Zakon o Centru za posebno skrbništvo

NN 47/2020 (17.4.2020.), Zakon o Centru za posebno skrbništvo

Hrvatski sabor

947

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Proglašavam Zakon o Centru za posebno skrbništvo, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/51
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Centra za posebno skrbništvo (u daljnjem tekstu: Centar).

Osnivanje

Članak 2.

(1) Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obitelj.

(2) Centar ima svojstvo pravne osobe i upisan je u sudski registar.

(3) Sjedište Centra je u Zagrebu.

(4) Na Centar se na odgovarajući način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

II. DJELATNOST CENTRA

Javne ovlasti i financiranje

Članak 3.

(1) Na temelju javnih ovlasti, putem imenovanog posebnog skrbnika, Centar:

1. zastupa djecu pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi i

2. zastupa odrasle osobe pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi.

(2) Osim javnih ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, Centar obavlja i druge stručne poslove vezane uz zastupanje iz stavka 1. ovoga članka:

1. obavještava dijete ili odraslu osobu o predmetu spora, tijeku i ishodu spora na način koji je primjeren djetetovoj dobi ili funkcionalnim sposobnostima odrasle osobe

2. po potrebi kontaktira s roditeljem ili drugim osobama koje su djetetu ili odrasloj osobi bliske

3. upoznaje dijete ili odraslu osobu sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe

4. pribavlja mišljenje djeteta ili odrasle osobe i

5. obavlja druge poslove stavljene u nadležnost Centra zakonom i statutom.

(3) Sredstva za financiranje djelatnosti Centra osiguravaju se u državnom proračunu.

III. USTROJSTVO CENTRA

Ustrojstvo i podružnica

Članak 4.

(1) Ustrojstvo Centra pobliže se uređuje statutom.

(2) Centar može osnivati podružnice koje obavljaju djelatnost sukladno članku 3. ovoga Zakona.

(3) Djelatnost podružnica pobliže se uređuje statutom Centra.

Upravno vijeće

Članak 5.

(1) Centrom upravlja upravno vijeće koje čine dva predstavnika osnivača i jedan predstavnik radnika Centra.

(2) Predstavnike osnivača u upravno vijeće imenuje ministar nadležan za obitelj.

(3) Člana upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Centru imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, biraju ga radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

(4) Predsjednika upravnog vijeća biraju članovi upravnog vijeća između predstavnika osnivača.

(5) Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Uvjeti za člana upravnog vijeća

Članak 6.

Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi ili iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj djelatnosti.

Ovlasti, način rada i naknada

Članak 7.

(1) Ovlasti upravnog vijeća te druga pitanja o radu upravnog vijeća utvrđuju se zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

(2) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

(3) Predsjednik upravnog vijeća dužan je obavijestiti osnivača odnosno radničko vijeće ili radnike u slučaju iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona o isteku mandata upravnog vijeća odnosno člana upravnog vijeća, 30 dana prije isteka mandata.

(4) Naknadu za rad članova upravnog vijeća Centra, u ime osnivača, odlukom utvrđuje ministar nadležan za obitelj, ako za tu namjenu Centar ima osigurana sredstva.

(5) Upravno vijeće donosi poslovnik o radu kojim utvrđuje način rada.

Razrješenje člana upravnog vijeća prije isteka mandata

Članak 8.

(1) Mandat predsjednika odnosno člana upravnog vijeća može prestati i prije isteka roka iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona:

– na osobni zahtjev

– ako bez opravdanoga razloga ne obavlja poslove predsjednika odnosno člana upravnog vijeća utvrđene ovim Zakonom i statutom Centra

– ako trajno izgubi sposobnost obavljanja poslova

– ako je nastupila neka od zapreka iz članka 10. stavka 1. točaka 3. do 5. ovoga Zakona

– ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili veće smetnje u radu Centra ili

– zbog drugih opravdanih razloga.

(2) Odluku o razrješenju člana upravnog vijeća, predstavnika osnivača, donosi ministar nadležan za obitelj.

(3) Predstavnika radnika razrješuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, razrješuju ga radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

(4) Istodobno s razrješenjem člana upravnog vijeća imenuje se ili bira novi član upravnog vijeća kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana upravnog vijeća.

Ravnatelj

Članak 9.

(1) Ravnatelj predstavlja i zastupa Centar, organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra i odgovoran je za zakonitost rada Centra.

(2) Ravnatelj u dijelu radnog vremena obavlja poslove posebnog skrbnika.

(3) Ovlasti ravnatelja Centra utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

(4) Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uvjeti za ravnatelja

Članak 10.

(1) Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin:

1. koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava s položenim pravosudnim ispitom

2. koji ima najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju

3. koji nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.)

