Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sigurnosna zaštita brodova

NN 41/2020 (3.4.2020.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sigurnosna zaštita brodova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

878

Na temelju članka 77. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/15 i 17/2019) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODOVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (Tekst značajan za EGP) (SL L 129, 29.4.2004) (u daljnjem tekstu: Uredba), odnosno posebnih mjera sigurnosne zaštite brodova kako su uređene Poglavljem XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, te dijelovima A i B Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora (u daljnjem tekstu: ISPS Pravilnik), kako je izmijenjen i dopunjen.

(2) Prilikom uspostave sustava sigurnosne zaštite broda, kao i prilikom verifikacije i certifikacije tog sustava, kompanija, odnosno RSO, moraju u cijelosti primjenjivati posebne mjere sigurnosne zaštite definirane ovim Pravilima, Poglavljem XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije te dijelom A ISPS Pravilnika koji predstavlja obvezne zahtjeve u vezi s primjenom odredbi Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije.

(3) Dio B ISPS Pravilnika predstavlja smjernice u vezi s primjenom odredbi Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije te dijela A ISPS Pravilnika, a prilikom uspostave, verifikacije i certifikacije sustava sigurnosne zaštite broda, primjena točki B/8.1 do B/13.8 dijela B ISPS Pravilnika je obavezna dok ostale smjernice moraju biti na odgovarajući način razmotrene.

Primjena

Članak 2.

(1) Ova Pravila primjenjuju se na sljedeće vrste novih i postojećih brodova:

1. Putničke brodove, uključujući brza putnička plovila u međunarodnoj plovidbi;

2. Teretne brodove, uključujući brza plovila od 500 GT i iznad u međunarodnoj plovidbi;

3. Pokretne odobalne objekte za istraživanje i iskorištavanje morskog dna i podmorja s vlastitim pogonom upisane u upisnik brodova Republike Hrvatske, osim kad se nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske;

4. Putničke brodove u nacionalnoj plovidbi koji obavljaju putovanja udaljavajući se više od 20 Nm od polazne crte teritorijalnog mora Republike Hrvatske;

5. Nepomične odobalne objekte za istraživanje i iskorištavanje podmorja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili gospodarskom pojasu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu NOO).

(2) Ova Pravila se ne primjenjuju na ratne brodove, vojne brodove, javne ili druge brodove čiji je vlasnik odnosno brodar država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države i koji služe isključivo u negospodarske svrhe.

(3) Odredbe ovih Pravila koje se odnose na brodove primjenjuju se i na NOO, ukoliko nije drugačije određeno.

Definicije

Članak 3.

(1) U svrhu primjene ovih pravila primjenjuju se definicije kako su navedene u članku 2. Uredbe (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka, odnosno članku 3. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« broj 108/2017).

(2) U svrhu primjene ovih Pravila Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za pomorstvo.

Alternativni ugovori o sigurnosnoj zaštiti

Članak 4.

(1) Vlada Republike Hrvatske može, kod primjene pravila 11 poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Pravilnika, zaključiti u pisanom obliku, bilateralne ili multilateralne ugovore s drugim vladama ugovornicama SOLAS Konvencije o alternativnim rješenjima sigurnosne zaštite, koji se odnose na kratka međunarodna putovanja na stalnim rutama, između luka Republike Hrvatske i luka koje se nalaze unutar teritorija države s kojom je potpisan takav ugovor.

(2) Vlada Republike Hrvatske može, na način predviđen člankom 5. Uredbe, s drugim državama članicama Europske unije zaključiti u pisanom obliku, bilateralne ili multilateralne ugovore, kod primjene poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Pravilnika, o alternativnim rješenjima sigurnosne zaštite, koji se odnose na kratka međunarodna putovanja na stalnim rutama, među lukama koje se nalaze unutar njihovog teritorija.

Ekvivalentne mjere sigurnosne zaštite

Članak 5.

(1) Ministarstvo može, sukladno odredbama pravila 12 poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Pravilnika, odnosno članka 5. Uredbe, dopustiti pojedinom brodu ili skupini brodova hrvatske državne pripadnosti da primijene druge mjere sigurnosne zaštite, koje su ekvivalentne (jednakovrijedne) onima propisanim u poglavlju XI-2 SOLAS Konvencije i dijelu A ISPS Pravilnika, pod uvjetom da su te mjere sigurnosne zaštite barem toliko učinkovite, kao one propisane u poglavlju XI-2 SOLAS Konvencije i dijelu A ISPS Pravilnika.

