći će mladim ljudima da postani dobri građani svoje domovine i da se ujedno osjećaju i građanima Europe i svijeta.NASTAVNI PREDMET PO RAZREDIMA I ISHODIMA UČENJA

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

1.     opisati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2.     preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3.     objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4.     identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5.     razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6.     usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7.     razlikovati povijesne procese na današnjem hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uspon i pad staroga svijeta

1.     objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2.     izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

3.     raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

4.     ispitati najznačajnija postignuća helenske i helenističke kulture

5.     objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6.     analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućeg europskog nasljeđa

7.     usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

Srednjovjekovne civilizacije

1.     raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2.     objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3.     ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4.     razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5.     istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6.     ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7.     identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

8.     protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9.     izložiti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kultura i način života prvih ljudi ledenog doba

Pojava i razvoj prvih ljudi

Materijalna kultura i način života

Religijska vjerovanja i prvi tragovi umjetnosti

Neolitska i urbana revolucija

Nagli napredak čovječanstva u doba neolitika

Kulturne grupe i nastanak prvih naroda

Od stanovnika sela do stanovnika grada

Pojava pisma i nastanak prvih država i civilizacija

Stari istok

Pismo – pronalazak neprocjenjive važnosti

Graditeljstvo, umjetnost i znanost ranih civilizacija

Današnji hrvatski prostor u prapovijesti

Život paleolitskog lovca – krapinski pračovjek

Vučedolska kultura – sjedilački život i metalurgija

Iliri i njihova kultura

Prijelomna vremena -inovacije i velika seoba

Nove tehnologije, trgovina i migracije na Sredozemlju i u jugozapadnoj Aziji

Uspon i pad starih i novih država

Pojava judaizma i Židovska država

Pojava i razvoj egejske civilizacije

Vladavina aristokracije i demokracija u grčkim polisima

Grčka i Stari istok između Aleksandra i Rimljana

Najpoznatije religije staroga svijeta

Helenska i helenistička kultura

Doba velikih carstava

Ujedinjenje Mediterana pod Rimskim Carstvom

Religija, rimska kultura i pravo kao kulturno nasljeđe

Indija i Kina

Susreti i prožimanja istočnog Jadrana i Sredozemlja

Od autohtonog ilirskog sela do autohtonog grada

Grčki i rimski gradovi na istočnoj obali Jadrana

Način života i arhitektura rimskog grada na istočnoj obali Jadrana

Susret i suživot tri svijeta na Sredozemlju

Kriza Rimskog Carstva i dezintegracijski procesi

Bizantsko Carstvo i širenje kršćanstva

Pojava i uspon islamske civilizacije

Kulturna i znanstvena razmjena triju svjetova na Sredozemlju

Oporavak Zapada

Nova carstva, kraljevstva i komune

Gospodarski i kulturni oporavak

Kršćanstvo i društvo

Prvi svjetski sustav trgovine (1250. – 1350.)

Slavenski svijet u Europi

Konsolidacija slavenskih naroda nakon seobe

Slavenski svijet na razmeđu Istoka i Zapada

Mongoli i njihov utjecaj na slavenski svijet

Hrvatska između sredozemnog i srednjoeuropskog svijeta

Istočna obala Jadrana u vrijeme seoba: etnogeneza i identiteti

Pokrštavanje, organizacija države i razvoj društva

Kulturni i gospodarski utjecaji: komune na Jadranu i gradovi u unutrašnjosti

»Rubna područja« hrvatskog srednjovjekovlja

Napomene:U prvom razredu polaznik će u tri skupa ishoda učenja Od lovca i sakupljača do stanovnika grada (od pojave čovjeka do 1200. g. pr. Kr.), Uspon i pad staroga svijeta (od 1200. g. pr. Kr. do 300.g.) i Srednjovjekovne civilizacije (od 300. g. do 1350. g.) razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života. Polaznik će razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine te pojavu i razvoj srednjovjekovnih civilizacija, novih država i kultura na trima kontinentima te kako su te nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecala na društvene promjene i odnose u srednjem vijeku.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i flilmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Temelji modernog svijeta

1.     ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2.     obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3.     ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4.     raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5.     usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6.     opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7.     ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

Doba građanskih revolucija

1.     raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2.     objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3.     istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4.     ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5.     identificirati promjene euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6.     ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7.     protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. Stoljeća

8.     raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Dvadeseto stoljeće

1.     raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzrok svjetskih ratova

2.     objasniti tijek i posljedice Prvog svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3.     opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvog svjetskog rata u svijetu i Europi

4.     obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5.     ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugog svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6.     izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7.     protumačiti raspad komunizma u Europi, socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8.     identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. Stoljeća

9.     raspraviti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva u 20. stoljeću

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Rađanje moderne Europe

Crna smrt i njezine posljedice

Pojava nacionalnih država, gradovi i komune

Temelji humanizma i renesanse

Velika geografska otkrića i europska ekspanzija

Razvoj znanosti, tehnologije i gospodarstva

Kolonijalizam i europeizacija svijeta

Raspad srednjovjekovnih carstava i pojava nacionalnih monarhija

Izazovi s Istoka – Uspon Osmanlijskog Carstva i kraj Bizanta

Uspon protestantizma i vjerski ratovi u Europi

Nastanak modernih europskih država

Hrvatska u »produženom srednjovjekovlju«

Hrvatska u razdoblju zastoja i ugroženosti

Stvaranje Habsburškog Carstva i kriza Osmanlijskog Carstva – teritorijalne promjene krajem 17. stoljeća

Religijske i kulturne promjene u hrvatskim zemljama

Uzroci i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i početkom 19. stoljeća

Doba razuma

Američka i Francuska revolucija

Uzroci i posljedice industrijske i agrarne revolucije 18. i 19. stoljeća

Industrijalizacija i modernizacija

Uspon SAD-a do svjetske sile

Promjene u euroazijskim društvima u razdoblju svjetske trgovine i porasta europske moći

Osmanlijsko Carstvo i Rusija u 19. stoljeću

Kina i Japan u 19. stoljeću

Primjeri nacionalizma, izgradnje država i društvenih reformi u Europi od 1830. do 1914. godine

Europa između restauracije i revolucije

Europa u doba nacionalizma i radničkog pokreta

»Novi imperijalizam« moćnih nacionalnih država 1850.-1914. godine i važniji globalni trendovi

Svijet u razdoblju imperijalizma

Porast stanovništva i prekooceanske migracije

Građanska kultura od romantizma do moderne

Teritorijalna integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije

Hrvatski narodni preporod

Hrvatska između Austrije i Ugarske

Opća kriza modernog svijeta – problemi industrijalizacije, demokracije i nacionalnosti

Politički odnosi, savezi i sukobi europskih država

Revolucionarni pokreti u svijetu početkom stoljeća

Europska kultura između historicizma i novih izražajnih oblika

Prvi svjetski rat

Pitanje krivnje za rat i politički učinak rata u pojedinim državama

Uzroci i posljedice ruske revolucije 1917. godine

Hrvatska u vrtlogu ratnih zbivanja

Ljudske žrtve i globalne posljedice Prvog svjetskog rata

Tri oblika političke scene u svijetu od 1919. do 1939. godine

Komunistički sovjetski sustav, fašizam i građanske parlamentarne demokracije

Hrvatska u prvoj jugoslavenskoj državi

Drugi svjetski rat

Uzroci i karakter Drugog svjetskog rata

Pokreti otpora i ljudske žrtve u Drugom svjetskom ratu

Hrvatska u procjepu između nacifašističke i komunističke ideologije – oslobodilački i građanski rat

Ljudske žrtve i globalne posljedice Drugog svjetskog rata

Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija u drugoj polovici 20. stoljeća

Hladni rat i internacionalne krize

Dekolonizacija, Kina i Japan u drugoj polovici 20. stoljeća

Raspad komunističkog sustava u Europi i stvaranje Europske unije

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji i stvaranje samostalne hrvatske države

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji

Kriza konfederacije i samoupravljanja

Domovinski rat i stvaranje samostalne hrvatske države

Napomene:

U drugom razredu polaznik će u tri skupa ishoda učenja Temelji modernog svijeta (od 1350. do 1750. g.), Doba građanskih revolucija (od 1750. do 1914. g.) i Dvadeseto stoljeće razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva kao i društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova, u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine.

Polaznik će razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu te znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i flilmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izrada plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Cilj predmeta:

■     stjecati teorijsko znanje iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju

■     razvijati svijest o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici

Opis predmeta:

Etika je u srednjoj školi predmetno područje koje se bavi filozofijom morala kao dijela filozofije koje razmatra odnos dobra i zla te načela ispravnog djelovanja. U okviru filozofije etika je sistematizirana kao praktična disciplina koja se bavi ljudskim djelovanjem unutar neke socijalne skupine prema kriterijima moralne ispravnosti. U tom smislu etika je temeljna disciplina iz koje je moguće izvesti različite primijenjene etike kao što su individualna etika, socijalna etika te različite etike specifičnih područja poput bioetike, profesionalnih etika i sl. Etika kao disciplina crpi svoja uporišta i iz drugih filozofskih disciplina, kao što je filozofska antropologija, politička, pravna i socijalna filozofija. Unutar interdisciplinarnog pristupa etika također uključuje spoznaje znanstvenih disciplina, primjerice psihologije, sociologije, socijalne i razvojne psihologije te općih teorija kulture. Unutar interdisciplinarne suradnje nužno je uključiti filozofiju bez koje nije moguće utemeljeno i bez proizvoljnosti raspravljati o ključnim životnim i odgojnim temama.

Osnovni smisao poduke u ovom području jest razviti kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja; pri tome je bitno polaznike uvesti u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta. Smisao moralnog razvoja jest intuitivno i impulzivno rješavanje problema zamijeniti racionalnom i logičnom argumentacijom.

Moralne prosudbe zahtijevaju sposobnost percipiranja realiteta, procjenu vlastitog iskustva, sposobnost razumijevanja stajališta drugih i sposobnost apstraktnog mišljenja. To znači da nije dovoljno znati pravila nego i kako ih primijeniti u određenim situacijama.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

1.     razlikovati osnovne etičke pojmove

2.     ispitati različite perspektive samospoznaje

3.     analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4.     preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5.     identificirati granične situacije

6.     procijeniti različita moralna načela djelovanja

7.     suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za identitetom

Različite perspektive samospoznaje

Uloge, uzori, idoli

Osjećanje, htijenje, mišljenje

Prepreke u potrazi

Granične situacije

Borba sa zlom ili s moći

Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći

Orijentacija i zamke na putu

Životni izbor

Zlouporaba moći

Ispravnost/neispravnost individualnog puta

Ciljevi: lažni, prividni, istinski

Potraga za nedostižnim

Logika srca i logika uma

Transcendiranje realiteta kao put do vrjednota

Odgovornost za sebe i druge – moralna dimenzija života

Savjest

Moralni razvitak kroz konfliktne situacije

Moralnost kao uzajamnost odnosa s drugima

Etika kao svijest o moralu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika socijalnog života

1.     analizirati značaj individualne slobode u ljudskome društvu

2.     identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3.     izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4.     otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5.     ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6.     preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7.     procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zlouporabe medija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Individualna sloboda i odgovornost prema zajednici

Višedimenzionalnost pojma slobode: sloboda individualnog izbora, slobodna volja, sloboda djelovanja

Individualne slobode i djelovanje u odnosu prema drugima: odgovornost i uzajamnost

Uspješnost ili neuspješnost partnerstva s drugima

Sukob između potrebe za vlastitim ispunjenjem i ispunjenjem socijalnih zahtjeva (egoizam i altruizam, težnja ka sreći i moralna odgovornost)

Rješavanje individualnih sukoba s drugima: strpljivost, suosjećanje, obazrivost, tolerancija

Različitost interesa ili sukobi interesa u društvu? Imperativ mirnog rješavanja sukoba

Temelji kulturnog pluralizma

Feministički pokret i ravnopravnost žena

Najviše vrijednosti socijalnog i političkog života (antičko i moderno razdoblje)

Platonova utopija pravednosti

Temelji Aristotelove teorije djelovanja

Politička filozofija kao jedinstvo etike i politike

Ćudoređe kao temelj zajedništva. Etičke krjeposti i načelo sredine

Vrste pravednosti (komutativna i distributivna)

Novovjekovne utopije,borba protiv privatnog vlasništva (T. More)

Kontraktualistički modeli države (T. Hobbes, J. J. Rousseau)

Klasični utilitarizam i principi utilitarizma (J. S. Mill, J. Bentham).

Opće dobro kao zbroj pojedinačnih interesa. Račun užitka. Hedonizam i pravednost

Pojam ljudskog dostojanstva

Ljudska prava i njihovo podrijetlo

Pravo i pravednost, legalnost i moralnost (J. Locke, I. Kant)

Pojam socijalne pravednosti;razlike među ljudima i problem jednakost ljudi (K. Marx, J. Rawls)

Izazovi suvremenog društva

Ambivalentnost razvoja znanosti i tehnologije

Imperativ beskonačnog napretka

Tehnologija i znanost u službi moći

Konzumerizam kao stil života

Veliki ekonomski i politički sustavi i (ne)mogućnost njihove kontrole

Uloga medija u svakodnevnom životu i mogućnost njihove zlouporabe

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Primijenjena etika

1.     identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2.     preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3.     razlikovati različite ekološke teorije

4.     procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5.     analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6.     izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek, priroda, etika

Čovjek i priroda

Pojam i predmet bioetike

Antropocentrizam, patocentrizam, biocentrizam, holizam

Čovjek i životinjski svijet

Čovjek i svijet biljaka

Kvaliteta života

Opstanak i preživljavanje

Poboljšanje kvalitete života

Održivi razvoj

Smisao i granice tehnološkog razvoja

Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji

Tehnološka izvedivost i etička dopustivost

Etika odgovornosti kao etika tehnološke civilizacije

Ekologija i zaštita okoliša

Ekološki pokret i ekološka etika

Ekološka odgovornost

Ekosustavi

Ekološka svijest i osobna angažiranost

Bioetika i biologijske znanosti

Evolucionizam, darvinizam, kreacionizam

Eugenika

Genetika i biotehnologija

Medicinska bioetika

Etika humanih reproduktivnih tehnologija

Pobačaj

Etika transplantacije organa i trgovina organima

Etika umiranja i smrti

Eutanazija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika kao filozofija morala

1.     ispitati odnos morala i etike

2.     analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3.     razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4.     procijeniti idealni zahtjev važenja morala

5.     raščlaniti strukturu etike

6.     izdvojiti osnovne etičke pojmove

Etička argumentacija i etičke teorije

1.     razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2.     razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3.     preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4.     suprotstaviti različite etičke argumentacije

5.     analizirati etičke tekstove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Moral i etika

Moral kao predmet i sadržaj etike

Moral kao predrefleksivno iskustvo

Moral i ćudoređe

Idealan zahtjev važenja morala, moral kao trebanje

Etika kao filozofija morala

Struktura etike:normativna, deskriptivna i metaetika

Temeljni etički pojmovi

Različiti filozofski pristupi utemeljenju etike

Razdioba etičkih teorija

Etika pravila i etika dobrog života

Aristotelovo utemeljenje etike vrline

Kantova deontološka etika

Utilitaristička etika (Bentham, Mill)

Nietzscheova kritika morala, etički nihilizam

Habermasova etika diskursa

Kontraktualistička etika (Hobbes, Rousseau, Rawls)

Metaetička, logičko-jezična analiza etičkih iskaza

Relativističko osporavanje etike (kulturni relativizam)

Metafizičko opravdanje etike (teološka etika)

Tradicijsko i religiozno opravdanje etike (običajnost i ćudoređe)

Filozofsko-antropološko opravdanje/osporavanje etike izvedeno iz biti čovjeka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Cilj predmeta:

■     razviti temeljna znanja, vještine i kompetencije polaznika u području geografije

■     osposobiti ih za zanimanja u određenom strukovnom području

Opis predmeta:

Nastavni predmet ciljevima i obrazovnim ishodima učenja pridonosi ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice općim ciljevima prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja kao i temeljnim vrijednostima navedenim u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Primjenom načela aktualizacije i korelacije ostvaruje posebnu ulogu u povezivanju društvenog i humanističkog područja, čime pridonosi korelaciji i integraciji nastavnih sadržaja, a time i koherentnosti poučavanja u ova dva područja odgoja i obrazovanja.

Budući da primarno proučava prirodno-geografske i društveno-geografske elemente, procese i sustave, u različitim prostornim okvirima, od lokalnog, preko regionalnog i nacionalnog do globalnog, geografsko obrazovanje omogućuje polaznicima razumijevanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prostornih odnosa i organizaciju prostora, prakticiranje načela održivog razvoja te razvija vještine važne za svakodnevni život. Geografska znanja i vještine primarno omogućuju razvoj prirodoslovne kompetencije i opće kulture (kulturna svijest i izražavanje), a participiraju u razvoju svih ostalih temeljnih kompetencija, posebice u razvoju kompetencije komuniciranja na materinskom i stranom jeziku, matematičke kompetencije i primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije.

U sustavu znanosti geografija je polje u području interdisciplinarnih znanosti i podijeljena je na četiri grane: fizičku, društvenu, regionalnu i primijenjenu geografiju.NASTAVNI PREDMET PO RAZREDIMA I ISHODIMA UČENJA

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1.     izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2.     opisati razvoj geografije

3.     razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4.     obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5.     navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6.     analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7.     obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

1.     opisati postanak svemira

2.     razlikovati svemirska tijela

3.     objasniti strukturu i odnose u Sunčevom sustavu

4.     opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5.     objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6.     protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Orijentacija i geografske karte

1.     primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2.     usporediti vrste i upotrebu geografskih karata

3.     rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4.     objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5.     predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1.     izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini i na slijepoj karti imenovati primjere

2.     razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3.     prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4.     objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5.     predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

6.     navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7.     navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8.     objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristupPodjela i razvoj geografije u Hrvatskoj i svijetu
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Svemir – postanak i struktura

Sunčev sustav

Gibanja Zemlje

Orijentacija i geografske karte

Orijentacija u prostoru i određivanja položaja na Zemlji

Predočavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartama

Izradba tablica, dijagrama i tematskih karata

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Elementi i oblici reljefa na Zemlji

Geološka prošlost Zemlje

Zonalna građa Zemlje i sastav litosfere

Globalna tektonika ploča

Endogeni procesi i oblici reljefa

Egzogeni procesi i oblici reljefa

Vrijeme i klima te promjene klime

Klasifikacija klima

Povezanost klime, vegetacije i tla

Svjetsko more (podjela, svojstva i gibanja)

Vode na kopnu (voda u podzemlju, tekućice, jezera, močvare)

Led na Zemlji

Prirodna bogatstva

Odnos čovjeka prema prirodnim bogatstvima

Onečišćenje zraka, voda i tla

Zaštićena područja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1.     istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2.     analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3.     analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4.     usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

5.     izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6.     istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

7.     analizirati nejednaki regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

8.     analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

9.     istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

10.     obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnoga vrjednovanja nasljeđa i vlastitoga identiteta kao hrvatskih, europskih građana i građana svijeta

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razvoj naseljenosti u Hrvatskoj i svijetu

Razmještaj stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Opće kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Populacijska politika u Hrvatskoj i svijetu

Biološki, društveno-gospodarski i kulturno-antropološki sastav stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorni sustavi primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Ljudske djelatnosti, organizacija prostora i okoliš

Naseljenost i naselja u Hrvatskoj i svijetu

Gospodarski sustavi

Povezanost demografskih i ekonomskih procesa

Opći pokazatelji gospodarskog razvoja

Gospodarska razvijenost i stanovništvo

Nejednaki gospodarski i regionalni razvoj

Prostor i položaj Republike Hrvatske

Položaj Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i regionalnim integracijama

Europska unija

Globalizacija i identitet

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni nastavnog predmet: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj predmeta:

■     stjecati optimalnu količinu kineziološkog teorijskog znanja koje je bitno za provedbu smislenog i samostalnog tjelesnog vježbanja

■     provoditi različite kineziološke aktivnosti koje su izravno u funkciji usvajanja i usavršavanja motoričkog znanja kojim se polaznik/djelatnik koristi u sportsko-rekreacijske svrhe

■     poznavati i provoditi kineziološke transformacijske i kineziterapeutske postupke koji su izravno u funkciji unapređenja zdravlja i prevencije profesionalnih bolesti

Opis predmeta:

Ovo zanimanje provodi se u sjedećem i stojećem položaju. Leđa i noge najopterećeniji su dio tijela. Preporučuje se da postupci unapređenja kinantopoloških obilježja budu usmjereni na jačanje mišića trupa, nogu i prsiju. Vježbe jačanja i istezanja bilo bi dobro provoditi u ležećem položaju radi rasterećenja leđa, nogu i zdjelice. Sjedenje zahtijeva malu energetsku potrošnju i nepovoljno djeluje na rad dišnog i krvožilnog sustava te su osobe koje pretežito sjede sklone povećanju tjelesne mase i masnog tkiva. Zbog navedenog se preporučuje posebnu pozornost usmjeriti ka razvoju aerobnih kapaciteta.

Osjećaj za timski rad jedna je od temeljnih osobina za uspješno obavljanje ovog zanimanja. Za utjecaj na razvoj sposobnosti timskog rada posebno su pogodne polistrukturalne kompleksne aktivnosti. Od izvannastavnih dislociranih aktivnosti, s obzirom na utvrđenu statičku aktivaciju lokomotornog sustava, preporučuje se plivanje.


