Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama

NN 43/2020 (8.4.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

899

Na temelju članka 73. stavka 2. i članka 87. stavka 7. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014., 110/2019.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama (»Narodne novine«, broj 78/2014.) u članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Naknade iz ovoga Pravilnika godišnje se usklađuju s promjenama godišnjeg indeksa cijena na malo koji objavljuje Državni zavod za statistiku i promjenama prosječnog godišnjeg dnevnog prometa vozila na odgovarajućoj dionici javne ceste koji utvrđuje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ugovoreni mjesečni iznosi naknada dodatno se usklađuju s promjenama prosječnog mjesečnog dnevnog prometa vozila na odgovarajućoj dionici javne ceste koji utvrđuje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

(4) Naknade na temelju mjerila i kriterija iz ovog Pravilnika utvrđuje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/77

Urbroj: 530-06-2-1-20-7

Zagreb, 1. travnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.