Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

NN 45/2020 (10.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Ministarstvo poljoprivrede

912

Na temelju članka 43. stavka 12. i članka 44. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU PRODAJNOG LISTA I SADRŽAJU REGISTRA PRVIH KUPACA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (»Narodne novine«, broj 113/2019) članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Registrirani prvi kupac ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov može vlastite proizvode prodavati sukladno propisima koji uređuju sigurnost hrane, djelatnost trgovine i u skladu s propisima koji uređuju prodaju na lokalnom tržištu.«

Članak 2.

U članku 12. u stavku 7. iza riječi »samouprava« briše se točka i dodaju se riječi: »ili nadležna lučka uprava, ovisno što je primjenjivo.«

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»8. Iznimno od stavka 3. ovog članka, u proglašenim izvanrednim situacijama ugroze po javno zdravlje ili elementarne nepogode dozvoljena je prodaja ukupno prijavljenog dnevnog ulova.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/51

Urbroj: 525-13/0758-20-27

Zagreb, 3. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.