Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Našica

NN 46/2020 (15.4.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Našica

Grad Našice

941

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/2016 i 101/17) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica«, broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13. – pročišćeni tekst, 2/18. i 2/20.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 23. sjednici od 30. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA NAŠICA

I.

U Odluci o lokalnim porezima Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica«, broj 9/19.) u naslovu Opće odredbe u stavku 1. riječi »i poreza na potrošnju« i »poreza na potrošnju« brišu se.

II.

U članku 1. stavku 1. točka 2. »porez na potrošnju« briše se.

III.

Podnaslov 2. »Porez na potrošnju« i članak 3. i 4. brišu se.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada Našica« i »Narodnim novinama«.

Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Našica«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/20-01/1
Urbroj: 2149/01-01-20-2
Našice, 30. ožujka 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Krešimir Kašuba, dr. med. vet., v. r.