Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

NN 43/2020 (8.4.2020.), Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Ministarstvo financija

895

Na temelju članka 34.a stavka 2. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 120/116, 116/18 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O ROKOVIMA PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se rokovi za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije čija je obveza predaje propisana odredbama Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 120/116, 116/18 i 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon), a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju isto značenje koje je propisano odredbama Zakona.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Odnos prema drugim propisima

Članak 3.

Na sva pitanja u vezi dostavljanja i objave financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije čija je obveza predaje propisana odredbama Zakona, a koja nisu uređena odredbama ovoga Pravilnika, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona.

II. POSEBNE OKOLNOSTI

Rokovi u vrijeme posebnih okolnosti

Članak 4.

Odredbama ovoga Poglavlja Pravilnika se, iznimno od rokova propisanih Zakonom, propisuju rokovi dostavljanja i objave financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan.

Zasebno nefinancijsko izvješće

Članak 5.

(1) Poduzetnik koji izrađuje zasebno nefinancijsko izvješće iz članka 21.a stavka 8. Zakona i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici na koju se upućuje u izvješću poslovodstva, iznimno od članka 21.a stavka 8. točke b) Zakona, u posebnim okolnostima dužan je navedeno izvješće objaviti u roku koji nije dulji od osam mjeseci nakon datuma bilance.

(2) Matično društvo koje izrađuje zasebno nefinancijsko izvješće iz članka 24.a stavka 8. Zakona i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici na koju se upućuje u godišnjem konsolidiranom izvješću poslovodstva, iznimno od članka 24.a stavka 8. točke b) Zakona, u posebnim okolnostima dužan je navedeno izvješće objaviti u roku koji nije dulji od osam mjeseci nakon datuma bilance.

Javna objava

Članak 6.

(1) Poduzetnici iz članka 30. stavka 1. Zakona dužni su, iznimno od članka 30. stavka 5. Zakona, u posebnim okolnostima godišnje izvješće iz članka 30. stavka 2. točke 1. Zakona s pripadajućim revizorskim izvješćem, odnosno godišnje financijske izvještaje iz članka 30. stavka 3. točke 1. Zakona s pripadajućim revizorskim izvješćem dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave najkasnije u roku od osam mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Poduzetnici iz članka 30. stavka 1. Zakona dužni su, iznimno od članka 30. stavka 5. Zakona, u posebnim okolnostima konsolidirano godišnje izvješće iz članka 30. stavka 2. točke 2. Zakona, odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje iz članka 30. stavka 3. točke 2. Zakona zajedno s pripadajućim revizorskim izvješćem dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave najkasnije u roku od deset mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

Izjava o neaktivnosti

Članak 7.

Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, iznimno od članka 30. stavka 9. Zakona, u posebnim okolnostima dužan je do 30. lipnja tekuće godine Financijskoj agenciji dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Financijski podaci za statističke i druge potrebe

Članak 8.

(1) Poduzetnici i pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona, iznimno od članka 32. stavka 1. Zakona, u posebnim okolnostima dužni su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Iznimno od članka 32. stavka 2. Zakona, u posebnim okolnostima poduzetnik koji sukladno stavku 1. ovoga članka do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu Financijskoj agenciji dostavi izvještaje iz članka 30. Zakona radi javne objave, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, može istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti i obvezu predaje propisanu člankom 30. stavkom 1. Zakona.

Obveza konsolidacije

Članak 9.

Iznimno od članka 34. stavka 9. Zakona, u posebnim okolnostima matično društvo dužno je obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Javna objava podružnice

Članak 10.

(1) Iznimno od članka 30. stavka 10. Zakona, u posebnim okolnostima na predaju računovodstvenih dokumenta podružnice iz članka 30. stavka 10. Zakona odgovarajuće se primjenjuju rokovi iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće će se uzeti obzir rokovi propisani pravom države članice kojim je trgovačko društvo osnivača podružnice uređeno, ako su drugačije uređeni u posebnim okolnostima.

(3) Drugačije uređenje rokova propisano pravom države članice kojim je trgovačko društvo osnivača podružnice uređeno iz stavka 2. ovoga članka podružnica mora biti u mogućnosti dokazati u slučaju nadzora.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-04/12

Urbroj: 513-06-03-20-1

Zagreb, 8. travnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.