Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

NN 46/2020 (15.4.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

931

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ULJARICA I PREDIVOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (»Narodne novine« br. 126/07, 20/13 i 121/16) članak 1a. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 od 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.)

– Direktiva Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. o ograničavanju stavljanja na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja te uljarica i predivog bilja na sjeme koje je službeno certificirano kao »osnovno sjeme« ili »certificirano sjeme« (kodificirana verzija) (SL L 340, 19. 12. 2008.)«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 3.

U Dodatku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Usjev mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sadnog materijala.

Osim toga, usjev mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Prisutnost RNQP-a na usjevima mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu (rod ili vrsta)Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju osnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Plasmopara halstedii (Farlow)

Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.0 %0 %0 %«


«

Članak 4.

U Dodatku 2. poglavlju I. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Sjeme mora biti praktički slobodno od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sadnog materijala.

Osim toga, sjeme mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Prisutnost RNQP-a na sjemenu i odgovarajućim kategorijama mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu (rod ili vrsta)Pragovi za predosnovno sjemePragovi za osnovno sjemePragovi za certificirano sjeme
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. lan

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. laneno sjeme

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG]],

osim štetnog organizma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merrmaximalno 15 % sjemena zaraženo gljivama iz kompleksa Phomopsismaximalno 15 % sjemena zaraženo gljivama iz kompleksa Phomopsismaximalno 15 % sjemena zaraženo gljivama iz kompleksa Phomopsis
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0 %0 %0 %
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.5 %5 %5 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga Pravilnika
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga Pravilnika
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Sinapis alba L.U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga Pravilnika «Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »Zavod« zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/26

Urbroj: 525-7/1272-20-12

Zagreb, 31. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.