Zakon o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

HRVATSKI SABOR

889

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/46

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99., 133/02., 48/05., 74/09., 154/14. i 82/15.) iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

(1) Osoba iz članka 12. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice zbog isteka roka važenja ranije izdane putovnice, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Putovnica koja je izdana osobi iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/53

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.