Pravilnik o rudarskim projektima

NN 43/2020 (8.4.2020.), Pravilnik o rudarskim projektima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

900

Na temelju odredbi članka 92. i odredbi članka 100. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13., 14/14., 52/18., 115/18. i 98/19.) ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O RUDARSKIM PROJEKTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj, elementi i način opremanja rudarskih projekata za izvođenje rudarskih radova iz članka 9. Zakona o rudarstvu i za gradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 13. Zakona o rudarstvu, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju rudarske projekte, Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, zahtjev za provjeru rudarskih projekata, postupak provjere rudarskih projekata, sadržaj i oblik izjave o obavljenoj provjeri rudarskih projekata, sadržaj i oblik rješenja o provedenom postupku provjere rudarskih projekata.

II. RUDARSKI PROJEKTI

Članak 2.

(1) Vrste rudarskih projekata osnovom odredbe članka 91. Zakona o rudarstvu su:

1. glavni rudarski projekt,

2. dopunski rudarski projekt,

3. pojednostavljeni rudarski projekt,

4. idejni rudarski projekt.

(2) Za izvođenje rudarskih radova iz članka 9. Zakona o rudarstvu i gradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 13. Zakona o rudarstvu izrađuju se:

1. glavni rudarski projekt,

2. dopunski rudarski projekt,

3. pojednostavljeni rudarski projekt.

(3) Idejni rudarski projekt iz Zakona o rudarstvu izrađuje se:

1. kao stručna podloga za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za izradu studije utjecaja na okoliš rudarskog zahvata i ishođenje lokacijske dozvole,

2. u postupku utvrđivanja eksploatacijskog polja morske soli i građevnog pijeska i šljunka iz morskoga dna određene člankom 67. Zakona o rudarstvu,

3. u postupku izvanredne sanacije prostora određene člankom 102. Zakona o rudarstvu.

(4) Glavni i dopunski rudarski projekti iz stavka 1. ovoga članka podliježu provjeri sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Glavni i dopunski rudarski projekti iz stavka 4. ovoga članka mogu se izraditi i koristiti kao tipski rudarski projekti.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, prije izrade glavnog ili dopunskog tipskog rudarskog projekta potrebno je ishoditi suglasnost ministarstva nadležnog za rudarstvo.

Članak 3.

Sudionici u izradi rudarskih projekata, u smislu ovoga Pravilnika, su:

1. Rudarski gospodarski subjekt je fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik istražnog prostora mineralnih sirovina ili eksploatacijskog polja mineralnih sirovina osnovom važećeg akta kojim je odobren istražni prostor, utvrđeno eksploatacijsko polje ili odobreno dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju (u daljnjem tekstu: rudarski gospodarski subjekt),

2. Izrađivač rudarskih projekata je pravna osoba koja ispunjava uvjete za izradu rudarskih projekata određene člankom 29. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: pravna osoba),

3. Odgovorni projektant je osoba koja udovoljava uvjetima propisanim odredbama pravilnika iz članka 149. Zakona o rudarstvu i odredbama članka 29. stavka 3. ovoga Pravilnika,

4. Projektant je osoba koja udovoljava uvjetima propisanim odredbama pravilnika iz članka 149. Zakona o rudarstvu ili osoba koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu,

5. Suradnik je osoba s odgovarajućom stručnom spremom koja sudjeluje u izradi pojedinih dijelova rudarskog projekta.

Članak 4.

(1) Pravna osoba mora prije početka izrade rudarskog projekta imenovati odgovornog projektanta, i prema potrebi projektante i suradnike.

(2) Pri izradi rudarskih projekata odgovorni projektant, projektant i suradnik dužni su obvezno primjenjivati odredbe Zakona o rudarstvu, kao i odredbe drugih zakona i propisa za njihovo provođenje, a u svezi racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te mjera zaštite okoliša i prirode.

(3) Odgovorni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost dijelova rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom ili aktom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

III. GLAVNI RUDARSKI PROJEKT

Članak 5.

(1) Glavni rudarski projekt izrađuje se za izvođenje rudarskih radova iz članka 9. Zakona o rudarstvu i gradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 13. Zakona o rudarstvu.

(2) Glavni rudarski projekt obvezno sadrži sljedeća poglavlja:

1. Opći dio,

2. Uvod,

3. Tehničko-tehnološka rješenja izvođenja rudarskih radova,

4. Tehničko-tehnološka rješenja građenja rudarskih objekata i postrojenja,

5. Prikaz ekonomskih i financijskih pokazatelja,

6. Zaključak.

Opći dio

Članak 6.

(1) Poglavlje Opći dio obvezno sadrži:

1. Izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba registrirana za izradu rudarskih projekata sukladno odredbama članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika,

2. Projektni zadatak, zadan i potpisan od odgovorne osobe rudarskog gospodarskog subjekta, s otiskom pečata rudarskog gospodarskog subjekta,

3. Rješenje pravne osobe o imenovanju odgovornog projektanta, i prema potrebi projektanata i suradnika, s otiskom pečata pravne osobe,

4. Dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta i projektanata, s dokaznicama za odgovornog projektanta glede radnog staža u pravnoj osobi (isključivo zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

5. Važeći akt kojim je odobren istražni prostor, utvrđeno eksploatacijsko polje ili odobreno dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju,

6. Izvršnu lokacijsku dozvolu, sa sastavnim dijelovima iste ili aktom iz stavka 2. ovoga članka,

7. Važeće rješenje o potvrđenim količinama i kakvoći rezervi mineralnih sirovina,

8. Ostalu dokumentaciju i akte bitne za rudarski projekt, kao npr. ugovore o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostalu odgovarajuću dokumentaciju i akte ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta,

9. Izjavu odgovornog projektanta o cjelovitost i međusobnoj usklađenosti dijelova rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom.

