Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima

Hrvatski sabor

881

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/38

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Članak 1.

U Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16. i 98/19.) u članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, Vlada Republike Hrvatske može odgoditi raspisivanje prijevremenih izbora, odnosno staviti izvan snage odluku kojom su raspisani prijevremeni izbori do prestanka posebnih okolnosti.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »izbora« dodaju se riječi: »i odluka o stavljanju izvan snage odluke o raspisivanju prijevremenih izbora«, riječi: »dostavlja se« zamjenjuju se riječima: »dostavljaju se« te riječi: »je donesena« zamjenjuju se riječima: »su donesene«.

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od rokova propisanih stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona prijevremeni izbori održat će se nakon prestanka posebnih okolnosti, a najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka tih okolnosti.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »4., 5. i 6.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/48
Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.