(2) U slučaju dopuštanja primjene ekvivalentnih mjera Ministarstvo mora o pojedinostima tih mjera obavijestiti Međunarodnu pomorsku organizaciju i Europsku komisiju.

Određivanje stupnja sigurnosne zaštite

Članak 6.

(1) Stupanj sigurnosne zaštite za brodove hrvatske državne pripadnosti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove utvrđuje uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) O utvrđenom stupnju sigurnosne zaštite i svim njegovim promjenama ministarstvo nadležno za unutarnje poslove dužno je odmah izvijestiti Ministarstvo, ministarstvo nadležno za obranu i Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (u daljnjem tekstu: MRCC).

(3) U slučaju promjene stupnja sigurnosne zaštite iz stavka 1. ovoga članka MRCC je dužan o novoutvrđenom stupnju sigurnosne zaštite izvijestiti luke, brodove hrvatske državne pripadnosti i sve brodove u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske.

(4) Pravna osoba zadužena za objavu oglasa za pomorce dužna je poruku o promjeni stupnja sigurnosne zaštite objaviti u što kraćem roku.

(5) Obavijest o promjeni stupnja sigurnosne zaštite mora sadržavati najmanje:

1. datum promjene;

2. vrijeme stupanja na snagu i rok primjene;

3. novoutvrđeni stupanj sigurnosne zaštite;

4. kratak opis razloga promjene stupnja sigurnosne zaštite;

5. luku ili luke odnosno brodove na koje se stupanj sigurnosne zaštite odnosi;

6. dodatne mjere zaštite koje se moraju provoditi osim mjera utvrđenih planovima sigurnosne zaštite luke odnosno broda, ako postoje.

Priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu brodova (RSO)

Članak 7.

(1) Priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu brodova (u daljnjem tekstu RSO) može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane točkom 4.5 dijela B ISPS Pravilnika te Okružnice Međunarodne pomorske organizacije MSC/Circ.1074, kako je izmijenjena i dopunjena, te je ovlaštena kao javnu ovlast obavljati sljedeće poslove koji se odnose na sigurnosnu zaštitu brodova:

1. odobravanja procjena i planova te

2. verifikaciju usklađenosti brodova s odredbama poglavlja XI-2 i dijela A Kodeksa i izdavanje brodovima Međunarodne svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda.

(2) Provjeru udovoljavanja uvjetima provodi Povjerenstvo Ministarstva.

(3) Po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva Ministarstva, Ministarstvo donosi rješenje o zahtjevu za ovlaštenje pravne osobe za obavljanje poslova sigurnosne zaštite brodova.

(4) Rješenje kojim se ovlašćuje pravna osoba za obavljanje poslova sigurnosne zaštite brodova može biti izdano na rok od najdulje pet godina, sadržavajući opseg poslova koje je priznata organizacija ovlaštena obavljati.

(5) Na temelju donesenog rješenja o ovlaštenju Ministarstvo i RSO sklapaju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Vrijeme važenja ugovora usklađeno je s rokom na koji se izdaje rješenje o ovlaštenju.

(6) Ministarstvo može odbiti zahtjev za ovlaštenje ili ograničiti broj RSO iz razloga sigurnosti odnosno ako ocijeni da je postojeći broj dovoljan u odnosu na broj brodova hrvatske državne pripadnosti na koje se primjenjuje Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Uredba (EZ) br. 725/2004, SOLAS Konvencija, ISPS Pravilnik ili ova Pravila.

(7) RSO ne smije imati poslovni ili drugi interes u odnosu na subjekte za koje obavlja poslove priznate organizacije te ne smije obavljati poslove tjelesne zaštite ili pružati druge usluge koje proizlaze iz primjene plana sigurnosne zaštite.

(8) RSO je dužna bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni od važnosti za njezin rad u svojstvu priznate organizacije.

(9) Ovlašteni djelatnici Ministarstva provode redovite, a po potrebi i izvanredne nadzore rada RSO u djelokrugu poslova utvrđenih ugovorom iz stavka 5. ovoga članka.

(10) Redoviti nadzori rada RSO provode se najmanje jednom u dvogodišnjem razdoblju.

(11) Ako se nadzorom nad radom RSO utvrdi da ona ne udovoljava uvjetima pod kojima je ovlaštena ili obavlja poslove protivno odredbama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Uredbe (EZ) br. 725/2004, SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika ili ovih Pravila, ovlašteni djelatnik Ministarstva će:

1. naložiti ispravljanje nedostataka,

2. privremeno zabraniti obavljanje poslova priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka i o tome izvijestiti Ministarstvo,

3. predložiti oduzimanje ovlaštenja.

