Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi

HRVATSKI SABOR

893

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/50

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18.) u članku 144. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, u slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o produljenju roka iz stavka 3. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

U članku 145. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o načinu provođenja postupaka iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 146. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) U slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, korisnik može Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate s osnove mjera poljoprivredne politike i nakon isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstava, pod uvjetom da zadnja rata ima dospijeće najkasnije tri godine od roka za povrat duga propisanog odlukom o povratu duga.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/52

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.