NASTAVNI PREDMET PO RAZREDIMA I ISHODIMA UČENJA

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kineziološka teorijska znanja

1.     poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2.     prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3.     navesti značaj i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4.     navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5.     nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unapređenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Kineziološke aktivnosti

1.     isplanirati monostrukturalne ciklične aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2.     uskladiti polistrukturalne acikličke aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3.     kombinirati polistrukturalne kompleksne aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4.     ovladati polistrukturalnim konvencionalnim aktivnostima koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5.     demonstrirati izvođenje jedne monostrukturalne ciklične aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interesa za njom

Transformacija kinantropoloških obilježja

1.     isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2.     razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivnih svojstva razvoj i održavanje jakosti)

3.     prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4.     usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava stabilnosti lokomotornog sustava)

5.     kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

1.     pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2.     izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3.     pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4.     sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5.     objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen fond do 10% ukupnog fonda sati (6-7 sati). Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Naravno da je u različitim uvjetima rada dopušteno osmišljavanje drukčijih teorijskih tema. Takav pristup omogućuje da se osmisle teorijske nastavne teme koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1.     Značaj tjelesnog vježbanja i sporta u razvoju društva

2.     Sustav za kretanje čovjeka (dijelovi, građa, funkcija)

3.     Energetski potencijali čovjeka tijekom vježbanja

4.     Optimalni sastav tijela (metode optimizacije)     

5.     Pravilna prehrana i važnost unosa tekućine

6.     Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam (pozitivni učinci vježbanja i štetnosti tjelesne neaktivnosti)

7.     Modeliranje postupaka za redukciju potkožnoga masnoga tkiva

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja je naveden veliki broj nastavnih tema. Razlog tomu izvire iz činjenice da se uvjeti rada za nastavu u srednjim strukovnom školstvu izrazito razlikuju. Zato ovakav način omogućuje izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa, bez obzira na uvjete rada, koje će uvrstiti u izvedbeni nastavni plan i program.

I. ATLETIKA

1.     kros ili standardna ciklična kretanja različitim tempom do 8 min.

2.     »leteće« trčanje do 40 m.

3.     trčanje do 100 m.

4.     trčanja – motoričko postignuće

5.     skokovi s noge na nogu po označenim prostorima (ili sa strunjače na strunjaču)

6.     skokovi odrazom svaki četvrti korak

7.     skok udalj tehnikom 2 ½ koraka     

8.     bacanje Vortex-a u dalj     

9.     atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)     

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10.     različite varijante premeta strance

11.     stoj na glavi

12.     stoj na rukama, kolut naprijed

13.     odbočka

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

1.     ljuljanje na karikama

2.     pomicanje u visu

3.     njihom strance premah odnožno

4.     klimom premah zgrčeno

5.     okreti u čučnju i usponu na obje noge za 180 (niska greda)

6.     valcer – korak, okret u usponu za 180 na obje noge (niska greda)

7.     galop – naprijed, okret u čučnju za 180 na obje noge (niska greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

8.     kruženje rukama u čeonoj, bočnoj i vodoravnoj ravnini (obručem, loptom, vijačom) u mjestu i kretanju

9.     poskoci i skokovi ritmičke gimnastike kroz vijaču

10.     bacanje i hvatanje vijače u kombinaciji s tjelesnim elementima

11.     skok »kadet«     

12.     skok »jelenji«     

V. PLES I AEROBIKA

1.     engleski valcer (okreti, wisq, promenada)

2.     disco fox plesovi

3.     aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

1.     bočno bacanje tsuri goshi

2.     nožno bacanje de ashi braai

3.     kretanja tsugi ashi i ayumi ashi

4.     polukružni koraci – tai sabaki (mae sabaki i ushiro sabaki)

VII. KOŠARKA

1.     dodavanje jednom rukom guranjem – izravno i od podloge

2.     promjene smjera i tempa kretanja s poluaktivnom i aktivnom obranom

3.     ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgora nakon okreta

4.     obrana »čovjek na čovjeka« (1:1; 2:2; 3:3)

5.     igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

1.     vođenje lopte različitim dijelovima stopala i brzine kretanja (pravocrtno vođenje i uz promjene pravca vođenja)

2.     promjene mjesta vođenjem lopte, te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika

3.     promjene mjesta vođenjem lopte, te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata

4.     igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4:2, 4:4, 5:5 (otkrivanje, slobodan broj dodira po lopti)

5.     igra futsal (taktika igre, primjena pravila i suđene)

IX. ODBOJKA

1.     pojedinačni blok smeča visoke lopte

2.     odbijanje podlakticama preko glave

3.     vršno odbijanje skretanjem pravca leta lopte

4.     igra 6:6, zaštita od protivničkog napada 1:2:3 (1 polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

5.     igra (taktika i suđenje)

X. RUKOMET

1.     razne igre s loptom

2.     šutiranje s tla iskorakom suprotnom nogom u odnosu na šutersku ruku u/iznad visne boka »jensen«

3.     jednostruka križanja

4.     prizemljenje do skleka nakon šuta s crte

5.     osnovna vratarska tehnika, bočno i dubinsko kretanje braniča te sprečavanje napadača sportskim prekršajem

6.     igra (taktika i suđenje)     

XI. BADMINTON

1.     bekend servis

2.     vodoravni (drive) udarac

3.     osnove taktike igre u paru

4.     igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

1.     privikavanje na lopticu i reket (spužvasta loptica)

2.     forhend (spužvasta loptica)

3.     bekend (spužvasta loptica)

4.     igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(opći razvoj i održavanje)

1.     primjena vijače (redukcija potkožnog masnog tkiva)

2.     primjena medicinke (razvoj mišićne mase)

3.     primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase)

4.     primjena bučica (razvoj mišićne mase)

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje fleksibilnosti)

1.     statičko aktivno istezanje (pretklon raznožno)

2.     statičko pasivno istezanje (prednoženje u ležećem položaju uz potisak partnera)

3.     dinamičko istezanje (dinamičko prednoženje u stojećem položaju)

4.     pnf istezanje (istezanje, kontrakcija, relaksacija)

5.     balističko istezanje (prednoženje i zanoženje maksimalnom amplitudom u stojećem položaju)

(razvoj i održavanje koordinacijskih svojstava)

1.     biotički načini svladavanja prostora (hodanja, trčanja, puzanja, valjanja)

2.     biotički načini svladavanja prepreka (preskoci, penjanja, provlačenja, obilaženja)

3.     biotički načini svladavanja otpora (dizanja, nošenja, potiskivanja, vučenja)

4.     biotički načini svladavanja baratanja predmetima (dodavanja, bacanja, vođenja, žongliranja)

5.     vježbe pravovremenosti – timing (kretanje i zaustavljanje u zadanim uvjetima)

6.     vježbe ritma (prelazak podnih ljestava niskim skipom)     

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje aerobnih sposobnosti)

1.     standardna metoda (trčanje 20’ intenzitetom 50%)

2.     varijabilna metoda (trčanje 20’ s izmjenama intenziteta 2’ 40% i 2’ 60%)

3.     intervalna metoda (trčanje maksimalnim intenzitetom 6x20’’ s odmorom 10’’)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni u poglavlju »Ostalo« koji se nalazi na na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV.Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića

kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Program za srednje strukovne škole izrađen je u skladu s vrijednostima ovog odgojno-obrazovnog područja i njegovim dokazanim utjecajem na integralne promjene antropoloških obilježja, s naglaskom na unaprjeđenje kinantropoloških obilježja. Ispunjavanje navedenih vrijednosti uvjetovalo je izradbu ovog programa temeljem većeg broja kriterija. Prvi se odnosi na provedivost nastavnih tema u izrazito različitim materijalnim uvjetima srednjih strukovnih škola Republike Hrvatske. Upravo zbog različitih materijalnih uvjeta u programu je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program. Zbog toga se drugi kriterij morao odnositi na primjerenost svake nastavne teme dobi i spolu polaznika, a treći na indiciranu usmjerenost nastavnih tema prema strukovnim zanimanjima. Slijede kriteriji sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika. Time je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje zbog nedostatnih materijalnih uvjeta nije moguće provesti u većem broju srednjih strukovnih škola. Nadalje, rasterećen je i onih nastavnih tema koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadržava četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su (1)kineziološka teorijska znanja, (2)kineziološke aktivnosti, (3)transformacija kinantropoloških obilježja i (4)kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kuture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti i sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti između polaznika i polaznica. Zbog toga predmetna nastava u srednjim strukovnim školama kako sa znanstvenih tako i sa stručnih spoznaja mora se organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■     u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja.

■     zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■     vrjednovanje postignuća u polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■     nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice

1.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice

1.     glavom izvoditi pokret naprijed – natrag     

2.     glavom rotirati u desnu, pa u lijevu stranu

3.     podizati ramena gore i polako ih spuštati

4.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):     

1.     stopala pogrčiti i zadržati položaj

2.     koljena pogrčiti, pa leđima pritiskati podlogu

3.     koljena pogrčiti, pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4.     koljena pogrčiti, pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5.     koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo, te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

Upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

1.     s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

2.     s rukama u uzručenju istovremeno po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

3.     s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):     

1.     plantarna fleksija

2.     pogrčiti lijevo stopalo, pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3.     pogrčiti istovremeno oba stopala, pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4.     koljena pogrčiti, te polako podizati i spuštati zdjelicu

5.     koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1.     pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2.     pogrčiti stopalo, pa odizati ispruženu nogu

3.     pogrčiti stopalo, pa ispruženom nogom napraviti krug

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1.     nožnim prstima se upirati u podlogu do opružanja koljena

2.     naizmjenična fleksija potkoljenica

3.     istovremena fleksija potkoljenica

4.     s rukama u priručenju, doći do položaja uzručenja

5.     s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu, pa desnu ruku i lijevu nogu

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1.     podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2.     rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu, te s drugom rukom u drugu stranuđ

3.     s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema vani i pritiskati šakama o podlogu

4.     laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutem uz pritiskanje o podlogu

5.     s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6.     s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama

Ležeći na trbuhu,

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

1.     s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2.     uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1.     stisnuti prste šake te opružiti.

2.     raširiti ispružene prste, pa zatvoriti šaku stišćući prste.

3.     pomicanje palca u njegovom korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga.

4.     istegnuti palac što dalje od šake, te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog.

5.     ruku koja je položena na rukohvat stolice ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje.

6.     s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat.

7.     stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući.

8.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore, te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje, te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima

1.     rukama u priručenju, ispruženih nogu sa pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja.

2.     s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružanje nogu sa pogrčenim stopalom, gurajući jastuk u pod

3.     obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom, pa drugom nogom

4.     početni položaj polusjedeći, noge su ispružene stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5.     početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati je u odignutom položaju. gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu.

6.     položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju.

7.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuku, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA     

Sjedeći položaj

1.     savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2.     podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3.     podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti u sredinu

4.     podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti u sredinu

5.     podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno, pa istovremeno obje

6.     podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna pa druga noga, pa istovremeno obje

7.     podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8.     bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■     prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■     vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■     sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■     nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■     jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■     složeniji (paralelno-izmjenični, sukcesivno-izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik, prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen fond do 10% ukupnog fonda sati (6 – 7 sati). Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Naravno da je u različitim uvjetima rada dopušteno osmišljavanje drukčijih teorijskih tema. Takav pristup omogućuje da se osmisle teorijske nastavne teme koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1.     Olimpizam

2.     Tjelesno vježbanje kao čimbenik kulture življenja

3.     Sastav kinantropoloških obilježja i postupci razvoja

4.     Izračun indeksa tjelesne mase (ITM) u funkciji redukcije masnog tkiva i povećanja mišićne mase

5.     Utjecaj tjelesnog vježbanja na pojedine organske sustave (lokomotorni, neurološki) sa stajališta pojedinog zanimanja

6.     Obilježja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog razvoja polaznika u adolescenciji

7.     Energetske vrijednosti prehrambenih namirnica (vitamini, minerali,voda – postupci prehidratacije, hidratacije i rehidratacije, dodaci prehrani)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veliki broj nastavnih tema. Razlog tomu izvire iz činjenice da se uvjeti rada za nastavu u srednjim strukovnim školama izrazito razlikuju. Zato ovakav način omogućuje izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa, bez obzira na uvjete rada, koje će uvrstiti u izvedbeni nastavni plan i program.

I. ATLETIKA

1.     tehnika brzog hodanja

2.     kros ili standardna cikllička kretanja različitim tempom do 10 min.

3.     trčanje dionica 150 – 200 m

4.     trčanja – motoričko postignuće

5.     skokovi odrazom svaki treći korak

6.     skok uvis prekoračnom tehnikom l i d nogom pojedinačno sa zbrojem preskočenih visina – motoričko postignuće

7.     sunožno preskakivanje prepreka različitih visina (20 – 50 cm)

8.     bacanje vortex-a u cilj na tlu

9.     atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

1.     leteći kolut

2.     raznoška uzduž sprave (kozlić)

3.     salto na povišenje od mekih strunjača uz pomoć odraznog pomagala

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

1.     stoj na rukama u kolut naprijed

2.     ljuljanja na karikama – saskok u zaljuljaju

3.     klimom premah raznožni

4.     upor prednji na nižoj pritki, kovrtljaj naprijed     

5.     naskok premahom jedne noge odnožno do upora jašućeg; polkin korak, »tupfer«, »vaga«, saskok »jelenji«

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

1.     skokovi s udarcem noge o nogu

2.     kotrljanje lopte po tlu i tijelu

3.     bacanje i hvatanje lopte u kombinaciji s tjelesnim elementima

4.     otvoreni – zatvoreni poskok na mjestu i u kretanju

5.     preskakivanje vijače naprijed i nazad križanjem ruku

6. »leteći« skok vijačom

7.     skok »škare« povezano naprijed – nazad

V. PLES I AEROBIKA

1.     rock plesovi

2.     rumba (okreti, wisq, promenada)

3.     samba (okreti, wisq, promenada)

4. »new body« aerobika (aerobika s bučicama)

VI. BORILAČKI SPORTOVI

1.     okreti za bacanja – mae mawari sabaki ushiro mawari sabaki

2.     bočno bacanje tsuri goshi

3.     nožno bacanje de ashi braai u kretanju

4.     poluga juji gatame i gušenje hadaka jime

VII. KOŠARKA

1.     ubacivanje lopte u koš jednom rukom preko glave – horog (nakon vođenja i na dodanu loptu)

2.     obrambeni skok i zagrađivanje

3.     oduzimanje lopte (presijecanjem ili izbijanjem iz posjeda)

4.     slobodna bacanja

5.     zonska obrana

6.     igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

1.     dinamičko dodavanje i primanje lopte različitim dijelovima stopala (primopredaja lopte u suradnji dvojice polaznika)

2.     udarci na vrata nakon dodane lopte

3.     dupli pas u suradnji dvojice polaznika (osnovna struktura suradnje)

4.     dupli pas u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata 2:1 ( + vratar)

5.     slobodna igra 5+1 : 5+1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

1.     vršno odbijanje preko glave

2.     niski odbojkaški stav i obrana »oštrih« lopti poluupijačem

3.     povaljka u stranu i odbijanje čekićem

4.     obrana u prednjoj liniji – pojedinačni i grupni blok

5.     igra 6:6, zaštita vlastitog smeča 2:3 (2 polaznika u prednjoj zoni, 3 polaznika u stražnjoj zoni, suđenje)

X. RUKOMET

1.     zaustavljanje lopte s dvije i jednom rukom u različitim visinama

2.     šutiranje sa zemlje otklonom u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku « polueret«

3.     povratna lopta – dupli pas

4.     poučavanje zonske obrane 5:1

5.     igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

1.     smeč udarac

2.     obrana nakon smeč udarca (paralela i dijagonala, forhend i bekend)

3.     forhend i bekend visoki (lift) udarac s mreže (dugi udarac s mreže zamahom reketa ispod struka)

4.     igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

1.     forhend i bekend s obzirom na vrste rotacija (ravni, spin,…)

2.     ravni servis

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

Razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava:

1.     vježbe za mobilnost gležnja (dinamička dorzalna fleksija u stojećem položaju)

2.     vježbe za mobilnost kuka (dinamičko istezanje pregibača natkoljenice u iskoraku)

3.     vježbe torakalne mobilnosti (zasuci)

4.     vježbe mobilnosti ramena (kruženje rukom uz imitaciju dodavanja)

5.     primjeri vježbanja za razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava

6.     pilates s malim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

Razvoj i održavanje jakosti

1.     vježbe relativne jakosti (sklek):

2.     vježbe repetitivne jakosti (potisak s ravne klupe, 3 serije po 8 – 10 ponavljanja)

3.     vježbe maksimalne jakosti (potisak s ravne klupe, 5 serija po 1-3 ponavljanja)

4.     vježbe elastične jakosti (potisak s ravne klupe s naglašenom brzinom u obje faze)

5.     vježbe eksplozivne jakosti (bacanje medicinke iz sjeda, samo koncentričkim načinom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

Sadržaji za razvoj i održavanje anaerobne izdržljivosti:

1.     intervalna standardna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50m, maksimalni intenzitet, odmor 2’)

2.     intervalna varijabilna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50m, maksimalni intenzitet, a između ponavljanja vrlo sporo trčanje 2’)

3.     intervalna standardna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 6 x 400m, intenzitet 80-90 %, odmor 4’)

4.     intervalna varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 3 x 6’, 30’’ maksimalni intenzitet, 30’’ 50 %, odmor 5’)

5.     kontinuirana varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 12’, 1’ maksimalni intenzitet, 1’ 50 %)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unapređenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koje se nalazi na na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Program za srednje strukovne škole izrađen je u skladu s vrijednostima ovog odgojno-obrazovnog područja i njegovim dokazanim utjecajem na integralne promjene antropoloških obilježja, s naglaskom na unaprjeđenje kinantropoloških obilježja. Ispunjavanje navedenih vrijednosti uvjetovalo je izradbu ovog programa temeljem većeg broja kriterija. Prvi se odnosi na provedivost nastavnih tema u izrazito različitim materijalnim uvjetima srednjih strukovnih škola Republike Hrvatske. Upravo zbog različitih materijalnih uvjeta u programu je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program. Zbog toga se drugi kriterij morao odnositi na primjerenost svake nastavne teme dobi i spolu polaznika, a treći na indiciranu usmjerenost nastavnih tema prema strukovnim zanimanjima. Slijede kriteriji sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika. Time je ovaj program rasterećen od nastavnih tema koje zbog nedostatnih materijalnih uvjeta nije moguće provesti u većem broju srednjih strukovnih škola. Nadalje, rasterećen je i od onih nastavnih tema koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su (1) Kineziološka teorijska znanja, (2) Kineziološke aktivnosti, (3) Transformacija kinantropoloških obilježja i (4) Kineziološki postupci za unapređenje zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kuture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti i sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga predmetna nastava u srednjim strukovnim školama kako sa znanstvenih tako i sa stručnih spoznaja mora se organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■     u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■     zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■     vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

Nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skupove ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1.     glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2.     glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3.     podizati ramena gore i polako ih spuštati

4.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1.     stopala pogrčiti i zadržati položaj

2.     koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3.     koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4.     koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5.     koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1.     upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2.     s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3.     s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4.     s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1.     plantarna fleksija

2.     pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3.     pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4.     koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5.     koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1.     pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2.     pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3.     pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1.     nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2.     naizmjenična fleksija potkoljenica

3.     istovremena fleksija potkoljenica

4.     s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5.     s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1.     podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2.     rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3.     s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4.     laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutem uz pritiskanje o podlogu

5.     s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6.     s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1.     s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2.     uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1.     stisnuti prste šake te opružiti

2.     raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3.     pomicanje palca u njegovom korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4.     istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5.     ruku koja je položena na rukohvat stolice ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6.     s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7.     stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1.     rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2.     s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružanje nogu s pogrčenim stopalom, gurajući jastuk u pod

3.     obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom, pa drugom nogom

4.     početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5.     početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati je u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6.     položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuku, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1.     savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2.     podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3.     podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti u sredinu

4.     podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti u sredinu

5.     podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno obje

6.     podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna pa druga noga pa istovremeno obje

7.     podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8.     bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■     prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■     vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■     sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■     nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■     jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■     složeniji (paralelno-izmjenični, sukcesivno-izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen fond do 10% ukupnog fonda sati (6-7 sati). Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Naravno da je u različitim uvjetima rada dopušteno osmišljavanje drukčijih teorijskih tema. Takav pristup omogućuje da se osmisle teorijske nastavne teme koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1.     Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Hrvatskoj

2.     Uzroci ozljeđivanja u izabranom zanimanju

3.     Indicirane i kontraindicirane vrste kinezioloških aktivnosti sa stajališta izabranog zanimanja

4.     Određivanje volumena opterećenja tijekom tjelesnog vježbanja

5.     Osobitosti spolova i tjelesno vježbanje

6.     Rehabilitacija pokretom i kretanjem nakon profesionalnih ozljeda

7.     Cjeloživotni utjecaj kinezioloških tjelovježbenih podražaja na zdravlje polaznika     

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veliki broj nastavnih tema. Razlog tomu izvire iz činjenice da se uvjeti rada za nastavu u srednjim strukovnim školama izrazito razlikuju. Zato ovakav način omogućuje izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa, bez obzira na uvjete rada, koje će uvrstiti u izvedbeni nastavni plan i program.

