Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

NN 44/2020 (9.4.2020.), Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

907

Na temelju članka 22.a, u vezi sa člankom 18. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/2020), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 8. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 35/2020 i 39/2020) u točki I. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka, u smislu ove Odluke, smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu (»Narodne novine« br. 144/12 i 158/13), i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite.

Jedinice lokalne samouprave dužne su zaključene Sporazume dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova putem županijskih stožera civilne zaštite.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-26

Zagreb, 8. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.