Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

NN 46/2020 (15.4.2020.), Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

DRŽAVNI INSPEKTORAT

933

Na temelju članka 103. st. 4. Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj: 115/2018), glavni državni inspektor donosi

NAPUTAK

O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se način rada građevinske inspekcije i način obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije u primjeni Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj: 115/2018, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i propisa donesenih na temelju toga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona kojima se uređuju upravna područja gradnje.

II. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 2.

Inspekcijski nadzor (u daljnjem tekstu: nadzor) prema ovom Naputku provodi građevinski inspektor u smislu Zakona tijekom građenja građevina, uporabe građevina i održavanja građevina, provedbe stručnog nadzora građenja za koje je potreban akt za građenje, kao i građevina odnosno izvođenje radova koji se grade odnosno izvode bez građevinske dozvole, poduzimanje mjera u slučajevima nezakonitog građenja, uključujući i poslove izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe.

Članak 3.

(1) Građevinski inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor) obavlja nadzor radi zaštite javnog interesa po službenoj dužnosti na temelju mjesečnih planova rada i sukladno prioritetima određenim u godišnjem programu rada Državnog inspektorata.

(2) Godišnji program rada i plan rada građevinske inspekcije izrađuju se na temelju obavljenih poslova građevinske inspekcije u prethodnoj i očekivane građevne aktivnosti u tekućoj godini, te procjene stanja i drugih pojava koje utječu na zakonitost gradnje.

(3) Na temelju godišnjih planova rada izrađuje se mjesečni plan rada s obzirom na prioritete iz članka 103. stavak 2. Zakona.

(4) Prioriteti građevinske inspekcije za planiranje i obavljanje nadzora su:

– građenje u tijeku u posebno zaštićenim područjima,

– građenje u tijeku izvan građevinskih područja i/ili protivno planiranoj namjeni,

– građenje javnih zgrada i građevina (škole, vrtići, bolnice, trgovački centri, hoteli, prometnice i drugo),

– građenje više stambenih i stambeno-poslovnih zgrada,

– gradilišta odnosno građevine na kojima je građenje u tijeku, te

– pisane obavijesti tijela graditeljstva o gradnji odnosno uklanjanju građevine,

– podnesci i druga saznanja o mogućoj povredi propisa iz područja građenja.

(5) Iznimno, izvanredni nadzori se obavljaju žurno u slučajevima opasnosti za život ljudi i stabilnost građevina.

Članak 4.

Kad u nadzoru inspektor utvrdi da se pristupilo građenju bez građevinske dozvole odnosno glavnog projekta, utvrđuje samo činjenice s obzirom na izvedene radove i sudionike u gradnji, te pokreće po službenoj dužnosti upravni postupak i naređuje odgovarajuće inspekcijske mjere u skladu sa Zakonom.

Članak 5.

(1) O obavljenom nadzoru inspektor sastavlja zapisnik u skladu s odredbama posebnog propisa kao dokaz o tijeku i sadržaju nadzora te utvrđenju činjeničnog stanja.

(2) Inspektor je dužan voditi očevidnik o obavljenim nadzorima prema posebnom propisu.

Članak 6.

(1) U nadzoru inspektor utvrđuje činjenice s obzirom na zakonitost građenja, sudionike u građenju, provedbu stručnog nadzora građenja te stanja gradilišta i izvedenih radova.

(2) Učestalost nadzora određuje inspektor ovisno o značajkama građevine, odnosno radova.

(3) U svakom daljnjem nadzoru inspektor utvrđuje promjene stanja gradilišta u odnosu na utvrđene činjenice u prethodnom nadzoru.

Članak 7.

Inspektor pregledom dokumentacije koju je izvođač, odnosno osoba stručnog nadzora građenja, dužna imati na gradilištu za sve izvedene dijelove građevine i radove, kao i radove koji se izvode u tijeku nadzora te uvidom u stanja izvedenih radova, utvrđuje činjenice s obzirom na sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu,

2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača,

3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova,

4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera,

5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona,

6. izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno,

7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano,

8. građevinski dnevnik,

9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom,

10. elaborat iskolčenja građevine i

11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

Članak 8.