Ovlašteni djelatnik Ministarstva može primijeniti jednu ili više mjera.

(12) Ministarstvo može oduzeti ovlaštenje RSO prije isteka roka važenja ako utvrdi da priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu brodova više ne udovoljava uvjetima za ovlaštenje ili ako obavlja poslove protivno odredbama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Uredbe (EZ) br. 725/2004, SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika ili ovih Pravila.

Procjena sigurnosne zaštite broda (SSA)

Članak 8.

(1) Procjena sigurnosne zaštite broda (u daljnjem tekstu: SSA) je bitni i sastavni dio procesa izrade i ažuriranja plana sigurnosne zaštite broda.

(2) Časnik sigurnosne zaštite kompanije odgovoran je za izradu procjene sigurnosne zaštite boda i treba osigurati da procjenu sigurnosne zaštite obavljaju osobe koje imaju odgovarajuću kvalifikaciju za obavljanje procjene sukladno točki 8.4. dijela B ISPS Pravilnika.

(3) Procjena sigurnosne zaštite treba sadržavati elemente propisane točkom 8.4. dijela A ISPS Pravilnika te točkama 8.3., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10. i 8.11. dijela B ISPS Pravilnika.

(4) Sastavni dio svake SSA treba biti i pregled u svezi sigurnosne zaštite na svakom brodu, a koji mora uključivati mjere i radnje propisane točkom 8.14. dijela B ISPS Pravilnika. Treba postojati dokaz da je svaki brod podvrgnut takvim pregledima.

(5) Kompanije mogu izraditi opću SSA, koja obuhvaća procjenu rizika sigurnosne zaštite u dijelu njihove flote ili cijele njihove flote. Takav pristup je prihvatljiv, pod uvjetom da se obavi pregled u vezi sigurnosne zaštite na brodu za svaki brod i ako SSA odražava sve specifične aspekte dotičnog broda.

(6) SSA se mora priložiti Planu sigurnosne zaštite broda (u daljnjem tekstu: SSP), kada se SSP podnese na odobrenje. Proces odobrenja za SSP mora obuhvatiti ocjenu SSA, radi provjere da je SSA prikladna za brod i da su svi preporučeni zahtjevi od SSA ispunjeni.

(7) SSA se treba ocijeniti barem jednom u 12 mjeseci. Također, ako je tijekom izobrazbe, vježbe ili nakon nekog incidenta u vezi sigurnosne zaštite utvrđeno da su SSA, a stoga i SSP neodgovarajući, oni se, prema tome, trebaju ponovno ocijeniti, ispraviti i dopuniti. Zapisi o procesu ocjene trebaju se održavati.

Plan sigurnosne zaštite broda (SSP)

Članak 9.

(1) Na svakom brodu mora se nalaziti SSP, napisan na hrvatskom i engleskom jeziku, i odobren od RSO, u ime Republike Hrvatske.

(2) Kompanije mogu izraditi opći plan sigurnosne zaštite broda (SSP), koji obuhvaća upravljanje sigurnosnom zaštitom dijela njihove flote ili cijele flote. Takav pristup je prihvatljiv, pod uvjetom da se obavi pregled na svakom brodu i ako SSP i SSA, na kojem se oni temelje, odražava sve specifičnosti tog broda.

(3) SSP treba biti napravljen vodeći računa o uputama danim u točkama 9.5. do 9.53 dijela B ISPS Pravilnika i treba sadržavati elemente sukladno točki 9.4. dijela A ISPS Pravilnika, odnosno točki 9.2. dijela B ISPS Pravilnika.

(4) Sadržaj SSP mora biti detaljan, tako da je jasno kako će se postupiti i kakvi će se postupci primijeniti za svaku od navedenih aktivnosti na brodu.

(5) Unutarnje ocjene u vezi aktivnosti sigurnosne zaštite koje su navedene u planu trebaju se provoditi barem jedanput svakih 12 mjeseci. Izvještaji unutarnjih ocjena moraju se čuvati na brodu, najmanje 5 godina, te se smatraju povjerljivim informacijama i trebaju biti zaštićeni od neovlaštenog objavljivanja.

(6) SSP se treba ocijeniti barem jedanput svakih 12 mjeseci, zajedno s SSA. Također, ako se utvrdi tijekom izobrazbe, vježbi ili nakon incidenta, da SSP, te prema tome i SSA, nisu prikladni, moraju se ponovno ocijeniti i u tom smislu ispraviti. Potrebno je održavati zapise o takvim ocjenama.

