Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

NN 47/2020 (17.4.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

HRVATSKI SABOR

954

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/59
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 17. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17. i 114/18.) u članku 2. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, posebnom odlukom proglašava opasnost od epidemije zarazne bolesti te određuje zaraženo, odnosno ugroženo područje. Odluka kojom se proglašava opasnost od epidemije zarazne bolesti objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra posebnom odlukom proglašava epidemiju zarazne bolesti te određuje zaraženo područje. Odluka kojom se proglašava epidemija zarazne bolesti objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 4. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«.

Članak 3.

U članku 12. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. prijevoz, izolacija u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, izolacija i liječenje oboljelih,«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. točki 2. podtočki a) iza riječi: ­»SARS-a,« dodaju se riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom ­SARS-CoV-2«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »SARS-a,« dodaju se riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,«.

U stavku 5. iza riječi: »SARS-a,« dodaju se riječi: »bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. točki 2) iza riječi: »SARS-a« briše se zarez te se dodaju riječi: »i bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,«.

Članak 7.

U naslovu iznad članka 20. iza riječi: »4. Prijevoz,« dodaju se riječi: »izolacija u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija,«.

U članku 20. iza riječi: »SARS-a« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2«.

Članak 8.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prema epidemiološkoj ocjeni Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba ili prema procjeni doktora medicine specijalista epidemiologije, odnosno drugog nadležnog doktora medicine određene specijalnosti, osobama za koje se utvrdi da su oboljele, za koje se posumnja da boluju od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ili zdravim osobama koje su bile u kontaktu s oboljelim osobama od te bolesti, odnosno dolaze iz područja zahvaćenog bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 može se odrediti izolacija u vlastitom domu, odnosno u drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, ako za to postoje odgovarajući uvjeti.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., riječi: »u stanu« zamjenjuju se riječima: »u vlastitom domu, odnosno u drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija«.

Članak 9.

U članku 26. stavku 1. točki 8. iza riječi: »kolere,« dodaju se riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,«.

Članak 10.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »groznice« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom ­SARS-CoV-2«.

U stavku 2. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. izolaciju osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija,«. Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Kada je, sukladno članku 2. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, odnosno epidemiju ili opasnost od nje, sigurnosne mjere iz stavaka 1. do 3. ovoga članka može odlukom narediti, u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Odluke Stožera donose se pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: »osim ako su ispunjene pretpostavke iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Sigurnosne mjere iz stavka 2. ovoga članka koje naređuje ministar i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske objavljuju se u »Narodnim novinama«.«.

Članak 11.

U članku 49. stavku 1. iza riječi: »SARS-a« stavlja se zarez te dodaju riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je, sukladno članku 2. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, odnosno epidemiju ili opasnost od nje, ministar je ovlašten donijeti odluku kojom određuje pravne i fizičke osobe, način i troškove provedbe obveznih protuepidemijskih mjera.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 12.

U članku 59. stavku 1. iza riječ: »vCJ« stavlja se zarez te dodaju riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2«.

Članak 13.

U članku 68. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija,«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

Članak 14.

U članku 69. stavku 2. iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase:

»4. narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere,

5. narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru za izolaciju – samoizolacija,«.

Dosadašnje točke 4. do 15. postaju točke 6. do 17.

Članak 15.

U članku 73. iza riječi: »SARS-a« stavlja se zarez te dodaju riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2«.

Članak 16.

Iza članka 76. dodaje se članak 76.a koji glasi:

»Članak 76.a

Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako se ne pridržava sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, izolacije u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija (članak 47. stavak 2. točka 8.),

2. ako se ne pridržava sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti stavljanja u karantenu (članak 55. stavci 1. i 2.).«.

Članak 17.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Za svaku povredu odredaba ovoga Zakona sanitarni inspektor Državnog inspektorata može, na licu mjesta, naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene radi trenutačne zaštite života i zdravlja pučanstva u Republici Hrvatskoj, a u povodu Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020., koju je ministar zdravstva donio na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u skladu s člankom 2. stavkom 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17. i 114/18.), te proglašenja pandemije bolesti COVID-19 od strane Svjetske zdravstvene organizacije 11. ožujka 2020., smatraju se mjerama iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 19.

Ministarstvo zdravstva provest će naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/61
Zagreb, 17. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.