Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

NN 47/2020 (17.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

963

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU VAGANJA PROIZVODA RIBARSTVA, EVIDENCIJE VAGANJA TE POSTUPKU I
UVJETIMA ODOBRAVANJA VAGANJA
NA RIBARSKIM PLOVILIMA I U
ODOBRENIM OBJEKTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za ulove namijenjene prvoj prodaji poznatom prvom kupcu izvan teritorija Republike Hrvatske vaganje je obvezno na iskrcajnom mjestu, a inozemni prvi kupac obvezan je na PGR-u podnijeti Zahtjev za odobrenje vaganja na iskrcajnom mjestu, dok iznimno, u slučaju kada inozemni prvi kupac nije poznat i nije moguće vaganje obavljati na plovilu, ribar treba obaviti vaganje te podatke unijeti u transportni dokument na PGR-u.«

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Zahtjev za odobrenje vaganja iz stavka 4. ovog članka na iskrcajnom mjestu popunjava se i dostavlja sukladno uputama na PGR-u.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za točnost i evidentiranje vaganja odgovoran je prvi kupac koji može za provođenje vaganja ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu putem PGR-a, osim u slučaju vaganja na ribarskom plovilu kada je odgovoran zapovjednik plovila ili u slučaju iz članka 3. stavka 4. kada ribar obavlja vaganje.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vaganje u odobrenim objektima može obavljati samo tvrtka/obrt odobreni objekt kojem je izdano rješenje o registraciji prvog kupca u skladu s propisom koji uređuje prvu prodaju proizvoda te vaganje može obavljati za sebe ili drugog prvog kupca koji mu je uputio pozivnicu i ovlastio ga za vaganje putem PGR-a.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odobreni objekti koji obavljaju vaganje moraju osigurati da se vaganje dovrši unutar 48 sata od vremena istovara proizvoda ribarstva u odobreni objekt.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/49
Urbroj: 525-13/0761-20-10
Zagreb, 9. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.