(7) Osoblje koje obavlja unutarnje ocjene u vezi aktivnosti sigurnosne zaštite, koje su navedene u planu, ili ocjenjuje njihovu primjenu, treba biti neovisno od aktivnosti koje se ocjenjuju, osim ako je neizvodivo, s obzirom na veličinu i prirodu Kompanije ili broda.

(8) Izmjene na već odobreni SSP je potrebno dostaviti na odobrenje RSO osim u dijelu koji se odnosi na postupke za evakuaciju u slučaju prijetnji, određivanje SSO i CSO, kontakt podatke odgovornih osoba u kompaniji i drugim relevantnim tijelima koja su sukladno SSP odgovorna za sigurnosnu zaštitu, te dužnosti posade broda koji su odgovorni za sigurnosnu zaštitu i drugih članova posade u vezi sigurnosne zaštite i to samo ukoliko takve izmjene ne utječu značajno na sustav sigurnosne zaštite broda.

(9) O izmjenama SSP-a, za koje sukladno stavku 8. ovog članka nije potrebno ishoditi odobrenje RSO, Kampanja je dužna prije njihove primjene pisanim putem obavijestiti RSO.

(10) Odobrenje i primjenu izmjena i dopuna odobrenog SSP-a potrebno je provjeriti pri svakom verifikacijskom auditu. Ova verifikacija mora obuhvatiti svaku izmjenu i dopunu odobrenog SSP-a, od prethodnog verifikacijskog audita ili od izvornog odobrenja SSP-a. Dodatne verifikacije za provedbu (primjenu) izmjena i dopuna obavljaju se prema uputama Ministarstva.

(11) SSP se mora čuvati od neovlaštenog pristupa ili objavljivanja. Da se spriječi svako ugrožavanje sustava uzbunjivanja sigurnosne zaštite broda, odnosno neovlašteni pristup i objavljivanje, uništenje ili izmjena, SSP treba čuvati na mjestu određenog od Kompanije koje je poznato zapovjedniku, SSO i drugom rukovodnom osoblju na brodu kako to odredi Kompanija. Preslika SSP mora se nalaziti i u Kompaniji. Kompanija mora osigurati zaštitu SSP od neovlaštenog pristupa.

(12) Treba biti omogućeno svim zainteresiranim stranama da imaju uvijek pristup do odnosnih odjeljaka SSP-a na način da im se omogući učinkovito obavljanje svojih zadataka prema SSP-u. Ovo uključuje načine kojima se omogućuje časnicima, koji su zakonski ovlašteni od Vlada ugovornica, kako je navedeno u SOLAS XI-2/9 (»Nadzor lučkih vlasti«), pristup planu, kako je predviđeno u točki 9.8.1. dijela A ISPS Pravilnika, pri čemu suglasnost za ograničeni pristup u specifične odjeljke SSP daje Ministarstvo ili zapovjednik tog broda.

Zapisi

Članak 10.

(1) Zapisi se moraju voditi na način kako je to specificirano odredbama pravila 5 i 9.2.1. Poglavlja XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije, Odjeljaka 5 i 10 dijela A ISPS Pravilnika, uključujući i relevantne odredbe dijela B ISPS Pravilnika, te imajući na umu odredbe pravila XI-2/9.2.3. Zapisi se moraju čuvati na brodu barem za razdoblje kako slijedi:

1. izobrazbe, vježbi i skupnih vježbi, 5 godina;

2. prijetnji i incidenata u vezi sigurnosne zaštite, tijekom 10 zadnjih posjeta lukama;

3. kršenja sigurnosne zaštite, tijekom 10 zadnjih posjeta lukama;

4. izmjena stupnja sigurnosne zaštite, tijekom 10 zadnjih posjeta lukama;

5. komunikacija u vezi direktne sigurnosne zaštite broda, kao što su specifične prijetnje brodu ili lukama, u kojima se brod nalazi ili se nalazio tijekom 10 zadnjih posjeta lukama;

6. unutarnjih ocjena/audita i ocjena aktivnosti u vezi sigurnosne zaštite, 5 godina;

7. redovne ocjene procjene sigurnosne zaštite broda, 5 godina;

8. redovne ocjene plana sigurnosne zaštite broda, 5 godina;

9. primjene svih izmjena i dopuna plana, 5 godina i

10. održavanja, mjerenja i ispitivanja opreme za sigurnosnu zaštitu, ako postoji, uključujući ispitivanje brodskog sustava uzbunjivanja u vezi sigurnosne zaštite, 5 godina.