10. Izjava iz točke 9. ovoga članka obvezno sadrži:

a) popis zakonskih propisa koji su primijenjeni u rudarskom projektu,

b) popis podzakonskih propisa koji su primijenjeni u rudarskom projektu,

c) popis normi koje su primijenjene u rudarskom projektu.

11. Izjava potpisana od odgovorne osobe rudarskog gospodarskog subjekta, s otiskom pečata rudarskog gospodarskog subjekta, o prihvaćanju projektnih rješenja iz rudarskog projekta.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. točke 6. ovoga članka izvršnu lokacijsku dozvolu može zamijeniti akt tijela nadležnog za prostorno uređenje.

(3) U slučaju bitnog odstupanja od lokacijskih uvjeta iz izvršne lokacijske dozvole potrebno je priložiti akt tijela nadležnog za prostorno uređenje u svezi bitnog odstupanja.

(4) Bitnim odstupanjima od lokacijskih uvjeta iz izvršne lokacijske dozvole osobito se smatra:

– izmjena obuhvata rudarskog zahvata po površini i/ili dubini,

– izmjene postojećih rudarskih objekata i postrojenja ili uvođenje novih rudarskih objekata i postrojenja,

– izmjene godišnje eksploatacije mineralnih sirovina.

Uvod

Članak 7.

Poglavlje Uvod obvezno sadrži:

1. Zemljopisni položaj i opće podatke o istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju,

2. Prometnu, energetsku, vodoopskrbnu i telekomunikacijsku infrastruktura,

3. Hidrografske i klimatske prilike,

4. Geološko-tektonske i hidrogeološke značajke šireg područja,

5. Podatke o vrsti, količini i kakvoći mineralne sirovine, tipu i karakteristikama ležišta i stijena,

6. Opis postojećeg stanja i razloge izrade rudarskog projekta,

7. Podatke o ranije izvedenim rudarskim radovima i postojećim rudarskim objektima i postrojenjima u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju,

8. Odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 8.

Podaci o vrsti, količini i kakvoći mineralnih sirovina, tipu i karakteristikama ležišta i stijena iz članka 7. ovoga Pravilnika obvezno sadrže:

1. Vrstu, količinu i kakvoću mineralne sirovine,

2. Potrebu i mogućnost oplemenjivanja mineralne sirovine,

3. Geomehaničke karakteristike mineralne sirovine i pratećih stijena,

4. Podatke o štetnim, opasnim i otrovnim svojstvima mineralnih sirovina, te zapaljivosti i eksplozivnim svojstvima mineralne prašine,

5. Druge podatke i karakteristike ležišta, koji mogu utjecati na sigurno izvođenje rudarskih radova i iskorištenje ležišta mineralne sirovine.

Članak 9.

(1) Grafička dokumentacija iz članka 7. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Zemljopisni položaj s ucrtanim istražnim prostorom ili eksploatacijskim poljem i naznačenim pojedinostima koje bi mogle biti od značaja pri istraživanju ili eksploataciji mineralnih sirovina, topografska podloga (mjerilo 1:25 000 ili manje),

2. Situacijsku kartu s tumačem i s ucrtanim obuhvatom potvrđenih rezervi mineralnih sirovina po kategorijama i obračunskim presjecima kroz ležište, te identifikacijom zemljišnih čestica (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestica) i iskazanim površinama zemljišnih čestica unutar istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i/ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela istražnog prostora ili eksploatacijskog polja (mjerilo 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ili odgovarajućeg mjerila),

3. Ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta, drugu potrebnu grafičku dokumentaciju koja ovisi o vrsti rudarskih radova, vrsti mineralne sirovine (odgovarajućeg mjerila).

(2) Situacijska karta iz stavka 1. točke 3. ovoga članka mora biti izrađena sukladno odredbama članka 142. Zakona o rudarstvu.

Tehničko-tehnološka rješenja izvođenja rudarskih radova

Članak 10.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja izvođenja rudarskih radova obvezno sadrži:

1. Rudarsko tehnološki dio,

2. Otvaranje i razradu ležišta mineralne sirovine s metodom otkopavanja, te prikazom izvođenja rudarskih radova po etapama u slučaju da se projektnim rješenjima predviđa izvođenje rudarskih radova na vremenski rok duži od 5 godina,

3. Smještaj rudarskih objekata i postrojenja,

4. Odvodnjavanje i zaštitu od oborinskih, površinskih i podzemnih voda,

5. Vjetrenje,

6. Utovar i transport mineralne sirovine, jalovine, materijala, goriva i ljudi,

7. Oplemenjivanje mineralne sirovine,

8. Opskrbu energijom,

9. Rješenje rasvjete, signalizacije i sustava veza,

10. Opskrbu tehnološkom, sanitarnom i pitkom vodom,

11. Zbrinjavanje tehnološkog otpada,

12. Organizaciju rada, sredstva rada i radnu snagu,

13. Prikaz učinaka po pojedinim vrstama i fazama rada,

14. Prikaz utroška materijala, goriva, maziva i energije,

15. Dinamiku izvođenja i vremenski plan rudarskih radova,

16. Mjere sigurnosti i zaštite na radu za pojedine tehnološke faze rada,

17. Mjere zaštite okoliša i prirode,

18. Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja rudarskih radova.

