Zakon o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama

HRVATSKI SABOR

891

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/48

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.) iza članka 222. dodaje se članak 222.a koji glasi:

»Članak 222.a

(1) Osoba iz članka 222. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za produljenje roka važenja vozačke dozvole, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Vozačka dozvola koja je izdana osobi iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Radnje u upravnom postupku koje su vozači dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.) i Pravilnika o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 2/19.), a čiji krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, stranke mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/55

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.