Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

NN 49/2020 (22.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

Ministarstvo poljoprivrede

1010

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavaka 2. i 3., članka 33. stavaka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 37. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavaka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavaka 2. i 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavaka 3. i 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE MATERIJALA ZA VEGETATIVNO UMNAŽANJE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (»Narodne novine« br. 133/06, 67/10, 30/11 i 77/13) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17. 4. 1968.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije 2020/177/EU оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.);

– Direktiva Komisije 2004/29/EZ od 4. ožujka 2004. o utvrđivanju karakteristika i minimalnih uvjeta za inspekciju vinskih sorti (SL L L 71, 10. 3. 2004.).«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Uzimanje uzoraka sadnog materijala za laboratorijsku analizu provode nadležni fitosanitarni inspektori Državnog inspektorata ili osposobljeni djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).«.

Članak 3.

Dosadašnji Dodatak 1. zamjenjuje se novim Dodatkom 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

U Dodatku 2. Poglavlju 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»Reprodukcijski materijal mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu reprodukcijskog materijala.

Osim toga, reprodukcijski materijal mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme i karantenske štetne organizme zaštićenih područja u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.)) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.«.

Članak 5.

Dodatak 3. briše se.

Članak 6.

U cijelom tekstu pravilnika riječ »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/25
Urbroj: 525-07/0214-20-12
Zagreb, 9. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA BILJKE U MATIČNIM NASADIMA I PRPORIŠTIMA TIJEKOM RASTA

Odjeljak 1.
Autentičnost, čistoća i stanje nasada

1. Lozna prporišta i matičnjaci moraju biti dovoljno autentični i čisti s obzirom na sortu i klon gdje je to primjenjivo.

2. Nadzor, provjeru autentičnosti i čistoće sorte odnosno klona te zdravstvenog stanja treba obavljati u odgovarajućem stupnju vegetativnog i fiziološkog razvoja biljaka u nasadu. Uvjeti kultivacije prporišta i matičnjaka trebaju omogućiti ispravno obavljanje nadzora na sortnu autentičnost i čistoću te zdravstveno stanje.

Odjeljak 2.
Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za prporišta i matične nasade namijenjene za proizvodnju svih kategorija loznog sadnog materijala

1. Ovaj odjeljak primjenjuje se na prporišta i matične nasade namijenjene za proizvodnju svih kategorija loznog sadnog materijala.

2. Za matične nasade i prporišta mora se vizualnim pregledom utvrditi da su slobodni od reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) navedenih u odjeljcima 6. i 7. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

Matični nasadi i prporišta moraju se uzorkovati i ispitati na regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) navedene u odjeljku 7. s obzirom na dotični rod ili vrstu. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u odjeljcima 6. i 7. s obzirom na dotični rod ili vrstu, matični nasadi i prporišta moraju se uzorkovati i ispitati.

3. Vizualni pregled i prema potrebi, uzorkovanje i ispitivanje matičnih nasada i prporišta moraju se provoditi u skladu s odjeljkom 8.

4. Uzorkovanje i ispitivanje iz točke 2. provode se u najprikladnije doba godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja loze te biologiju RNQP-a navedenih u odjeljcima 6. i 7.

U uzorkovanju i ispitivanju primjenjuju se protokoli Europske i sredozemne organizacije za zaštitu bilja (EPPO) ili drugi međunarodno priznati protokoli. Ako takvi protokoli ne postoje, primjenjuju se relevantni protokoli utvrđeni na nacionalnoj razini. U slučaju protokola na nacionalnoj razini, Ministarstvo stavlja na raspolaganje te protokole drugim državama članicama i Komisiji.

U uzorkovanju i ispitivanju biljaka loze u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog materijala primjenjuju se međunarodno priznate metode kako bi se ispitala prisutnost virusa, viroida, virozama sličnih bolesti i fitoplazmi.

Odjeljak 3.
Zahtjevi za tlo i uvjeti proizvodnje za prporišta i matične nasade namijenjene za proizvodnju svih kategorija loznog sadnog materijala

1. Tlo ili posude sa uzgojnim supstratima za sadnju biljaka u loznim matičnjacima i prporištima mora biti uzorkovano i ispitano te potvrđeno slobodno od štetnih organizama koji su navedeni u odjeljku 7.