(2) Uz projektna rješenja iz stavka 1. ovoga članka treba priložiti odgovarajuću grafičku dokumentaciju izrađen u istom mjerilu u kojem je izrađena situacijska karta iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika.

(3) Grafička dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka, pored ostalog, obvezno sadrži kartografski prikaz s tumačem izvođenja rudarskih radova po etapama s ucrtanim obuhvatom potvrđenih rezervi mineralnih sirovina po kategorijama, obračunske presjeke kroz ležište s prikazom izvođenja rudarskih radova po etapama s tumačem, te identifikacijom zemljišnih čestica (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestica).

Članak 11.

Rudarsko-tehnološki dio obvezno sadrži:

1. Ograničenje istražnog prostora ili eksploatacijskog polja,

2. Otvaranje i razvoj površinskog kopa po površini i visini s točno određenim elementima po kojima će se izvoditi rudarski radovi ili za podzemnu eksploataciju otvaranje i razradu ležišta s horizontima, revirima, etažama, sa sigurnosnim i zaštitnim stupovima,

3. Geomehaničku analizu stabilnosti rudarskih radova,

4. Najmanju i najveću godišnju eksploataciju mineralne sirovine s prikazom plana i analize iskorištenja ležišta,

5. Obračun i analizu količine mineralne sirovine i jalovine,

6. Lokaciju odlaganja jalovine i dimenzioniranje odlagališta,

7. Obradu tehnološkog procesa eksploatacije s potrebnim rudarskim postrojenjima, opremom, alatima, uređajima i instalacijama te prikazom i proračunima po pojedinim fazama rada,

8. Odabir kapaciteta rudarskih postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija.

Članak 12.

Otvaranje i razrada ležišta s metodom otkopavanja obvezno sadrži:

1. Analizu mogućnosti i odabir najpovoljnijeg načina otvaranja ležišta,

2. Tehnologiju izvođenja rudarskih radova i organizaciju rada na otvaranju, pripremi i otkopima,

3. Razradu ležišta s obzirom na način otvaranja, otkopnu metodu, te utovar i transport,

4. Dimenzioniranje otkopnog polja i otkopa s podrobnom razradom otkopne metode,

5. Proračun i odabir kapaciteta rudarskih postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija,

6. Posebne mjere zaštite.

Članak 13.

Odvodnjavanje i zaštita od oborinskih, površinskih i podzemnih voda obvezno sadrži:

1. Prikaz čimbenika od bitnog utjecaja na odvodnjavanje i zaštitu od oborinskih, površinskih i podzemnih voda,

2. Podatke o razini podzemne vode, količini i značajkama oborinske, površinske i podzemne vode te njihovom utjecaju na površinski kop ili podzemnu eksploataciju,

3. Odabir osnovne koncepcije i rješenje načina odvodnjavanja,

4. Proračun odvodnjavanja, dimenzioniranje objekata i odabir opreme,

5. Rješenje zaštite od iznenadne provale oborinske, površinske ili podzemne vode na površinski kop ili u podzemnu eksploataciju.

Članak 14.

Vjetrenje obvezno sadrži:

1. Analizu plinonosnosti i ugroženosti od štetne mineralne prašine,

2. Prikaz opasnosti od požara i eksplozija,

3. Proračun potrebne količine zraka za provjetravanje otkopnih radilišta, te ukupne količine zraka,

4. Način razvođenja vjetrene struje, te položaj svih objekata vjetrenja,

5. Proračun i odabir glavnih ventilatora, ventilatora za posebno provjetravanje i ostale opreme,

6. Plan obrane podzemne eksploatacije u slučaju udesa, kvara na uređajima ili zatajenja sustava vjetrenja.

Članak 15.

Utovar i transport mineralne sirovine, jalovine, materijala i ljudi obvezno sadrži:

1. Prikaz i proračun utovarnih i transportiranih masa po količini i vrstama,

2. Odabir i proračun utovara,

3. Odabir i proračun transporta unutar granica istražnog prostora ili eksploatacijskog polja,

4. Način transporta izvan granica istražnog prostora ili eksploatacijskog polja,

5. Odabir utovarne i transportne opreme,

6. Održavanje utovarnih i transportnih sredstava i puteva,

7. Posebne mjere zaštite.

Članak 16.

Oplemenjivanje obvezno sadrži:

1. Tehnološko rješenje s proračunom kapaciteta i odabirom opreme,

2. Prikaz smještaja objekata s označenim pristupnim putovima,

3. Pročišćavanje otpadnih voda,

4. Mjesto i način odlaganja jalovine,

5. Prikaz učinaka po pojedinim fazama rada na oplemenjivanju,

6. Posebne mjere zaštite.

Članak 17.