(2) Zapisi moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Zapisi se moraju čuvati od neovlaštenog pristupa ili objavljivanja. Zapisi se mogu čuvati i na računalu, a u tom slučaju moraju biti zaštićeni postupcima da se spriječi njihovo neovlašteno brisanje, uništenje ili izmjenjivanje.

(4) Kompanija mora imati izrađen i proveden postupak za nadzor zapisa. Auditori moraju osigurati da postoji dovoljno zapisa tako da se može provjeriti sukladnost sa zahtjevima, a kako se to zahtijeva u točki 19.1.1.1 dijela A ISPS Pravilnika.

Izobrazba, vježbe i skupne vježbe za sigurnosnu zaštitu broda

Članak 11.

(1) CSO i odgovarajuće osoblje na kopnu moraju poznavati i proći izobrazbu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način stjecanja zvanja i svjedodžbi o osposobljenosti, a koji uključuje odredbe točke 13.1. dijela B ISPS Pravilnika.

(2) SSO mora imati odgovarajuće znanje, proći izobrazbu i imati odgovarajuće ovlaštenje, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način stjecanja zvanja i svjedodžbi o osposobljenosti, a koji uključuje odredbe točke 13.2. dijela B ISPS Pravilnika.

(3) Uz svjedodžbu o osposobljenosti, na brodu se mora nalaziti i dokaz da je SSO prošao izobrazbu na područjima navedenim u točki 12.2. dijela A ISPS Pravilnika. Učinkovitost te izobrazbe auditori trebaju utvrditi pri intervjuu sa SSO-om.

(4) Posada broda koje ima posebne dužnosti i odgovornosti u vezi sigurnosne zaštite, mora znati svoje odgovornosti za sigurnosnu zaštitu broda, kako je opisano u planu sigurnosne zaštite broda, te mora imati dovoljno znanja i sposobnosti za obavljanje dodijeljenih zadataka, vodeći računa o uputi, navedenoj u točki 13.3. dijela B ISPS Pravilnika.

(5) Sva posada broda treba proći izobrazbu u vezi sigurnosne zaštite, koja je prikladna za zadatke koji su im sukladno SSP-u dodijeljeni, a poštujući odredbe točke 13.4. dijela B ISPS Pravilnika.

(6) Izobrazba se treba dokumentirati tako da auditor (ocjenjivač) može provjeriti da je obavljena pravovremeno. Učinkovitost izobrazbe ocjenjivač može provjeriti prilikom intervjua.

(7) Radi osiguranja učinkovite provedbe plana sigurnosne zaštite broda, moraju se obavljati vježbe u odgovarajućim vremenskim razmacima, vodeći računa o tipu broda, promjeni brodskog osoblja, lukama koje će posjetiti i odnosnim okolnostima, imajući u vidu uputu, navedenu u točkama 13.5., 13.6. i 13.7. dijela B ISPS Pravilnika.

(8) Zapisi trebaju biti dostupni za sve vježbe koje se održavaju na brodu, uključujući i one u kojima je sudjelovao brodar, u skladu s točkom 13.5. dijela A ISPS Pravilnika.

Verifikacija sustava sigurnosne zaštite brodova

Članak 12.

(1) Svaki brod na kojeg se primjenjuju ova Pravila podliježe verifikacijama u cilju utvrđivanja da su sustav sigurnosne zaštite i sva pripadajuća oprema za sigurnosnu zaštitu na brodu, koji u potpunosti udovoljavaju primjenjivim zahtjevima poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Pravilnika, u zadovoljavajućem stanju i spremni za službu, za koju je brod namijenjen i to:

1. početnoj verifikaciji, a koja uključuje cjelovitu verifikaciju sustava sigurnosne zaštite i pripadajuće opreme za sigurnosnu zaštitu, koji su obuhvaćeni odnosnim odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije, dijela A ISPS Pravilnika i odobrenog SSP-a. Uvjet da bi se mogla obaviti početna verifikacija je postojanje Privremene svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda i da je SSP odobren i da je minimalno u primjeni na brodu 3 mjeseca;

2. obnovnoj verifikaciji u razmacima koji nisu duži od pet godina;

3. barem jednoj među-verifikaciji koja se mora obaviti između druge i treće obljetnice svjedodžbe i mora biti ovjerena (potvrđena) na svjedodžbi;

4. dodatnim verifikacijama kako slijedi:

– kada inspektor sigurnosti plovidbe ili inspektor države luke (PSC inspektor) zaustavi brod na osnovu nedostataka u sustavu sigurnosne zaštite broda;

– kada inspektor sigurnosti plovidbe ili inspektor države luke utvrdi očiti razlog za detaljan pregled sustava sigurnosne zaštite broda, u kojem se slučaju obim verifikacije određuje temeljem utvrđenog nedostatka zbog kojeg je poduzet detaljni pregled sustava;

– u drugim slučajevima kada to zahtijeva Ministarstvo.