(1) O sudionicima u gradnji inspektor utvrđuje činjenice obzirom na:

– ugovor o građenju sa izvođačem kojim mu se prepušta građenje, odnosno izvođenje pojedinih radova,

– registraciju izvođača za obavljanje poslova građenja ili izvođenja pojedinih radova,

– ispunjavanje propisanih uvjeta za stranog izvođača,

– akt o imenovanju i ispunjavanju propisanih uvjeta za odgovornu osobu koja vodi građenje odnosno pojedine radove (glavni inženjer, odnosno inženjer ili voditelj radova),

– registraciju osobe za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja te pisanu dokumentaciju kojom se osobi prepušta obavljanje poslova stručnog nadzora građenja,

– akt o imenovanju i ispunjavanju propisanih uvjeta za odgovornu osobu koja provodi stručni nadzor građenja (glavni nadzorni inženjer, nadzorni inženjer),

– odobrenje, odnosno ispunjavanje propisanih uvjeta nadležnog tijela stranoj fizičkoj osobi za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, kontrole projekata (revident) te odgovorne osobe koja vodi građenje,

– akt o imenovanju izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova ako radove izvode dva ili više izvođača (glavni izvođač).

– ovlaštenje pravne osobe koja sudjeluje u ispitivanju i dokazivanju uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda te usklađenosti opreme, uređaja i instalacija s programom kontrole i osiguranja kakvoće iz projekta i propisanim zahtjevima,

– elaborat o iskolčenju građevine te ovlaštenje osobe koja je izradila elaborat iskolčenja, kao i osobe koja je iskolčenje građevine obavila u skladu s elaboratom.

(2) Ako u odnosu na činjenice iz ovog članka inspektor utvrdi nepravilnosti, poduzet će mjere radi njihovog otklanjanja te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji optužne prijedloge.

Članak 9.

Ako u odnosu na činjenice iz članka 7. ovog Naputka inspektor utvrdi povredu propisa koje je nadležan nadzirati strankama će narediti poduzimanje sjedećih inspekcijskih mjera:

1. otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja,

2. zabranu ugradnje građevnog proizvoda,

3. otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini,

4. usklađivanje građenja,

5. uklanjanje građevine,

6. zabranu uklanjanja građevine,

7. obustavu građenja,

te podnijeti protiv odgovornih osoba sudionika u gradnji optužne prijedloge ili kaznene prijave.

Članak 10.

O uređenju gradilišta inspektor u nadzoru utvrđuje činjenice obzirom na:

– uređenje gradilišta koje mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište,

– označavanje gradilišta pločom sa svim propisanim podacima.

Članak 11.

(1) Ako u nadzoru inspektoru nije dana na uvid propisana dokumentacija može se odrediti u zapisniku rok od 3 (tri) dana u kojem ih sudionik u gradnji mora dostaviti. Ako u roku iz stavka 1. ovog članka sudionik u gradnji ne dostavi na uvid propisanu dokumentaciju inspektor potvrđuje povredu propisa pokretanjem upravnog postupka i naređuje propisane inspekcijske mjere.

(2) Rok za donošenje rješenja, nakon utvrđenih svih činjenica i saslušanja investitora ili vlasnika po provedenom dokaznom postupku je 8 (osam) dana.

Članak 12.

U nadzoru uklanjanja građevine ili njezina dijela, ako se ne radi o uklanjanju na temelju inspekcijskog rješenja, inspektor utvrđuje činjenice obzirom na:

– pisanu prijavu početka radova tijelu graditeljstva, na uklanjanju građevine na temelju projekta uklanjanja građevine,

– stručni nadzor uklanjanja,

– dokumentaciju koju mora imati izvođač,

– postupanje s građevinskim otpadom koje mora biti u skladu sa projektom uklanjanja.

Članak 13.

U provjeri izvršenja inspekcijskog rješenja o uklanjanju građevine ili dijela građevine inspektor sastavlja zapisnik.

Članak 14.

U nadzoru održavanja postojeće građevine odnosno njezinih dijelova inspektor utvrđuje činjenice obzirom na:

– dokumentaciju – projekt održavanja

– kontrolu dokumentacije odnosno postupanje sukladno projektu

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/8

Urbroj: 443-01-02-02/1-20-1

Zagreb, 22. ožujka 2020.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.