Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

NN 47/2020 (17.4.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

HRVATSKI SABOR

951

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/56
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 19/15. i 16/19.) u članku 2. ispred riječi: »Ovim« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Zakonom pobliže uređuje provođenje Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L EU 225, 30. 7. 2014., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 806/2014).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza točke 13. briše se točka i dodaje se točka 14. koja glasi:

»14) Uredba (EU) br. 468/2014 je Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (SL L EU 141, 14. 5. 2014.).«.

U stavku 2. iza točke 113. briše se točka i dodaju se točke 114. do 122. koje glase:

»114) »Jedinstveni sanacijski mehanizam« je mehanizam uspostavljen Uredbom (EU) br. 806/2014 s utvrđenim jedinstvenim pravilima i jedinstvenim postupkom za sanaciju subjekata iz članka 2. Uredbe (EU) 806/2014 i koji se podupire jedinstvenim sanacijskim fondom

115) »država članica sudionica« znači država članica u smislu članka 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013

116) »Jedinstveni sanacijski odbor« je odbor osnovan u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 806/2014

117) »subjekt na koji se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014« je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona na koji se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014

118) »subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor« je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 te, kada su ispunjeni uvjeti za njihovu primjenu, člankom 7. stavkom 4. točkom b) i stavkom 5. Uredbe (EU) br. 806/2014

119) »pravni akti Jedinstvenog sanacijskog odbora« su odluke, upute, smjernice, preporuke i upozorenja koje Jedinstveni sanacijski odbor donosi temeljem ovlasti iz Uredbe (EU) br. 806/2014

120) »Jedinstveni sanacijski fond« je fond uspostavljen u skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 806/2014

121) »značajni nadzirani subjekt« kako je uređeno člankom 2. točkom 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 i

122) »Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond« kako je uređeno člankom 3. stavkom 1. točkom 36. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na subjekte na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 odredbe ovoga Zakona primjenjuju se u mjeri u kojoj pojedina pitanja nisu uređena Uredbom (EU) br. 806/2014 te u mjeri potrebnoj za provedbu odredbi Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 5. iza riječi: »tijelo,« dodaju se riječi: »po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 ili«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »tijela« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u smislu ovoga Zakona te članka 3. stavka 1. točaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 806/2014,«, a iza riječi: »Republici Hrvatskoj« dodaju se riječi: »nad subjektima iz članka 3. ovoga Zakona za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

U stavku 3. iza riječi: »tijelo obavlja u skladu s odredbama« dodaju se riječi: »Uredbe (EU) br. 806/2014 i«.

U stavku 4. iza riječi: »između sanacijskih ovlasti koje obavlja u skladu s odredbama« dodaju se riječi: »Uredbe (EU) br. 806/2014 i«.

U stavku 5. iza riječi: »sanacijske poslove u skladu s odredbama« dodaju se riječi: »Uredbe (EU) br. 806/2014 i«.

U stavku 6. iza riječi: »sanacijske poslove u skladu s odredbama« dodaju se riječi: »Uredbe (EU) br. 806/2014 i«.

U stavku 7. iza riječi: »odredbama« dodaju se riječi: »Uredbe (EU) br. 806/2014 i«.

U stavku 9. iza riječi: »odlukama« dodaju se riječi: »Jedinstvenog sanacijskog odbora za subjekte na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 i svojim odlukama«.

U stavku 14. iza riječi: »provedbe« dodaju se riječi: »Uredbe (EU) br. 806/2014 i«.

U stavku 16. iza riječi: »glave V. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te pri suradnji s Jedinstvenim sanacijskim odborom u skladu s člancima 35. i 36. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Točka a) mijenja se i glasi:

»a) provoditi sanacijski nadzor prikupljanjem i provjerom potrebnih informacija u prostorijama subjekta iz članka 3. ovoga Zakona odnosno na temelju izvješća koje je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona dostavio«.

U stavku 19. iza riječi: »provođenje ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Iza stavka 21. dodaju se stavci 22. i 23. koji glase:

»(22) Tijela iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena su, u skladu s podjelom ovlasti i na način kako je određeno odredbama ovoga Zakona, za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj nad subjektima za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor kada postupaju u skladu s pravnim aktima Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(23) Hrvatska narodna banka i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka imenuju svoje predstavnike u Jedinstvenom sanacijskom odboru. Pravo glasa na plenarnim i izvršnim sjednicama Jedinstvenog sanacijskog odbora ima predstavnik Hrvatske narodne banke. Kada je riječ o pitanju iz djelokruga Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, u skladu s podjelom ovlasti kako je određeno odredbama ovoga Zakona, pri glasanju uzima se u obzir mišljenje Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.«.

Članak 6.

U članku 9. iza riječi: »Direktivom 2014/59/EU« dodaju se riječi: »te u okviru Uredbe (EU) br. 806/2014 i propisa donesenih u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014«.

Članak 7.

Iza članka 9. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 9.a i 9.b koji glase:

»Pravni akti Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 9.a

(1) Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora donesene u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 obvezujuće su u cijelosti i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj.

(2) Pri provedbi odluka i posebnih uputa Jedinstvenog sanacijskog odbora u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 806/2014 sanacijska tijela poduzimaju sve potrebne radnje svako u okviru svog djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom.

(3) Pri provedbi smjernica, općih uputa i preporuka Jedinstvenog sanacijskog odbora donesenih u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 sanacijska tijela svako u okviru svoga djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom izvršavaju ovlasti iz ovoga Zakona.

Suradnja u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu

Članak 9.b

(1) Sanacijska tijela i nadležna tijela surađuju s Jedinstvenim sanacijskim odborom, Vijećem Europske unije, Europskom komisijom i Europskom središnjom bankom u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014.

(2) Sanacijska tijela, svako u okviru svoga djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom, na zahtjev Jedinstvenog sanacijskog odbora surađuju na način uređen Uredbom (EU) br. 806/2014 između ostalog:

– pravodobnim pružanjem točnih i potpunih informacija potrebnih za provođenje zadaća Jedinstvenog sanacijskog odbora

– pružanjem pomoći pri provođenju općih istraga u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 806/2014 i neposrednih sanacijskih nadzora u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 806/2014

– pripremom nacrta sanacijskog plana, uključujući pripremu nacrta odluke o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze, i nacrta odluke o sanaciji za subjekte za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

– pružanjem informacija o obavljanju zadaća sanacijskih tijela nad subjektima za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

– sudjelovanjem u internim sanacijskim timovima koje uspostavlja Jedinstveni sanacijski odbor

– pružanjem pomoći pri praćenju provedbe smanjenja vrijednosti instrumenata kapitala ili pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala izvršenih od strane sanacijskog tijela po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora

– pružanjem pomoći pri praćenju provedbe odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora o sanaciji, uključujući primjenu instrumenata sanacije i sanacijskih ovlasti od strane sanacijskog tijela, uz podnošenje završnog izvješća o provedbi u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 806/2014

– razmjenom mišljenja u svrhu funkcioniranja sanacijskih kolegija koje uspostavlja Jedinstveni sanacijski odbor.

(3) Sanacijska tijela i nadležna tijela mogu s Jedinstvenim sanacijskim odborom sklopiti pisani sporazum kojim će detaljnije urediti međusobnu suradnju i razmjenu informacija u obavljanju svojih zadaća.

(4) S ciljem provedbe odluke Europske komisije o usklađenosti korištenja Jedinstvenog sanacijskog fonda s unutarnjim tržištem iz članka 19. stavka 5. Uredbe (EU) br. 806/2014, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka može od korisnika zahtijevati povrat nezakonito korištenog iznosa utvrđenog od strane Europske komisije, uključujući i kamate po odgovarajućoj stopi koju određuje Europska komisija, i prenijeti ga Jedinstvenom sanacijskom odboru.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi: »Procjena mogućnosti stečaja odnosno sanacije za instituciju u Republici Hrvatskoj koja nije dio prekogranične grupe i grupu institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična«.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za potrebe izrade i ažuriranja sanacijskog plana iz članka 13. ovoga Zakona procjenjuju mogućnost provođenja stečajnog postupka odnosno mogućnost za sanaciju svake institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja nije dio prekogranične grupe i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor odnosno grupe institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor.«.

U stavku 2. točki a) iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili Jedinstvenog sanacijskog fonda«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pri procjeni mogućnosti stečaja odnosno sanacije grupe institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, osim okolnosti iz stavka 4. ovoga članka, procjenjuju se i okolnosti iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 1. riječi: »sanacijsko tijelo za grupu« zamjenjuju se riječima: »sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«, a riječi: »članka 14. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 19. ovoga Zakona«.

U stavku 4. točki a) iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili Jedinstvenog sanacijskog fonda«.

Članak 10.

U članku 12. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu, a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran ni za grupu institucija u Europskoj uniji ni za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, za potrebe izrade i ažuriranja sanacijskog plana za grupu iz članka 20. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zajedno sa sanacijskim tijelom za grupu i ostalim sanacijskim tijelima za društva kćeri sudjeluje u procjeni mogućnosti sanacije grupe institucija u Europskoj uniji. Odluka o procjeni za prekograničnu grupu donosi se u skladu s postupkom odlučivanja iz članka 20. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 2., riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 4., riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«, a riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Sanacijski plan za instituciju u Republici Hrvatskoj koja nije dio prekogranične grupe i grupu institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična«.

U članku 13. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1) svaku instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja nije dio prekogranične grupe, a za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor i

2) grupu institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična, a za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor.«.

U stavku 2. točki a) iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili Jedinstvenog sanacijskog fonda«.

U stavku 4. riječi: »mjesec dana« zamjenjuju se riječima: »15 dana«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Hrvatska narodna banka dostavlja nacrt sanacijskog plana iz stavka 1. ovoga članka Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanima Uredbom (EU) br. 806/2014. Pri izradi sanacijskog plana Hrvatska narodna banka postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Po dobivanju mišljenja Ministarstva financija, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Jedinstvenog sanacijskog odbora ili nakon isteka rokova iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donosi sanacijski plan.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Doneseni sanacijski plan iz stavka 6. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja dostavlja Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a sažetak ključnih elemenata sanacijskog plana dostavlja instituciji na koju se plan odnosi. Hrvatska narodna banka sanacijski plan iz stavka 6. ovoga članka dostavlja i Jedinstvenom sanacijskom odboru u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 12.

U članku 14. stavku 2. točki 8. podtočki 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili Jedinstvenog sanacijskog fonda«.

U stavku 3. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 13.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sanacijsko tijelo za grupu za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, izrađuje sanacijski plan za prekograničnu grupu institucija u Europskoj uniji zajedno sa sanacijskim tijelima društava kćeri.«.

Članak 14.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako nije sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu institucija u Europskoj uniji, a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran ni za grupu institucija u Europskoj uniji ni za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga surađuje sa sanacijskim tijelom za grupu i drugim sanacijskih tijelima za članice grupe pri izradi sanacijskog plana za grupu institucija u Europskoj uniji.«.

Članak 15.

U članku 18. stavku 5. točki 1. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Jedinstvenog sanacijskog fonda«.

Članak 16.

U članku 19. stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Sanacijski plan donesen u skladu s ovim člankom Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja dostavlja relevantnim nadležnim tijelima te Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Kada je donesen sanacijski plan u skladu s ovim člankom, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 17.

U članku 20. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Kada je donesen sanacijski plan u skladu s ovim člankom, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 18.

Iza članka 20. dodaje se naslov iznad članka i članak 20.a koji glase:

»Sanacijski plan koji donosi Jedinstveni sanacijski odbor

Članak 20.a

(1) U postupku izrade sanacijskog plana za subjekte za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, Hrvatska narodna banka surađuje s Jedinstvenim sanacijskim odborom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(2) Vodeći računa o tome kakav učinak provođenje stečaja odnosno sanacija subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor zbog prirode, obuhvata i složenosti posla koji taj subjekt obavlja, njegove dioničarske strukture, profila rizičnosti, veličine, pravnog oblika i statusa, međusobne povezanosti s ostalim institucijama ili općenito s financijskim sustavom, ima na financijska tržišta, druge institucije ili na uvjete financiranja, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 806/2014 vezano uz primjenu pojednostavljenih obveza povezanih s izradom sanacijskog plana iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prije davanja mišljenja na nacrt sanacijskog plana Jedinstvenog sanacijskog odbora Hrvatska narodna banka zaprimljeni nacrt dostavlja Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Ministarstvu financija te određuje rok za dostavu mišljenja uvažavajući datum određen od strane Jedinstvenog sanacijskog odbora. Hrvatska narodna banka prilikom davanja mišljenja Jedinstvenom sanacijskom odboru razmatra mišljenja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Ministarstva financija.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: »Ovlasti rješavanja ili uklanjanja prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije institucije za instituciju u Republici Hrvatskoj koja nije dio prekogranične grupe i grupu institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična«.

U članku 21. stavku 1. riječi: »nije dio grupe odnosno grupe institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična« zamjenjuju se riječima: »nije dio prekogranične grupe i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor odnosno grupe institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Hrvatska narodna banka nacrt rješenja iz stavka 4. ovoga članka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanima Uredbom (EU) br. 806/2014. Pri izradi rješenja iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Dosadašnji stavci 8. do 12. postaju stavci 9. do 13.

Članak 20.

U članku 22. stavku 1. riječi: »sanacijsko tijelo za grupu« zamjenjuju se riječima: »sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

Članak 21.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu institucija u Europskoj uniji, a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran niti za grupu institucija u Europskoj uniji niti za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ona će zajedno sa sanacijskim tijelom za grupu i sanacijskim tijelima za društva kćeri, a nakon savjetovanja s članovima kolegija nadzornih tijela i sanacijskim tijelima u državama u kojima posluju značajne podružnice institucija članica te grupe, pod uvjetom da je to važno za tu podružnicu, na sanacijskom kolegiju razmotriti procjenu iz članka 12. ovoga Zakona i sudjelovat će u postupku donošenja zajedničke odluke o nalaganju mjera iz članka 21. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona u odnosu na sve institucije koje su članice prekogranične grupe.«.

Članak 22.

Iza članka 23. dodaje se naslov iznad članka i članak 23.a koji glase:

»Provedba uputa Jedinstvenog sanacijskog odbora za primjenu ovlasti rješavanja ili uklanjanja prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka
odnosno sanacije

Članak 23.a

(1) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 10. stavka 10. ili 11. Uredbe (EU) br. 806/2014 vezano uz rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije, Hrvatska narodna banka postupa samo u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora, a na način utvrđen člankom 21. stavcima 4., 5., 6., 7. i 13. ovoga Zakona.

(2) Subjekt za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran dužan je izvršiti mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije u rokovima kako je naloženo rješenjem Hrvatske narodne banke donesenim temeljem stavka 1. ovoga članka.

(3) Subjekt za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran dužan je u roku od mjesec dana od dana dostave rješenja kojim se nalažu mjere temeljem stavka 1. ovoga članka Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti plan za usklađenje s naloženim mjerama.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 25. mijenja se i glasi: »Minimalni zahtjev za instituciju koja nije dio prekogranične grupe i za grupu institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična«.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga određuje minimalni zahtjev za instituciju koja nije dio prekogranične grupe i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor odnosno grupu institucija u Europskoj uniji koja nije prekogranična i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor.«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Hrvatska narodna banka nacrt odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanima Uredbom (EU) br. 806/2014. Pri donošenju odluke Hrvatska narodna banka postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Članak 24.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, izrađuje prijedlog o minimalnom zahtjevu na konsolidiranoj osnovi na osnovi kriterija iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona kao i mogućnosti da se društvo kći sa sjedištem u trećoj zemlji sanira zasebno prema planu sanacije.«.

Članak 25.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu institucija u Europskoj uniji, a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran ni za grupu institucija u Europskoj uniji ni za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, sudjelovat će u postupku donošenja zajedničke odluke o minimalnom zahtjevu koji se primjenjuje na konsolidiranoj osnovi.«.

Članak 26.

Iza članka 27. dodaje se naslov iznad članka i članak 27.a koji glase:

»Provedba odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora o minimalnom zahtjevu

Članak 27.a

(1) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 12. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka će, samo u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora, subjektu za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran rješenjem naložiti održavanje minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj, potkonsolidiranoj ili konsolidiranoj osnovi utvrđenog odlukom Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014, odnosno zajedničkom odlukom o minimalnom zahtjevu u čijem postupku donošenja za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sudjeluje Jedinstveni sanacijski odbor.

(2) Institucija je dužna kontinuirano ispunjavati minimalni zahtjev utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U postupku utvrđivanja minimalnog zahtjeva od strane Jedinstvenog sanacijskog odbora u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 806/2014 Hrvatska narodna banka može podnijeti prijedlog Jedinstvenom sanacijskom odboru za izuzeće subjekta za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran od primjene minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi u slučaju ispunjavanja uvjeta iz članka 25. stavka 5. ili stavka 7. ili članka 26. stavka 15. ili stavka 16. ili članka 27. stavka 13. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka može u postupku utvrđivanja minimalnog zahtjeva od strane Jedinstvenog sanacijskog odbora u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 806/2014 podnijeti prijedlog da se minimalni zahtjev na konsolidiranoj ili pojedinačnoj osnovi djelomično ispunjava instrumentima za koje su ugovorene odredbe iz članka 12. stavka 12. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(5) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 12. stavka 17. Uredbe (EU) br. 806/2014 vezano uz izvršivost odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveze prema pravu treće zemlje koje se primjenjuje na obveze subjekta, Hrvatska narodna banka postupa po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(6) Hrvatska narodna banka, u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora, nadzire ispunjava li subjekt za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran minimalni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 27.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »Hrvatska narodna banka« dodaju se riječi: »kao nadležno tijelo, osim u slučaju kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 u odnosu na značajne nadzirane subjekte«.

U stavku 4. iza riječi: »institucijom« dodaju se riječi: »za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

U stavku 6. iza riječi: »instituciju« dodaju se riječi: »za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

Članak 28.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Po zaprimanju prijedloga iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u roku od tri radna dana izrađuje nacrt odluke o tom prijedlogu, koji nacrt dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanima Uredbom (EU) br. 806/2014. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka o prijedlogu iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona dužna je odlučiti u roku od sedam radnih dana od zaprimanja prijedloga, postupajući u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka bez odgađanja obavještava Jedinstveni sanacijski odbor ako sanacijska mjera koju bi trebalo poduzeti podrazumijeva korištenje Jedinstvenog sanacijskog fonda. Ako Jedinstveni sanacijski odbor odluči da sanacijska mjera koju treba poduzeti ne podrazumijeva korištenje Jedinstvenog sanacijskog fonda, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 29.

U članku 30. stavku 1. riječi: »sanacijsko tijelo za grupu institucija u Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu institucija u Europskoj uniji za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

Članak 30.

U članku 31. stavcima 1. i 2. riječi: »nije sanacijsko tijelo za grupu institucija u Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »nije sanacijsko tijelo za prekograničnu grupu institucija u Europskoj uniji, a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran ni za grupu institucija u Europskoj uniji ni za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka postupa u skladu s člankom 29. ovoga Zakona ako je sanacijsko tijelo za grupu nakon savjetovanja s drugim članovima sanacijskog kolegija procijenilo da otvaranje postupka sanacije odnosno mjere iz stavka 1. ovoga članka neće utjecati na to da bilo koja članica grupe u drugoj državi članici zbog toga ispuni uvjete za pokretanje sanacije, te o tome obavijestilo Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.«.

Članak 31.

U članku 33. stavku 1. iza riječi: »sanacije« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući i odluka u cilju provedbe odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora«.

U stavku 7. riječi: »na teret sanacijskog fonda« zamjenjuju se riječima: »u skladu s općim pravilima o naknadi štete«.

Članak 32.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: »nadzoru« stavlja se zarez i dodaju riječi: »za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor,«.

U stavku 2. iza riječi: »kćeri« stavlja se zarez i dodaju riječi: »za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor,«.

Članak 33.

Iza članka 34. dodaje se naslov iznad članka i članak 34.a koji glase:

»Provedba odluke o sanaciji Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 34.a

(1) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka postupa u skladu s odlukom o sanaciji te uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora primjenjujući sanacijske instrumente iz glave IX. ovoga Zakona, izvršavajući sanacijske ovlasti iz glave X. ovoga Zakona i primjenjujući zaštitne mjere iz glave XII. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka može, na zahtjev Jedinstvenog sanacijskog odbora, u suradnji s Europskom središnjom bankom ocijeniti postojanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(3) Odmah po zaprimanju odluke o sanaciji Jedinstvenog sanacijskog odbora, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donosi odluku o imenovanju sanacijske uprave.

(4) Na sanacijsku upravu imenovanu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 44. do 54. ovoga Zakona.

(5) Na javnu objavu te dostavu odluke o sanaciji Jedinstvenog sanacijskog odbora primjenjuju se odredbe članka 29. stavka 6. te članka 32. ovoga Zakona.

(6) Ako je za subjekt za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran utvrđeno da propada ili će vjerojatno propasti i za koji nije donesena odluka o otvaranju postupka sanacije u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nadležnom sudu odnosno donijeti odluku o pokretanju postupka prisilne likvidacije.«.

Članak 34.

U članku 35. stavku 1. iza riječi: »i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako je izradu iste već osigurao Jedinstveni sanacijski odbor u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

U stavku 6. točki a) iza riječi: »pravo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno na koji Jedinstveni sanacijski fond ima pravo«.

U točki b) iza riječi: »pravo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno koji su instituciji dani u skladu s člankom 76. Uredbe (EU) br. 806/2014 na koje Jedinstveni sanacijski fond ima pravo«.

Članak 35.

U članku 36. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti u skladu s člankom 20. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 806/2014, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka postupit će u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora.«.

Članak 36.

U članku 37. stavku 1. ispred riječi: »Hrvatska narodna banka« dodaju se riječi: »U odnosu na instrumente kapitala koje je izdao subjekt za koji nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor,«.

Članak 37.

U članku 39. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Hrvatska narodna banka nacrt odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanima Uredbom (EU) br. 806/2014. Pri donošenju odluke Hrvatska narodna banka postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 10., riječi: »stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 9.«.

Dosadašnji stavci 10. do 13. postaju stavci 11. do 14.

Članak 38.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »Republici Hrvatskoj« dodaju se riječi: »za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor i«.

Članak 39.

U članku 41. stavku 1. točki 2. iza riječi: »članka 37. stavka 1.« dodaju se riječi: »ili članka 42.a«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. stavka 1. podstavka c) Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo u provedbi stavaka 5. do 7. ovoga članka donosi odluku samo u skladu s uputom Europske središnje banke.«.

Članak 40.

Iza članka 42. dodaje se naslov iznad članka i članak 42.a koji glase:

»Smanjenje vrijednosti ili pretvaranje instrumenata kapitala u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 42.a

(1) Za subjekte za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 21. stavka 1. prvog podstavka točaka a), c) i d) Uredbe (EU) br. 806/2014, osim u slučaju kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 u odnosu na značajne nadzirane subjekte.

(2) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 21. stavka 8. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka provest će smanjenje vrijednosti instrumenata kapitala ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala u instrumente redovnog osnovnog kapitala samo po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 38. stavaka 3., 4., 5., 6. i 7. te članaka 39., 41. i 42. ovoga Zakona, pri čemu se sva upućivanja na procjenu vrijednosti iz članka 35. i procjenu iz članka 69. ovoga Zakona odnose na procjenu koju u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15., odnosno člankom 27. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 806/2014 osigurava Jedinstveni sanacijski odbor.«.

Članak 41.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »sanacije« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno odluke iz članka 34.a stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 42.

U članku 47. stavku 5. iza riječi: »moguće« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u slučaju postupka sanacije investicijskog društva na koji se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 i podružnice institucije iz treće zemlje koji imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj,«.

Članak 43.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor«.

Članak 44.

Iza članka 55. dodaje se naslov iznad članka i članak 55.a koji glase:

»Smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala koje provodi Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 55.a

(1) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka provest će smanjenje vrijednosti instrumenata kapitala ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala u instrumente redovnog osnovnog kapitala samo po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 38. stavaka 3., 4., 5., 6. i 7. te članaka 39., 41. i 42. ovoga Zakona, pri čemu se sva upućivanja na procjenu vrijednosti iz članka 35. i procjenu iz članka 69. ovoga Zakona odnose na procjenu koju u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15., odnosno člankom 27. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 806/2014 osigurava Jedinstveni sanacijski odbor.«.

Članak 45.

U članku 56. stavku 1. iza riječi: »sanaciju banaka« dodaju se riječi: »pri provedbi odluke o sanaciji iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona«.

Stavak 15. mijenja se i glasi:

»(15) Za subjekt za koji nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, nakon što su prestali postojati razlozi za otvaranje postupka sanacije odnosno nakon što su provedene sve potrebne sanacijske mjere Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka dužna je nakon savjetovanja s Hrvatskom narodnom bankom odnosno Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga kao nadležnim tijelom donijeti odluku o okončanju postupka sanacije.«.

Iza stavka 15. dodaje se stavak 16. koji glasi:

»(16) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 23. Uredbe (EU) br. 806/2014, pri provedbi odluke o sanaciji Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka primjenjuje jedan ili više instrumenata sanacije iz stavka 1. ovoga članka samo u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 46.

U članku 57. stavku 10. iza riječi: »člankom 36. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »odnosno procjene vrijednosti provedene u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Članak 47.

U članku 59. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe 1024/2013, Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo po uputi Europske središnje banke odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao nadležno tijelo na zahtjev Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka izdaje privremeno odobrenje najmanje za pružanje usluga koje su prenesene na prijelaznu instituciju te u njemu navodi rok u kojem prijelazna institucija nije dužna ispunjavati propisane zakonske uvjete za dobivanje odobrenja za rad.«.

U stavku 11. iza riječi: »sanacije« dodaju se riječi: »odnosno odlukom o imenovanju iz članka 34.a stavka 3. ovoga Zakona«.

U stavku 12. točki b) iza riječi: »uplatom« dodaju se riječi: »na način utvrđen odlukom o sanaciji Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014 ili«.

U stavku 15. podstavku 1. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili odluku o otvaranju postupka sanacije Jedinstvenog sanacijskog odbora donesene na temelju članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014.«

Članak 48.

U članku 64. stavku 3. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Osnivački kapital nositelja upravljanja imovinom može uplatiti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na način utvrđen odlukom o sanaciji i uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014 ili iz sanacijskog fonda.«.

U stavku 10. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »odnosno u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Članak 49.

U članku 69. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti u skladu s člankom 20. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 806/2014, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka postupit će u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 50.

U članku 70. stavku 1. točki b) iza riječi: »članka 35. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »odnosno procjene vrijednosti provedene u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

U stavku 4. točki a) iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »odnosno u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

U točki c) iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »odnosno u skladu s člankom 27. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Članak 51.

U članku 72. stavku 4. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »odnosno u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Članak 52.

U članku 75. stavku 1. iza riječi: »koju je« dodaju se riječi: »Jedinstveni sanacijski odbor ili«.

Članak 53.

U članku 77. stavku 1. iza riječi: »poslovanja« dodaju se riječi: »institucije ili subjekta iz članka 3. točaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona za koji nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor,«.

Članak 54.

Iza članka 77. dodaje se naslov iznad članka i članak 77.a koji glase:

»Procjena plana reorganizacije poslovanja subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

Članak 77.a

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka po primitku plana reorganizacije poslovanja subjekta za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran postupa na način propisan člankom 27. stavkom 16. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 55.

Iza članka 83. dodaje se naslov iznad članka i članak 83.a koji glase:

»Ovlast sanacijskih tijela u fazi rane intervencije

Članak 83.a

(1) Ako su ispunjeni uvjeti za ranu intervenciju u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštene su naložiti instituciji za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor da kontaktira potencijalne kupce s ciljem pripreme institucije za sanaciju, uvažavajući načela iz članka 58. stavka 2. ovoga Zakona te zahtjeve o povjerljivosti iz članka 98. ovoga Zakona.

(2) Nacrt rješenja iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanima Uredbom (EU) br. 806/2014. Pri izradi rješenja Hrvatska narodna banka postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dužna je, bez odgađanja, rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.«.

Članak 56.

U članku 95. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Jedinstveni sanacijski odbor može sudjelovati na sanacijskom kolegiju kao promatrač. U cilju učinkovitog rada sanacijskog kolegija Hrvatska narodna banka će surađivati s Jedinstvenim sanacijskim odborom.«.

Dosadašnji stavci 6. do 8. postaju stavci 7. do 9.

Članak 57.

U članku 96. ispred riječi: »Ako« dodaje se oznaka stavka: »(1)«, a iza riječi: »nije sanacijsko tijelo za grupu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran ni za grupu institucija u Europskoj uniji ni za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. do 4. koji glase:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako Jedinstveni sanacijski odbor nije član sanacijskog kolegija, a društvo kći je subjekt na koji se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka će podnijeti zahtjev sanacijskom tijelu za grupu za sudjelovanje Jedinstvenog sanacijskog odbora u sanacijskom kolegiju kao promatrača.

(3) Hrvatska narodna banka će tijekom sudjelovanja u radu sanacijskog kolegija iz stavka 1. ovoga članka surađivati s Jedinstvenim sanacijskim odborom u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014.

(4) U slučaju sanacijskih kolegija koje kao sanacijsko tijelo za grupu uspostavlja Jedinstveni sanacijski odbor ili je Jedinstveni sanacijski odbor član sanacijskog kolegija, a društvo kći je subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, Hrvatska narodna banka ili Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ovisno o pitanju koje se rješava i u skladu s podjelom ovlasti iz ovoga Zakona, može sudjelovati kao promatrač.«.

Članak 58.

U članku 98. stavku 6. točka b) mijenja se i glasi:

»b) radnici sanacijskih i nadležnih tijela s radnicima sanacijskih i nadležnih tijela država članica, Jedinstvenog sanacijskog odbora, nadležnih ministarstava, središnjih banaka, sustava osiguranja depozita, sudskim i drugim tijelima nadležnim za provođenje stečajnog postupka ili postupka likvidacije, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeća Europske unije, Europske komisije, u skladu s člankom 105. ovoga Zakona, i tijelima trećih zemalja koja izvršavaju istovrsne dužnosti sanacijskih tijela ili potencijalnim kupcem.«.

Članak 59.

U članku 101. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izda preporuku u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 806/2014, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatska narodna banka postupaju u skladu s preporukom ili obrazlažu Jedinstvenom sanacijskom odboru zašto ne postupaju u skladu s preporukom.«.

Članak 60.

U članku 107. stavku 1. iza riječi: »procjenu vrijednosti« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako je izradu iste već osigurao Jedinstveni sanacijski odbor u skladu s člankom 20. stavkom 16. Uredbe (EU) br. 806/2014«.

Članak 61.

U članku 108. stavku 1. riječi: »sanacijskog fonda« zamjenjuju se riječima: »Jedinstvenog sanacijskog fonda u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014 odnosno iz sanacijskog fonda kada se navedeno pravo ne ostvaruje u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014«.

U stavku 2. iza riječi: »naknade« dodaju se riječi: »iz sanacijskog fonda«.

Članak 62.

U članku 114. stavku 3. iza riječi: »sanaciju banaka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a dio kojih se sukladno odredbama Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond i Uredbe (EU) br. 806/2014 prenosi u Jedinstveni sanacijski fond«.

Članak 63.

U članku 115. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sanacijski fond mora raspolagati dostatnim sredstvima za ostvarenje ciljeva iz članka 6. ovoga Zakona i ispunjenje obveze Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka iz članka 67. Uredbe (EU) br. 806/2014, te stoga Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u ime i za račun sanacijskog fonda:

a) prikuplja prethodne doprinose u skladu s člankom 118. ovoga Zakona i s člankom 70. Uredbe (EU) br. 806/2014 radi dostizanja ciljane razine iz članka 117. ovoga Zakona

b) prikuplja naknadne doprinose u skladu s člankom 119. ovoga Zakona i u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 806/2014 ako doprinosi navedeni pod točkom a) ovoga stavka nisu dovoljni i

c) ugovara zajmove i druge dodatne izvore financiranja u skladu s člancima 120. i 121. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »stavkom 1. ovoga članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim sredstava prenesenih u Jedinstveni sanacijski fond«.

Članak 64.

U članku 116. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Sredstva sanacijskog fonda koja su prenesena Jedinstvenom sanacijskom fondu koriste se za namjene iz stavka 1. ovoga članka na način propisan člankom 5. Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond.«.

Članak 65.

U članku 117. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za potrebe obračuna postignuća ciljane razine iz stavka 1. ovoga članka, doprinosi preneseni u Jedinstveni sanacijski fond uračunavaju se u ciljanu razinu sanacijskog fonda.«.

Članak 66.

U članku 118. stavku 1. riječi: »podružnice u Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »podružnice institucija iz treće zemlje«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Doprinos iz stavka 1. ovoga članka pojedine institucije i podružnice institucija iz treće zemlje koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj razmjeran je iznosu njezinih obveza (isključujući regulatorni kapital) umanjenih za osigurane depozite u odnosu na ukupne obveze (isključujući regulatorni kapital) umanjene za osigurane depozite svih institucija i podružnica institucija iz treće zemlje koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj odnosno na ukupne obveze (isključujući regulatorni kapital) umanjene za osigurane depozite svih institucija i podružnica institucija iz treće zemlje svih država članica sudionica Jedinstvenog sanacijskog mehanizma.«.

U stavku 3. riječi: »podružnice u Europskoj uniji koje imaju« zamjenjuju se riječima: »podružnice institucije iz treće zemlje koja ima«.

Stavci 4. do 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Doprinos iz stavka 1. ovoga članka za pojedinu instituciju i podružnicu institucije iz treće zemlje koja ima odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj obračunat će se temeljem podataka iz financijskih izvještaja dostavljenih Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sukladno odredbama važeće Delegirane uredbe u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije.

(5) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka izdaje i dostavlja račun za prethodni doprinos obračunan sukladno stavku 4. ovoga članka instituciji i podružnici institucije iz treće zemlje koja ima odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj.

(6) Institucije i podružnice institucija iz treće zemlje koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj dužne su račun iz stavka 5. ovoga članka platiti u roku od 15 dana od dana dostave. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sredstva koja sukladno Uredbi (EU) br. 806/2014 pripadaju Jedinstvenom sanacijskom fondu prenosi u Jedinstveni sanacijski fond.«.

U stavku 10. riječi: »podružnice u Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »podružnice institucija iz treće zemlje«.

Članak 67.

U članku 119. stavku 2. riječi: »podružnica u Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »podružnica institucije iz treće zemlje«.

U stavku 5. riječi: »podružnicu u Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »podružnicu institucije iz treće zemlje«.

U stavku 6. riječi: »podružnice u Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »podružnice institucije iz treće zemlje«.

U stavku 8. riječi: »Europske podružnice« zamjenjuju se riječima: »podružnice institucije iz treće zemlje«.

Članak 68.

U članku 122. stavku 2. iza riječi: »sanacijsko tijelo za grupu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran za grupu institucija u Europskoj uniji«.

Članak 69.

Iza članka 123. dodaje se naslov iznad članka i članak 123.a koji glase:

»Naknade za administrativne rashode sanacijskog fonda

Članak 123.a

(1) Institucije i podružnice institucija iz trećih zemalja koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj dužne su uplaćivati Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka godišnju naknadu za podmirivanje administrativnih rashoda povezanih s funkcijom sanacijskog tijela te rashoda povezanih sa suradnjom s Jedinstvenim sanacijskim odborom, a sukladno Uredbi (EU) br. 806/2014.

(2) Sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014 Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka će obveznicima iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 30. lipnja dostaviti iznos godišnjih naknada te broj računa na koji je istu potrebno uplatiti. Obveznici iz stavka 1. ovoga članka dužni su uplatiti naknade u roku od 15 dana od dana primitka računa.

(3) Iznos godišnje naknade za administrativne rashode pojedine institucije i podružnice institucije iz treće zemlje koja ima odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj ne može biti veći od 5 % iznosa njezina godišnjeg doprinosa iz članka 118. ovoga Zakona.«.

Članak 70.

U članku 124. stavku 1. točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»8) ako ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku plan za usklađenje s mjerama za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije koje je rješenjem naložila Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čime postupa protivno članku 21. stavku 10. ovoga Zakona

9) ako ne izvrši ili ne izvrši u predloženom roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije predložene Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, a koje je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procijenila učinkovitima, čime postupa protivno članku 21. stavku 3. ovoga Zakona«.

Iza točke 9. dodaju se nove točke 10. do 18. koje glase:

»10) ako ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije koje je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 21. stavka 4. ovoga Zakona

11) ako matično društvo ili članica grupe ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije u skladu s odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 22. stavka 9. ovoga Zakona

12) ako matično društvo ili članica grupe ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije u skladu s odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 22. stavka 11. ovoga Zakona

13) ako matično društvo ili članica grupe ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije u skladu s odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 22. stavka 12. ovoga Zakona

14) ako članica grupe ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije u skladu s odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 5. ovoga Zakona

15) ako članica grupe ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije u skladu s odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 7. ovoga Zakona

16) ako članica grupe ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije u skladu s odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 8. ovoga Zakona

17) ako ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije koje je Hrvatska narodna banka naložila rješenjem donesenim temeljem članka 23.a stavka 1. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 23.a stavku 2. ovoga Zakona

18) ako ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku plan za usklađenje s mjerama za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije koje je rješenjem naložila Hrvatska narodna banka, čime postupa protivno članku 23.a stavku 3. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 10., koja postaje točka 19., mijenja se i glasi:

»19) ako institucija ne ispunjava minimalni zahtjev na pojedinačnoj osnovi u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 25. stavku 4. ovoga Zakona«.

Iza dosadašnje točke 10., koja postaje točka 19., dodaju se nove točke 20. do 29. koje glase:

»20) ako matična institucija ili društvo kći ne ispunjava minimalni zahtjev na konsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 25. stavku 6. ovoga Zakona

21) ako subjekt iz članka 3. točaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne ispunjava minimalni zahtjev na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 25. stavka 8. ovoga Zakona

22) ako institucija ne ispunjava minimalni zahtjev na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi djelomično ugovornim instrumentima na način naložen rješenjem Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 25. stavka 9. ovoga Zakona

23) ako matično društvo ne ispunjava minimalni zahtjev na konsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga naložio rješenjem donesenim temeljem članka 26. stavka 5. ovoga Zakona

24) ako matično društvo ne ispunjava minimalni zahtjev na konsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga naložio rješenjem donesenim temeljem članka 26. stavka 6. ovoga Zakona

25) ako matično društvo ne ispunjava minimalni zahtjev na konsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga naložio rješenjem donesenim temeljem članka 26. stavka 8. ovoga Zakona

26) ako matično društvo ili društvo kći ne ispunjava minimalni zahtjev na pojedinačnoj ili potkonsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 27. stavka 8. ovoga Zakona

27) ako matično društvo ili društvo kći ne ispunjava minimalni zahtjev na pojedinačnoj ili potkonsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 27. stavka 9. ovoga Zakona

28) ako matično društvo ili društvo kći ne ispunjava minimalni zahtjev na pojedinačnoj ili potkonsolidiranoj osnovi u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 27. stavka 11. ovoga Zakona

29) ako ne ispunjava minimalni zahtjev u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka naložila rješenjem donesenim temeljem članka 27.a stavka 1. ovoga Zakona na pojedinačnoj, potkonsolidiranoj ili konsolidiranoj osnovi, čime postupa protivno članku 27.a stavku 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke od 11. do 14. postaju točke od 30. do 33.

Dosadašnja točka 15., koja postaje točka 34., mijenja se i glasi:.

»34) ako institucija u propisanom roku ne plati račun Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prethodni doprinos, čime postupa protivno članku 118. stavku 6. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 16. i 17. postaju točke 35. i 36.

Članak 71.

U članku 125. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) ako ne provede naknadnu procjenu vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona tako da osigura da su procjenom utvrđeni svi gubici za koje je potrebno umanjiti imovinu institucije ili subjekta iz članka 3. točaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona te da su isti u potpunosti evidentirani u njihovim poslovnim knjigama odnosno tako da pribavi informacije za donošenje odluke o povećanju vrijednosti tražbina vjerovnika čija je vrijednost smanjena ili povećanju naknade, čime postupa protivno članku 36. stavku 4. ovoga Zakona i«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za prekršaj kaznit će se fizička osoba iz članka 98. stavka 1. ovoga Zakona u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna ako ne čuva kao povjerljive sve informacije koje je saznala pri obavljanju poslova u okviru ovoga Zakona odnosno krši zabranu odavanja povjerljivih podataka koje dobije tijekom obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti od nadležnog tijela i sanacijskog tijela.«.

Članak 72.

Iza članka 125. dodaje se naslov iznad članka i članak 125.a koji glase:

»Postupanje po preporuci i izvršenje odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 125.a

(1) Sanacijsko tijelo će po preporuci Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 38. stavka 8. Uredbe (EU) br. 806/2014 razmotriti pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz članaka 124. i 125. ovoga Zakona.

(2) Pri pokretanju prekršajnog postupka za prekršaj iz članka 124. stavka 1. ovoga Zakona protiv subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor sanacijsko tijelo vodi računa o postojanju preporuke Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 38. stavka 8. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(3) S ciljem izvršenja odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčanih kazni i periodičnih penala iz članaka 38. i 39. Uredbe (EU) br. 806/2014 Hrvatska narodna banka postupa na način utvrđen člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(4) Tijelo iz stavka 3. ovoga članka osnovu za plaćanje podnosi tijelu nadležnom za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima sukladno zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.«.

Članak 73.

U članku 128. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prenesena novčana sredstva sanacijskog fonda u Jedinstveni sanacijski fond sukladno odredbama članaka 3. i 4. zakona kojim se potvrđuje Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond uračunavaju se u ciljanu razinu sanacijskog fonda iz članka 117. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 74.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom primjene Odluke o uspostavi bliske suradnje iz članka 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 koja će se objaviti u Službenom listu Europske unije.

Klasa: 022-03/20-01/17
Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.