Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe

NN 47/2020 (17.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

966

Na temelju članka 36., članka 46. stavka 3. i članka 47. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51A/2013, 152/14 i 118/18), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSADI PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o posadi plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 105/2016 i 32/2018) u članku 17. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda u pomorskoj plovidbi i završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 4.) ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 29. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Osobe koje posjeduju svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda u pomorskoj plovidbi mogu zapovijedati plovilom duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje, potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava i plovilom za prijevoz do 12 putnika na akumulacijskim jezerima unutarnjih voda. Za zapovijedanje plovilom za prijevoz više od 12 putnika, takva osoba mora steći dopunsku osposobljenost za upravljanje putničkim plovilom.«

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 3.

U članku 54. iza riječi: »osposobljenosti« dodaju se riječi: »ili svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda u pomorskoj plovidbi«.

Članak 4.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za obavljanje određenih poslova na plovilu svaki član posade kod sebe dok je na plovilu mora imati brodarsku knjižicu i svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti ili svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda u pomorskoj plovidbi na temelju kojih je moguće utvrditi razinu njihove osposobljenosti za službu na plovilu.«

Članak 5.

Članci od 67. do 70. mijenjaju se i glase:

»Članak 67.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na teretnim plovilima s vlastitim porivom (samo­hodkama), potiskivačima i tegljačima s centralnim daljinskim upravljanjem koji plove samostalno (izvan sastava) je sljedeći:

Duljina broda u metrima
(D u m)
Članovi posadeBroj članova posade za svaki oblik plovidbe
A1A2B
1D ≤ 70Zapovjednik111
Časnik palube
11
Kormilar


Vođa palube


Mornar1
Mornar pripravnik ili vježbenik

1
2

D > 70

D ≤ 86

Zapovjednik1ili111
Časnik palube11
Kormilar

Vođa palube1

Mornar1
2
Mornar pripravnik ili vježbenik11
3D > 86Zapovjednik1ili111ili1
Časnik palube111
Kormilar11
111
Vođa palube

Mornar1121
Mornar pripravnik ili vježbenik211 U ovom slučaju kormilar mora posjedovati zvanje zapovjednika.

² Ako nema mornara pripravnika onda moraju biti 2 mornara.

(2) Tegljač koji tegli druga plovila pored posade navedene u stavku 1. ovog članka mora uvećati svoju posadu u svim oblicima plovidbe za jednog vođu palube.

Članak 68.

Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na potiskivanim, bočnim i ostalim čvrsto povezanim sastavima za prijevoz tereta koje pokreću plovila s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:

Vrsta sastavaČlanovi posadeBroj članova posade za svaki oblik plovidbe
A1A2B
1

Potiskivač + 1 potisnica ili dimenzije sastava

D ≤ 116,5 m

Š ≤ 15 m

Zapovjednik1ili111ili1
Časnik palube111
Kormilar11111
Vođa palube
Mornar1121
Mornar pripravnik ili vježbenik21
Strojar
2Potiskivač + 2 potisnice ili samohodka + 1 potis­nicaZapovjednik111ili1
Časnik palube111
Kormilar1111
Vođa palube
Mornar1222
Mornar pripravnik ili vježbenik11
Strojar1
3Potiskivač + 3 ili 4 potisnice samohodka + 2 ili 3 potisniceZapovjednik111ili1
Časnik palube111
Kormilar1111
Vođa palube
Mornar2222
Mornar pripravnik ili vježbenik11
Strojar1111
4Potiskivač + više od 4 potisniceZapovjednik1ili111ili1
Časnik palube111
Kormilar11111
Vođa palube
Mornar32333
Mornar pripravnik ili vježbenik211
Strojar11111


1 U ovom slučaju kormilar mora posjedovati zvanje zapovjednika.

Članak 69.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na putničkim plovilima za jednodnevne izlete bez kabina s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:

Dozvoljen broj putnikaČlanovi posadeBroj članova posade za svaki oblik plovidbe
A1A2B
1do 75 osobaZapovjednik111
Časnik palube11
Kormilar
Vođa palube
Mornar112
Mornar pripravnik ili vježbenik
Strojar
2od 76 do 250 osobaZapovjednik1ili111
Časnik palube11
Kormilar
Vođa palube
Mornar11
Mornar pripravnik ili vježbenik111
Strojar111
3od 251 do 600 osobaZapovjednik1ili111
Časnik palube12
Kormilar
Vođa palube11
Mornar111
Mornar pripravnik ili vježbenik1
Strojar111
4od 601 do 1000 osobaZapovjednik111
Časnik palube12
Kormilar1
Vođa palube
Mornar122
Mornar pripravnik ili vježbenik1
Strojar111
5Više od 1000 osobaZapovjednik1ili111
Časnik palube1112
Kormilar
Vođa palube
Mornar3233
Mornar pripravnik ili vježbenik211
Strojar1111


(2) Minimalni broj članova posade parobroda za jednodnevne izlete mora se povećati za jednog strojara u svim oblicima plovidbe.

Članak 70.

Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na kabinskim putničkim plovilima s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:

Stupanj prema broju krevetaČlanovi posadeBroj članova posade u obliku plovidbe
A1A2B
1do 50 ležajaZapovjednik111
Časnik palube12
Kormilar
Vođa palube1
Mornar11
Mornar pripravnik ili vježbenik
Strojar111
2od 51 do 100 ležajaZapovjednik111
Časnik palube12
Kormilar1
Vođa palube
Mornar111
Mornar pripravnik ili vježbenik
Strojar111
3više od 100 ležajaZapovjednik1ili111
Časnik palube12
Kormilar11
Vođa palube
Mornar2133
Mornar pripravnik ili vježbenik2
Strojar1111«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/33
Urbroj: 530- 05-1-1-20-1
Zagreb, 6. travnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.