Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvanrednom prijevozu

NN 45/2020 (10.4.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvanrednom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

915

Na temelju članka 46. stavka 7. i članka 87. stavka 4. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014., 110/2019.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O IZVANREDNOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine«, broj 92/2018.), iza naziva Glave »VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE«, dodaje se članak 32. a, koji glasi:

»Članak 32. a

U razdoblju od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, do 01. lipnja 2020. godine, obustavlja se naplata naknade za izvanredni prijevoz te se ista neće obračunavati u dozvolama izdanim po zahtjevima podnesenim u tom razdoblju.

Iznimno, od stavka 1. ovog članka, naknada za izvanredni prijevoz i dalje se naplaćuje u slučajevima iz članka 32. Pravilnika o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine«, broj 92/2018.).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/30

Urbroj: 530-06-2-1-20-3

Zagreb, 1. travnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.