4. koji nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. i 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

5. kojem nije pravomoćno izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji i

6. protiv kojeg se ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.)

7. kojem nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

(2) Odredba stavka 1. točaka 3. do 5. ovoga članka ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija.

(3) Centar je dužan po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 3. do 7. ovoga članka.

Imenovanje ravnatelja

Članak 11.

(1) Ravnatelja Centra imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obitelj.

(2) Kandidat za ravnatelja koji je član upravnog vijeća ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o prijedlogu da se njega imenuje za ravnatelja Centra.

Ugovor o radu i povratak na prijašnje poslove

Članak 12.

(1) Osoba imenovana za ravnatelja Centra sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu, na vrijeme od četiri godine.

(2) Ako je za ravnatelja Centra imenovana osoba koja ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme u Centru, po isteku mandata za ravnatelja, a najduže po isteku dva uzastopna mandata, ima se pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radila ili na druge odgovarajuće poslove.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka na radno mjesto osobe imenovane za ravnatelja zasniva se radni odnos s drugom osobom, na određeno vrijeme.

Zamjena u slučaju privremene spriječenosti

Članak 13.

(1) Ravnatelja Centra, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje pravnik s položenim pravosudnim ispitom kojega odredi ravnatelj.

(2) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati.

Razrješenje ravnatelja prije isteka mandata

Članak 14.

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja Centra i prije isteka mandata za koji je izabran, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obitelj, ako:

1. ravnatelj to osobno zahtijeva

2. nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa

3. je nastupila neka od zapreka iz članka 10. stavka 1. točaka 3. do 7. ovoga Zakona

4. ravnatelj bez opravdanog razloga ne provodi program rada koji je donijelo upravno vijeće

5. ravnatelj u svojem radu ne postupa u skladu s propisima i općim aktima Centra, neopravdano ne izvršava odluke upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima

6. ravnatelj nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu, zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Centra ili

7. je upravnim nadzorom ustanovljena teža povreda propisa i općih akata Centra ili su utvrđene veće nepravilnost u radu ravnatelja.

Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 15.

(1) U slučaju razrješenja ravnatelja Centra prije isteka mandata ili ako se na natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan, do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, najduže do godinu dana.

(2) Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja mora ispunjavati uvjete za ravnatelja iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

Stručno vijeće

Članak 16.

(1) Centar ima stručno vijeće.

(2) Stručno vijeće čine stručni radnici Centra.

(3) Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju mišljenje i prijedloge o:

1. stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i statutom Centra

2. ustroju Centra

3. godišnjem planu i programu rada Centra

4. potrebi stručnog usavršavanja i

5. drugim pitanjima utvrđenim statutom Centra.

(4) Djelokrug stručnog vijeća uređuje se statutom Centra.

(5) Predsjednika stručnog vijeća biraju članovi stručnog vijeća između stručnih radnika na mandat od četiri godine.

(6) Predsjednik stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu upravnog vijeća bez prava glasa kada se raspravlja o poslovima iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Stručno vijeće donosi poslovnik o radu kojim se uređuje način rada stručnog vijeća.

Opći akti

Članak 17.

(1) Centar ima statut i druge opće akte utvrđene statutom.

(2) Statut Centra donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obitelj.

(3) Druge opće akte Centar donosi na način utvrđen statutom.

Stručni radnici

Članak 18.

(1) Stručne poslove u Centru obavljaju pravnik s položenim pravosudnim ispitom te socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog s položenim stručnim ispitom.

(2) Poslove posebnog skrbnika obavlja pravnik s položenim pravosudnim ispitom.

(3) Prilikom pribavljanja mišljenja djeteta i odrasle osobe, obavještavanja djeteta ili odrasle osobe o predmetu spora, tijeku i ishodu spora te upoznavanja djeteta ili odrasle osobe sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe, poseban skrbnik koristi pomoć socijalnog radnika, psihologa ili socijalnog pedagoga osim ako sam ima stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju i pribavljanje mišljenja.

Uvjeti za stručne radnike

Članak 19.

(1) Stručni radnici iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona moraju imati najmanje tri godine radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju.

(2) Pravnik s položenim pravosudnim ispitom mora imati edukacije u području zaštite prava djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima propisanim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi te stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom.

(3) Socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog moraju imati radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine u području rada s djecom i/ili odraslim osobama te dodatna stručna znanja, vještine i kompetencije potrebne za komunikaciju i pribavljanje mišljenja djeteta i odrasle osobe.

(4) Edukacije, stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom iz stavka 2. ovoga članka te dodatna stručna znanja, vještine i kompetencije iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za obitelj.

Iskaznica

Članak 20.

(1) Stručni radnici imaju iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.

(2) Sadržaj i oblik iskaznice pravilnikom propisuje ministar nadležan za obitelj.