I. ATLETIKA

1.     kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom do 12 minuta

2.     trčanje dionica 40, 60, 80 m

3.     trčanje dionica 200 – 300 m

4.     trčanja – motoričko postignuće

5.     troskok s mjesta

6.     jednonožni skokovi po označenom prostoru (ili sa strunjače na strunjaču)

7.     skok uvis leđnom ili prekoračnom tehnikom – motoričko postignuće

8.     atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

1.     sastav po izboru polaznika (tlo)

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

1.     sastav po izboru polaznika (tlo)

2.     sastav po izboru polaznika (greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

1.     »jelenji« skok

2.     vrtnje obruča oko šake i dijelova tijela

3.     kotrljanje obruča po tlu u kombinaciji s tjelesnim elementima

4.     bacanje i hvatanje obruča povezano s plesnim koracima

5.     vodoravni krug vijačom jednom rukom iznad glave i povezano vodoravni krug s preskokom (»osmica«) u mjestu i kretanju

6.     preskakivanje vijače »škarama« pogrčeno

7.     preskakivanje vijače plesnim koracima (galop naprijed, polka)

8.     sastav (vijača) – sastav prema izboru polaznica

9.     sastav (obruč) – sastav prema izboru polaznica

V. PLES I AEROBIKA

1.     cha-cha-cha

2.     salsa

3.     polka, western polka (okreti, wisq, promenada)

4.     step aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

1.     poluga ude garami

2.     udarac rukom naprijed pravocrtni

3.     udarac nogom naprijed pravocrtni

4.     donji, unutarnji i vanjski blok

VII. KOŠARKA

1.     otvaranje za prijem lopte

2.     razvijanje protunapada – dolazak u prijem lopte, otvaranje prvog dodavanja i tranzicija

3.     presing čovjek na čovjeka na polovici i cijelom igralištu

4.     napad na presing čovjek na čovjeka

5.     igra (taktika i suđenje)     

VIII. NOGOMET

1.     driblinzi i fintiranja 1:1

2.     driblinzi i fintiranja 1:1 s udarcima na vrata (vratar)

3.     oduzimanja lopte 1:1 i 2:2

4.     suradnja dvojice polaznika (otkrivanja, primopredaja lopte, driblinzi i fintiranja) 2:1 i 2:2 s udarcima na vrata (vratar), te oduzimanja lopte

5.     igra 4+1 : 4+1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

1.     smeč iz zaleta varkom »kuhanjem« iza bloka

2.     povaljka u stranu odbijanje jednom rukom

3.     vršno odbijanje u skoku

4.     taktika igre (napad trećom loptom)

X. RUKOMET

1.     finta – varka s presvlačenjem

2.     skok šut s otklonom tijela u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »skokšut polueret«

3.     kombinirani sustav obrane – varijanta 5+1

4.     igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

1.     Rezani forhend drop

2.     Bekend dugi udarac (clear)

3.     Kretanja po terenu s naglaskom na centralnu poziciju (obrambena i napadačka)

4.     Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

1.     Forhend volej (spužvasta loptica)

2.     Bekend volej (spužvasta loptica)

3.     Smeč (spužvasta loptica)

4.     Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

Razvoj i održavanje stabilnosti lokomotornog sustava

1.     vježbe stabilnosti stopala (podizanje na prste)

2.     vježbe stabilnosti koljena (ravni naizmjenični iskorak)

3.     vježbe stabilnosti lumbalno-sakralnog dijela trupa (prednji izdržaj 40’’)

4.     vježbe stabilnosti lopatice (vanjska rotacija u ramenu s elastičnom trakom)

5.     primjer vježbanja za stabilnost lokomotornoga sustava u funkciji zanimanja

6.     pilates s velikim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

Razvoj i održavanje brzinsko eksplozivnih svojstava

1.     vježbe za razvoj i održavanje brzine (10 ustajanja iz raznih položaja s reakcijom na zvučni podražaj)

2.     vježbe za razvoj i održavanje agilnosti (trčanje naprijed – natraške 6 x 5m)

3.     vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa skoka (preskoci preko švedske klupe)

4.     vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa sprinta (10 x 5m, odmor 30’’)

5.     vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa udarca (izvođenje različitih udaraca specifičnih za pojedine sportove)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

Optimizacija sastava tijela (smanjenje potkožnog masnog tkiva)

1.     metode aerobnog vježbanja (trčanje 30’ niskim intenzitetom)

2.     metode anaerobnog vježbanja (trčanje 20’, 2’ visoki intenzitet, 2’ 50%)

3.     metode vježbanja s vanjskim opterećenjem (kružno vježbanje, 15 vježbovnih mjesta, vježbanje 60’’, a oporavak 20’’)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koje se nalazi na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA     

Napomene:

Opće napomene

Program za srednje strukovne škole izrađen je u skladu s vrijednostima ovog odgojno-obrazovnog područja i njegovim dokazanim utjecajem na integralne promjene antropoloških obilježja, s naglaskom na unaprjeđenje kinantropoloških obilježja. Ispunjavanje navedenih vrijednosti uvjetovalo je izradbu ovog programa temeljem većeg broja kriterija. Prvi se odnosi na provedivost nastavnih tema u izrazito različitim materijalnim uvjetima srednjih strukovnih škola Republike Hrvatske. Upravo zbog različitih materijalnih uvjeta u programu je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program. Zbog toga se drugi kriterij morao odnositi na primjerenost svake nastavne teme dobi i spolu polaznika, a treći na indiciranu usmjerenost nastavnih tema prema strukovnim zanimanjima. Slijede kriteriji sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika. Time je ovaj program rasterećen od nastavnih tema koje zbog nedostatnih materijalnih uvjeta nije moguće provesti u većem broju srednjih strukovnih škola. Nadalje, rasterećen je i od onih nastavnih tema koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su (1) Kineziološka teorijska znanja, (2) Kineziološke aktivnosti, (3) Transformacija kinantropoloških obilježja i (4) Kineziološki postupci za unapređenje zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kuture u srednjim strukovnim školama jer su određenih mjerljivih skupova ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti i sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga predmetna nastava u srednjim strukovnim školama sa znanstvenih i sa stručnih spoznaja mora se organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■     u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■     zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■     vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■     nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU     

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1.     glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2.     glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3.     podizati ramena gore i polako ih spuštati

4.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1.     stopala pogrčiti i zadržati položaj

2.     koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3.     koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4.     koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5.     koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1.     upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2.     s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3.     s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4.     s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1.     plantarna fleksija

2.     pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3.     pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4.     koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5.     koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1.     pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2.     pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3.     pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1.     nožnim se prstima upirati u podlogu do opružanja koljena

2.     naizmjenična fleksija potkoljenica

3.     istovremena fleksija potkoljenica

4.     s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5.     s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima

(ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1.     podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2.     rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu, te s drugom rukom u drugu stranu

3.     s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema vani i pritiskati šakama o podlogu

4.     laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutem uz pritiskanje o podlogu

5.     s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6.     s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1.     s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2.     uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1.     stisnuti prste šake te opružiti

2.     raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3.     pomicati palac u korijenskom zglobu uz izvedbu što većega kruga

4.     istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5.     ruku koja je položena na rukohvat stolice ili na stol savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6.     s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7.     stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1.     rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2.     s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružanje nogu s pogrčenim stopalom, gurajući jastuk u pod

3.     obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4.     početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5.     početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati je u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6.     položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuku, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA     

Sjedeći položaj:

1.     savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2.     podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3.     podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti u sredinu

4.     podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti u sredinu

5.     podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno obje

6.     podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna pa druga noga pa istovremeno obje

7.     podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8.     bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■     prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■     vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■     sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■     nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■     jednostavnije (pojedinačna, dvojke, trojke, četvorke i paralelna)

■     složenije (paralelno-izmjenična, sukcesivno-izmjenična, izmjenična, kružna, stanična, stazna i poligonska).

Napomena: Iizbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik, sukladno nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen fond do 10 % ukupnog fonda sati (6 – 7 sati). Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Naravno da je u različitim uvjetima rada dopušteno osmišljavanje drukčijih teorijskih tema. Takav pristup omogućuje da se osmisle teorijske nastavne teme koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1.     Kulturološko-povijesne dimenzije tjelesnog vježbanja i sporta u funkciji kulture življenja

2.     Energetska potrošnja tijekom radnog dana i optimizacija prehrane

3.     Masaža i samomasaža kao sredstvo oporavka (utjecaj, vrste, izvođenja pojedinih zahvata)

4.     Odabir kinezioloških aktivnosti u funkciji sportske rekreacije

5.     Moguća patološka stanja uzrokovana izabranim zanimanjem

6.     Primjena novih tehnologija u funkciji samostalnog praćenja procesa tjelesnog vježbanja (monitori srčane frekvencije – Polar, Omron ili Tanita vage…)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja hotimično je naveden veliki broj nastavnih tema. Razlog tomu izvire iz činjenice da se uvjeti rada za nastavu u srednjim strukovnim školama izrazito razlikuju. Zato ovakav način omogućuje izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa, bez obzira na uvjete rada, koje će uvrstiti u izvedbeni nastavni plan i program.

I. ATLETIKA

1.     kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom 12 min. i više

2.     trčanje dionica 300-400 m

3.     trčanja – motoričko postignuće

4.     troskok s mjesta – motoričko postignuće

5.     skok udalj individualno odabranim tehnikom – motoričko postignuće

6.     skok uvis leđna ili prekoračna tehnika – motoričko postignuće

7.     atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. RITMIČKA GIMNASTIKA

1.     individualna/skupna vježba s vijačom, loptom ili obručem

III. PLES I AEROBIKA

1.     bečki valcer (koreografija)

2.     quadrilla (koreografija)

3.     tae-bo aerobika

IV. BORILAČKI SPORTOVI

1.     obrana od pljuske (udarca rukom)

2.     obrana od obuhvata

3.     obrana od hvata za kosu

4.     sprovođenje ključem na ruci

5.     obrana od napada nožem

V. KOŠARKA

1.     dodavanje lopte uz primjenu finte dodavanje

2.     suradnja dva igrača u napadu – napad blokadama

3.     obrana od blokade preuzimanjem i probijanjem

4.     igra (primjena timske taktike 5:5)

VI. NOGOMET

1.     žongliranje loptom po podlozi i u zraku različitim dijelovima tijela

2.     igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4:2 i 5:2 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira, 1 dodir)

3.     igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4:4 i 5:5 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

4.     igra 4+1: 4+1 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

VII. ODBOJKA

1.     tenis servis

2.     tradicionalni sustav 4-2 (dizač u prednjoj zoni)

3.     povezivanje sustava obrane polja vi-naprijed u

4.     povezivanje zaštite 1:2:3 (1. polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni) i zaštite 2:3 (2. polaznik u prednjoj zoni, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

5.     igra (taktika i suđenje)

VIII. RUKOMET

1.     blokade u napadu (okomite i dijagonalne)

2.     utrčavanja te odvlačenja krilnih napadača bez lopte i s loptom

3.     fintiranje u vođenju i dodavanju (r)

4.     igra (taktika i suđenje)     

IX. BADMINTON

1.     igra na mreži: zakucavanje (net kill), rezana kratka loptica

2.     igranje udaraca s fintama, varkama (dugi, drop, net drop)

3.     igra (osnovne taktike u mješovitim parovima)

X. TENIS

1.     spin servis

2.     igra mali tenis (Taktička primjena osnovnih udaraca u igri)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. LOKOMOTORNI SUSTAV

Prevencija lokomotornih ozljeda:

3.     primjena relativnih vježbi jakosti u programima prevencije ozljeda (jednonožni čučanj)

4.     primjena elastičnih otpora u programima prevencije ozljeda (odupiranje trupa rotacijskoj sili elastičnog otpora)

5.     primjena proprioceptivnih vježbi u programima prevencije ozljeda (sporo trčanje s naskokom na jednu nogu i zadržavanjem ravnoteže)

6.     primjeri treninga za prevenciju ozljeda lokomotornog sustava

II. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

Optimizacija sastava tijela (povećanje mišićne mase):

1.     vježbe potisaka i privlačenja (potisak s ravne klupe, horizontalno veslanje)

2.     vježbe pregiba i opružanja (pregib podlaktica bučicama, opružanje podlaktica bučicama)

3.     vježbe odmicanja i primicanja (razvlačenje bučicama, primicanje natkoljenice ležeći na boku)

4.     sustavi vježbanja i. (kumulativna ponavljanja, retrokumulativna ponavljanja, superserije)

5.     sustavi vježbanja ii. (padajuće serije, negativna ponavljanja, forsirana ponavljanja)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koje se nalazi na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA     

Napomene:

Opće napomene

Program za srednje strukovne škole izrađen je u skladu s vrijednostima ovog odgojno-obrazovnog područja i njegovim dokazanim utjecajem na integralne promjene antropoloških obilježja, s naglaskom na unapređenje kinantropoloških obilježja. Ispunjavanje navedenih vrijednosti uvjetovalo je izradbu ovog programa temeljem većeg broja kriterija. Prvi se odnosi na provedivost nastavnih tema u izrazito različitim materijalnim uvjetima srednjih strukovnih škola Republike Hrvatske. Upravo zbog različitih materijalnih uvjeta u programu je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program. Zbog toga se drugi kriterij morao odnositi na primjerenost svake nastavne teme dobi i spolu polaznika, a treći na indiciranu usmjerenost nastavnih tema prema strukovnim zanimanjima. Slijede kriteriji sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika. Time je ovaj program rasterećen od nastavnih tema koje zbog nedostatnih materijalnih uvjeta nije moguće provesti u većem broju srednjih strukovnih škola. Nadalje, rasterećen je i od onih nastavnih tema koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su (1) Kineziološka teorijska znanja, (2) Kineziološke aktivnosti, (3) Transformacija kinantropoloških obilježja i (4) Kineziološki postupci za unapređenje zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovog odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti i sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga predmetna nastava u srednjim strukovnim školama sa znanstvenih i sa stručnih spoznaja mora se organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■     u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■     zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■     vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima.

Nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3.     postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

5.     glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

6.     glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

7.     podizati ramena gore i polako ih spuštati

8.     postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1.     upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2.     s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3.     s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4.     s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1.     plantarna fleksija

2.     pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3.     pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4.     koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5.     koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1.     pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2.     pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3.     pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1.     nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2.     naizmjenična fleksija potkoljenica

3.     istovremena fleksija potkoljenica

4.     s rukama u priručenju, doći do položaja uzručenja

5.     s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima:

(ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1.     podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2.     rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3.     s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema vani i pritiskati šakama o podlogu

4.     laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutem uz pritiskanje o podlogu

5.     s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6.     s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu:

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

7.     s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

8.     uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1.     stisnuti prste šake te opružiti

2.     raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3.     pomicanje palca u njegovom korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4.     istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog.

5.     ruku koja je položena na rukohvat stolice ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6.     s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat

7.     stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9.     osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1.     rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2.     s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružanje nogu s pogrčenim stopalom, gurajući jastuk u pod

3.     obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4.     početni položaj polusjedeći, noge su ispružene stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5.     početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati je u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6.     položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8.     sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuku, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA     

Sjedeći položaj:

1.     savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2.     podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3.     podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti u sredinu

4.     podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti u sredinu

5.     podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno obje

6.     podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna pa druga noga pa istovremeno obje

7.     podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8.     bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■     prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■     vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■     sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■     nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■     jednostavnije (pojedinačna, dvojke, trojke, četvorke i paralelna)

■     složenije (paralelno-izmjenična, sukcesivno-izmjenična, izmjenična, kružna, stanična, stazna i poligonska).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Cilj predmeta:

■     omogućiti i posredovati polaznicima stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja vjerskog odgoja i obrazovanja

■     osobito se usredotočiti na značenje kršćanske vjere za cjeloviti rast i razvoj polaznika

Opis predmeta:

Katolički vjeronauk u srednjoj školi po svojoj naravi i zadaći teži cjelovitu odgoju, obrazovanju i promicanju ljudske osobe kao pojedinca i člana društvene zajednice. U okviru srednjoškolskog obrazovanja osobito pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva iz društveno-humanističkog područja te potiče njihovo religiozno i socijalno sazrijevanje. Polaznicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i suvremenim životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo.

Pomaže im da prepoznaju njezin doprinos općeprihvaćenim ljudskim vrjednotama, da uočavaju i znaju obrazložiti njezine specifičnosti te da dijalogom s vjerskim sadržajima, vrjednotama i stavovima i sami postanu humanije osobe. Vjeronauk im, u međupredmetnoj korelaciji sa sadržajima i ciljevima drugih nastavnih predmeta, želi pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojemu žive, otvarajući osobito pitanja smisla života koja tek na obzorju transcendencije i govora o Bogu nalaze svoj cjelovit odgovor. U tu svrhu školski se vjeronauk, poštujući odgojno-obrazovnu vlastitost i ciljeve pluralne i demokratske škole, sustavno uobličuje u školski kurikulum kao i drugi nastavni predmeti, čuvajući dakako svoju vjersku, odgojnu i obrazovnu posebnost.


NASTAVNI PREDMET PO RAZREDIMA I ISHODIMA UČENJA

Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Religioznost i put religija

1.     navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2.     opisati temeljna obilježja religioznosti

3.     razlikovati prirodne i objavljene religije

4.     analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5.     usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6.     voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Kršćanska objava i vjera

1.     ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2.     navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3.     raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4.     otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5.     opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6.     protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7.     usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1.     razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

2.     objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za smislom života

U vrtlogu svijeta i života

Upoznaj samoga sebe – vlastitosti ljudske osobe

Smisao i besmisao života

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Živjeti kao protagonist – životna uporišta

Čovjek – religiozno biće

Vjera – iskonska ljudska potreba

Čovjek je po naravi religiozan

Razvoj religije

Politeističke religije i religije koje ne poznaju pojam osobnog Boga ili božanstva

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

Kršćanska objava i Sveto pismo

Kršćanska objava i njezino prenošenje

Biblija kao pisana Božja riječ i pristup Bibliji

Biblijski govor o Bogu

Biblija u životu kršćana

Isus Krist – vrhunac objave

Isus – povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek

Zajedništvo s Kristom

Tajna stvaranja – govor znanosti i govor vjere

Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta

Biblijsko-vjernički pristup stvaranju

Odnos vjere i prirodnih znanosti

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali trenutačno se u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1.     otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2.     objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3.     razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4.     iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5.     navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6.     analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7.     opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8.     ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9.     primijeniti načela ekumenizma

Kršćanska antropologija

1.     povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

2.     objasniti kršćansko poimanje slobode

3.     usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sloboda – izbor i odgovornost

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Ususret drugome

U potrazi za vrjednotama

Život s Crkvom i u Crkvi

Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i zajedništva

Službe i karizme u Crkvi – slobodno i radosno življenje Evanđelja

Jedna Crkva u mnoštvu Crkava – prema punom zajedništvu

Marija – uzor vjere i majka Crkve

Zajednica koja oslobađa i služi – povijest Crkve

Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kršćanstvo na hrvatskom jezičnom prostoru u srednjem vijeku

Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Crkva kršćanskoga služenja siromašnima – dominikanci i franjevci (13.-14. st.)

Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve

Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod

Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstva

S crkvom na putu vjere i slobode – molitva, slavlje, svjedočenje

Molitva Crkve, osobna i zajednička molitva

Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima

Dobrovoljstvo kao oblik općeljudskog i kršćanskog služenja

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali trenutačno se u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska antropologija

1.     ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2.     otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

3.     prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

Kršćansko razumijevanje morala

1.     objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2.     razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3.     ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4.     povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5.     navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6.     protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7.     uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kršćansko poimanje čovjeka

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Isusov put kao paradigma kršćaninova puta

Čovjek – moralno biće

Čovjek – polazište etičkog razmišljanja

Kriteriji dobra i zla

Odnos vjere i morala

Savjest – norma etičkog djelovanja

Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima

Ljubav prema Bogu i bližnjemu – temelji kršćanske moralnosti

Bog – temelj kršćanske moralnosti

Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon

Znakovi ljubavi prema Bogu

Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Evanđeoski zakon ljubavi

»Muško i žensko stvori ih«

Čovjek – žena i muškarac

Obitelj u Božjem naumu

Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Roditelji i obitelj – odgovorno roditeljstvo

Dostojanstvo ljudskoga života

Svetost i dostojanstvo ljudskoga života

Životom obdareni i u život pozvani

Čuvanje cjelovitosti i dostojanstva ljudske osobe – izazovi znanosti

Dostojanstvo osobe pred stvarnošću patnje, bolesti i smrti

Živjeti u istini

Hoditi u istini

»Istina će vas osloboditi«

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1.     prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2.     razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3.     ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4.     primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5.     otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Kršćanska objava i vjera

1.     analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

Kršćansko razumijevanje morala

1.     izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

2.     opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga

Poteškoće suvremenoga čovjeka s Bogom – izazov nevjere

Suvremena religioznost i njezina pitanja

Traganje za iskustvom svetoga i »nova religioznost«

Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

Dokazi o Božjoj opstojnosti

Biblijska slika i iskustvo Boga

Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

Ljudski rad i stvaralaštvo

Čovjek sustvaratelj

Kršćanski pogled na rad

Opće dobro, pravda i solidarnost

Etika poslovanja

Kršćansko zauzimanje za mir

Izazovi znanstveno-tehničkog napretka

Budućnost i moć znanja

Informatizacija i globalizacija

Znanost u službi poboljšanja života

Briga za okoliš

Zajedništvom do napretka

Kršćanska nada u budućnost

Svjetovna očekivanja budućnosti

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

Čovjek pred pitanjem svršetka

Kršćanska nada u dovršenje: novo stvarenje, uskrsnuće i život vječni

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, samostalni i grupni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Prema Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 10/2019.)

Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Cilj predmeta:■     dopuniti znanja, vještine i kompetencije polaznika u području fizike na razini srednjeg obrazovanja radi cjelovitog osposobljavanja za određeno zanimanje
Opis predmeta:Fizika je osnova primijenjenih znanosti i tehnologija pa su zakonitosti fizike temelj za primijenjenu znanost, kao što su elektrotehnika i računalstvo. U fizici je važan i karakterističan eksperimentalni pristup koji omogućuje višekratno ponavljanje i istraživanje neke pojave, a time njezino detaljno upoznavanje i opisivanje; stoga je pokus neizostavan dio fizikalnog odgoja i obrazovanja. Fizika se služi opažanjem i mjerenjem te logičkim razmišljanjem i matematičkim zaključivanjem. Otuda proizlaze dva tijesno povezana pristupa, eksperimentalni i teorijski. Fizikalna pismenost uključuje kompetencije koje polazniku omogućuju promatranje i istraživanje pojava, razmišljanje o njima i razumijevanje njihova objašnjenja te na temelju toga kreativno odlučivanje i poduzimanje akcija.


NASTAVNI PREDMET PO RAZREDIMA I ISHODIMA UČENJA

Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Gibanja

1.     opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2.     razlikovati srednju i trenutnu brzinu

3.     usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

4.     klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5.     interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6.     uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7.     objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Sile i polja

1.     riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2.     primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3.     slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4.     raspraviti o općem zakonu gravitacije i gibanju satelita oko Zemlje

5.     prosuditi o ravnoteži krutog tijela

6.     razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7.     objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

8.     povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora kojega čini djelovanje različitih sila

Rad i energija

1.     objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile.

2.     razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile.

3.     uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile.

4.     usporediti korisnosti različitih primjera rada.

5.     opisati različite vrste energije.

6.     raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima.

7.     konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije.

8.     primijeniti zakon očuvanja energije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Gibanja

Put i pomak

Brzina

Akceleracija

Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko ubrzano i usporeno pravocrtno gibanje

Slobodni pad

Jednoliko kružno gibanje

Sile i polja

Sila i masa

Sila teža, trenje, elastična sila

Newtonovi zakoni gibanja

Centripetalna sila

Gravitacijska sila

Sudari

Rotacija krutog tijela

Ravnoteža krutog tijela

Tlak

Uzgon

Protjecanje fluida

Coulombov zakon

Električno polje

Magnetsko polje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Cilj predmeta:

■     upoznati kemijske elemente, kemijske spojeve, sirovine i produkte

■     objasniti kemijske promjene i povezati ih s pojavama u prirodi te ih prikazati jednadžbama kemijske reakcije

■     razvijati vještinu eksperimentiranja, sposobnost opažanja promjena, opisivanja i donošenja zaključaka izvođenjem pokusa

■     uočiti uzajamne veze između pokusa, pojava u prirodi i teorije

■     prepoznati štetne i opasne kemikalije te objasniti način njihovog obilježavanja, pravila rukovanja, postupanja i zbrinjavanja

■     razvijati svijest o nužnosti očuvanja prirodnih uvjeta, a pritom ne odričući se dobrobiti civilizacije i napretka

■     osvijestiti socijalnu osjetljivost u smislu iskazane empatije prema svakom pojedincu i njegovim potrebama

Opis predmeta:Kemija je znanost o tvarima i njihovim kemijskim promjenama. Cilj je nastave kemije steći znanja o temeljnim kemijskim teorijama, ponajprije atomskoj teoriji i njezinim popratnim konceptima i modelima kako bi na osnovi njih mogli opisati i razumjeti svojstva i promjene tvari. Jedna od temeljnih zadaća nastave kemije jest razviti interes polaznika prema prirodnim znanostima predstavljajući ih dijelom opće kulture. Nastavom kemije polaznici trebaju steći znanja i sposobnosti koje će omogućiti daljnje samoobrazovanje odnosno usavršavanje u struci.


Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Čestična građa tvari

1.     objasniti strukturu atoma

2.     navesti podatke koji se mogu iščitati iz periodnog sustava elemenata

3.     usporediti fizikalna svojstva metala i nemetala

4.     odrediti valenciju nekog atoma obzirom na položaj u periodnom sustavu elemenata

5.     navesti osnovna svojstva kemijskih veza

6.     objasniti značenje Lewisove simbolike

7.     povezati važnost međumolekulskih sila s građom tvari

Metali i nemetali

1.     pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2.     prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u periodnom sustavu elemenata

3.     izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

4.     prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5.     prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6.     izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

7.     otkriti važnost zbrinjavanja otpada

Ugljikovodici

1.     razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

2.     usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi odnosno zasićenosti

3.     izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

4.     protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

5.     protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

6.     opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

7.     diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Organski spojevi s kisikom

1.     razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima IUPAC-ove nomenklature

2.     izdvojiti osnovna fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina)

3.     opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje)

4. navesti primjenu organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) u svakodnevnom životu i industriji

5.     zaključiti o štetnom utjecaju prekomjernog konzumiranja alkohola na život čovjeka i šire zajednice

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Struktura atoma i periodni sustav elemenata

Sastav tvari

Građa atoma

Periodni sustav elemenata

Veze između atoma i molekula

Ionska veza

Kovalentna veza

Polarnost molekula (međumolekulske sile i vodikova veza)

Metali

Svojstva metala

Tehnički važni metali i njihove legure

Nemetali

Halogeni elementi

Halkogeni elementi

Dušikova skupina elemenata

Ugljikova skupina elemenata

Ugljikovodici

Alkani

Alkeni

Alkini

Areni

Organski spojevi s kisikom

Alkoholi i fenoli

Karboksilne kiseline

Napomene:Nastavni se proces izvodi skladnom izmjenom teorije i praktičnog rada s ciljem ostvarivanja ishoda učenja.
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Cilj predmeta:

■     uočiti važnost participacije u društvenom, kulturnom, gospodarskom i političkom razvoju društva u kojem živimo

■     razviti političku kulturu kao činitelja stvaranja i stabilnosti suvremenih demokracija

■     usvojiti znanja o pravima i obvezama građana u demokraciji

■     usvojiti znanja o ljudskim pravima kao važnom preduvjetu za život u multikulturalnom svijetu s naglaskom na poštivanje različitosti

■     usvojiti znanja i steći sposobnost kritičkog prosuđivanja položaja hrvatskog društva u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa

■     razviti stavove prema aktualnim političkim zbivanjima

■     usvojiti znanja o ustrojstvu vlasti na nacionalnoj razini

■     prepoznati čimbenike i razlikovati tipove gospodarskih sustava

■     shvatiti važnost razvijanja poduzetničke kompetencije

Opis predmeta:

Nastavni plan i program sastoji se od dva dijela.

Prvi dio obuhvaća politiku u kojoj se obrađuju pojmovi iz politike čija je svrha izgradnja polaznikovih stavova prema aktualnim političkim zbivanjima te shvaćanje politike kao nezaobilaznog segmenta u svakodnevnom funkcioniranju pojedinca i društva.

Drugi dio obuhvaća gospodarstvo u kojemu se obrađuju sadržaji koji uključuju temelje slobodnog tržišnog gospodarstva te razvijanje poduzetničke kompetencije kao bitnog činitelja na tržištu rada.


Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Politika

1.     opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2.     povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3.     izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4.     prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5.     identificirati odrednice civilnog društva

6.     protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihovog razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7.     navesti značajke i oblike države

8.     usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9.     iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10.     prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Gospodarstvo

1.     opisati razvoj ekonomske znanosti

2.     izložiti osnovne ekonomske pojmove

3.     pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4.     prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5.     istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6.     povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7.     procijeniti značenje poduzetničkog pothvata

8.     interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9.     raspraviti o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10.     protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Politika i političko djelovanje

Razvoj političke znanosti

Značaj zakona u svakodnevnom životu

Vlast, moć i autoritet

Političko djelovanje

Civilno društvo

Ljudska prava

Država

Država

Oblici države

Narod i nacija

Politički sustavi

Politički sustavi

Demokracija- neposredna i predstavnička

Totalitarizam, diktatura, tiranija, aristokracija

Političke stranke

Političke stranke u Republici Hrvatskoj

Izbori

Izbori

Izborni sustavi

Izborni zakon Republike Hrvatske

Ustrojstvo Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske – Zakonodavna vlast

Izvršna i Sudska vlast

Uvod u ekonomiju

Razvoj ekonomske znanosti

Osnovni ekonomski pojmovi

Temeljna ekonomska pitanja

Vrste gospodarskih sustava

Tržište

Tržište i tržišni mehanizmi

Ekonomska politika – fiskalna i monetarna politika

Ekonomski ciljevi – makroekonomski i mikroekonomski ciljevi

Novac i gospodarstvo – vrste novca i oblici kapitala

Vrste poslovnih organizacija

Poduzetništvo i marketing

Poduzetništvo i poduzetnički pothvat

Obilježja marketinga

Marketinški splet

Marketing i etika

Hrvatska i Europska unija

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Povijesni razvoj Europske unije i institucije Europske unije

Hrvatska i Europska unija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, demonstracijska metoda, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava, mentorska nastava, demonstracijska nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.1.2. Obvezni strukovni moduli

Naziv modulaPRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Priprema prijevoznog procesa

Nadzor prijevoznog procesa

Okončanje prijevoznog procesa

Prijevoz putnika

Prijevoz tereta

Osnove prijevoza i prijenosa

Inteligentni transportni sustavi

Ekonomika prometa

Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula

■     osposobiti polaznike za samostalan rad u prometnim tvrtkamama na poslovima planiranja, pronalaženja, ugovaranja i pripremanja prijevoza putnika i tereta

■     nadzirati provođenje prijevoza putnika i tereta

■     okončati prijevoz putnika i tereta

Opis modula:

Prijevoz putnika i/ili tereta osnovna je prijevozna djelatnost. Preduvjet uspješnog odvijanja prijevoza je pravovremena i točna priprema za koju je nužan obrazovan kadar koji će poznavati propise i pravila za organizaciju i realizaciju prijevoznog procesa.

Stoga je sadržaj modula namijenjen polaznicima koji žele raditi na poslovima osiguravanja tereta i putnika, organizacije rada na autobusnim i autoteretnim kolodvorima, organizaciji skladištenja tereta, na financijsko-komercijalnim poslovima, izdavanju prijevozne dokumentacije, analizirati postignuća i davati kreativna rješenja za poboljšanje sigurnosti, udobnosti i kvalitete prijevoza.

Izučavanjem sadržaja ovog modula polaznici stječu znanja o marketinškom pristupu prometnom tržištu, zakonskoj regulativi, vrstama prijevozne dokumentacije, pravilima postupanja u izvanrednim situacijama te rješavanju konfliktnih situacija.

Sposobni su ispuniti i obraditi prijevoznu dokumentaciju za putnike i za teret, koristiti opremu i uređaje za komunikaciju kao i suvremene transportne sustave za praćenje i nadziranje vozila, zaprimiti i izdati robu iz skladišta, izraditi red vožnje, rasporediti posadu i vozila za prijevoz, voditi prodajni razgovor i prezentirati prijevoznu ponudu.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Osnove prijevoza i prijenosa (1. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Prijevoz tereta (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Prijevoz tereta (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Prijevoz tereta (4. razred, 2 sata, 4 boda)

Prijevoz putnika (4. razred, 3 sata, 5 bodova)

Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu (4. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Inteligentni transportni sustavi (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Ekonomika prometa (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)RAZRADA MODULA – NASTAVNI PREDMETI PO RAZREDIMA I ISHODIMA UČENJA

Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja

1.     iskazati definiciju pojma i značaja prometa

2.     razlikovati prijevozne i prijenosne putove

3.     objasniti namjenu svakog pojedinog terminala po granama prometa

4.     razlikovati vrste, glavne dijelove i načine pogona sredstava prijevoza po granama prometa

5.     opisati potrošnju i korištenje energije u prometu

6.     objasniti osnove prometnog gospodarstva

7.     iskazati definiciju zakonitosti tehnologije prijevoza i prijenosa

8.     opisati pravilan način održavanja sredstava prijevoza i prijenosa po granama prometa

9.     iskazati karakteristike prometnih grana

10.     objasniti način korištenja modernih tehnologija prijevoza

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Općenito o prometu

Pojam i značaj prometa

Podjela prometa

Definiranje prometnih grana

Prijevozni i prijenosni putevi po granama prometa

Prijevozni put u cestovnom prometu

Prijevozni put u željezničkom prometu

Prijevozni put u zračnom prometu

Plovni put u pomorskom prometu

Plovni put u prometu na unutarnjim vodama

Prijenos i put u PT prometu

Prijenosni putovi u cjevovodnom prometu

Stojne točke (terminali)

po granama prometa

Terminali u cestovnom prometu

Terminali u željezničkom prometu

Terminali u prometu na vodi

Terminali u zračnom prometu

Terminali u poštanskom prometu

Skladišta

Sredstva prijevoza i prijenosa po granama prometa

Sredstva prijevoza u cestovnom prometu

Sredstva prijevoza u željezničkom prometu

Sredstva prijevoza u prometu na vodi

Sredstva prijevoza u zračnom prometu

Sredstva prijevoza i prijenosa u PT prometu

Pogonska energija i postrojenjaPotrošnja i korištenje energije u prometu
Održavanje sredstava prijevoza i prijenosa i infrastrukture u prijevozu

Održavanje sredstava i infrastrukture u cestovnom prometu

Održavanje sredstava i infrastrukture u željezničkom prometu

Održavanje sredstava i infrastrukture u zračnom prometu

Održavanje sredstava i infrastrukture u prometu na vodi

Održavanje sredstava i infrastrukture u poštanskom i telekomunikacijskom prometu

Osnove tehnologije prijevoza i prijenosa

Tehnologija prijevoza u cestovnom prometu

Tehnologija prijevoza u željezničkom prometu

Tehnologija prijevoza u zračnom prometu

Tehnologija prijevoza u prometu na vodi

Tehnologija prijevoza u poštanskom i telekomunikacijskom prometu

Osnove prometnog gospodarstva

Ekonomičnost prijevoza

Prijevozni kapaciteti

Brzina prijevoza

Točnost i redovitost prijevoza

Udobnost prijevoza

Prilagodljivost prometnim potrebama

Sigurnost prijevoza

Obilježja prometnih grana

Karakteristike cestovnog prometa

Karakteristike željezničkog prometa

Karakteristike zračnog prometa

Karakteristike prometa na vodi

Karakteristike poštanskog i telekomunikacijskog prometa

Osnove jedinstvenosti prijevoznog procesa

Paletizacija

Kontejnerizacija

Multimodalni transport

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRIJEVOZ TERETA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     opisati teret kao predmet prijevoza

2.     opisati načine osiguravanja predmeta prijevoza u cestovnom prometu

3.     dati primjer prijevoznog puta i objekata u službi prijevoza tereta

4.     nabrojati operativno osoblje u cestovnom prometu

5.     navesti vrste prekrcajne mehanizacije u cestovnom prometu

6.     odabrati prijevozno sredstvo, posadu i prijevozni put

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Temeljni pojmovi u prijevozu tereta

Pojam prijevoza tereta i ostalih sastavnica u prijevozu tereta

Sadržaj i značenje prijevoza tereta

Vrste cestovnog prijevoza tereta

Teret kao predmet prijevoza

Podjela i pojam tereta

Svojstva tereta

Ambalaža i njezin značaj u prijevozu tereta

Prijevozna potražnja

Prijevozni put i objekti u službi prijevoza tereta

Cestovna mreža i kategorizacija cesta

Eksploatacijske karakteristike cesta

Izbor prijevoznog puta

Namjena i funkcija teretnih terminala

Lokacija i organizacija teretnih terminala

Sredstva za prijevoz tereta

Zadatci i obilježja cestovnih i teretnih vozila

Vrste cestovnih teretnih vozila

Obilježja i namjena vučnih teretnih vozila

Obilježja i namjena priključnih teretnih vozila

Vozni park i izbor prijevoznog sredstva

Prekrcajna mehanizacija

Uvjeti za primjenu mehanizacije

Vrste mehanizacije

Primjena mehanizacije

Operativno osoblje u prijevozu tereta

Posada vozila

Radno vrijeme posade vozila

Disponentsko-prometno osoblje

Tehnički referent

Kontrolno osoblje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRIJEVOZ TERETA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     opisati prijevozne isprave za vozilo, posadu i predmet prijevoza

2.     očitati podatke s prijevozne dokumentacije

3.     objasniti sadržaj kontrolnih pregleda vozila i posade

4.     objasniti načine kontrole stanja vozila i predmeta prijevoza

5.     koristiti sustav nadzora vozila, vozača i tereta

6.     usporediti kvalitativne i kvantitativne pokazatelje rada voznog parka

7.     opisati pokazatelje uspješnosti rada voznog parka

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tehnologija prijevoza tereta

Struktura prijevoznog procesa

Prijevozna dokumentacija

Tahograf

Vođenje prijevozne dokumentacije

Pokazatelji rada voznog parka

Evidencija pokazatelja

Očitavanje pokazatelja

Obrada pokazatelja

Priprema prijevoznog procesa

Komercijalna priprema prijevoznog procesa

Tehnološka priprema prijevoznog procesa

Izvršenje prijevoznog procesa

Rad na ukrcajnom mjestu

Rad na iskrcajnom mjestu

Okončanje prijevoznog procesa

Tehničko okončanje prijevoznog procesa

Administrativno okončanje prijevoznog procesa

Opći pojmovi o međunarodnom prijevozu tereta

Značaj međunarodnog prijevoza tereta i pravni izvori

Uvjeti za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta (za prijevoznike, vozača, vozilo)

Dozvole za međunarodni prijevoz tereta

Prijevozna dokumentacija u međunarodnom prijevozu tereta

Prijevoz prema CMR sporazumu (značaj, tijek, postupaka i dokumentacija)

Prijevoz prema TIR sporazumu (značajke, tijek postupka, TIR carnet)

Složeni prijevoz tereta

Prijevoz opasnih tvari

Označivanje vozila i dodatna dokumentacija u prijevozu opasnih tvari

Izvanredni prijevoz tereta

Prijevoz živih životinja

Prijevoz tereta u temperaturnom režimu

Prijevoz robe namijenjene sajmovima, izložbama, kongresima i sl. manifestacijama

Suvremene tehnologije prijevoza tereta

Suvremene tehnologije prijevoza tereta

Unimodalna tehnologija prijevoza

Multimodalna tehnologija prijevoza

Kombinirani prijevoz

Hucepack tehnologija

RO-RO tehnologija

LO-LO tehnologija

Tehnologija prijevoza s primjenom paleta

Tehnologija prijevoza s primjenom kontejnera

Mjerenje rada voznog parka

Iskorištenje voznog parka

Koeficijent iskorištenja pređenog puta

Pokazatelji privrednog rada

Pokazatelji uspješnosti rada

NapomenaNastavna tema Tahograf izučava se u ukupnom broju od 5 nastavnih sati i to: 2 sata za izučavanje sadržaja povezanih s analognim tahografom i 3 sata za izučavanje sadržaja povezanih s digitalnim tahografom.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     navesti načine objedinjavanja tereta prilikom prijevoza

2.     organizirati multimodalni prijevozni proces

3.     primjenjivati logistiku u održavanju sustava

4.     objasniti inteligentne transportne sustave pri vođenju prometa

5.     koristiti inteligentne transportne sustave prilikom optimizacije kretanja vozila gradskog prijevoza putnika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pojam ITS-a

Osnovne definicije

ISO normizacija

Arhitektura ITS-a

Vrste razvoja ITS arhitekture

Načela dobre arhitekture

Inteligentne prometniceRazvoj inteligentnih prometnica
Inteligentna vozilaRazvoj inteligentnih vozila
Informiranje putnika i vozača

Napredni sustavi informiranja putnika

Usluge putnik informacija o javnom prijevozu

Inteligentno upravljanje prometom

Tipovi i posljedice zagušenja

Šok valovi

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI

Razred: treći (3.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.    navesti načine objedinjavanja tereta prilikom prijevoza

1.    organizirati multimodalni prijevozni proces

2.    primjenjivati logistiku u održavanju sustava

3.    objasniti inteligentne transportne sustave pri vođenju prometa

4.    koristiti inteligentne transportne sustave prilikom optimizacije kretanja vozila gradskog prijevoza putnika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada – Nastavne teme
Pojam ITS-a

Osnovne definicije

ISO normizacija

Arhitektura ITS-a

Vrste razvoja ITS arhitekture

Načela dobre arhitekture

Inteligentne prometniceRazvoj inteligentnih prometnica
Inteligentna vozilaRazvoj inteligentnih vozila
Informiranje putnika i vozača

Napredni sustavi informiranja putnika

Usluge putničkih informacija o javnom prijevozu

Inteligentno upravljanje prometom

Tipovi i posljedice zagušenja

Šok valovi

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POSLOVANJE TVRTKE U CESTOVNOM PROMETU

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     iskazati definiciju osnovnih pojmova povezanih s osnovama gospodarstva

2.     iskazati važnost kalkulacije u cestovnom prometu

3.     navesti glavne karakteristike poslovanja tvrtke u cestovnom prometu

4.     nabrojati pokazatelje uspješnog poslovanja tvrtke u cestovnom prometu

5.     iskazati način utvrđivanja ciljeva i poslovne politike na primjeru tvrtke u cestovnom prometu

6.     objasniti pojam amortizacije na primjeru cestovnih vozila

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove gospodarstva

Zakon ponude i potražnje

Tvrtka, poduzetnik i poduzetništvo

Pojam tvrtke

Podjela tvrtki s obzirom na vlasnika

Podjela tvrtki s obzirom na nositelja tvrtke

Ekonomika tvrtke

Predmet, zadaća i cilj ekonomike tvrtke

Prijevoz kao proces stvaranja i trošenja vrijednosti

Pojam i vrste troškova

Kalkulacija i elementi kalkulacije

Vrste kalkulacije

Poslovanje tvrtke

Poslovna politika

Ciljevi poslovne politike tvrtke

Sredstva tvrtke

Osnovna sredstva

Amortizacija

Kratkotrajna imovina

Glavna knjiga

Salda konti kupaca i dobavljača

Bilanca uspjeha

Pokazatelji uspješnosti poslovanja

NapomenaIzvođenje sadržaja nastavnog predmeta Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na cestovni promet.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: POSLOVANJE TVRTKE U CESTOVNOM PROMETU

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     opisati rad nabavne i prodajne službe

2.     opisati financijsko poslovanje na primjeru tvrtke u cestovnom prometu

3.     izračunati cijenu prijevoznog procesa i prezentirati prijevoznu ponudu

4.     objasniti pojam i svrhu poslovnog dopisivanja

5.     primijeniti pravila za izradbu poslovnog dopisa i sastavljanje i slanje ponuda

6.     pokazati način izradbe zamolbi, zahtjeva, životopisa, zahvala

7.     opisati osnovne poslove pri uvozu, izvozu i provozu roba u cestovnom prometu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Nabavna i prodajna služba

Pojam i zadaća nabave

Organiziranje nabave

Putovi i postupak nabave

Dokumentacija u nabavi

Upit, ponuda

Narudžba

Kupoprodajni ugovor

Pojam i zadaća prodaje

Organizacija prodaje

Istraživanje tržišta prodaje

Planiranje prodaje

Politika prodaje

Dokumentacija u prodaji

Reklamacija

Komisijski zapisnik

Financijsko poslovanje

Pojam financija

Financijska politika i financijsko tržište

Financiranje poslovanja

Izvori financiranja poslovanja

Investicije

Vrijednosni papiri

Ček, mjenica, dionice, komercijalni zapisi, obveznice

Platni promet

Način i sustavi plaćanja

Planiranje u tvrtki cestovnog prometa

Planiranje u tvrtki

Vrste planova

Planovi po vremenu

Planovi po sadržaju (suštini)

Financijski planovi

Poslovno dopisivanje

Pojam i svrha poslovnog dopisivanja

Vježbe izradbe poslovnih dopisa

Vježbe sastavljanja i slanja ponuda

Vježbe izrade zamolbi, zahtjeva, životopisa, zahvala

Napomena

Izvođenje sadržaja nastavnog predmeta Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na cestovni promet.

