Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

NN 47/2020 (17.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

970

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) i članka 22. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici održanoj 14. travnja 2020., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU KONTROLE PODATAKA O KOJIMA OVISE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (»Narodne novine«, br. 43/14 i 19/17), u članku 9. stavak 1. točka 10. briše se.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Dosadašnja točka 12. koja postaje točka 11. mijenja se i glasi:

»11. novoutvrđena osnovica«.

Dosadašnja točka 13. koja postaje točka 12. mijenja se i glasi:

»12. obrazloženje utvrđenog staža i osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja«.

Dosadašnje točke 14. do 18. postaju točke 13. do 17.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju kad nije moguće obaviti kontrolu iz stavka 1. ovog članka, sastavlja se:

1. Zapisnik za nedostupnog obveznika – kad je obveznik brisan iz odgovarajućeg registra, a dokumentacija za kontrolu nije dostupna, niti su dostupni podaci u evidencijama Zavoda, REGOS-a i Porezne uprave.

2. Zapisnik o kontroli bez dokumentacije obveznika – kad obveznik obavlja poslovnu aktivnost, ali se ne odaziva na pozive Zavoda i onemogućava obavljanje kontrole, te kada je obveznik brisan iz odgovarajućeg registra, ali se kontrola može obaviti uvidom u dostupne evidencije tijela iz točke 1. ovog stavka«.

U stavku 4. broj »12.« zamjenjuje se brojem »11.« i dodaju se riječi: »a koju ne sadrži zapisnik iz stavka 3. točke 1. ovog članka«, a broj »14« zamjenjuje se brojem »13«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Zapisnici iz čanka 9. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika dostavljaju se obvezniku«.

(2) Zapisnici iz stavka 1. ovog članka i zapisnik iz članka 9. stavka 3. točke 2. ovog Pravilnika kojima su utvrđene nepravilnosti u odnosu na osnovicu za ostvarivanje prava za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti dostavljaju se Poreznoj upravi«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Zapisnici iz članka 9. ovog Pravilnika služe za evidentiranje podataka u evidencijama Zavoda u odnosu na utvrđeni staž i osnovice koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. iza riječi »Pravilnika« briše se zarez i dodaju se riječi: »izrađuje se detaljni tromjesečni plan kontrole«, a iza riječi »kontrole« stavlja se točka i sljedeća rečenica počinje s riječi »Odgovorna«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/20-02/3
Urbroj: 341-99-01/01-20-3
Zagreb, 14. travnja 2020.

Predsjednica Upravnog vijeća
Melita Čičak, v. r.