Zakon o dopuni Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopuni Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

HRVATSKI SABOR

892

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/49

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA

Članak 1.

U Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana (»Narodne novine«, br. 94/18.) iza članka 77. dodaje se članak 77.a koji glasi:

»Članak 77.a

(1) Građanin iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za produljenje roka važenja oružnog lista, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Oružni list koji je izdan građaninu iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanim do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Radnje u upravnom postupku koje su građani dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama ovoga Zakona, a čiji krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, građani mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/56

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.