Opskrba energijom obvezno sadrži:

1. Vrste predviđenih energija s obrazloženjem za njihovu primjenu,

2. Analizu racionalnog korištenja pojedinih vrsta energija,

3. Opskrbu električnom energijom s prikazom:

– dostupnosti i raspoloživost izvora napajanja,

– proračuna potrebne snage izvora napajanja,

– lokacija priključaka na izvore napajanja,

– shema napajanja elektroenergijom,

– karakteristika glavnih transformatorskih stanica,

– proračuna, razrada i karakteristika visoko naponske mreže,

– proračuna, razrada i karakteristika niskonaponske mreže do pojedinih trošila,

– odabira i proračuna zaštita pri korištenju električne energije,

4. Osiguranje i razvod komprimiranog zraka s prikazom:

– proračuna potrebnih količina,

– načina i proračunom razvođenja,

– lokacija i osnovnih karakteristika glavnih priključaka i trošila,

5. Prikaz opskrbe i drugim vrstama energije,

6. Odabir i proračun rudarskih postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija,

7. Posebne mjere zaštite.

Članak 18.

Mjere sigurnosti i zaštite na radu za pojedine tehnološke faze rada trebaju biti obrađene u suglasju s tehničkim normativima propisanim za određene rudarske radove, te vrstu mineralne sirovine i obvezno sadrže:

1. Opći dio,

2. Zaštitu na radu,

3. Zaštitu od požara i eksplozije,

4. Ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta, vrsti mineralne sirovine, opsegu i karakteru rudarskih radova rudarski projekt mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

Članak 19.

(1) Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja rudarskih radova, mora biti izrađeno u suglasju s lokacijskom dozvolom ili aktom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora iz stavka 1. ovoga članka prikazuje se planom i programom uređenja rudarskim radovima zahvaćenog prostora.

(3) Uređenje rudarskim radovima zahvaćenog prostora obvezno sadrži kartografski prikaz istražnog prostora ili eksploatacijskog polja s tumačem i s prikazom završnog stanja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja nakon završetka izvođenja rudarskih radova u istom mjerilu u kojem je izrađena situacijska karta iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika.

(4) Kartografski prikaz iz stavka 3. ovoga članka sadrži i karakteristične presjeke istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, a koji se prikazuju kao zasebna grafička dokumentacija u istom mjerilu u kojem je izrađena situacijska karta iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika.

Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju rudarskih objekata i postrojenja

Članak 20.

Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju rudarskih objekata i postrojenja obvezno sadrži:

1. Detaljni opis tehničko-tehnološkog procesa,

2. Građevinski dio,

3. Strojarski dio,

4. Elektroenergetski dio,

5. Prikaz mjera sigurnosti i zaštite,

6. Ovisno o vrsti i sadržaju rudarskog projekta i ostalu dokumentaciju,

7. Odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Prikaz ekonomskih i financijskih pokazatelja

Članak 21.

(1) Tehničko-ekonomska ocjena ležišta utvrđena elaboratom o rezervama mineralnih sirovina služi kao osnovica za detaljni izračun ekonomskih i financijskih pokazatelja eksploatacije u rudarskim projektima.

(2) Prikaz ekonomskih i financijskih pokazatelja obvezno sadrži:

1. Prikaz ukupno potrebnih ulaganja (osnovna i obrtna sredstva),

2. Izvore i uvjete financiranja,

3. Dinamiku eksploatacije i izračun ukupnog prihoda,

4. Prikaz rashoda (troškova) poslovanja,

5. Izračun dobiti i gubitaka,

6. Ekonomsko-tržišnu ocjenu:

6.1. Statička ocjena efikasnosti rudarskog projekta,

6.2. Dinamička ocjena projekta:

6.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskih ulaganja,

6.2.2. Metoda netto sadašnje vrijednosti,

6.2.3. Metoda interne stope rentabilnosti.

7. Analizu osjetljivosti:

7.1. Osjetljivost s obzirom na mogućnost povećanja investicijskih ulaganja,

7.2. Osjetljivost s obzirom na mogućnost povećanja troškova eksploatacije/pridobivanja,

7.3. Osjetljivost s obzirom na mogućnost smanjenja ukupnog prihoda (prodajne cijene),

7.4. Osjetljivost s obzirom na mogućnost smanjenja kapaciteta eksploatacije,

8. Društveno-ekonomsku ocjenu projekta,

9. Zaključnu ocjenu ekonomske analize.

Zaključak

Članak 22.

(1) Poglavlje Zaključak obvezno sadrži zaključna razmatranja odgovornog projektanta, a u svezi racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, mjera zaštite okoliša i prirode, te financijsko-ekonomskih pokazatelja.

(2) Zaključak obvezno mora biti potpisan od odgovornog projektanta.

IV. DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKT

Članak 23.

(1) Dopunski rudarski projekt izrađuje se za bitna odstupanja od provjerenog glavnog i/ili dopunskog rudarskog projekta odgovarajućom primjenom odredbi članaka 5. do 22. ovoga Pravilnika.

(2) Uz sadržaj propisan stavkom 1. ovog članka dopunski rudarski projekt obvezno sadrži i:

1. Obrazloženje potrebe izrade dopunskog rudarskog projekta,

2. Prikaz uklapanja tehničkog rješenja iz dopunskog rudarskog projekta u postojeće provjerene rudarske projekte, odnosno navođenja poglavlja, a isto uključuje broj stranica, tablica, slika i ostalog, koja se preuzimaju,

3. Prikaz projektirane dinamike izvođenja i vremenskog plana rudarskih radova iz provjerenog rudarskog projekta u odnosu na stvarno stanje,

4. Prikaz otkopanih količinama rezervi mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju osnovom prethodno provjerenog rudarskog projekta,

5. Tablični prikaz projektiranih rješenja koja odstupaju od provjerenog rudarskog projekta, uz navođenje projektiranih rješenja koja su prihvaćena provjerenim rudarskim projektom.