Profesionalna tajna

Članak 21.

(1) Stručni radnici obavljaju poslove u skladu s pravilima struke i profesionalne etike uz poštivanje osobnosti djeteta ili odrasle osobe koju zastupaju, dostojanstva i nepovredivosti njegova osobnog i obiteljskog života.

(2) Stručni radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu djeteta ili odrasle osobe koju zastupaju.

(3) Čuvanje profesionalne tajne obvezuje i druge radnike Centra.

(4) Povreda čuvanja profesionalne tajne teža je povreda obveza iz radnog odnosa.

Stručni ispit

Članak 22.

(1) Socijalni radnik, psiholog ili socijalni pedagog koji je položio stručni ispit u odgovarajućoj stručnoj spremi u drugoj djelatnosti, primit će se na rad u Centru bez obveze polaganja stručnog ispita.

(2) Nije dužan polagati stručni ispit socijalni radnik, psiholog ili socijalni pedagog koji ima znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti iz područja društvenih, odgojnih i medicinskih znanosti u onim poljima odnosno granama koje imaju dodirne točke s djelatnošću socijalne skrbi, položen državni ispit u skladu s propisima o državnim službenicima odnosno koji ima više od 20 godina radnog staža u struci.

Zasnivanje radnog odnosa

Članak 23.

Radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru, na koji se primjenjuje propis kojim se uređuju plaće za zaposlene u javnim službama, zasniva se ugovorom o radu na temelju javnog natječaja.

Zapreke za prijam i rad u Centru

Članak 24.

(1) Ne može se primiti u radni odnos kao radnik u Centru niti poslove u Centru može obavljati osoba:

1. koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.)

2. koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

3. kojoj je pravomoćno izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji i

4. protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.)

5. kojoj je izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

(2) Odredba stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija.

(3) Centar je dužan po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Stručno usavršavanje stručnih radnika

Članak 25.

(1) Stručni radnici u Centru imaju pravo i dužnost trajno se stručno usavršavati.

(2) Pod trajnim stručnim usavršavanjem podrazumijeva se pojedinačno i organizirano usavršavanje u struci u području socijalnog rada, prava, psihologije i drugih područja važnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje poslova.

(3) Godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra donosi ministarstvo nadležno za obitelj u suradnji s Centrom najkasnije do rujna tekuće godine za iduću godinu.

Supervizija

Članak 26.

(1) Stručni radnici u Centru imaju pravo na superviziju.

(2) Supervizija je proces učenja, razvoja i metoda podrške stručnim radnicima koji im omogućava usvajanje novih znanja, razvijanje vještina, usvajanje profesionalnih i osobnih spoznaja kroz osobno iskustvo stručnog rada, radi poboljšanja kvalitete rada.

(3) Superviziju mogu obavljati licencirani supervizori.

Evidencija i dokumentacija

Članak 27.

(1) Centar i podružnica dužni su na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o štićenicima i obavljanju djelatnosti te o tome dostavljati izvješća ministarstvu nadležnom za obitelj.

(2) Sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije te način i rokove za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za obitelj.

IV. NADZOR NAD RADOM CENTRA

Nadzor

Članak 28.

Nadzor nad radom Centra obuhvaća:

1. unutarnji nadzor i

2. upravni nadzor.

Unutarnji nadzor

Članak 29.

(1) Centar provodi unutarnji nadzor nad stručnim radom.

(2) Unutarnji nadzor provodi se na temelju općeg akta Centra i godišnjeg plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.

(3) Općim aktom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se način obavljanja unutarnjeg nadzora.

(4) Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Centar je dužan izraditi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Upravni nadzor

Članak 30.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za obitelj.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Ministar nadležan za obitelj dužan je u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati članove upravnog vijeća Centra, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, radnici Centra dužni su u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona izabrati člana upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Dosadašnje upravno vijeće Centra nastavit će obnašati svoju dužnost do imenovanja novog upravnog vijeća, sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 32.

(1) Upravno vijeće Centra dužno je u roku od 30 dana od dana imenovanja raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Centra, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Osoba koja je danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečena na dužnosti ravnatelja Centra nastavit će obavljati tu dužnost do imenovanja novog ravnatelja, sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 33.

(1) Centar je dužan uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do sklapanja novog ugovora o radu, zatečeni radnici Centra nastavljaju obavljati poslove sukladno dosadašnjim ugovorima o radu i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno sklopljenim ugovorima o radu.

(3) Sklapanje novog ugovora o radu Centar će provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu općeg akta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Ministar nadležan za obitelj dužan je donijeti provedbene propise iz članka 19. stavka 4., članka 20. stavka 2. i članka 27. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 544. do članka 550. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 103/15. i 98/19.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/231
Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.