Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

NN 46/2020 (15.4.2020.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

Ministarstvo poljoprivrede

930

Na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17 i 111/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II. 10. »AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije «Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture«, mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima

b) »Akvakultura« uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova

c) »Ex-post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

d) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome da li su izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju

e) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provođenju pomoći iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

f) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s ESI fondovima, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinanciranja za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici

g) »Korisnik« javno ili privatno tijelo te, fizička osoba, odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija

h) »Nepravilnost« kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom

i) »Operacija« projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika ili koji su pod njihovom odgovornošću te koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odabran/i prema kriterijima za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

j) »Povlastica za akvakulturu/uzgoj ribe i drugih morskih organizama/Dozvola za akvakulturu«(u daljnjem tekstu:povlastica/dozvola) – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe obavljaju djelatnost akvakulture

k) »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije, odnosno, nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu

l) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

m) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa)

n) »Tijelo za ovjeravanje« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

o) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

p) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014 i Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Predmet i korisnik potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su aktivnosti s ciljem razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša.

(2) Prihvatljive aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka odnose se na primjenu akvakulturnih metoda koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima koji proizlaze iz označavanja područja mreže NATURA 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.) i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26. 1. 2010.).

(3) Upravljački zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 25/20 i 38/20) te su sastavni dio Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u slučaju kada se radi o uzgajalištima koji su u cijelosti ili djelomično u privatnom vlasništvu, za dio uzgajališta koji je u privatnom vlasništvu, upravljački zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka mogu biti samo sastavni dio Ugovora koji definira pravo korištenje voda za obavljanje akvakulture.

(5) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka je ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu u dijelu uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti

b) upravljački zahtjevi iz članka 3. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika moraju biti na snazi u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno moraju biti sastavni dio Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta ili Ugovora koji definira pravo korištenje voda za obavljanje akvakulture

c) u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu upravljački zahtjevi iz članka 3. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika moraju biti na snazi 12 uzastopnih mjeseci

d) korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice/dozvole

e) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

f) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

g) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014

h) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima

i) korisnik mora dati suglasnost za izvještavanje javnosti o rezultatima operacija u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(2) Na temelju članka 10. stavka 1. točke d) i članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) br. 508/2014, nisu prihvatljivi zahtjevi za potporu korisnika za kojeg je utvrđeno da je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.)

b) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(2) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(3) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu operacije za koju je ostvario potporu na temelju ovoga Pravilnika od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(4) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te je na zahtjev dostaviti ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(5) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(6) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet ovoga Pravilnika u obliku godišnje kompenzacije za dodatne troškove i/ili izgubljeni prihod (u daljnjem tekstu: kompenzacija).

(2) Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto u skladu s člankom 95. stavkom 2. točkom e) Uredbe (EU) br. 508/2014 i primjenjuje se na iznos izračunat u skladu sa Prilogom II. ovoga Pravilnika.

(3) Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(4) Sredstva javne potpore iz stavka 3. ovoga članka iznose ukupno 2.666.667,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.000.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 666.667,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(5) Potpora se dodjeljuje po korisniku.

(6) Potpora se zaključno može dodijeliti za zahtjeve za potporu podnesene u 2022. godini u razdoblju iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika ili do iskorištenja financijskih sredstava iz stavka 4. ovoga članka, ovisno što je ranije.

IV. REGISTRACIJA U SUSTAVU PORTAL GOSPODARSKOG RIBARSTVA

Članak 7.

(1) Korisnik mora biti registriran u sustavu Portal gospodarskog ribarstva (u daljnjem tekstu: PGR sustav) kako bi podnio Zahtjev za potporu/Zahtjev za isplatu na temelju ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik registracijom u PGR sustavu dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku koji se koriste za pristupanje modulu Sustav za prijavu potpora putem kojeg se podnosi Zahtjev za potporu iz članka 8. te Zahtjev za isplatu iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(3) PGR sustavu odnosno modulu Sustav za prijavu potpora se pristupa na sljedećoj poveznici: https://www.ribarstvo.hr/pgr/registracija/Registracija.aspx.

(4) Detaljne upute za registraciju u PGR sustav nalaze se u Priručniku za korisnike Portala gospodarskog ribarstva koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje u razdoblju od 1. veljače do 1. travnja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Zahtjev za potporu u 2020. godini podnosi se najkasnije 30 dana nakon što upravljački zahtjevi iz članka 3. stavaka 2. – 4. ovoga Pravilnika budu uvršteni u navedene Ugovore, a najkasnije do 1. rujna 2020 godine.

(3) Zahtjev za potporu se popunjava i podnosi u elektroničkom obliku kroz modul Sustav za prijavu potpora iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava dokumentaciju koja je propisana Popisom obvezne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« koji je dostupan u modulu Sustav za prijavu potpora te na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(5) Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu kroz Sustav za prijavu potpora nalaze se u Priručniku za korisnike Portala gospodarskog ribarstva koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Članak 9.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo nakon isteka razdoblja iz članka 8. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost i potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista na temelju dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu)

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva za potporu putem Sustava za prijavu potpora.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(6) Ako Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta).

(7) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(8) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom postupku dodjele potpore.

Izdavanje odluka

Članak 11.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu, podnesenih u istoj godini, u razdoblju iz članka 8. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika, i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakog pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepotpunih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– sufinanciranja aktivnosti koje su financirane drugim javnim izdacima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika.

(4) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje Zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(5) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(6) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom postupku dodjele potpore.

Članak 12.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu podnesenih u istoj godini, u razdoblju iz članka 8. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 11. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom postupku dodjele potpore koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 11. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika ili radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom postupku dodjele potpore koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore

b) obveze korisnika temeljem ovoga Pravilnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 13.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva)

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje operacije, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) odnosno članka 12. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) odnosno članka 12. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka, ali ne kasnije od podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku te donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena, ili Odluku o odbijanju promjena.