(3) Opći dio dopunskog rudarskog projekta sadrži i preslik Naslovnice i sadržaja svih prethodno provjerenih rudarskih projekata.

(4) Naziv dopunskog rudarskog projekta obvezno sadrži broj dopune, na način da se isto označava i tekstualno, (kao na primjer, Naziv dopunskog rudarskog projekta – Prva dopuna).

(5) O određivanju bitnog odstupanja od provjerenog rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje ministarstva nadležnog za rudarstvo.

V. POJEDNOSTAVLJENI RUDARSKI PROJEKT

Članak 24.

(1) Pojednostavljeni rudarski projekt izrađuje se za:

1. istraživanje mineralnih sirovina,

2. nebitna odstupanja od provjerenog glavnog i/ili dopunskog rudarskog projekta.

(2) Pojednostavljeni rudarski projekt izrađuje se odgovarajućom primjenom odredbi članaka 5. do 22. ovoga Pravilnika.

(3) Za izradu pojednostavljenog rudarskog projekta iz stavka 1. točke 2. ovoga članka potrebno je prethodno ishoditi suglasnost ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(4) O određivanju nebitnog odstupanja od provjerenog glavnog i/ili dopunskog rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(5) Uz sadržaj propisan stavkom 2. ovoga članka pojednostavljeni rudarski projekt za nebitna odstupanja od provjerenog glavnog i/ili dopunskog rudarskog projekta obvezno sadrži i:

1. obrazloženje potrebe izrade pojednostavljenog rudarskog projekta,

2. tablični prikaz projektiranih rješenja koja odstupaju od provjerenog rudarskog projekta, uz navođenje projektiranih rješenja koja su prihvaćena provjerenim rudarskim projektom,

3. prikaz uklapanja tehničkog rješenja iz pojednostavljenog rudarskog projekta u postojeće provjerene rudarske projekte.

(6) Pojednostavljeni rudarski projekt obvezno se nakon izrade dostavlja ministarstvu nadležnom za rudarstvo na uvid i pohranu u Zbirku rudarskih projekta ministarstva nadležnog za rudarstvo.

VI. IDEJNI RUDARSKI PROJEKT

Članak 25.

(1) Idejni rudarski projekt izrađuje se odgovarajućom primjenom odredbi članaka 5. do 22. ovoga Pravilnika i poglavlja sukladno drugim propisima.

(2) Idejni rudarski projekt obvezno se nakon izrade dostavlja ministarstvu nadležnom za rudarstvo na uvid i pohranu u Zbirku rudarskih projekta ministarstva nadležnog za rudarstvo.

VII. NAČIN IZRADE RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 26.

(1) Rudarski projekti izrađuju se i opremaju tako da se što lakše može pratiti njihov sadržaj, odnosno isti moraju biti pregledni kao cjelina i/ili pojedinačni dijelovi rudarskih projekta. Jezik i stil rudarskog projekta mora biti jasan, razumljiv, znanstven, pravopisno i gramatički ispravan.

(2) Rudarski projekti moraju biti napisani latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom i gramatikom.

(3) Rudarski projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se obvezno na papiru.

(4) Stranice tekstualnog dijela rudarskog projekta označavaju se brojevima, počevši od broja 1 na sredini dna stranice.

(5) Osnovno uređenje stranice teksta rudarskog projekta i nekih njegovih karakteristika je sljedeće:

1. Margine: lijevo 3 cm, desno, gore, dolje 2 cm,

2. Font: crni (Black) veličina 12, Times New Roman,

3. Prored: 1,0,

4. Tekst pisan s poravnanjem lijeve i desne margine,

5. Glavni naslovi pišu se podebljanim slovima (Bold), veličina 12, a podnaslovi italikom (Kurzivom) veličina 12,

6. Dijelove teksta koji se žele istaknuti treba pisati podebljanim slovima (Bold) i italikom (Kurzivom) veličina 12.

(6) Naslovna stranica rudarskih projekata obvezno sadrži:

1. Naziv rudarskog projekta, centrirano, velikim tiskanim slovima, font: crni (black) veličina 16, Times New Roman,

2. Naziv rudarskog gospodarskog subjekta,

3. Naziv pravne osobe,

4. Ime i prezime, te potpis odgovorne osobe pravne osobe, otisak pečata pravne osobe,

5. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta,

6. Broj projekta, mjesto i nadnevak izrade.

(7) Naslovna stranica rudarskih projekata obvezno sadrži prostor dimenzije 16 x 6 cm u gornjoj polovici naslovne stranice bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog stavljanju izjave iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Rudarski projekt iza naslovne stranice obvezno sadrži:

1. Puni naziv pravne osobe,

2. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, po potrebi ime i prezime, te potpis projektanata pojedinih dijelova rudarskih projekta i po potrebi ime i prezime, te potpis ostalih suradnika na izradi rudarskih projekata, otisak pečata pravne osobe,

3. Popis dijelova rudarskog projekta koje je izradio projektant, odnosno pojedenih dijelova rudarskih projekata u kojima je sudjelovao suradnik,

4. Sadržaj općeg dijela,

5. Sadržaj tekstualnog dijela,

6. Popis tablica,

7. Popis slika,

8. Popis grafičkih priloga,

9. Popis upotrijebljene literature.

Članak 28.