(2) Dodatno verifikacijama navedenim u stavku 1. ovoga članka, RSO treba provesti dodatnu godišnju verifikaciju najmanje 5 % od ukupnog broja brodova hrvatske državne pripadnosti na koje se primjenjuju ova Pravila. Ova verifikacija provodi se temeljem reprezentativnog uzorka i uključuje najmanje slijedeće:

– učinkovitost primjene SSP-a i

– verifikaciju zapisa, uključujući zapise o izobrazbi i vježbama i zapise o održavanju i testiranju sustava uzbunjivanja sigurnosne zaštite u skladu sa funkcionalnim zahtjevima i odobrenom SSP-u.

(3) Verifikacija za izdavanje ili obnovu ISSC-a sastoji se od slijedećeg:

1. verifikacije, pomoću reprezentativnog uzorka, da se sustav sigurnosne zaštite provodi učinkovito,

2. verifikacije da cjelokupna oprema za sigurnosnu zaštitu, navedena u SSP-u, udovoljava primjenjivim zahtjevima,

3. verifikacije da je cjelokupna oprema za sigurnosnu zaštitu, navedena u SSP-u, funkcionalna i spremna za službu, za koju je brod namijenjen.

(4) Ako verifikacija za izdavanje ili obnovu ISSC-a nije zadovoljavajuće obavljena, ISSC se ne smije izdati.

(5) Sve verifikacije/certifikacije moraju se obaviti uz uvjet funkcionalnosti broda i broja članova posade koji je u skladu sa Svjedodžbom o najmanjem broju članova posade.

(6) Početna verifikacija ili obnovna verifikacija se može izvršiti zajedno s ISM auditom broda.

(7) Ako tijekom među-verifikacije ili dodatne verifikacije, auditor/ocjenjivač utvrdi putem objektivnog dokaza, grešku u sustavu sigurnosne zaštite ili u pripadajućoj opremi za sigurnosnu zaštitu, koja ugrožava sigurnosnu zaštitu broda, pri stupnjevima sigurnosne zaštite 1 do 3, o tome mora odmah obavijestiti Ministarstvo, uz navođenje popravnih radnji koje je predložila Kompanija. Ako je ovlašten od strane Ministarstva da tako postupi, auditor tijekom među-verifikacije ili dodatne verifikacije, mora provjeriti provedbu alternativnih mjera sigurnosne zaštite i odobriti plan popravnih radnji, prije isplovljenja broda. Kompanija treba zatražiti dodatnu verifikaciju, prije datuma prestanka valjanosti odobrenog plana za popravne radnje, radi provjere da su popravne radnje izvršene.

(8) Sustav sigurnosne zaštite i sva pripadajuća oprema za sigurnosnu zaštitu broda, nakon verifikacije, moraju se održavati tako da udovoljavaju odredbama pravila XI-2/4.2 i XI-2/6 SOLAS Konvencije, dijela A ISPS Pravilnika i odobrenom SSP-u. Nakon dovršetka svake verifikacije niti jedna izmjena u sustavu sigurnosne zaštite ili pripadajućoj opremi za sigurnosnu zaštitu ili u odobrenom SSP-u, ne smije se obaviti bez odobrenja RSO u ime Republike Hrvatske, osim onih navedenih u članku 9. ovih Pravila.

Izdavanje i ovjera svjedodžbe

Članak 13.

Međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda izdat će RSO u ime Republike Hrvatske nakon početne ili obnovne verifikacije, odnosno ovjeriti nakon među-verifikacije.

Trajanje i valjanost svjedodžbe

Članak 14.

(1) Međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda izdaje se za razdoblje ne duže od pet godina.

(2) Ako je obnovna verifikacija obavljena u roku od tri mjeseca prije isteka valjanosti postojeće svjedodžbe, nova svjedodžba će biti valjana od datuma dovršetka obnovne verifikacije do datuma koji nije duži od pet godina, računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe.

(3) Ako je obnovna verifikacija dovršena nakon datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe, nova svjedodžba će biti valjana od datuma dovršenja obnovne verifikacije do datuma, koji nije duži od pet godina, računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe.

(4) Ako je obnovna verifikacija dovršena više od tri mjeseca prije datuma prestanka valjanosti postojeće svjedodžbe, nova svjedodžba će biti valjana od dana dovršetka obnovne verifikacije do datuma koji nije duži od pet godina, računajući od datuma dovršetka obnovne verifikacije.