(7) Iznimno od članka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena.

(8) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) odnosno članka 12. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) odnosno članka 12. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(10) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere II.10. Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 14.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) odnosno članka 12. stavka 5. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

a) negativnog nalaza kontrole na terenu

b) utvrđene nepravilnost iza koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

c) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika ili nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava

d) ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere II.10. Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 15.

(1) Isplata potpore/kompenzacije korisniku se odobrava na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se od 1. travnja do 1. lipnja za prethodnu godinu, a zaključno u 2023. godini.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Zahtjev za isplatu podnosi se najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka 12 mjeseci od podnošenja Zahtjeva za potporu.

Članak 16.

(1) Zahtjev za isplatu se popunjava i podnosi u elektroničkom obliku kroz modul Sustav za prijavu potpora iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom popunjavanja Zahtjeva za isplatu korisnik popunjava tražene podatke i učitava dokumentaciju koja će korisniku biti propisana u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za isplatu kroz Sustav za prijavu potpora nalaze se u Priručniku za korisnike Portala gospodarskog ribarstva koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(4) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, Upravljačko tijelo će iznos koji je sukladno odluci o utvrđenoj nepravilnosti određen kao nepravilan odbiti od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za nepravilan iznos.

Članak 17.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu

b) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanome roku

c) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

d) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 18.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu sa člankom 2. stavkom 1. točkama c) i k) ovoga Pravilnika, a po potrebi i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke k) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku

b) pregledavati predmet potpore i lokaciju koja je predmet potpore

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) i ostale dokumente

d) provjeravati dokumente vezane uz predmet potpore

e) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

f) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

g) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku

b) pregledavati lokaciju koja je predmet potpore

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa) (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

d) provjeravati dokumente vezane uz predmet potpore

e) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

f) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

g) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

h) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

i) provjeravati da predmet potpore nije sufinanciran drugim javnim izdacima

j) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(5) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetne operacije, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(7) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(8) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

(9) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 19.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate izdaje se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

b) ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat ukupno isplaćenih sredstava. Odlukom o povratu Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore

c) ako utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 20.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstava, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvan sudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

Otklanjanje pogrešaka

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

IX. PRIGOVORI

Članak 22.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 11. stavka 2. točke a) i članka 12. stavka 5. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

– članka 11. stavka 2. točke b), članka 12. stavka 2. točke b) i članka 12. stavka 5. točke 5. Odluka o odbijanju

– članka 12. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava

– članka 13. stavka 6. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava i Odluke o odbijanju promjena

– članka 13. stavka 7. Odluka o odobrenju promjena

– članka 14. stavka 4. Izjava o poništenju obveze

– članka 17. stavka 1. točke a) Odluka o isplati

– članka 17. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

– članka 19. stavka 1. Odluka o povratu sredstava

– članka 21. stavka 1. Ispravak akta.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovor se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru mjere II.10. Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«.

(7) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(8) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(9) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(11) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(12) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(13) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-05/20-04/09

Urbroj: 525-13/0747-20-1

Zagreb, 31. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Kriteriji za odabir
u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

KRITERIJIBODOVI
1. Vrsta proizvodnje (najviše 10 bodova)
1.1. Uzgoj toplovodnih vrsta slatkovodnih riba10
1.2. Uzgoj školjkaša8
1.3. Uzgoj morske ribe i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba4
2. Tip operacije (najviše 6 bodova)
2.1. Očuvanje i poboljšanje okoliša i bioraznolikosti postizanjem zahtjeva povezanih s akvakulturom i okolišem, a koji su opsežniji od same primjene prava EU ili RH3
2.2. Uvođenje i/ili unaprjeđenje metoda u akvakulturi koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima vezanim uz označavanje NATURA 2000 područja2
2.3. Sudjelovanje u ex-situ očuvanju i reprodukciji akvatičnih životinja u okviru programa očuvanja i obnavljanja bioraznolikosti1
3. Površina područja Natura 2000. (najviše 8 bodova)
3.1. ≥ 60% ukupne površine uzgajališta korisnika8
3.2. ≥40 < 60% ukupne površine uzgajališta korisnika6
3.3. >20 < 40% ukupne površine uzgajališta korisnika5
3.4. ≤20% ukupne površine uzgajališta korisnika3
4. Povezanost sa EUSAIR-om (najviše 3 boda)
4.1. Operacija je vezana uz EUSAIR aktivnosti3PRILOG II.

Izračun potpore za dodatne troškove
i/ili izgubljene prihode u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

Izračun potpore:

A = B x C

pri čemu je:

A = iznos potpore za dodjelu (kn)

B = iznos kompenzacije po hektaru proizvodne površine = 365 eura u protuvrijednosti u kunama izračunatoj primjenom mjesečnog tečaja Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen Zahtjev za potporu

Iznos kompenzacije od 365 eura po hektaru proizvodne površine izračunat je se u skladu s izračunom provedenim u okviru projekta »Priprema poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode« (ugovor br. MENP/QBS/12/01) u sklopu projekta financiranog zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj »Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) IBRD Zajam br. 8021-HR«.

C = uzgojna površina (ha) iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju obveze dostave predmetnih podataka za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 20 % godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini za koju su dostupni financijsko-računovodstveni izvještaji u skladu sa posebnim propisima. U slučaju kada je izračunati iznos potpore za isplatu viši od 20 % godišnjeg prihoda korisnika i/ili iznosa dodijeljene potpore, potpora se isplaćuje do iznosa od 20 % godišnjeg prihoda korisnika odnosno do iznosa dodijeljene potpore.