(1) Grafička dokumentacija iz ovoga Pravilnika treba biti izrađena sukladno važećim hrvatskim normama za izradu grafičke dokumentacije.

(2) Grafički prilozi rudarskog projekta sukladno ovome Pravilniku trebaju imati odgovarajuću sastavnicu koja obvezno sadrži:

1. Naziv rudarskog projekta,

2. Naziv priloga,

3. Redni broj priloga (označava se brojevima, počevši od broja 1),

4. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, po potrebi projektanata te suradnika koji su sudjelovali u izradi grafičkih priloga, otisak pečata pravne osobe,

5. Nadnevak izrade priloga,

6. Mjerilo.

(3) Uz sastavnicu iz stavka 1. ovoga članka, prilozi moraju imati tumač.

VIII. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE IZRAĐUJU RUDARSKE PROJEKTE

Članak 29.

(1) Pravna osoba u sudskom registru mora imati upisanu djelatnost izrade rudarskih projekata,

(2) Pravna osoba mora imati zaposlenog odgovornog projektanta u punom radnom vremenu.

(3) Odgovorni projektant mora biti uposlen u pravnoj osobi najmanje tri mjeseca prije pokretanja postupka provjere rudarskog projekta.

IX. STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVJERU RUDARSKOG PROJEKTA

Članak 30.

(1) Provjeru rudarskih projekata u skladu s odredbom članka 98. stavka 2. Zakona o rudarstvu obavlja Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i tajnika Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo imenuje rješenjem ministar nadležan za rudarstvo iz redova znanstvenih i stručnih rudarskih djelatnika.

(3) Predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo imenuju se iz redova ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(4) Sva pismena – primjerice: pozive, odluke, prijedloge, zaključke, rješenja, ugovorne odnose, zapisnike, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano uz rad Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika.

(5) Tajnik Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo izrađuje sva pismena iz stavka 4. ovoga članka i sudjeluje u radu Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo bez prava odlučivanja.

Članak 31.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i tajnik Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo mora biti osoba koja udovoljava uvjetima propisanim odredbama pravilnika iz članka 149. Zakona o rudarstvu i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, član Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo, za provjeru posebnih dijelova rudarskih projekata mora biti osoba koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu i s najmanje pet godina radnog iskustva.

X. ZAHTJEV ZA PROVJERU RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 32.

(1) Rudarski gospodarski subjekt podnosi Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

(2) Rudarski gospodarski subjekt dužan je, uz pisani zahtjev za provjeru rudarskog projekta dostaviti Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo najmanje tri primjerka rudarskog projekta.

(3) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo može nakon uvida u zahtjev za provjeru rudarskog projekta odrediti rudarskom gospodarskom subjektu da dostavi i više od tri primjerka rudarskog projekta.

XI. POSTUPAK PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 33.

(1) Nakon primitka zahtjeva iz članka 32. ovog Pravilnika, predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo, ovisno o vrsti rudarskih radova i mineralne sirovine koji su predmet rudarskog projekta, odlukom određuje broj i sastav članova Stručnog povjerenstva za provjeru svakoga pojedinačnoga rudarskog projekta iz redova osoba imenovanih rješenjem iz članka 30. stavka 2. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se rudarskom gospodarskom subjektu, pravnoj osobi i imenovanim članovima Stručnog povjerenstva.

(3) Članovi Stručnog povjerenstva dužni su obaviti provjeru rudarskog projekta i dostaviti pisano izvješće o usklađenosti rudarskog projekta s odredbama Zakona o rudarstvu, kao i odredbama drugih zakona i propisa za njihovo provođenje, a u svezi racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te mjera zaštite okoliša i prirode.

(4) Članovi Stručnog povjerenstva dužni su dostaviti pisano izvješće iz stavka 2. ovoga članka predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Stručnog povjerenstva u četiri primjerka u roku ne dužem od 30 dana od dana ispunjenja obveze iz članka 45. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

(1) Iznimno od odredbi članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika, ukoliko predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo nakon uvida u dostavljeni rudarski projekt utvrde formalne nedostatke sukladno odredbama stavka 2. ovoga članka, rješenjem odbacuju zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

(2) Formalni nedostaci iz stavka 1. ovoga članka su:

1. ukoliko pravna osoba ne ispunjava uvjete iz članka 29. ovoga Pravilnika,

2. ukoliko odgovorni projektant ne ispunjava uvjete iz članka 3. točke 3. ovoga Pravilnika,

3. ukoliko projektant ne ispunjava uvjete iz članka 3. točke 4. ovoga Pravilnika,

4. ukoliko rudarski projekt ne sadrži važeći akt kojim je odobren istražni prostor, utvrđeno eksploatacijsko polje ili odobreno dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju, odnosno ne sadrži važeće rješenje o potvrđenim količinama i kakvoći rezervi mineralnih sirovina.

5. ukoliko rudarski projekt ne sadrži izvršnu lokacijsku dozvolu ili akt iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

(1) Broj članova Stručnog povjerenstva ne može biti veći od 5 članova, a čine ga predsjednik ili zamjenik predsjednika i do 4 člana.

