Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

NN 47/2020 (17.4.2020.), Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

967

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine«, br. 3/15, 38/15 i 98/19) u točki I., podtočki 3., redni broj »30) luka Lipica (Kraljevica)« briše se.

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/20-01/25
Urbroj: 530-03-2-2-2-20-2
Zagreb, 2. travnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.