Nastavna cjelina Poslovno dopisivanje izvodi se u trajanju od 4 nastavna sata i to: 1 nastavni sat obrađuju se teorijski sadržaji, a 3 sata polaznici izvode vježbe na računalu.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv predmeta: PRIJEVOZ TERETA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     iskazati definicije povezane s osiguranjem u prijevozu tereta u cestovnom prometu

2.     navesti vrste polica osiguranja

3.     objasniti postupak isplate odštete

4.     iskazati pojam carina

5.     objasniti carinske postupke i isprave

6.     protumačiti INCOTERMS termine

7.     objasniti nadzor kakvoće robe u prometu

8.     opisati način osiguranja predmeta prijevoza u cestovnom prometu

9.     objasniti postupak zaprimanja i otpremanja robe u cestovnom prometu

10.     opisati načine sprječavanja kriminaliteta u prijevozu tereta u cestovnom prometu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osiguranje u prijevozu tereta

Pojam, zadaća i razvoj osiguranja

Osnovni pojmovi i vrste osiguranja

Ugovaranje osiguranja

Police osiguranja

Obvezno osiguranje vozila, vozača i tereta

Kasko osiguranje vozila i tereta

Postupak isplate odštete

Otpremništvo i carinjenje u prijevozu tereta

Pojam i razvitak otpremništva

Značaj, ustrojstvo i vrste otpremništva

Incoterms termini i pogodovanje domaćim prijevoznicima

Osnovni i specijalni poslovi otpremništva

Pojam i razvitak carina

WTO, ustrojstvo i vrste carina

Carinski postupci

Carinske isprave

Nadzor kakvoće robe (aktivnosti graničnih inspekcija: zaštita bilja, veterinarska i sanitarna zaštita)

Sprječavanje kriminaliteta i trgovine ljudima

NapomenaIzvođenje nastavnog predmeta Prijevoz tereta planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na cestovni promet.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: PRIJEVOZ PUTNIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     iskazati definiciju temeljnih pojmova povezanih s prijevozom putnika

2.     opisati načine prijevoza putnika

3.     dati primjer načina vođenja prijevozne dokumentacije u prijevozu putnika

4.     opisati karakteristike kretanja putnika

5.     opisati prometni put i objekte u službi prijevoza putnika

6.     dati primjer tarifnog sustava

7.     opisati načine naplate prijevoza

8.     usporediti dinamičke elemente prometne usluge

9.     opisati način izradbe reda vožnje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Temeljni pojmovi o prijevozu putnika

Prijevoz putnika u RH

Prijevoz putnika u gradovima RH

Putnika kao sudionik prijevoza

Prijevoz prtljage

Odgovornost prijevoznika

Načini prijevoza putnika

Vrste putničkog prijevoza

Linijski prijevoz putnika

Povremeni prijevoz putnika

Prijevoz za vlastite potrebe

Paratranzit

Taxi prijevoz

Organizacija putovanja

Međunarodne konvencije i ugovori

Karakteristike kretanja putnika

Istraživanje i praćenje prijevoznih potreba

Mobilnost stanovništva

Mobilnost osoba s invaliditetom

Neravnomjernost opsega prijevoza

Protok putnika i izmjena putnika na liniji

Prosječna duljina vožnje i prosječna duljina putovanja

Iskorištenost ponuđenih kapaciteta

Brzine u prijevozu putnika

Prometni put i objekti u službi prijevoza putnika

Planiranje javnog prijevoza putnika

Linija i njezini dijelovi

Vrste linija

Tipovi linija

Vođenje trase linija

Mreža linija

Stajališta

Intermodalni terminali

Autobusni kolodvori

Prijevozni sustavi

Autobusi

Trolejbusi

Tramvaji

Prigradska željeznica

Laka željeznica

Uspinjače

Žičare

Moderne tehnologije prijevoza

Planiranje i izbor prijevoznog sredstva

Dinamički elementi prometne usluge na liniji

Obrt vozila

Interval vožnje

Frekvencija vozila

Određivanje broja vozila na liniji

Prijevozna sposobnost linije

Vozni red

Uvodne napomene

Vrste voznih redova

Numerički vozni red

Grafički vozni red

Radno vrijeme vozača

Usklađivanje i registracija voznih redova

Prijevozna dokumentacija

Pojam i podjela prijevozne dokumentacije

Vođenje prijevozne dokumentacije

Tehnologija prijevoza putnika

Priprema prijevoza putnika

Provedba prijevoza putnika

Okončanje prijevoza putnika

Tarifni sustavi

Pojam i vrsta tarifa

Pojam i vrste tarifnih sustava

Jedinstveni tarifni sustav

Zonski tarifni sustav

Kombinirani tarifni sustav

Tarifna unija

Naplata prijevoza

Klasični načini naplate

Izradba cjenika

Vozne karte

Poluautomatski sustav naplate

Suvremeni sustav naplate

NapomenaIzvođenje nastavnog predmeta Prijevoz putnika planirati temeljem podataka i primjera koji se odnosi na cestovni promet.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: EKONOMIKA PROMETA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     iskazati definiciju osnovnih pojmova povezanih s ekonomikom prometa

2.     protumačiti vrste troškova i prihoda u prometu

3.     navesti obilježja tržišta prometnih usluga

4.     objasniti utjecaj prometa na gospodarstvo, lokaciju i tržište

5.     prikazati pokazatelje značaja prometa u gospodarstvu

6.     opisati ekonomska obilježja cestovnog prometa

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ekonomika prometa i promet

Ekonomika prometa kao znanstvena i nastavna cjelina

Temeljni pojmovi i podjele

Suvremeni sustavi distribucije roba i logistika

Promet kao sustav

Gospodarski razvitak i promet

Uloga i utjecaj prometa na gospodarstvo

Utjecaj prometa na lokaciju i tržište

Prebacivanje i plaćanje vozarina

Pokazatelji značaja prometa u gospodarstvu

Povijesni razvitak i suvremena valorizacija prometa RH

Troškovi i prihodi u prometu

Definicija i klasifikacija troškova

Nosioci troškova i glavni činitelji utjecaja

Troškovi s obzirom na stupanj korištenja kapaciteta

Troškovi u cestovnom prometu

Utvrđivanje vrijednosti prijevozne usluge-kalkulacije

Prihodi i vozarine u prometu

Tarifne politike

Proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost, likvidnost

Obilježja tržišta prometnih usluga

Obilježja prometa kao uslužne djelatnosti

Temeljni pojmovi i relacije o tržištu prometnih usluga

Jednostavni model prometnog tržišta

Činitelji ponude i potražnje na prometnom tržištu

Tržišne strukture

Ponašanje tvrtke na konkurentskom i monopolskom tržištu

Ekonomska politika i prometno tržište

Regulacije, deregulacije, tržišni neuspjesi i privatizacija

Ekonomika prometnih grana

Ekonomska obilježja cestovnog prometa

Organizacija u cestovnom prometu

Metode i čimbenici izbora vozila za prijevozni zadatak

Optimalizacija prijevoznog procesa – matematičko-statističke metode

Primjena linearnog programiranja u cestovnom prometu

Planiranje i organizacija rada u cestovnom prometu

Pokazatelji uspješnosti rada u cestovnom prometu

Marketing i istraživanje tržišta u cestovnom prometu

Ekonomska obilježja željezničkog prometa

Ekonomska obilježja prometa na vodi

Ekonomska obilježja zračnog prometa

Ekonomska obilježja prijenosa vijesti i informacija

NapomenaIzvođenje sadržaja nastavnog predmeta Ekonomika prometa planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na cestovni promet.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaSIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Primjena čimbenika sigurnosti prometa

Primjena zakonitosti dinamike kretanja vozila

Sudjelovanje u projektiranju prometne infrastrukture

Nadzor prometa

Postupak kod prometne nesreće, očevida i vještačenja

Prva pomoć u cestovnom prometu

Plan prometa

Praćenje ekoloških zahtjeva i standarda

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula

■     uputiti polaznike u osiguravanje predmeta prijevoza

■     osigurati mjesta prometne nesreće

■     uspostavljati privremene regulacije prometa

■     primijeniti propise o sigurnosti prometa

■     razlikovati osnovne i dopunske čimbenike sigurnosti prometa određivati težište i stabilnosti vozila

■     pratiti ekološke norme i standarde

Opis modula:

Modul obrađuje sve čimbenike sigurnosti prometa, ponašanja vozača i vozila u različitim uvjetima odvijanja prometa, nadzora nad prometom, sredstvima za upravljanje prometom, primjenu propisa o sigurnosti prometa, pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u prometnim nesrećama, osiguravanje mjesta prometne nesreće, uspostavljanje privremene regulacije prometa, kao i organizacije zimske službe u smislu sigurnog odvijanja prometa.

Preduvjet uspješnog odvijanja sigurnog prometa je pravovremena i točna priprema za koju je nužan obrazovan kadar koji će poznavati propise i pravila te ih i primjenjivati u svom radnom okruženju i pri realizaciji svojih radnih zadataka, stoga je sadržaj modula namjenjen polaznicima koji žele raditi na poslovima sigurnog odvijanja prometa kao i djelovanja na sudionike u prometu s ciljem što sigurnijeg odvijanja prometa i zaštite okoliša.

Izučavanjem sadržaja ovog modula polaznici stječu znanja o prometnim pravilima i propisima, prometnoj tehnici, pružanju prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnim nesrećama, kao i o stanjima na našim prometnicama u izvanrednim i zimskim okolnostima. Upoznat će zakonitosti pri vođenju prometnih tokova na raskrižjima, rad sredstava za upravljanje prometom kao i pripremu za izvanrednu regulaciju prometa na prometnicama.

Polaznici su sposobni ispuniti i obraditi dokumentaciju pri očevidu prometne nesreće, ophodarske zadaće, koristi opremu i uređaje za komunikaciju, izraditi dokumentaciju za izvanredno i sigurno odvijanje prometa.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Propisi u cestovnom prometu (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Prometna tehnika (3. razred, 5 sati, 9 bodova)

Prometna tehnika (4. razred, 5 sati, 6,5 boda)

Ekologija u prometu (1. razred, 1 sat, 2,5 boda)

Ekologija u prometu (2. razred, 1 sat, 2,5 boda)

Prva pomoć u cestovnom prometu (2. razred, 1 sat, 2,5 boda)
Naziv nastavnog predmeta: PRVA POMOĆ U CESTOVNOM PROMETU

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     opisati postupke u prometnoj nesreći

2.     pokazati postupke neodgodive prve pomoći

3.     navesti najčešće ozljede

4.     dati primjer imobilizacije kod prijeloma i iščašenja

5.     navesti postupke pružanja pomoći kod hitnih stanja

6.     demonstrirati postupke pružanja prve pomoći u prometnoj nesreći

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Postupak u prometnoj nesreći

Opći postupak u prometnoj nesreći

Orijentacijski pregled

Prividna i sigurna smrt

Izvlačenje iz vozila

Postupak s obućom i odjećom

Skidanje zaštitne kacige

Kutija prve pomoći

Prijevoz i prijenos ozlijeđenih osoba

Neodgodiva prva pomoć

Krvarenje

Krvarenje i zaustavljanje krvarenja

Gubitak svijesti

Prestanak disanja

Prestanak rada srca

Heimlichov zahvat

Nezgode

Ozljede

Vrste ozljeda

Postupak s ozljedama

Opekline i promrzline

Prijelomi, iščašenja, imobilizacija

Prijelomi

Iščašenja

Pravila imobilizacije

Ozljede i imobilizacija kralježnice

Prijelomi zdjelice

Hitna stanja

Moždani udar

Srčani udar

Akutna trovanja

Epilepsija i bol

Ubodi i ugrizi otrovnih životinja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv predmeta: PROPISI U CESTOVNOM PROMETU

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     koristiti zakonsku regulativu o prijevozu i sigurnosti prometa

2.     objasniti utjecaj čovjeka, vozila i prometnice na sigurnost prometa

3.     razlikovati osnovne i dopunske čimbenike sigurnosti prometa

4.     opisati zaštitne postupke sigurnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izvori cestovnih propisa

Međunarodni izvori cestovnih propisa

Nacionalni izvori cestovnih propisa

Temeljne definicije i propisi o sigurnosti cestovnog prometa

Definicije osnovnih pojmova u cestovnom prometu

Propisi o sigurnosti u cestovnom prometu

Ovlaštenja za nadzor i upravljanje cestovnim prometom

Prometna signalizacija

Prometni znakovi i dopunske ploče

Oznake na kolniku

Prometna svjetla

Znakovi ovlaštenih osoba

Prometna pravila

Preduvjeti za obavljanje radnji s vozilom

Uključivanje u promet

Kretanje vozila

Brzina kretanja i razmak u kretanju

Prestrojavanje i skretanje

Polukružno okretanje i vožnja unatrag

Promet na raskrižju

Propuštanje vozila i prednost prolaska

Mimoilaženje

Obilaženje i pretjecanje

Zaustavljanje i parkiranje

Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja i upotreba svjetala

Vuča vozila

Promet tramvaja i drugih vozila na tračnicama

Promet bicikla, mopeda i motocikla

Promet zaprežnih vozila i kretanje stoke

Kretanje pješaka i obveze vozača prema pješacima

Promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila

Promet u tunelu, na prijelazu ceste preko pruge i na mjestu izvođenja radova na cesti

Promet vozila s prednošću prolaza i vozila pod pratnjom

Vozač kao čimbenik sigurnosti

Uvjeti za upravljanje vozilom

Vozačke dozvole

Percepcija prometnih situacija

Utjecaj alkohola, lijekova, droge, umora i bolesti na vozača

Zdravstveni pregledi vozača

Vožnja u posebnim uvjetima

Ponašanje sudionika u cestovnom prometu

Prijevoz osoba putničkim i teretnim vozilom

Prijevoz tereta putničkim i teretnim vozilom

Vozilo kao čimbenik sigurnosti

Svjetla na vozilu

Gabariti, mase i osovinska opterećenja

Oprema vozila

Prijevoz osoba putničkim i teretnim vozilom

Prijevoz tereta putničkim i teretnim vozilom

Zaštitni postupci sigurnosti

Označivanje radova na cesti

Ograničavanje prometa

Sportske i druge aktivnosti na cesti

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PROMETNA TEHNIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti i primijeniti osnovna pravila dinamike kretanja vozila

2.     rasporediti teret u vozilu u simuliranim uvjetima

3.     odrediti položaj težišta vozila u simuliranim uvjetima

4.     izračunati brzinu kretanja vozila i osnovne otpore vožnje

5.     izraditi proračun duljine zaustavnog puta

6.     objasniti utjecaj trajnih i trenutnih psihofizičkih sposobnosti čovjeka na sigurnost prometa

7.     izračunati potrošnju goriva

8.     objasniti načine utvrđivanja radne sposobnosti posade vozila

9.     odabrati najpovoljniji prijevozni put

10.     nabrojiti kriterije za prijevoznu podobnost vozila

11.     izvesti ucrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije kao i ostale opreme ceste koristeći program AutoCad

12.     izvesti grafičko određivanje težišta vozila i tereta koristeći program AutoCad

13.     odrediti poprečnu stabilnost vozila koristeći program AutoCad

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Razvoj i zadatci prometne tehnike

Prometna tehnika i sigurnost prometa

Pojam prometne nesreće

Pojavni oblici prometne nesreće

Praćenje prometnih nesreća

Čimbenici sigurnosti prometa

Osnovni čimbenici sigurnosti prometa

Dopunski čimbenici sigurnosti prometa

Suodnos čimbenika sigurnosti prometa

Čovjek kao čimbenik sigurnosti prometa

Trajne psihofizičke sposobnosti čovjeka bitne za sigurnost prometa

Trenutne psihofizičke sposobnosti čovjeka bitne za sigurnost prometa

Vozilo kao čimbenik sigurnosti prometa

Aktivni čimbenici vozila koji utječu na sigurnost prometa

Pasivni čimbenici vozila koji utječu na sigurnost prometa

Cesta kao čimbenik sigurnosti prometa

Oprema ceste

Objekti na prometnici

Stanje kolnika i opreme ceste

Održavanje ceste

Dopunski čimbenici sigurnosti prometa

Klimatski čimbenici

Upravljanje prometom

Zakoni i propisi o sigurnosti prometa

Nadzor nad prometom

Raspodjela težine i koordinate težišta vozila

Analitičko određivanje težišta vozila

Grafičko određivanje težišta vozila

Otpori u kretanju vozila

Otpor kotrljanja

Otpor penjanja

Otpor ubrzanja vozila

Otpor zraka

Potrebna snaga motora za savladavanje svih otpora

Jednadžba gibanja vozila i dijagram vučne bilance

Ubrzavanje, usporavanje i održavanje putanje vozila

Brzina i vrste kretanja vozila

Stabilnost vozila

Uzdužna stabilnost

Poprečna stabilnost

Ponašanje vozila na prijevoju i ulegnuću ceste

Kočenje i zaustavni put

Proces kočenja i dijagram zaustavnog puta

Rekonstrukcija brzine kretanja vozila

Tehnika vožnje u tipičnim situacijama

Razmak u kretanju vozila

Mimoilaženje, obilaženje i pretjecanje

Potrošnja goriva

Utjecaj tehnike vožnje na potrošnju goriva

Utjecaj konstrukcije i stanja vozila na potrošnju goriva

Crtanje u AutoCadu

Vježba: Ucrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije

Vježba: Ucrtavanje ostale opreme ceste

Vježba: Grafičko određivanje težišta vozila i tereta

Vježba: Poprečna stabilnost vozila

Vježba: Stabilnost vozila u kretanju

Napomena

Nastavna cjelina Crtanje u AutoCadu realizira se na računalu putem vježbi u trajanju od 2/70 sati godišnje.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PROMETNA TEHNIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     uspostaviti privremenu regulaciju prometa

2.     objasniti metode nadziranja prometa

3.     nadzirati promet na prometnicima

4.     nadzirati promet na parkiralištima i u garažama

5.     koristiti opremu i uređaje za nadziranje prometa

6.     opisati postupak obavještavanja nadležne službe o prometnoj nesreći

7.     simulirati davanje uputa posadi prilikom nepredviđenog događaja, nesreće ili nezgode

8.     demonstrirati postupak osiguravanja mjesta prometne nesreće

9.     primijeniti pravila obavljanja očevida

10.     izraditi dokumentaciju očevida

11.     pripremiti dokumente za vještačenje

12.     protumačiti prometno planiranje

13.     projektirati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju

14.     nacrtati elemente raskrižja koristeći program AutoCad

15.     nacrtati postavljanje prometne signalizacije na raskrižju koristeći program AutoCad

16.     osmisliti vođenje prometnih tokova na raskrižju u više nivoa koristeći program AutoCad

