Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

NN 47/2020 (17.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

964

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA KRMNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07, 78/10, 31/13, 23/17, 112/18) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL L 125, 11. 7. 1966.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13.2.2020.);

– Direktiva Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. o ograničavanju stavljanja na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja te uljarica i predivog bilja na sjeme koje je službeno certificirano kao »osnovno sjeme« ili »certificirano sjeme« (kodificirana verzija) (SL L 340, 19. 12. 2008.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).«.

Članak 3.

U Dodatku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Usjev mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sjemena.

Osim toga, usjev mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe;

Prisutnost RNQP-a na usjevu i odgovarajućim kategorijama mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu (rod ili vrsta)Pragovi za proizvodnju predos­novnog sjemenaPragovi za proizvodnju osnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju certificiranog sjemena
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]Medicago sativa L.0 %0 %0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Medicago sativa L.0 %0 %0 %


Stručni nadzor će biti proveden u skladu sa sljedećim uvjetima:
A. Stanje i faza razvoja usjeva dozvoljavat će primjereno ispitivanje.
B. U tijeku vegetacije mora se provesti najmanje jedan nadzor.
C. Veličina, broj i raspodjela dijelova polja na kojima će se vršiti nadzor u svrhu ispitivanja jesu li ispunjene odredbe ovog Dodatka odredit će se u skladu s primjerenim metodama (OECD) koje će objaviti Agencija.«.

Članak 4.

U Dodatku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Sjeme mora biti praktički slobodno od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sjemena.

Osim toga, sjeme mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te Uredbe.

Prisutnost RNQP-a na sjemenu i odgovarajućim kategorijama mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Regulirani nekarantenski štetni organizmi ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu (rod ili vrsta)Pragovi za predosnovno sjemePragovi za osnovno sjemePragovi za certificirano sjeme
Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]Medicago sativa L.0 %0 %0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Medicago sativa L.0 %0 %0 %«


Članak 5.

U Dodatku 6. iza obrasca 8a dodaje se obrazac 8b koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/20-01/27
Urbroj: 525-7/1272-20-13
Zagreb, 31. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Obrazac 8b

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O SJEMENU
U MJEŠAVINI BR.________

1. Broj certifikata o sjemenu ____________________________

Redni brojBiljna vrstaSortaPostotni udioKategorijaBroj certifikataBroj izvješća o
kakvoći
Godina proizvodnje
        
        


1. Masa partije:

2. Masa jednog pakiranja:

3. Broj pakiranja:

4. Broj uvjerenja o priznavanju usjeva, certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza:

5. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja):

6. Datum plombiranja:

7. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepivi, za prošivanje, za vezanje)

8. Naziv aktivne tvari preparata za tretiranje sjemena

Datum podnošenja zahtjevaM.P.Podnositelj zahtjeva
_______________________________________