(5) Ako je svjedodžba izdana za razdoblje kraće od pet godina, RSO može u ime Republike Hrvatske produljiti valjanost svjedodžbe nakon datuma prestanka valjanosti, najduže za razdoblje navedeno u stavku 1. ovoga članka, pod uvjetom da se verifikacije navedene u članku 12. ovih Pravila, primjenjive u slučaju kada je svjedodžba izdana za razdoblje od pet godina, obavljaju kako je propisano.

(6) Ako je obnovna verifikacija izvršena, a nova svjedodžba se ne može izdati ili dostaviti brodu, prije datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe, RSO koji djeluje u ime Republike Hrvatske može ovjeriti postojeću svjedodžbu i takva će se svjedodžba prihvatiti kao valjana, za sljedeće razdoblje koje nije duže od pet mjeseci računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe.

(7) Ako se brod, kojemu je istekla valjanost svjedodžbe ne nalazi u luci, u kojoj se treba obaviti verifikacija, RSO može, u ime Republike Hrvatske, produljiti razdoblje valjanosti svjedodžbe, ali takvo produljenje će vrijediti samo u svrhu dopuštanja da brod dovrši svoje putovanje do luke, u kojoj će se obaviti provjera i samo u slučajevima gdje je ispravno i razumno. Ni jedna svjedodžba se ne smije produljiti za razdoblje duže od tri mjeseca, a brod kojemu je dopušteno produljenje svjedodžbe, ne smije nakon dolaska u luku u kojoj se vrši verifikacija, napustiti luku temeljem takvog produljenja, bez nove svjedodžbe. Kada je obavljena obnovna verifikacija, nova svjedodžba će biti valjana do datuma koji nije duži od pet godina računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe, prije nego je dopušteno produljenje.

(8) Svjedodžbu koja je izdana brodu koji obavlja kratka međunarodna putovanja, a koja nije produljena u skladu s odredbama ovog odjeljka, RSO može, u ime Republike Hrvatske, produljiti za rok odgode od najviše mjesec dana od dana prestanka valjanosti, koji je naveden u svjedodžbi. Kada je obnovna verifikacija dovršena, nova svjedodžba mora vrijediti do datuma koji nije duži od pet godina računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe, prije nego je dopušteno produljenje.

(9) Ako je među-verifikacija dovršena prije roka navedenog u članku 12. ovih Pravila, tada:

1. se datum prestanka valjanosti koji je naveden u svjedodžbi, mora izmijeniti ovjerom datuma, koji ne smije biti duži od tri godine računajući od datuma dovršetka među-verifikacije;

2. datum prestanka valjanosti može ostati nepromijenjen pod uvjetom da su obavljene jedna ili više dodatnih verifikacija, na način da najveći propisani razmak između njih ne bude prekoračen.

(10) Valjanost svjedodžbe koja je izdana u skladu s člankom 13. ovih Pravila prestaje u sljedećim slučajevima:

1. ako odnosne verifikacije nisu dovršene u rokovima koji su propisani člankom 12. ovih Pravila;

2. ako svjedodžba nije ovjerena u skladu s člankom 12. stavak 1. alineja 3. i člankom 14. stavak 9. ovih Pravila, ako je primjenjivo;

3. ako Kompanija preuzme odgovornost za rad broda, kojim prije nije upravljala; i

4. nakon prijelaza broda pod zastavu druge države.

Privremena svjedodžba

Članak 15.

(1) Do izdavanja svjedodžbe navedene u članku 13. ovih Pravila, RSO, u ime Republike Hrvatske, može izdati Privremenu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda za:

1. brod bez svjedodžbe, nakon isporuke ili prije ponovnog stavljanja u službu;

2. prijelaz broda na zastavu Republike Hrvatske;

3. brod za koji Kompanija preuzme odgovornost za rad, a kojim prethodno nije upravljala.