17.     nacrtati raskrižje u više razina koristeći program AutoCad

18.     nacrtati skicu mjesta prometne nesreće koristeći program AutoCad

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Urbanizam i promet

Funkcija gradskog organizma

Promet kao funkcija grada

Generalni urbanistički plan

Perspektivni prometni plan

Brojanje prometa

Vrste brojanja prometa vozila

Metode brojanja prometa u kretanju

Metode brojanja prometa u mirovanju

Obrada podataka

Prometno planiranje

Propusna moć prometnice

Prometne veličine i pojam propusne moći prometnice

Razina usluge prometnice

Čimbenici koji utječu na propusnu moć prometnice

Izračunavanje propusne moći prometnice

Propusna moć između dva semaforizirana raskrižja

Brzine prometnih tokova

Teorija otpora u prometnim tokovima

Raskrižja

Raskrižja u razini

Vođenje prometnih tokova kod raskrižja u razini

Postupci s vozilom na raskrižju

Točke sudara u zoni raskrižja

Trake za ubrzanje i usporenje u zoni raskrižja

Tipovi raskrižja u razini

Tehnička sredstva za upravljanje prometom na raskrižju

Upravljanje prometom svjetlosnim uređajima

Primjena televizije u upravljanju i kontroli prometa

Vođenje prometnih tokova na raskrižjima u više razina

Vođenje prometnih tokova kod raskrižja u više razina

Vrste raskrižja u više razina

Projektiranje osnovnih elemenata raskrižja u više razina

Promet pješaka

Osnovne značajke prometa pješaka

Načini rješavanja pješačkog prometa na raskrižjima

Dimenzioniranje prijelaza za pješake

Rasvjeta prometnica

Zahtjevi vidljivosti u cestovnom prometu

Vidno polje i rasvijetljenost (luminacija)

Bliještanje, optičko vođenje

Izvori svjetlosti, svjetiljke i stupovi

Raspored i visina rasvjetnih tijela

Osvijetljenost u zavoju

Osvijetljenost na pješačkom prijelazu

Osvijetljenost na raskrižjima i objektima

Promet u mirovanju

Obilježja prometa u mirovanju

Određivanje potrebnog broja parkirališta i veličine mjesta

Ulični sustav parkiranja

Izvanulični sustav parkiranja

Parkiranje u garažama

Očevid i vještačenja prometne nesreće

Postupak kod prometne nesreće

Metodologija očevida

Dokumentacija očevida

Rekonstrukcija prometne nesreće

Priprema očevida za vještačenje

Vještačenje prometne nesreće

Nadzor prometa

Zakonski propisi i nadležnosti u nadzoru prometa

Značaj i organizacija nadzora

Zadatci i ovlaštenja inspekcije

Zadatci i ovlaštenja MUP-a

Crtanje u AutoCad-u

Crtanje elemenata raskrižja

Crtanje postavljanja prometne signalizacije na raskrižju

Vođenje prometnih tokova na raskrižjima u više razina

Crtanje osnovnih elemenata raskrižja u više razina

Crtanje skica prometnih nesreća

Napomena

Nastavna cjelina Crtanje u AutoCadu realizira se na računalu u trajanju od 2/64 sata godišnje.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, ispitna vježba, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni nastavnog predmet: EKOLOGIJA U PROMETU

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     navesti podjelu i značaj ekologije

2.     protumačiti osnovne ekološke čimbenike

3.     opisati glavne dijelove ekosustava

4.     protumačiti načine zagađivanja čovjekove životne sredine

5.     dati primjer radioaktivnog zračenja

6.     provoditi ekološke standarde u voznom parku i na cesti

7.     poučiti posade vozila kako kontrolirati onečišćenje kod vozila

8.     postupati u slučaju incidenta u prijevozu opasnih tvari

9.     zbrinjavati otpad na ekološki način

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovna načela ekologije

Podjela ekologije

Značenje i uloga ekologije

Abiotički ekološki čimbenici

Biotički ekološki čimbenici

Ekološka valencija

Ekosustav

Podjela ekosustava prema izvorima i količini energije

Osnovni biološki principi ekosustava

Protok energije i hranidbene strukture

Hranidbeni lanci

Ekološke piramide

Kruženje tvari u ekosustavu

Zagađivanje čovjekove životne sredine

Utjecaj čovjeka na promjenu ekosustava

Onečišćenje zraka

Onečišćenje voda

Onečišćenje tla i hrane

Utjecaj prometa na okoliš

Radioaktivno zračenje

Izvori radioaktivnog zračenja

Umjetna i prirodna radijacija

Učinci radijacije

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni nastavnog predmet: EKOLOGIJA U PROMETU

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     dati primjer iscrpljivanja mineralnih i energetskih izvora

2.     objasniti djelovanje cestovnih vozila na onečišćenje okoliša

3.     opisati utjecaj buke na okoliš

4.     navesti zlatna pravila eko vožnje

5.     protumačiti utjecaj eko vožnje na očuvanje okoliša

6.     opisati mjere sprječavanja i zaštite od onečišćenja

7.     provoditi ekološke standarde u voznom parku i na cesti

8.     poučiti posade vozila kako kontrolirati onečišćenje kod vozila

9.     postupati u slučaju incidenta u prijevozu opasnih tvari

10.     zbrinjavati otpad na ekološki način

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Iscrpljenje mineralnih i energetskih izvora

Mineralni izvori

Izvori energije

Energetska kriza

Racionalna uporaba energetskih izvora

Energetska perspektivna Republike Hrvatske

Djelovanje cestovnih vozila na onečišćenje ljudskog okoliša

Vrste zagađivanja

Zagađivanje uljima

Zagađivanje opasnim i štetnim tekućinama

Zagađivanje opasnim i štetnim tvarima

Zagađivanje ispušnim plinovima

Utjecaj buke na okoliš

Eko vožnja

Što je ekovožnja?

Učinci ekovožnje

Zlatna pravila ekovožnje

Utjecaj ekovožnje na okoliš

Mjere sprječavanja i zaštite od onečišćenja

Mjere radi sprječavanja onečišćenja

Oprema za sprječavanje zagađivanja

Nadzor nad postupcima sprječavanja onečišćenja

Doprinos pojedinca očuvanju Zemlje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Naziv modulaCESTOVNA INFRASTRUKTURA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Organizacija održavanja prometne infrastrukture

Prometna geografija

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula

■     osposobiti polaznika za samostalni rad u prometnim tvrtkama na poslovima samostalnog planiranja prometa

■     poznavati projektiranje prometne infrastrukture

■     postavljati opremu na cestama

■     organizirati održavanje prometne infrastrukture

Opis modula:

Cestovna infrastruktura predstavlja jedan od preduvjeta odvijanja cestovnog prometa. Izučavanjem sadržaja ovog modula polaznici stječu potrebna znanja o zakonskoj regulativi i postupcima u izvanrednim situacijama te rješavanju konfliktnih situacija.

Radi uspješnog odvijanja prometa potrebno je osigurati pravovremenu organizaciju prohodnosti cesta. Ovim modulom polaznici će usvojiti znanja potrebna za izvođenje poslova prilikom izradbe projekata vezanih uz ceste i opremu na njima.

Izučavanjem predmeta polaznici će steći temeljna znanja o prometnoj infrastrukturi potrebna prilikom planiranja i nadziranja procesa održavanja prometne infrastrukture, stoga je sadržaj modula namijenjen polaznicima koji žele raditi na poslovima projektiranja prometne infrastrukture, održavanja prometne infrastrukture, analize postignuća te kreativnog rješavanja izvanrednih situaciju u cilju poboljšanja sigurnosti, udobnosti i kvalitete odvijanja prometa.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Prometna geografija (2. razred, 1 sat, 2,5 boda)

Ceste i cestovni objekti (2. razred, 4 sata, 8 bodova)Naziv nastavnog predmeta: PROMETNA GEOGRAFIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     iskazati definicije osnovnih pojmova povezanih s prometnom geografijom

2.     navesti osnovne karakteristike autokarte

3.     iskazati važnost ostalih grana prometa u kontekstu prometne geografije

4.     koristiti prometne karte za snalaženje u prometu

5.     usporediti cestovnu mrežu RH i EU

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove prometne geografije

Prometna geografija i promet

Geoprometni čimbenici

Složenost geografskog položaja Republike Hrvatske

Prometna valorizacija Republike Hrvatske

Prostor Republike Hrvatske i Europska prometna mreža

Reljefna obilježja

Osnove kartografije

Kartografija

Autokarta

Plan grada

Cestovni promet

Razvoj cesta u svijetu

Razvoj cesta u Republici Hrvatskoj

Prometni koridori

Europska mreža suvremenih cesta

Suvremene ceste u Republici Hrvatskoj

Ostale prometne grane

Željezničke pruge u Europi i u Republici Hrvatskoj

Važnost pomorskog prometa za Republiku Hrvatsku

Važnost pomorskih kanala

Riječno-jezersko-kanalski promet u Republici Hrvatskoj i Europi

Važnost zračnog prometa za Republiku Hrvatsku

Zračne linije u svijetu

Ostali oblici prometa

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: CESTE I CESTOVNI OBJEKTI

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     nabrojati glavne elemente prometne infrastrukture

2.     ustrojiti evidenciju prometne infrastrukture

3.     izraditi plan održavanja prometne infrastrukture

4.     opisati način kontrole stanja prometne infrastrukture

5.     objasniti način organizacije održavanja prometne infrastrukture

6.     protumačiti način upravljanja radovima zimskog održavanja prometne infrastrukture

7.     opisati način nadziranja održavanja prometne infrastrukture

8.     navesti načine planiranja zaliha potrošnog materijala, rezervnih dijelova i opreme

9.     izraditi vježbe koristeći program AutoCad (trasiranje, uzdužni i poprečni profil ceste, crtanje objekata u gornjem postroju ceste i crtanje objekata uz cestu)

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Razvoj cestovnog prometa

Cestovna mreža Republike Hrvatske

Cestovna mreža Europe

Projektiranje ceste

Osnovni elementi projektiranja ceste

Cesta u uzdužnom i poprečnom presjeku

Trasiranje ceste

Donji postoj ceste

Dijelovi i način građenja donjeg postroja ceste

Mostovi

Vijadukti, nadvožnjaci i podvožnjaci

Propusti, potporni i obloženi zidovi

Ostali objekti u tijelu ceste

Gornji postroj ceste

Dijelovi i gradnja gornjeg postroja ceste

Bankine i berme

Kolnik

Ostali objekti gornjeg postroja ceste

Oprema ceste

Prometni znakovi

Horizontalna i vertikalna signalizacija

Smjerokazi

Kilometarske oznake

Zaštitne ograde

Snjegobrani

Vjetrobrani

Bokobrani

Ostali objekti ceste

Objekti uz cestu

Garaže

Crpke za gorivo i vodu

Servisne radionice

Odmorišta

Održavanje cestovne infrastrukture

Redovito održavanje ceste

Održavanje postojeće signalizacije i objekata uz cestu

Zamjena postojeće i ugradnja nove signalizacije

Održavanje prohodnosti ceste

Održavanje ceste zimi

Crtanje u AutoCad-u

Vježba: Trasiranje

Vježba: Uzdužni profil ceste

Vježba: Poprečni profil ceste

Vježba: Crtanje objekata u gornjem postroju ceste

Vježba: Crtanje objekata uz cestu

Napomena

Nastavna cjelina Crtanje u AutoCaduu realizira se na računalu putem vježbi u trajanju od 2/70 sati godišnje.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, ispitna vježba, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaCESTOVNA VOZILA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Grafičke komunikacije u prometu

Pogon cestovnih vozila

Održavanje voznog parka u cestovnom prometu

Organizacija održavanja voznog parka

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula

■     osposobiti polaznike za samostalni rad u prometnim tvrtkama na poslovima samostalnog organiziranja održavanja voznog parka

■     osposobiti polaznike za sudjelovanje u poslovima prilikom registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila

Opis modula:

Cestovna vozila predstavljaju sredstva rada kojim se tehničar cestovnog prometa služi prilikom organizacije prijevoza putnika i tereta ili prilikom procesa održavanja cestovne infrastrukture.

Izučavanjem sadržaja ovog modula polaznik će steći potrebna znanja o gorivima i mazivima koji se koriste u cestovnom prometu, o principu rada motora s unutarnjim izgaranjem i njegovih osnovnih dijelova, ekološkim aspektima racionalnog upravljanja vozilom te postupcima održavanja vozila.

Izučavanjem grafičkih komunikacija u prometu polaznik će steći temeljna znanja potrebna za prikazivanje dijelova vozila prilikom pregleda i servisiranja vozila koristeći osnove AutoCad-a.

Polaznik je sposoban pripremiti i ispuniti dokumentaciju potrebnu prilikom registracije, osiguranja ili servisiranja vozila.

Sve sadržaje polaznik primjenjuje kroz obavljanje praktične nastave.

U nastavnom predmetu Cestovna vozila u prvoj godini obrazovanja uključeni su sadržaji koji se odnose na poznavanje goriva i maziva

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Grafičke komunikacije u prometu (1. razred, 2 sata, 5 bodova)

Cestovna vozila (1. razred, 1 sat, 2,5 bodova)

Cestovna vozila (2. razred, 1 sat, 2,5 boda)

Cestovna vozila (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Računalstvo (1. razred, 2 sata, 5 bodova)
Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti osnove rada na računalu

2.     primijeniti operacijski sustav WORD

3.     koristiti tekst procesor WORD

4.     izraditi tabličnu kalkulaciju

5.     izraditi Power Point prezentaciju temeljem podataka povezanih s cestovnim prometom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u IT

Osnovni pojmovi u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji

Generacije računala i povijesni razvoj računala

Pojam informacije

Prikaz brojeva i znakova na računalu

Jedinica za količinu informacije

Osnovni rad s računalom

Osnove arhitekture računala

Fizičko povezivanje dijelova računala

Uključivanje i isključivanje računala

Hardver pojedinačno

Programi-softver

Operacijski sustav Word

Vrste operacijskih sustava

Datoteke

Folderi

Diskovi

Memorije

Tekst procesor Word

Word prozor

Izbornici naredbe Worda

Rad i prepravci na tekstu

Spremanje, otvaranje i zatvaranje dokumenta

Formatiranje stranice

Rad s više dokumenata

Uvlake i tabulatori

Tablice

Crtanje u Wordu

Umetanje slika

Tablične kalkulacije

Prvi koraci u radu s tabličnim kalkulacijama

Mijenjanje osnovnih postavki

Ćelije

Radni listovi

Formule i funkcije

Oblikovanje

Dijagram/grafikon

Priprema izlaznih rezultata

Power point

Prezentacija

Slajd

Predložak

Korištenje slika, crteža, tablica, grafikona i zvukova u prezentaciji

Efekti na slajdu i prezentaciji

Izradba prezentacije

Napomena

Izvođenje vježbi na računalu planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na cestovni promet.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, ispitna vježba, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GRAFIČKE KOMUNIKACIJE U PROMETU

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti osnovne pojmove u tehničkom crtanju

2.     opisati način prikazivanja predmeta u prostoru

3.     nabrojati pravila kotiranja

4.     navesti pravila prilikom izradbe presjeka predmeta

5.     pokazati način čitanja tehničkog crteža i sheme

6.     prikazati predmet u prostoru i kotiranje crteža koristeći program AutoCad

7.     izraditi tehnički crtež koristeći program AutoCad

8.     nacrtati simbole prometnih znakova koristeći program AutoCad

9.     izraditi tehnički crtež osnovnih dijelova vozila koristeći program AutoCad

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi u tehničkom crtanju

Dijagram toka procesa konstruiranja

Tehnički crtež

Skiciranje

Standardizacija i standardi tehničkih crteža

Simboli u prometnoj struci

Pribor za tehničko crtanje

Tehničko pismo

Mjerila

Vrste crta

Formati crteža i previjanje

Zaglavlja i sastavnice

Kolanje dokumenata u tvrtki

Arhiviranje i čuvanje dokumentacije

Osnove nacrtne geometrije

Temeljni pojmovi iz nacrtne geometrije

Projiciranje točke na jednu, dvije i tri ravnine

Projiciranje lika i tijela na jednu, dvije i tri ravnine

Pravokutne projekcije

Prostorno prikazivanje

Pojam prostornog prikazivanja

Vrste prostornog prikazivanja

Prikazivanje predmeta u izometriji

Kotiranje

Zadaća kotiranja

Elementi kote

Osnove kotiranja

Pravila kotiranja predmeta

Presjeci

Zadaća presjeka

Vrste presjeka

Pravila prilikom izradbe presjeka predmeta

Tehničko crtanje u prometu

Vježba: prikazivanje predmeta u prostoru

Vježba: kotiranje crteža

Vježba: Izradba tehničkih crteža

Vježba: crtanje simbola prometnih znakova

Vježba: crtanje dijelova motora

Čitanje tehničkog crteža i sheme

Čitanje radioničkog crteža

Čitanje sastavnih crteža

Čitanje tehničkih shema

Napomena

Izvođenje nastave u nastavnom predmetu Grafičke komunikacije u prometu planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na cestovni promet.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, laboratorijska vježba.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: CESTOVNA VOZILA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     navesti karakteristike motora s unutarnjim izgaranjem

2.     navesti namjenu glavnih dijelova motora s unutarnjim izgaranjem

3.     nabrojati karakteristike Otto motora

4.     opisati način dovoda goriva kod Otto motora

5.     dati primjer načina paljenja smjese kod Otto motora

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Cestovna vozila

Razvoj i podjela cestovnih vozila

Motorna vozila

Priključna vozila

Glavni sklopovi vozila

Motori s unutarnjim izgaranjem

Karakteristike motora s unutarnjim izgaranjem

Podjela i načelo rada motora s unutarnjim izgaranjem

Fizikalne i kemijske osnove rada motora s unutarnjim izgaranjem

Značajke motora – dijagrami

Stupnjevi djelovanja motora s unutarnjim izgaranjem

Dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem

Podjela dijelova motora

Nepokretni dijelovi motora – glava motora, cilindar i kućište

Pokretni dijelovi motora – klipni mehanizam, klipnjača, koljenasto vratilo i zamašnjak

Razvodni mehanizam motora

Sustav za pogon razvodnog mehanizma

Položaj ventila

Ventili, sjedišta, vodilice

Položaj bregastog vratila

Bregasto vratilo, opruge i podizači

Varijabilno otvaranje i zatvaranje ventila

Ispušni sustav motora

Dijelovi ispušnog sustava motora

Otto motori

Princip rada četverotaktnog Otto motora

Prvi takt četverotaktnog Otto motora

Drugi takt četverotaktnog Otto motora

Treći takt četverotaktnog Otto motora

Četvrti takt četverotaktnog Otto motora

Princip rada dvotaktnog Otto motora

Prvi takt dvotaktnog Otto motora

Drugi takt dvotaktnog Otto motora

Specifičnosti rada dvotaktnog Otto motora

Prednosti i nedostaci u eksploataciji četverotaktnog u odnosu na dvotaktni motor

Dovod goriva kod Otto motora

Zadaća sustava za dovod goriva kod Otto motora

Gorivo za pogon Otto motora

Benzinsko gorivo

Oktanska vrijednost goriva

Određivanje oktanskog broja

Elementi dovoda goriva kod Otto motora – spremnik goriva, cijevi za gorivo, pročistač goriva, crpka goriva

Pročistač zraka

Priprema gorive smjese u Otto motoru

Rasplinjač

Sustavi ubrizgavanja goriva kod Otto motora

Smanjivanje emisije štetnih produkata izgaranja kod Otto motora

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Sustav za paljenje smjese ko Otto motora

Zadatak sustava za paljenje smjese kod Otto motora

Vrste sustava za paljenje

Dijelovi sustava za paljenje smjese

Svjećica

Kut paljenja i regulacija kuta paljenja

Novi sustavi paljenja

Izvori opasnosti pri radu na sustavu paljenja

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: CESTOVNA VOZILA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     navesti karakteristike diesel motora

2.     opisati način dovoda goriva kod diesel motora

3.     nabrojati maziva koja se koriste u cestovnom prometu

4.     opisati postupak podmazivanja motora

5.     nabrojati načine hlađenja motora

6.     klasificirati vrste transmisije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Diesel motori

Princip rada četverotaktnog Diesel motor

Prvi takt Diesel motora

Drugi takt Diesel motora

Treći takt Diesel motora

Četvrti takt Diesel motora

Prednosti i nedostaci u eksploataciji Diesel motora u odnosu na Otto motor

Dovod goriva kod Diesel motora

Zadatak uređaja za dovod goriva kod Diesel motora

Dieselsko gorivo

Cetanska vrijednost

Isparavanje goriva i ostala svojstva

Dijelovi uređaja za dovod goriva kod Diesel motora

Uređaj za ubrizgavanje goriva kod Diesel motora

Novi načini ubrizgavanja goriva kod Diesel motora

Prednabijanje motora

Smanjivanje emisije štetnih produkata izgaranja kod Diesel motora

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Maziva u cestovnom prometu

Maziva ulja

Svojstva ulja za podmazivanje

Viskoznost

Ulje za zupčaste prijenosnike

Ulje za sustave kočenja

Voda – antifriz

Podmazivanje motora

Svrha podmazivanja motora

Vrste podmazivanja motora

Sustav tlačnog podmazivanja motora

Dijelovi sustava za podmazivanje motora

Crpka za ulje

Pročistač ulja

Hladnjak ulja

Motorna ulja

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Hlađenje motora

Svrha hlađenja motora

Vrste hlađenja motora

Dijelovi uređaja za hlađenje motora

Hlađenje motora zrakom

Hlađenje motora tekućinom

Ventilator

Crpka

Hladnjak rashladne tekućine

Termostat

Rashladna tekućina

Prednosti i nedostaci hlađenja zrakom u odnosu na hlađenje tekućinom

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Transmisija

Zadaća transmisije

Sklopovi transmisije

Spojka

Tarna spojka

Hidrodinamička spojka

Elektromagnetska spojka

Automatska spojka

Mjenjač stupnjeva prijenosa

Vrste mjenjača stupnjeva prijenosa

Glavni prijenosnik

Diferencijal

Kardan i kardanski zglobovi

Ulja za transmisiju

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: CESTOVNA VOZILA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     opisati načine održavanja vozila

2.     navesti dokumentaciju povezanu s održavanjem vozila

3.     objasniti način izvođenja tehničkog pregleda vozila

4.     nabrojati vrste alternativnog pogona

5.     opisati vrste alternativnog pogona

6.     objasniti način održavanja voznog parka

7.     opisati plan tehničkih i servisnih pregleda vozila

8.     opisati električne i elektroničke uređaje na vozilu

9.     objasniti namjenu i način rada uređaja za upravljanje

10.     prikazati glavne dijelove i namjenu uređaja za zaustavljanje

11. iskazati definiciju tehničkih podataka o motoru i vozilu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Vozni sklop vozila

Dijelovi voznog sklopa vozila

Okvir vozila

Karoserija vozila

Ovjes vozila

Osnovni elementi i vrste ovjesa

Opruge

Amortizeri

Kotači

Pneumatici

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Uređaji za upravljanje

Zadatci uređaja za upravljanje

Sklopovi upravljačkog mehanizma

Izvedbe uređaja za upravljanje

Geometrija upravljačkih kotača

Zakonski propisi

Kontrola uređaja za upravljanje

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Uređaj za zaustavljanje

Zadatci uređaja za zaustavljanje

Dijelovi uređaja za zaustavljanje

Podjela kočnih sustava

Usporavanje vozila pomoću motora

Mehanički prijenos sile kočenja

Hidraulične kočnice

Pneumatske kočnice

Usporivači

Kočna tekućina

Pojačanje sile kočenja

Raspodjela sile kočenja

ABS uređaji

ASR uređaji

ESP uređaj

Kočenje priključnih vozila

ARSK uređaj

Zakonski propisi

Ispitivanje uređaja za zaustavljanje

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Električni i elektronički uređaji na vozilu

Električni sustav vozila

Akumulator

Alternator

Elektropokretač

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Elektronički uređaji na vozilu

Mjerno-kontrolni uređaji za dijagnostiku ispravnosti sustava

GPS-sustav globalnog pozicioniranja

Održavanje i mogući kvarovi sustava

Alternativni pogon

Pogon plinom

Elektromotorni pogon

Hibridni pogon

Pogon vodikom

Pogon plinskom turbinom

Održavanje vozila

Temeljni pojmovi održavanja vozila

Zadatci održavanja vozila

Uvjeti eksploatacije motornih vozila

Procesi promjene tehničkog stanja.