(2) Član Stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukoba interesa, odnosno koja:

– je u bilo kakvom ugovornom odnosu s pravnom osobom ili rudarskim gospodarskim subjektom, kao niti osoba koja je takav odnos s pravnom osobom ili rudarskim gospodarskim subjektom imala u prethodne tri godine,

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu pravne osobe ili rudarskim gospodarskim subjektom, kao niti osoba s kojom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) su kao privatne osobe vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu pravne osobe ili rudarskim gospodarskim subjektom,

– je kao odgovorni projektant ili projektant sudjelovala u izradi rudarskog projekta u protekle tri godine,

– obavlja upravljačke poslove u pravnim osobama koje izrađuju rudarske projekte ili rudarskim gospodarskim subjektima.

(3) Izjavu o nepostojanju sukoba interesa svaki član Stručnog povjerenstva mora potpisati prije donošenja odluke iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Izjava o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio spisa predmeta provjere svakoga pojedinačnoga rudarskog projekta.

Članak 36.

(1) Članovi Stručnog povjerenstva u postupku provjere rudarskog projekta mogu iz razloga bitnih za utvrđivanje ispravnosti pojedinih tehničkih rješenja iz rudarskog projekta zatražiti od predsjednika ili zamjenika predsjednika Stručnog povjerenstva obavljanje očevida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina.

(2) Odluku o obavljanju očevida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina iz stavka 1. ovog članka donosi zaključkom predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka rudarski gospodarski subjekt dužan je podmiriti putne troškove i dnevnice članova Stručnog povjerenstva u visini određenoj posebnim propisima.

Članak 37.

(1) Nakon primitka izvješća članova Stručnog povjerenstva, predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva zaključkom određuje mjesto i vrijeme održavanja sjednice Stručnog povjerenstva i o tome obavještava članove Stručnog povjerenstva, rudarski gospodarski subjekt i pravnu osobu.

(2) Rudarski gospodarski subjekt dužan je osigurati nazočnost odgovornog projektanta i po potrebi projektanata koji su sudjelovali u izradi rudarskog projekta na sjednici Stručnog povjerenstva.

(3) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva uz poziv na sjednicu rudarskom gospodarskom subjektu i pravnoj osobi dostavlja i po jedan primjerak pisanog izvješća svakog člana Stručnog povjerenstva.

(4) U slučaju da rudarski gospodarski subjekt ne osigura nazočnost odgovornog projektanta i po potrebi projektanta na sjednici Stručnog povjerenstva, predmetna sjednica ne može biti održana.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka ako rudarski gospodarski subjekt ne osigura nazočnost odgovornog projektanta i po potrebi projektanta u naknadno određenom terminu održavanja sjednice Stručnog povjerenstva, Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo će rješenjem odbiti predmetni zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

(6) Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo dužno je obavijest o održavanju sjednice Stručnog povjerenstva oglasiti na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rudarstvo najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice i omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti uvid u predmetni rudarski projekt.

Članak 38.

(1) Sjednicu Stručnog povjerenstva vodi predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva.

(2) Odgovorni projektant i po potrebi projektant na sjednici Stručnog povjerenstva mogu zatražiti dodatna pojašnjenja pisanih izvješća članova Stručnog povjerenstva.

(3) U slučaju iz stavka 2 ovoga članka članovi Stručnog povjerenstva dužni su obrazložiti izvješća o obavljenoj provjeri rudarskog projekta.

(4) Stručno povjerenstvo na sjednici donosi zaključak većinom glasova svih članova o:

– prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom,

– potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom,

– odbijanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom.

(5) O radu Stručnog povjerenstva, tajnik Stručnog povjerenstva izrađuje zapisnik.

(6) U zapisnik o radu Stručnog povjerenstva se unosi:

– mjesto i vrijeme održavanja sjednice Stručnog povjerenstva,

– ime i prezime članova Stručnog povjerenstva,

– ime i prezime ovlaštenih predstavnika rudarskog gospodarskog subjekta,

– ime i prezime odgovornog projektant, projektanata i suradnika,

– opis tijeka sjednice,

– zaključak Stručnog povjerenstva.

(7) Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva, te ga predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva uručuje predstavniku rudarskog gospodarskog subjekta i odgovornom projektantu, a isti svojim potpisima potvrđuju primitak Zapisnika.

(8) Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva je sastavni dio spisa predmeta provjere svakoga pojedinačnoga rudarskog projekta.

(9) Na sjednici Stručnog povjerenstva može sudjelovati javnost i zainteresirana javnost koja iskaže interes sukladno obavijesti iz članka 37. stavka 6. ovoga Pravilnika.

XII. SADRŽAJ I OBLIK IZJAVE I RJEŠENJA O OBAVLJENOJ PROVJERI RUDARSKIH PROJEKTA

Članak 39.

(1) Temeljem zaključka Stručnog povjerenstva iz članka 38. stavka 4. ovoga Pravilnika, o prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom glede primjene odredbi Zakona o rudarstvu, kao i odredbi drugih zakona i propisa za njihovo provođenje, a u svezi racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te mjera zaštite okoliša i prirode, na rudarski projekt se stavlja izjava o obavljenoj provjeri rudarskog projekta, koju potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na naslovnu stranicu provjerenoga rudarskog projekta, ispod popisa grafičkih priloga i ispod zaključka.