(2) Privremena svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda će se izdati samo ako je RSO, koji djeluje kao priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu u ime Republike Hrvatske, provjerio da:

1. je obavljena SSA, koja se zahtijeva u ovim Pravilima i odgovarajućim odredbama dijela A i B ISPS Pravilnika,

2. je preslika SSP, koji udovoljava zahtjevima Poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije, dijela A ISPS Pravilnika i ovim Pravilima, koja se nalazi na brodu, dostavljena na pregled i odobrenje, te da se primjenjuje na brodu;

3. na brodu postoji sustav uzbunjivanja sigurnosne zaštite broda, koji udovoljava zahtjevima pravila XI-2/6 SOLAS Konvencije, ako se zahtijeva;

4. je časnik sigurnosne zaštite Kompanije

a) osigurao:

– pregled plana sigurnosnoj zaštite broda radi sukladnosti s Prilogom II. Uredbe (EU) 725/2004,

– da je plan podnesen na odobrenje, i

– da se plan primjenjuje na brodu; i

b) uspostavio potrebne mjere, uključujući aktivnosti u vezi obuke i vježbi i unutarnjih ocjena (»audita«), putem kojih časnik sigurnosne zaštite Kompanije treba osigurati da brod uspješno udovolji početnoj verifikaciji u roku od 6 mjeseci;

5. su poduzete odgovarajuće mjere za obavljanje početne verifikacije;

6. su zapovjednik broda, časnik sigurnosne zaštite broda i ostalo brodsko osoblje s posebnim zadacima u vezi sigurnosne zaštite, upoznati sa svojim dužnostima i odgovornostima, kako je navedeno u Prilogu II., Uredbe (EU) 725/2004; i s odnosnim odredbama plana sigurnosne zaštite broda, koji se nalazi na brodu; te imati takvu informaciju na radnom jeziku brodskog osoblja ili na jezicima koje oni razumiju; i

7. časnik sigurnosne zaštite broda udovoljava zahtjevima ovih Pravila i odnosnih Dijelova ISPS Pravilnika.

(3) Privremena međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda bit će valjana 6 mjeseci ili do izdavanja svjedodžbe iz članka 13. ovih Pravila, zavisno o tome što dospijeva ranije i ne može se produljiti.

(4) Ministarstvo neće dopustiti izdavanje sljedeće uzastopne Privremene međunarodne svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda, ako je prema mišljenju Ministarstva ili RSO kao priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu, jedan od ciljeva broda ili Kompanije, kod zahtjeva za takvom svjedodžbom, izbjegavanje potpunog udovoljavanja poglavlju XI-2 SOLAS Konvencije i dijelu A ISPS Pravilnika, nakon isteka valjanosti početne privremene verifikacije, kako je određeno u stavku 3. ovog članka.

Verifikacija NOO i izdavanje svjedodžbi

Članak 16.

(1) Svaki NOO na kojeg se ova Pravila odnose podliježe verifikaciji sigurnosne zaštite, koju obavlja RSO, kako slijedi:

– početnoj verifikaciji koja uključuje odobreni Plana sigurnosne zaštite NOO i verifikaciji na licu mjesta. Uvjet provođenja verifikacije je postojanje odobrenog Plana sigurnosne zaštite, minimalno 1. mjesec njegove primjene na NOO, obavljanja unutarnje ocjene i ukrcani minimalni broj članova posade u skladu s odgovarajućim propisom. Ukoliko se za vrijeme verifikacije utvrde nesukladnosti/odstupanja iste treba otkloniti najkasnije u roku od 90 dana, a njihovo otklanjanje je uvjet izdavanja Svjedodžbi o sigurnosnoj zaštiti koja se izdaje na rok od 5 godina.

– Među-verifikaciji koja se obavlja između 2. i 3. godine valjanosti. Svjedodžbe sigurnosne zaštite, a na kojoj se provjerava funkcioniranje Sustava sigurnosne zaštite u prethodnom periodu. Ovisno o procjeni ocjenjivača ako se utvrde nesukladnosti/odstupanja Svjedodžbu sigurnosne zaštite se može potvrditi a krajnji rok za njihovo otklanjanje je 90 dana.

– obnovnoj verifikaciji koja se može obaviti 3 mjeseca prije isteka Svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti, a za vrijeme ponovne verifikacije provjerava se funkcioniranje sustava sigurnosne zaštite u prethodnom periodu. Ukoliko se utvrde nesukladnosti/odstupanja iste treba otkloniti najkasnije u roku od 90 dana, a njihovo otklanjanje je uvjet ponovnog izdavanja Svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti koja se izdaje na rok od 5 godina.

(2) Opseg svih verifikacija treba uključivati provjeru svih stavki odobrenog Plana sigurnosne zaštite, metodom slučajnog uzorka. Verifikacija se obavlja, provjerom zapisa, razgovorom/intervjuom s odgovornim osobama i provjerom postupanja posade NOO u pojedinim postupcima koji zatraži ocjenjivač za vrijeme verifikacije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovih Pravila, prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31 Sigurnosna zaštita broda (»Narodne novine« broj 109/12).

Članak 18.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/19

Urbroj: 530-03-1-1-1-20-4

Zagreb, 23. ožujka 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.