Vrste održavanja vozila

Preventivno održavanje vozila

Korektivno održavanje vozila

Investicijsko održavanje vozila

Dokumentacija održavanja vozila

Tehnički pregled vozila

Uređaji koji podliježu tehničkom pregledu

Moderne tehnologije održavanja motornih vozila

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaPRAKTIČNA NASTAVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Nadzor prijevoznog procesa

Okončanje prijevoznog procesa

Zaštita na radu

Organizacija održavanja voznog parka

Prijevoz putnika

Prijevoz tereta

Plan prometa

Pogon cestovnih vozila

Održavanje voznog parka u cestovnom prometu

Priprema prijevoznog procesa

Osnove prijevoza i prijenosa

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula■     primijeniti znanja i vještine u praksi
Opis modula:

Kako bi se sigurno odvijao promet i racionalno organizirao prijevoz putnika i tereta nužno je teorijske spoznaje povezati s praktičnim radom u školskoj radionici i u prometnim tvrtkama.

Ovaj modul objedinjuje znanja koja je polaznik usvojio tijekom obrazovanja i radeći praktično u školskim radionicama. U prometnim tvrtkama polaznici se aktivno uključuju u izvršavanje radnih zadataka.

Modul je namijenjen polaznicima koji žele raditi na poslovima prijevoza tereta i putnika, organizaciji skladištenja tereta, održavanju cestovnih vozila, provedbi mjera sigurnosti cestovnog prometa te postavljanju i održavanju prometne signalizacije i opreme ceste.

Polaznici će moći analizirati poslove i davati kreativna rješenja za poboljšanje sigurnosti prometa i prijevoza, kvalitete prijevoza i prometnica.

Polaznici sposobni su samostalno planirati i provoditi radne zadatke.

Modul treba provoditi u školskim praktikumima i tvrtkama izvan škole. Školske praktikume potrebno je opremiti maketama, shemama, uređajima i opremom kako bi se realizirali zadani ciljevi.

U tvrtkama izvan škole polaznicima treba omogućiti neposredan rad na poslovima iz djelokruga rada tvrtke.

Polaznici su dužni voditi Dnevnik praktične nastave.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Praktična nastava (2. razred, 3 sata, 7 bodova)

Praktična nastava (3. razred, 2 sata, 5 bodova)

Praktična nastava (4. razred, 3 sata, 5 bodova)
Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti osnovna pravila i propise zaštite na radu

2.     prikazati osnovne izvore opasnosti

3.     izvesti gašenje požara

4.     opisati osnovne mjere zaštite

5.     demonstrirati korištenje sredstava zaštite na radu

6.     prezentirati vrste i načine korištenja mjernih instrumenata

7.     demonstrirati održavanje čistoće vozila

8.     opisati skladištenje guma

9.     pokazati način rada uređaja za paljenje gorive smjese Otto motora

10.     demonstrirati način rada brizgaljke

11.     prezentirati važnost uređaja za podmazivanje i uređaja za hlađenje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Zaštita na radu

Propisi i pravila zaštite na radu

Nezgode i nesreće na poslu

Pravila i dužnosti zaposlenika i tvtki

Profesionalne oboljenja

Osobna zaštitna sredstva

Sredstva za zaštitu glave, lica i očiju

Sredstva za zaštitu sluha i dišnih organa

Sredstva za zaštitu od vremenskih nepogoda

Uporaba i čuvanje sredstava osobne zaštite

Mehanički izvori opasnosti

Tehnička zaštitna sredstva

Opasnosti pri kretanju

Opasnosti od električne struje i mjere zaštite

Opasnosti od štetnih i otrovnih tvari i mjere zaštite

Tehnički plinovi

Buka i vibracije

Rasvjeta i mikroklima

Opasnosti od požara i eksplozija te mjere zaštite

Gorenje (vatra)

Otkrivanje i dojava požara

Sredstva za gašenje požara

Opasnosti od požara pri radu s gorivima

Rad na siguran način

Alati i mjerni instrumenti

Ručni alati

Specijalni alati

Mjerni instrumenti za električna mjerenja

Mjerenje kompresije motora

Mjerenje kvalitete rashladne tekućine motora

Mjerenje kvalitete ulja u hidrauličkim kočnicama

Provjera ispravnosti akumulatora

Dijelovi

vozila

Okvir i karoserija

Motorni mehanizam

Transmisija

Uređaj za upravljanje

Uređaj za kočenje

Hodni dio vozila

Ovjes vozila

Održavanje čistoće vozila

Pranje i čišćenje unutrašnjosti vozila

Pranje karoserije vozila

Pranje motora

Poliranje vozila

Održavanje guma na vozilu

Motorni mehanizma Otto motora

Motorni mehanizam

Sastavni dijelovi

Rad motora

Karakteristični kvarovi

Uređaj za dovod goriva kod Otto motora

Pročistač zraka i goriva

Dobavna pumpa

Uređaj za ubrizgavanje goriva

Uređaj za paljenje gorive smjese Otto motora

Indukcijski svitak

Svjećice

Transformator

Motorni mehanizam Diesel motora

Rad motora

Karakteristični kvarovi

Uređaj za dovod goriva Diesel motora

Visokotlačna pumpa

Brizgaljke

Rotacijska pumpa

Uređaj za podmazivanje

Uljna pumpa

Izmjena ulja u motoru

Uređaj za hlađenje

Termostat

Termoprekidač

Hladnjak

NapomenaPri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, provjera vještina, ispitna vježba, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     sanirati karakteristične kvarove motornog mehanizma Otto motora

2.     zamijeniti akumulator na vozilu

3.     izraditi plan putovanja

4.     izraditi plan slaganja tereta na vozilu

5.     pripremiti dokumentaciju vozila za novi prijevoz

6.     dati upute o postupanju s predmetom prijevoza

7.     zaprimiti i otpremiti robu

8.     istražiti mogućnosti punjenja elektroautomobila u mjestu stanovanja

9.     popunjavati prijevoznu dokumentaciju

10.     izračunati cijenu prijevoza i prezentirati prijevoznu ponudu

11.     primijeniti pravila za izradu poslovnog dopisa i sastavljanje i slanje ponuda

12.     prikazati pokazatelje rada vozača i vozila

13.     demonstrirati rad analognog i digitalnog tahografa

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Prijenosni mehanizam ili pogonska transmisija

Spojka

Mjenjač

Kardansko vratilo

Diferencijal

Prednji ili zadnji ovjes

Vrste ovjesa

Opruge

Amortizeri

Geometrija kotača

Uređaj za upravljanje

Glavni prijenosnik

Servo uređaj

Uređaj za zaustavljanje

Bubanj kočnice

Disk kočnice

ABS sustav

Električni uređaji na vozilu

Akumulator

Alternator

Elektropokretač

Alternativni pogon

Električni automobil

Punionica za električni automobil

Hibridni pogon

Prijevoz tereta

Izbor prijevoznog puta

GPS uređaj

Plan slaganja komadnog tereta

Plan slaganja paletiziranog tereta

Izradba elaborata o prijevozu (izvanredan prijevoz)

Prijevozna dokumentacija

Primjena uređaja za mjerenje alkoholiziranosti vozača – alkotest

Obrada podataka o radu vozača i vozila

Analogni i digitalni tahograf

Analiza podataka i sastavljanje izvješća o radu vozača i vozila

Napomena

Nastavnu cjelinu Alternativni pogon izvoditi u tvrtkama koje koriste vozila pokretana alternativnim pogonima.

Nastavnu jedinicu Analogni i digitalni tahograf izvoditi u ustanovi u trajanju od 6 nastavnih sati i to: na modelu analognog tahografa u trajanju od 2 nastavna sata i na modelu digitalnog tahografa u trajanju od 4 nastavna sata.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, provjera vještina, ispitna vježba, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     izvesti poslove disponenta u simuliranim uvjetima

2.     objasniti osnovne poslove pripreme, praćenja i okončanja prijevoznog procesa

3.     izvesti poslove prometnika u simularinim uvjetima

4.     koristiti pravila za carinjenje i carinske tarife

5.     prihvatiti i otpremiti robu iz skladišta

6.     opisati proces održavanja voznog parka

7.     utvrditi tehničko stanje vozila

8.     ispisati dokumentaciju za tehnički pregled vozila

9.     prikazati postojeće stanje opreme ceste

10.     predlagati prometna rješenja

11.     postaviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju

12.     opisati postupke održavanja opreme ceste i horizontalne i vertikalne signalizacije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Prijevoz putnika i tereta

Poslovi pripreme, provedbe i okončanja prijevoznog procesa

Poslovi i radni zadatci disponenta

Raspored rada vozača i praćenje fonda radnog vremena

Poslovi i radni zadatci prometnika

Poslovi i radni zadatci tehničkog kontrolora

Poslovi unutarnje kontrole

Poslovi u otpremništvu

Carinjenje i carinske tarife

Skladištenje i osiguranje robe

Poslovi pri uvozu, provozu i izvozu robe

Održavanje vozila, servisni pregled i tehnički pregled

Priprema dokumenata i izvedba servisnih i tehničkog pregleda vozila

Oprema stanice za tehnički pregled

Osiguranja i registracija vozila

Popravak vozila – radni nalog, zaduženje alata, izuzimanje dijelova iz skladišta

Eksploatacija ceste

Postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije.

Postavljanje i održavanje opreme ceste.

Napomena

Praktična nastava se realizira u tvrtkama čija djelatnost je povezana s cestovnim prometom (86 sati) i u specijaliziranim učionicama u ustanovi (10 sati). Polaznici su dužni voditi Dnevnik praktične nastave koji, nakon realizirane nastave, predaju nastavniku praktične nastave u ustanovi. Dio ishoda učenja polaznici stječu isključivo u tvrtkama čija je djelatnost povezana s cestovnim prometom i to: izvesti poslove disponenta, izvršavati poslove prometnika, prihvatiti i otpremiti robu iz skladišta, postaviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju te izvesti održavanje opreme ceste i horizontalne i vertikalne signalizacije.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, provjera vještina, ispitna vježba, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.1.3. IZBORNI STRUKOVNI MODULI

Naziv modulaIZBORNI STRUKOVNI MODUL
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Norme ponašanja i komuniciranja

Strukovna terminologija na stranom jeziku

Komunikacija u prometu na stranom jeziku

Psihofizičke sposobnosti čovjeka u prometu

Statistika

Poduzetništvo

Primjenjeni elektricitet, magnetizam i termodinamika u prometu

Primjenjena fizika

Čestice, atomi, svemir

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula

■     osposobiti polaznika da može informacijski realizirati provedbu pripreme, nadziranja i okončanja prijevoznog procesa

■     komunicirati s korisnicima usluga i djelatnicima na hrvatskom stranom jeziku

Opis modula:

Izborni strukovni modul zamišljen je, jednim dijelom, kao nadgradnja strukovnih sadržaja, a jednim dijelom kao nadopuna stečenih strukovnih znanja.

Naglasak je stavljen na komuniciranje na stranom jeziku, uljudnom ophođenju unutar tvrtki i prema korisnicima prijevoznih usluga.

Bitno je istaknuti da polaznici stječu znanja o osnovama psihologije rada s naglaskom na boravak i ponašanje u radnoj okolini kao i mogućnost snalaženja u prometnim situacijama koristeći neki od stranih jezika. Dio znanja koja polaznici mogu steći su znanja o dijelovima motornih vozila, prometnica infrastrukture koristeći jedan od stranih jezika.

Polaznici stječu znanja i o osnovama poduzetništa što ih, u budućnosti, može potaknuti na pokretanje samostalne prijevozničke tvrtke, a ujedno može potaknuti pojedinca na nastavak obrazovanja.

Izborni strukovni modul ponuđen je polaznicima u svakoj godini obrazovanja. Polaznici su dužni odabrati izborni predmet u svakoj godini obrazovanja i to samo jedan od ponuđenih.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Strani jezik u struci (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Strani jezik u struci (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Strani jezik u struci (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Strani jezik u struci (4. razred, 2 sata, 4 boda)

Poduzetništvo (4. razred, 2 sata, 4 boda)

Statistika (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Psihologija rada (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Fizika (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Fizika (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Fizika (4. razred, 2 sata, 4 boda)

Komunikologija (3. razred, 2 sata, 4 boda)


RAZRADA MODULA – NASTAVNI PREDMETI PO RAZREDIMA I ISHODIMA UČENJA

Naziv nastavnog predmeta: PODUZETNIŠTVO

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti temeljne odrednice poduzetništva

2.     opisati poduzetnika kao nositelja poduzetničke aktivnosti

3.     prepoznati povezanost obitelji i poduzetništva

4.     iskzati važnost etike u poduzetništvu

5.     identificirati načine i metode dolaska do poslovne prilike i poslovne ideje

6.     iskazati pravno-organizacijske oblike poduzetništva

7.     opisati elemente poduzetničkog okružja

8.     analizirati uvjete razvoja poduzetništva

9.     prepoznati mogućnosti razvoja poduzetništva u RH

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Temeljne odrednice poduzetništva

Temeljna gospodarska pitanja

Pojmovno određenje poduzetništva

Poduzetništvo, kapital i vlasništvo

Poduzetništvo i dobit

Poduzetništvo, neizvjesnost i rizik

Poduzetništvo, stvaralaštvo i inovacije

Poduzetništvo i poslovna prigoda

Prednosti i nedostatci poduzetništva

Poduzetnik

Poduzetnik – nositelj poduzetničke aktivnosti

Osobine poduzetnika

Obitelj i poduzetnik

Etika i poduzetnik

Pravno-organizacijski oblici poduzetništva

Trgovačko društvo

Oblici trgovačkih društava

Obrt

Posebni pravno-organizacijski oblici

Pojam i značenje organizacije

Čimbenici organizacije

Vrste organizacije

Poslovne funkcije

Poduzetničko okruženje

Pojam poduzetničkog okruženja

Demografsko okruženje

Ekonomsko ili gospodarsko okruženje

Prirodno ili fizičko okruženje

Tehničko-tehnološko okruženje

Društveno-kulturološko okruženje

Političko-pravno okruženje

Uvjeti razvoja poduzetništva

Ekonomski uvjeti poduzetništva

Sociokulturni uvjeti poduzetništva

Politički uvjeti poduzetništva

Mogućnosti razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Odnos poduzetnika i države

Pretpostavke za razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Društvena potpora u razvoju poduzetništva

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: STRANI JEZIK U STRUCI

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     iskazati definicije osnovnih pojmova povezanih sa snalaženjem u gradu na stranom jeziku

2.     opisati prometne znakove koristeći strukovne izraze na stranom jeziku

3.     dati primjer uputa za kretanje po gradu koristeći strukovne izraze na stranom jeziku

4.     iskazati nazive zgrada i institucija koristeći strukovne izraze na stranom jeziku

5.     opisati sredstva prijevoza u gradu koristeći strukovne izraze na stranom jeziku

6.     komunicirati sa suradnicima i poslovnim partnerima na hrvatskom i stranom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Plan grada

Osnovni pojmovi vezani uz snalaženje u gradu

Strane svijeta

Prometni znakovi

Upute za kretanje po gradu

Nazivi zgrada i institucija

Sredstva prijevoza u gradu

Vrijeme

Razumijevanje najave vremenske prognoze

Prijevoz u uvjetima nepovoljnih vremenskih uvjeta

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: STRANI JEZIK U STRUCI

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     usporediti gradski i međugradski javni prijevoz koristeći strukovne izraze na stranom jeziku

2.     iskazati karakteristike sredstva gradskog i međugradskog javnog prijevoza koristeći strukovne izraze na stranom jeziku

3.     objasniti osnovne principe snalaženja po planu grada koristeći strukovne izraze na stranom jeziku

4.     protumačiti način davanja i traženja informacija telefonom

5.     opisati način rada rent-a-car servisa

6.     navesti osnove snalaženja u trgovini

7.     komunicirati sa suradnicima i poslovnim partnerima na hrvatskom i stranom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sustav prijevoza

Gradski i međugradski javni prijevoz

Usporedba s javnim prijevozom u Engleskoj/Njemačkoj

Sredstva gradskog i međugradskog javnog prijevoza

Kretanje po gradu

Traženje i davanje uputa

Snalaženje na planu grada

Komunikacija telefonom

Davanje i traženje informacija telefonom

Rent-a-car servis

Snalaženje u trgoviniTražiti i kupiti proizvod
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv predmeta: STRANI JEZIK U STRUCI

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti način korištenja računala i navigacija u prijevozu roba i putnika na stranom jeziku

2.     nabrojati glavne dijelove vozila na stranom jeziku

3.     objasniti funkciju svakog pojedinog dijela vozila na stranom jeziku

4.     usporediti prometne propise u Republici Hrvatskoj s prometnim propisima u Engleskoj/Njemačkoj

5.     komunicirati sa suradnicima i poslovnim partnerima na hrvatskom i stranom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Upotreba računala i navigacija u prijevozu roba i putnika

Vrste prijevoza

Vrste robe

Vrste uređaja za navigaciju

Navigacija na prijevoznom putu

Upotreba računala u prijevozu

Dijelovi vozila

Osnovni djelovi vozila

Funkcija pojedinih dijelova vozila

Prometni propisi u Engleskoj/Njemačkoj i u našoj zemlji

Pravila kretanja

Strana kretanja

Ograničenja odvijanja prometa

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: STRANI JEZIK U STRUCI

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti sustav prodaje prijevoznih karata u cestovnom prometu na stranom jeziku

2.     izabrati vrijeme polaska u voznom redu autobusa

3.     objasniti način rada stanice za tehnički pregled vozila na stranom jeziku

4.     opisati obrasce, fakture i certifikate za rješavanje graničnih formalnosti na stranom jeziku

5.     napisati zamolbu za posao na stranom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanje

Kupovanje prijevoznih karata

Čitanje reda vožnje

Tehnička ispravnost vozila

Stanica za tehnički pregled vozila

Osoblje stanice za tehnički preged vozila

Prelaženje granice i rješavanje graničnih formalnosti

Obrasci za rješavanje graničnih formalnosti

Fakture za rješavanje graničnih formalnosti

Certifikati za rješavanje graničkih formalnosti

Pisanje molbe za posao na engleskom/njemačkom jeziku

Prezentiranje stručne osposobljenosti za posao

Opis vještina potrebnih za posao

Ispis kompetencija potrebnih za posao

Ispisivanje obrazaca potrebnih za posao

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PSIHOLOGIJA RADA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     definirati temeljne pojmove socijalne psihologije

2.     protumačiti fiziološke i psihološke vidove umora

3.     procijeniti trenutačne sposobnosti čovjeka

4.     navesti čimbenike koji utječu na rezultate rada

5.     opisati prihvatljivo radno okružje

6.     objasniti vrste radnih zadataka

7.     navesti najčešće ljudske pogreške

8.     objasniti načine prepoznavanja i otklanjanja opasnosti na radnom mjestu

9.     motivirati osobu za radni zadatak

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove psihologije rada

Potreba uzimanja u obzir ljudskih faktora

Nezgode koje se mogu pripisati ljudskim faktorima/ljudskim greškama

«Murphyijev« zakon

Ljudske sposobnosti i ograničenja

Vid

Sluh

Obrada informacija

Pozornost i opažanje

Pamćenje

Klaustrofobija i fizički pristup

Socijalna psihologija

Odgovornost: pojedinačna i skupna

Motivacija i demotivacija

Pritisak suparništva

Pitanja »kulture«

Timski rad

Upravljanje, nadziranje i vodstvo

Čimbenici koji utječu na rezultate rada

Kondicija/zdravlje

Stres: kod kuće i na poslu

Vremenska stiska i krajnji rokovi

Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost

Spavanje i umor: rad u smjenama

Alkohol, lijekovi, zlouporaba lijekova

Radno okruženje

Buka i isparenja

Osvjetljenje

Klima i temperatura

Kretanje i vibracije

Radno okruženje

Radni zadatci

Fizički rad

Zadatci koji se ponavljaju

Vizualni pregled

Složeni sustavi

Ljudske pogreške

Modeli i teorije grešaka

Vrste grešaka u zadatcima održavanja

Implikacije grešaka (tj. nezgoda)

Izbjegavanje i svladavanje grešaka

Opasnosti na radnom mjestu

Prepoznavanje i izbjegavanje opasnosti

Postupanje u hitnim slučajevima

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KOMUNIKOLOGIJA

Razred: treći (3.)

