Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima

NN 47/2020 (17.4.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima

Ministarstvo pravosuđa

959

Na temelju članka 13. stavka 1. točke 9. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA

Članak 1.

U Pravilniku o javnobilježničkim uredima (»Narodne novine«, broj 123/11 i 115/12) iza članka 13. dodaje se novi članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

»(1) Ministarstvo pravosuđa može iz osobito opravdanih razloga na zahtjev javnog bilježnika ili vršitelja dužnosti javnog bilježnika privremeno dozvoliti obavljanje javnobilježničke službe u prostoru koji ne ispunjava kriterije iz članka 3. ovog Pravilnika koji se odnose na ukupnu površinu javnobilježničkog ureda i broj prostorija te članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo pravosuđa odlučuje rješenjem.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-08/02

Urbroj: 514-04-02/1-20-01

Zagreb, 10. travnja 2020.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.