Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

NN 43/2020 (8.4.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

898

Na temelju članka 72. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 112/10 i 82/19) iza članka 1. dodaje se članak 1.a. koji glasi:

»Članak 1.a

(1) U slučaju elementarne nepogode, ratnog stanja ili druge neposredne ugroze stanovništva, ministar nadležan za obrazovanje može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom odrediti metode, postupke i elemente vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja te prava obveze roditelja/skrbnika.

(2) O pitanjima vezanim uz praćenje i ocjenjivanje učenika u izvanrednim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi odluku.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/00008

Urbroj: 533-08-20-001

Zagreb, 3. travnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.