Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Ivanca

NN 46/2020 (15.4.2020.), Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Ivanca

Grad Ivanec

940

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Ivanca (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), Gradsko vijeće Ivanec na 32. sjednici održanoj 2. travnja 2020. donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POREZIMA
GRADA IVANCA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Ivanca (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 34/17, 77/17), u Glavi II. VRSTE POREZA, podglava 2. Porez na potrošnju, iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Obveznici poreza na potrošnju oslobađaju se plaćanja obveze poreza na potrošnju u cijelosti, i to od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01/300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine, a trajat će i 3 naredna mjeseca nakon proglašenja prestanka kriznih mjera od strane nadležnih državnih tijela.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije.«

Ista Odluka objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-10/02
Urbroj: 2186/12-04/16-20-3
Ivanec, 2. travnja 2020.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Ivanca
Ksenija Sedlar Đunđek, mag. oec., v. r.