Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

HRVATSKI SABOR

882

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/39

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U članku 107.a Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. i stavci 5. i 6. koji glase:

»(3) Porezni obveznik koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća bit će za sufinancirane netoplaće oslobođen obveze plaćanja javnih davanja.

(4) Ako je zbog posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka poreznom obvezniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza.

(5) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu se na drugačiji način propisati rokovi, plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe nego što je propisano ovim Zakonom ili posebnim poreznim propisima.

(6) Za korisnika mjera prema ovom članku za kojeg se naknadno utvrdi da je ostvario prava za sebe ili druge osobe prema odredbama ovoga članka dostavom netočnih ili lažnih podataka primijenit će se odredbe o odgovornosti propisane zakonom, a mjera i njezini učinci će se poništiti.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 7. i 8.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovlašćuje se ministar financija uskladiti Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 45/19. i 35/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od osam dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/49

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.