Članak 40.

(1) Temeljem izjave iz članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo donosi rješenje o obavljenoj provjeri rudarskog projekta.

(2) Rješenje o obavljenoj provjeri rudarskog projekta sadrži:

1. naznačenje izjave iz članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika,

2. ime ili naziv rudarskog gospodarskog subjekta,

3. naziv, mjesto i nadnevak izrade rudarskog projekta.

Članak 41.

(1) Temeljem zaključka Stručnog povjerenstva iz članka 38. stavka 4. ovoga Pravilnika, o potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom, rudarski gospodarski subjekt putem pravne osobe dužan je obaviti ispravke i dopune rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika o radu Stručnog povjerenstva.

(2) Rok u kojem je potrebno obaviti ispravke i dopune rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika je 15 dana od dana održavanja sjednice Stručnog povjerenstva.

(3) Provjeru ispravaka i dopuna rudarskog projekta obavlja svaki član Stručnog povjerenstva ponaosob.

(4) Članovi Stručnog povjerenstva dužni su predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Stručnog povjerenstva dostaviti pisano izvješće o obavljenoj provjeri ispravaka i dopuna rudarskog projekta u roku od 5 dana od dana zaprimanja ispravljenog i dopunjenog rudarskog projekta.

(5) Kada se naknadnim uvidom utvrdi da je rudarski projekt ispravljen i dopunjen u skladu sa zaključkom iz zapisnika, na rudarski projekt se stavlja izjava iz članka 39. stavka 1. i donosi rješenje iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Ako rudarski gospodarski subjekt putem pravne osobe ne obavi ispravke i dopune rudarskog projekta u rokovima iz stavka 2. ovoga članka Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

Članak 42.

Temeljem zaključka Stručnog povjerenstva iz članka 38. stavka 4. ovoga Pravilnika, o odbijanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom, Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

Članak 43.

(1) Izjava o obavljenoj provjeri rudarskog projekta, stavlja se na najmanje tri primjerka provjerenog rudarskog projekta, od kojih se jedan primjerak pohranjuje u zbirci projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo, dok se najmanje dva primjerka dostavljaju rudarskom gospodarskom subjektu u prilogu rješenja o obavljenoj provjeri rudarskog projekta.

(2) Prije dostave rješenja o obavljenoj provjeri rudarskog projekta rudarski gospodarski subjekt dužan je dostaviti cjeloviti rudarski projekt sa svim sastavnicama istog kao informatički zapis u PDF formatu, te zasebno grafičku dokumentaciju iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika kao georeferencirane slike (GeoTIFF format u razlučivosti 300 dpi).

(3) Dokumentacija dostavljena sukladno stavku 2. ovoga članka mora biti identična primjerku provjerenog rudarskog projekta iz stavka 1. ovoga članka, a ista se pohranjuje u Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina.

XIII. TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA

Članak 44.

(1) Predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Stručnog povjerenstva, te članovima i tajniku Stručnog povjerenstva pripada naknada za rad u Stručnom povjerenstvu.

(2) Visinu naknade za rad Stručnog povjerenstva, posebnom odlukom određuje ministar nadležan za rudarstvo.

(3) Troškove rada Stručnog povjerenstva snosi rudarski gospodarski subjekt sukladno odredbama članka 98. stavka 5. Zakona o rudarstvu.

(4) Troškovi rada Stručnog povjerenstva uključuju naknade određene stavkom 1. ovoga članka, te materijalne troškove, poreze, prireze i doprinose.

Članak 45.

(1) U odluci iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika određuje se i troškove postupka provjere rudarskog projekta, rok u kojem rudarski gospodarski subjekt mora uplatiti troškove postupka kao i način na koji rudarski gospodarski subjekt dostavlja dokaze o uplati troškova postupka.

(2) Rok u kojem rudarski gospodarski subjekt mora uplatiti troškove postupka provjere rudarskog projekta ne može biti duži od 10 dana od dana zaprimanja odluke iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju da rudarski gospodarski subjekt u roku određenom u stavku 2. ovoga članka ne uplati troškove postupka provjere rudarskog projekta iz stavka 1. ovoga članka Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

XIV. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 46.

(1) Protiv rješenja iz članka 34. stavka 1., članka 37. stavka 5., članka 40. stavka 1., članka 41. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. i članka 45. stavka 3. ovoga Pravilnika žalba je dopuštena.

(2) Rudarski gospodarski subjekt ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za rudarstvo u roku od 15 dana, računajući od dana primitka rješenja iz stavka 1. ovoga članka. Žalba se podnosi putem Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Ministar nadležan za rudarstvo donijet će rješenje iz članka 30. stavka 2. ovoga Pravilnika i odluku iz članka 44. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 48.

Do donošenja rješenja i odluke iz članka 47. ovoga Pravilnika, primjenjuju se:

1. Rješenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, klasa: 310-01/18-03/361; urbroj: 526-03-03/2-18-1, od 31. kolovoza 2018. godine, o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata

2. Odluka Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, klasa: 310-01/18-03/361; urbroj: 526-03-03/2-18-2, od 31. kolovoza 2018. godine, o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 61/14.) i Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 79/14.).

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/20-03/43

Urbroj: 526-03-03-01/1-20-2

Zagreb, 31. ožujka 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.