U trećoj godini učenja polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     dati primjer načina slušanja i postavljanja pitanja

2.     prezentirati informacije verbalno i audiovizualnom metodom

3.     voditi prodajni razgovor

4.     koristiti govor tijela i izgled u komunikaciji

5.     demonstrirati načine slanja verbalnih i neverbalnih poruka

6.     koristiti norme ponašanja u skladu s etičkim kodeksom

7.     opisati komuniciranje u malim grupama

8.     navesti karakteristike organizacijskog komuniciranja

9.     objasniti utjecaj medija na mase

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove komuniciranja

Pojam i vrste komuniciranja

Važnost komuniciranja

Osnovni model komuniciranja

Komuniciranje s korisnicima usluga

Faze komuniciranja

Priprema za rad

Prvi kontakt

Utvrđivanje želja korisnika usluga

Prezentacija vlastite ponude

Prigovor i reklamacija

Završetak i kraj kontakta

Interpersonalno komuniciranje

Uloga neverbalnih i verbalnih poruka

Strah od komuniciranja

Komuniciranje u malim grupama

Uloga članova i vodstvo grupe

Sukobi u maloj grupi

Uspješnost male grupe

Porodica kao mala grupa

Jezik i kodovi

Neverbalno komuniciranje

Oblikovanje prijenosa i tumačenja poruka

Organizacijsko komuniciranje

Komunikacija između nadređenih i podređenih

Rješavanje sukoba

Masovno komuniciranje

Utjecaj poruka u masovnom komuniciranju

Analiza poruka u medijima

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: STATISTIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     iskazati osnovne pojmove povezane sa statistikom

2.     izračunati srednju vrijednost na primjeru podataka prijevozničke tvrtke

3.     protumačiti karakteristike statističkog niza

4.     opisati vremenske nizove

5.     protumačiti važnost korelacije

6.     navesti karakteristike uzorka

7.     protumačiti teorijske distribucije

8.     izraditi tabelarni prikaz polugodišnjeg i godišnjeg poslovanja prijevozničke tvrtke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi o statistici

Predmet proučavanja statistike

Pojam i zadaća statistike

Statističko promatranje ili prikupljanje podataka

Grupiranje ili formiranje statističkih nizova

Prikazivanje podataka u statističkoj tablici

Grafičko prikazivanje podataka

Numerički nizovi-izračun srednje vrijednosti i analiza statističkog niza

Numerički nizovi

Grafički prikaz numeričkih nizova

Srednja vrijednost

Aritmetička sredina

Geometrijska sredina

Medijan

Mod

Harmonijska sredina

Mjere disperzije, izbor srednjih vrijednosti

Raspon varijacije

Standardna devijacija, koeficijent varijacije, varijanca

Moment distribucije, normalna distribucija, koeficijent asimetrije

Standardizirano obilježje

Statistička analiza vremenskih nizova

Formiranje vremenskih nizova

Grafičko prikazivanje vremenskih nizova

Indeksi

Skupni indeksi

Trend

Reprezentativnost pravocrtnog trenda

Korelacija

Korelacija

Regresija

Pravocrtna korelacija

Koeficijent korelacije

Dijagram rasipanja

Mjere preciznosti procjene osnovne varijable

Uzorak

Osnovni skup i uzorak

Procjena aritmetičke sredine osnovnog skupa

Procjena proporcije osnovnog skupa

Testiranje hipoteza

Testiranje hipoteze da je aritmetička sredina jednaka nekoj pretpostavljenoj vrijednosti

Testiranje hipoteze o razlici između aritmetičkih sredina dvaju osnovnih skupova

Testiranje hipoteze o jednakosti proporcija dvaju osnovnih skupova

Teorijske distribucije

HI kvadrat distribucije

Testiranje hipoteze o razlici proporcija više uzoraka

NapomenaIzvođenje sadržaja nastavnog predmeta Statistika planirati na temelju analize podataka iz područja cestovnog prometa.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, primjena znanja, sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     razlikovati toplinsku i unutarnju energij8u

2.     primjenjivati osnovne zakone termodinamike

3.     protumačiti rad i snagu električne struje

4.     objasniti osnovne pojmove elektriciteta

5.     dati primjer amperove sile, elektromagnetske indukcije, međuindukcije i samoindukcije

6.     primjenjivati pravila širenja zvuka i svjetlosti

7.     prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i interferencije valova

8.     navesti sličnosti i razlike između leća i zrcala

9.     protumačiti interferenciju svjetlosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Znanost o toplini

Temperatura

Toplinska i unutarnja energija

Prijenos topline

Prvi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike

Toplinski strojevi

Elektricitet

Električni naboj i sila

Jakost električne struje

Električni otpor

Ohmov zakon

Rad i snaga električne struje

Magnetizam

Magnetska svojstva

Amperova sila

Elektromagnetska indukcija

Međuindukcija i samoindukcija

Električni generator

Elektromotor

Titranje i valovi

Sistemi koji titraju

Prigušeno i prisilno titranje

Rezonancija

Vrste valova

Refleksija valova

Zvuk

Svjetlost

Leće i zrcala

Interferencija svjetlosti

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     razlikovati ravnotežu i rotaciju krutog tijela

2.     objasniti moment sile

3.     protumačiti rad i energiju pri rotaciji

4.     iskazati definiciju hidrostatskog tlaka i uzgona

5.     objasniti način protjecanja tekućine

6.     ilustrirati snagu i korisnost

7.     protumačiti polarizaciju svjetlosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ravnoteža i rotacija krutog tijela

Fizikalne veličine povezane sa kružnim gibanjem

Moment sile

Ravnoteža i rotacija krutog tijela

Kutna količina gibanja

Rad i energija

Zakon očuvanja energije

Snaga i korisnost

Rad i energija pri rotaciji

Protjecanje tekućine

Hidrostatski tlak

Uzgon

Protjecanje fluida

Geometrijska optika

Osnovni zakoni geometrijske optike

Sferna zrcala

Leće

Optički sustavi

Valna optika

Interpretacija svjetlosti

Difrakcija svjetlosti

Optička rešetka

Polarizacija svjetlosti

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1.     objasniti pojmove povezane s međudjelovanjem i relativnim gibanjima

2.     prikazati spektar elektromagnetskih valova

3.     opisati atome

4.     usvojiti osnove kvantne fizike

5.     klasificirati čvrsto stanje tvari

6.     objasniti atomsku reakciju

7.     protumačiti Dopplerov efekt

8.     opisati veliki prasak

9.     protumačiti podrijetlo kemijskih elemenata

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Međudjelovanja i relativna gibanja

Relativističko zbrajanje brzina

Energija i količina gibanja u relativističkoj fizici

Elektromagnetski valovi

Spektar elektromagnetskih valova

Atomi i kvanti

Zračenje užarenih tijela

Fotoelektrični efekt

Modeli atoma

Kvantna fizika

Čvrsto stanje tvari

Kristalne i amorfne tvari

Tipovi vezanja u kristalima

Vodljivost metala

Izolatori i poluvodiči

Atomska jezgra

Struktura atomske jezgre

Izotopi

Nuklearna sila

Zakon radioaktivnog raspada

Nuklearna reakcija

Radioaktivnost

Elementarne čestice

Klasifikacija elementarnih čestica

Kvarkovski model hadrona

Čestice i antičestice

Svemir

Dopplerov efekt

Postanak i razvoj zvijezde

Veliki prasak

Porijeklo kemijskih elemenata

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.1.4. Završni rad

Provodi se na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 89/2019) i Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada (»Narodne novine« broj 118/2009).

3. OKRUŽENJE ZA UČENJE

Ustanova za strukovno obrazovanje i prostori poslodavaca

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba*
Hrvatski jezik■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor hrvatskog jezika i književnosti

■     profesor jugoslavenskih jezika i književnosti

■     diplomirani kroatolog

■     profesor hrvatske kulture

■     diplomirani. komparatist književnosti ili profesor komparativne književnosti (pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)

■     profesor jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture (diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. godine pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu)

■     magistar hrvatskog jezika i književnosti

■     magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

■     magistar kroatologije

■     magistar edukacije kroatologije

■     magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Engleski jezik■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor engleskoga jezika i književnosti

■     diplomirani anglist

■     magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskoga jezika (i književnosti)

■     magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■     magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Njemački jezik■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor njemačkoga jezika i književnosti

■     magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkoga jezika (i književnosti)

■     magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■     magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Povijest■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     diplomirani povjesničar

■     profesor povijesti

■     magistar edukacije povijesti

■     magistar povijesti

Etika■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor filozofije

■     magistar edukacije filozofije

■     diplomirani filozof

■     magistar filozofije

■     profesor sociologije

■     magistar sociologije

■     diplomirani politolog

■     magistar politologije

■     diplomirani teolog

■     magistar teologije

■     diplomirani kateheta

■     magistar religiozne pedagogije i katehetike

■     profesor hrvatske kulture

■     magistar edukacije kroatologije

■     diplomirani kroatolog

■     magistar kroatologije

■     profesor religijske kulture

■     magistar edukacije religijskih znanosti

■     diplomirani religiolog

■     magistar religijskih znanosti

Katolički vjeronauk■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     diplomirani vjeroučitelj teologije

■     diplomirani kateheta

■     profesor vjeronauka

■     magistar religiozne pedagogije i katehetike

■     diplomirani teolog

■     magistar teologije

Geografija■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor geografije

■     profesor geografije i povijesti

■     profesor geografije i geologije

■     diplomirani geograf

■     profesor geografije i drugog predmeta

■     magistar edukacije geografije

■     magistar edukacije geografije i povijesti

■     magistar edukacije geografije i drugog predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     magistar kineziologije

■     profesor kineziologije

■     profesor tjelesnog odgoja

■     profesor fizičke kulture

■     profesor fizičkog odgoja

Matematika■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     magistar edukacije matematike

■     magistar matematike

■     magistar edukacije matematike i informatike

■     magistar računalstva i matematike

■     magistar edukacije matematike i fizike

■     magistar edukacije fizike i matematike

■     profesor matematike

■     diplomirani inženjer matematike

■     profesor matematike i informatike

■     diplomirani inženjer računarstva i matematike

■     profesor matematike i fizike

■     profesor fizike i matematike

Fizika■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     magistar edukacije fizike

■     magistar fizike

■     magistar edukacije fizike i matematike

■     magistar edukacije fizike i politehnike

■     magistar edukacije fizike i informatike

■     magistar fizike – geofizike

■     magistar edukacije fizike i tehnike

■     magistar edukacije fizike i kemije

■     profesor fizike

■     diplomirani inženjer fizike

Kemija■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor kemije

■     diplomirani inženjer kemije

■     diplomirani inženjer kemijske tehnologije

■     diplomirani kemijski inženjer

■     diplomirani inženjer biotehnologije

■     magistar edukacije kemije

■     magistar edukacije biologije i kemije

■     magistar edukacije fizike i kemije

■     magistar kemije

■     magistar/inženjer kemijskog inženjerstva

■     magistar primijenjene kemije

■     magistar/inženjer bioprocesnog inženjerstva

Politika i gospodarstvo■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor sociologije

■     magistar sociologije

■     diplomirani politolog

■     magistar politologije

■     diplomirani ekonomist

■     magistar ekonomije

■     diplomirani pravnik

■     magistar prava

Osnove prijevoza i prijenosa■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Prijevoz tereta■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Prijevoz putnika■     nastavnik stručno – teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani ekonomist

■     magistar ekonomije

Inteligentni transportni sustavi■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Ekonomika prometa■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani ekonomist

■     magistar ekonomije

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Propisi u cestovnom prometu■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Prometna tehnika■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Prva pomoć u cestovnom prometu■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja■     doktor medicine
Ceste i cestovni objekti■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Prometna geografija■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor geografije

■     profesor geografije i povijesti

■     profesor geografije i geologije

■     diplomirani geograf

■     profesor geografije i drugog predmeta

■     magistar edukacije geografije

■     magistar edukacije geografije i povijesti

■     magistar edukacije geografije i drugog predmeta

Grafičke komunikacije u prometu■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     diplomirani inženjer strojarstva

■     magistar strojarskog inženjerstva

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Cestovna vozila■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     diplomirani inženjer strojarstva

■     magistar strojarstva

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Računalstvo

■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     magistar inženjer elektrotehnike

■     magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■     magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

■     magistar inženjer računarstva

■     magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

■     magistar inženjer automatike i sustava

■     magistar profesor matematike i informatike

■     magistar računarstva i matematike

■     magistar informatike

■     magistar edukacije informatike

■     magistar edukacije informatike i tehnike

■     magistar edukacije informatike i matematike

■     magistar edukacije fizike i informatike

■     magistar informacijskih znanosti

■     stručni specijalist inženjer računarstva

■     stručni specijalist inženjer elektrotehnike

■     stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

■     diplomirani inženjer elektrotehnike

■     diplomirani inženjer računarstva

■     profesor matematike i informatike

■     profesor informatike

■     diplomirani informatičar

■     profesor elektrotehnike

■     stručni specijalist računarstva

■     stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

■     stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

■     sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■     sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■     sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

■     stručni prvostupnik inženjer računarstva

■     stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■     stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

■     stručni prvostupnik informatike

■     inženjer elektrotehnike

■     inženjer računarstva

■     inženjer informatike

Praktična nastava■     strukovni učitelj

■     inženjer prometa

■     prvostupnik prometa

■     inženjer cestovnog prometa

■     prvopristupnik cestovnog prometa

■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer cestovnog prometa

■     magistar cestovnog prometa

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar inženjer prometa

■     stručni specijalist inženjer prometa, smjer cestovni promet

Strani jezik u struci■     nastavnik općeobrazovnog predmeta

■     profesor engleskoga jezika i književnosti

■     diplomirani anglist

■     magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskoga jezika (i književnosti)

■     magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■     magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■     profesor njemačkoga jezika i književnosti

■     magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkoga jezika (i književnosti)

■     magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■     magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Komunikologija■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani komunikolog

■     magistar komunikologije

■     diplomirani psiholog

■     magistar psihologije

■     diplomirani novinar

■     magistar novinarstva

Psihologija rada■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani psiholog

■     magistar psihologije

Statistika■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani ekonomist

■     magistar ekonomije

Poduzetništvo■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani ekonomist

■     magistar ekonomije

Ekologija u prometu■     nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■     diplomirani inženjer ekologije

■     magistar ekologije

■     diplomirani inženjer biologije

■     profesor biologije

■     magistar biologije

■     diplomirani inženjer prometa

■     magistar prometa

■     diplomirani inženjer kemije

■     magistar kemijskog inženjerstva


* Napomena: kada postoje dvojbe oko ispunjavanja propisanih uvjeta odgovarajuće vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinog nastavnog predmeta (promjena naziva nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, nastavnog plana i programa/strukovnog kurikuluma, uvođenje novog akademskog ili stručnog naziva i sl.) suglasnost o odgovarajućoj vrsti obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinog nastavnog predmeta na zahtjev ustanove za strukovno obrazovanje može izdati ministarstvo nadležno za obrazovanje uz prethodno stručno mišljenje nadležne agencije.

5. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI

Nastavni predmetOpremaProstor
Hrvatski jezikgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Engleski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnim softverom, projektor i zaslon, CD player, DVD player.standardna učionica, kabinet za strani jezik
Njemački jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnim softverom, projektor i zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Povijestračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon.standardna učionica, kabinet za povijest
Etikaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon.standardna učionica, kabinet za etiku
Katolički vjeronaukračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za vjeronauk
Geografijageografske karte svijeta, kontinenata i Republike Hrvatske, topografske karte (broj listova dostatan radu u paru), satelitske snimke, reljefni modeli, zbirke minerala i stijena, prozirnice, računalna tehnologija i multimedijalne prezentacije, internet, kompas, krivinomjer, GPS uređaj (broj kompasa, krivinomjera i GPS uređaja minimalno dostatan za rad u skupinama), grafički prikazi, tekstualni materijal

specijalizirana učionica za geografiju ili kabinet za geografiju

školsko dvorište

Tjelesna i zdravstvena kulturanastavna sredstva i pomagala sukladno državnom pedagoškom standardu za opremanje sportskih igrališta, dvorana i ostalih pratećih prostoraotvoreni i zatvoreni sportski prostori s pratećim higijenskim prostorijama (sportska dvorana, teretana, igrališta, plivalište…) sukladno državnom pedagoškom standardu
Matematikageometrijski pribor, modeli geometrijskih tijela, računalo s pristupom internetu i potrebnim matematičkim softverom, projektor i zaslonstandardna učionica, kabinet za matematiku, specijalizirana informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Fizikaračunalo s pristupom internetu, LCD projektor i zaslon, pribor za demonstracijske pokusespecijalizirana ili standardna učionica, kabinet za pripremu nastave fizike s opremom
Kemijakemijski pribor i kemikalije, računalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica ili specijalizirana učionica za kemiju, specijalizirana informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Računalstvoprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač računalna učionica, projektor, pisač i pristup internetu, programska oprema (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika)informatička učionica
Politika i gospodarstvoračunalo s pristupom internetu i potrebnim projektorom i zaslonstandardna učionica, specijalizirana informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Osnove prijevoza i prijenosaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Prijevoz teretaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, analogni i digitalni tahograf, sheme, modeli, dokumentacija koja prati prijevozni processpecijalizirana učionica
Prijevoz putnikaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, analogni i digitalni tahograf, sheme, modeli, dokumentacija koja prati prijevozni processpecijalizirana učionica
Poslovanje tvrtke u cestovnom prometuračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, računala s odgovarajućim računalnim programimastandardna učionica
Inteligentni transportni sustaviračunalo s pristupom internetu, računala s odgovarajućim računalnim programima, projektor i zaslonspecijalizirana učionica
Ekonomika prometaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Propisi u cestovnom prometuračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, modeli, sheme, slikespecijalizirana učionica
Prometna tehnikaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, računala s odgovarajućim računalnim programima, modeli, sheme,slikespecijalizirana učionica
Prva pomoć u cestovnom prometuračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, kutija prve pomoći, lutkastandardna učionica
Ceste i cestovni objektiračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, računala s odgovarajućim računalnim programima, model poprečnih presjeka ceste, sheme, slikespecijalizirana učionica
Prometna geografijaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, karte, slike, sheme, modelistandardna učionica
Grafičke komunikacije u prometuračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, računala s odgovarajućim računalnim programimaspecijalizirana učionica
Cestovna vozilaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, sheme, slike, modeli, presjeci pojedinih sklopova na voziluspecijalizirana učionica
Praktična nastavaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslon, alati, modeli, sheme, skice, sklopovi vozila, dokumentacija u prijevoznom procesu, analogni i digitalni tahograf, GPS uređaj, alkotest

školska radionica

školski praktikum

tvrtke cestovnog prometa

Strani jezik u struciračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Poduzetništvoračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Ekologija u prometuračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Komunikologijaračunalo s pristupom Internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Psihologija radaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica
Statistikaračunalo s pristupom internetu, projektor i zaslonstandardna učionica6. REFERENCE DOKUMENTA

6.1. brojevi

Naziv obrazovnog sektora: Promet i logistika

Šifra obrazovnog sektora: 11

6.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradi strukovnog kurikuluma

6.2.1. Općeobrazovni dio

Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci; Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić-Sule, prof., AZOO, Split

Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

Tehničko i informatičko područje:

Računalstvo

Željka Knezović, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Biljana Šoda, ASOO, prof., Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

Zlatka Markučič, dipl. ing., XV. gimnazija, Zagreb

Predrag Brođanac, prof., V. gimnazija, Zagreb

Latinka Križnik, prof., Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Natalija Stjepanek, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Stjepan Šalković, prof., Srednja škola Krapina, Krapina

Društveno humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko Čunčić, prof., MZO, Zagreb

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

Umjetničko područje:

/

Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

6.2.2. Strukovni dio

Bože Antunović, dipl. ing. prometa, Tehnička škola Zagreb, Zagreb

Maja Barić, dipl. ing., Hrvatske autoceste, Zagreb

Verica Kopriva Kozjak, dipl. ing., Strojarska i prometna škola Varaždin, Varaždin

Snježana Malinović, dipl. ing., Hrvatske željeznice, Zagreb

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Mr. sc. Franko Marnika, Pomorska škola Zadar, Zadar

Jerko Merćep, dipl. ing., Elektrostrojarska i prometna škola, Osijek

Vlasta Perotić, dipl. ing., Škola za cestovni promet, Zagreb

Ana Tomljanović, prof., ASOO, Zagreb

Kristina Miklaužić Černicki, dipl. ing., ASOO, Zagreb

6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih