Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 47/2020 (17.4.2020.), Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

HRVATSKI SABOR

952

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/61
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 17. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE
NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18., 2/20. i 46/20.) iza članka 25. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 25.a i 25.b koji glase:

»Postupanje Agencije u posebnim okolnostima

Članak 25.a

(1) Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

(2) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Agencija neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene.

(4) Ako ovršenik fizička osoba nakon zastoja provedbe ovrhe iz stavka 2. ovoga članka nema niti jednu osnovu za plaćanje temeljem koje Agencija nastavlja s provedbom ovrhe, Agencija će bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa u roku od deset radnih dana.

(5) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Agencija će zaprimati nove osnove za plaćanje i po njima postupati na način da će ih evidentirati u Očevidnik, ali u odnosu na ovršenike fizičke osobe neće slati naloge bankama za izvršenje, odnosno nakon evidentiranja u Očevidnik zastat će s daljnjim postupanjem.

(6) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako za vrijeme posebnih okolnosti nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, Agencija će izdati naloge bankama radi prijenosa zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju.

(7) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku rokovi propisani ovim Zakonom ili posebnim zakonom vezani za trajanje blokade računa odnosno postojanje neizvršenih osnova za plaćanje, osim roka za prijenos zaplijenjenih sredstava koji se računa od primitka osnove za plaćanje u Agenciju.

(8) Nakon prestanka posebnih okolnosti Agencija će nastaviti s provedbom ovrhe sukladno odredbama ovoga Zakona, a rokovi iz stavka 7. nastavljaju teći.

Zastoj tijeka zateznih kamata u posebnim okolnostima

Članak 25.b

(1) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 25.a ovoga Zakona ne teče zatezna kamata.

(2) Agencija neće obračunati zateznu kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje za razdoblje trajanja posebnih okolnosti.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Trajanje posebnih okolnosti

Članak 2.

(1) Posebne okolnosti iz članka 25.a koji je dodan člankom 1. ovoga Zakona trajat će od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka može se odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za tri mjeseca.

Naknadna procjena učinaka

Članak 3.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/64
Zagreb, 17. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.