Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

HRVATSKI SABOR

883

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/40

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.) u članku 34. stavak 19. briše se.

Članak 2.

Iza članka 34. dodaju se naslov iznad članka i članak 34.a koji glase:

»Posebne okolnosti

Članak 34.a

(1) »Posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

(2) Iznimno od odredbi ovoga Zakona, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ministar financija pravilnikom može propisati:

1. rok za objavu zasebnog nefinancijskog izvješća poduzetnika iz članka 21.a stavka 8. točke b) i konsolidiranog nefinancijskog izvješća poduzetnika iz članka 24.a stavka 8. točke b)

2. rok za dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave godišnjeg izvješća iz članka 30. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona s pripadajućim revizorskim izvješćem, odnosno godišnjih financijskih izvještaja iz članka 30. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona s pripadajućim revizorskim izvješćem

3. rok za dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave konsolidiranog godišnjeg izvješća iz članka 30. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz članka 30. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona zajedno s pripadajućim revizorskim izvješćem

4. rok za predaju izjave o neaktivnosti iz članka 30. stavka 9. ovoga Zakona

5. rok za predaju izvještaja iz članka 32. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

6. rokove za prijavu obveze konsolidacije iz članka 34. stavka 9. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 42. točki 33. iza riječi: »sukladno rokovima iz članka 30. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili u slučajevima posebnih okolnosti iz članka 34.a stavka 1. u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 34.a stavka 2. ovoga Zakona«.

U točki 35. iza riječi: »u skladu s člankom 32. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili u slučajevima posebnih okolnosti iz članka 34.a stavka 1. u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 34.a stavka 2. ovoga Zakona«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje pravilnika

Članak 4.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 2. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 1/16.).

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/50

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.