Uzorkovanje i testiranje tla ili uzgojnog supstrata treba obavljati uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u odjeljku 7.

To uzorkovanje i ispitivanje provode se uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u odjeljku 7.

2. Uzorkovanje i ispitivanje ne provode se ako Agencija na temelju stručnog nadzora zaključi da je tlo slobodno od štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u odjeljku 7.

Uzorkovanje i ispitivanje ne provodi se ukoliko u tlu namijenjenom za sadnju prporišta ili matičnjaka nije uzgajana loza unatrag 5 godina i ukoliko nema sumnje na prisutnost štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u odjeljku 7.

3. U uzorkovanju i ispitivanju primjenjuju se protokoli EPPO-a ili drugi međunarodno priznati protokoli. Ako takvi protokoli ne postoje, primjenjuju se relevantni protokoli utvrđeni na nacionalnoj razini. U slučaju protokola na nacionalnoj razini, Ministarstvo stavlja na raspolaganje te protokole drugim državama članicama i Komisiji.

Odjeljak 4.
Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto i područje proizvodnje

1. Matični nasadi i propišta moraju se podizati u uvjetima u kojima je spriječen rizik od zaraze štetnim organizmima koji mogu biti vektori virusa navedenih u odjeljku 7.

2. Prporišta se ne smiju saditi unutar vinograda ili matičnog nasada. Najmanja dopuštena udaljenost od vinograda ili matičnog nasada iznosi tri metra.

Uz zdravstvene zahtjeve i zahtjeve za tlo i uvjete proizvodnje iz odjeljaka 2. i 3. lozni sadni materijal treba proizvoditi u skladu sa zahtjevima za proizvodnu jedinicu, mjesto i područje proizvodnje kako je navedeno u odjeljku 8. kako bi se ograničila prisutnost šetnih organizama navedenih u tom odjeljku.

Odjeljak 5.
Stručni nadzor

1. Stručnim nadzorom utvrđuje odgovara li lozni sadni materijal proizveden u matičnjacima i prporištima zahtjevima propisanima u odjeljcima 2. do 4.

2. Stručni nadzor provodi Agencija u skladu s Odjeljkom 8.

3. U slučaju sporova i ne dovodeći u pitanje kvalitetu sadnog materijala, provode se dodatni nadzori na terenu.

Odjeljak 6.
Popis RNQP-a čiju je prisutnost potrebno utvrditi vizualnim pregledom te, u slučaju sumnje, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu s Odjeljkom 2. točkom 2.

Rod ili vrsta reprodukcijskog materijala loze, osim sjemenaRNQP-i
Necijepljene biljke vrste Vitis vinifera L.

Kukci i grinje

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Biljke roda Vitis L., osim necijepljenih biljaka vrste Vitis vinifera L.

Kukci i grinje

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L.

Bakterije

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]Odjeljak 7.
Popis RNQP-a čiju je prisutnost potrebno utvrditii vizualnim pregledom te, u određenim slučajevima, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu s Odjeljkom 2. točkom 2.
te odjeljkom 8.

Rod ili vrstaRNQP-i
Reprodukcijski materijal za biljke roda Vitis L., osim sjemena

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus lepezastog lista vinove loze [GFLV00]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 1 [GLRAV1]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 [GLRAV3]

Podloge bilja roda Vitis spp. i njihovih križanaca, osim vrste Vitis vinifera L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus lepezastog lista vinove loze [GFLV00]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 1 [GLRAV1]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 [GLRAV3]

Virus pjegavosti vinove loze [GFKV00]


Odjeljak 8.
Zahtjevi za mjere za matične nasade biljaka roda Vitis L. I, prema potrebi, prporišta prema kategoriji, u skladu s Odjeljkom 2. točkom 2.

Vitis L.

1. Predosnovni, osnovni i certificirani lozni sadni materijal

Vizualni pregledi

Agencija na matičnim nasadima i prporištima najmanje jednom u vegetacijskoj sezoni provodi vizualne preglede radi otkrivanja svih RNQP-a navedenih u odjeljcima 6. i 7.

2. Predosnovni lozni sadni materijal

Uzorkovanje i ispitivanje

Sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog loznog sadnog materijala moraju se uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3. Uzorkovanje i ispitivanje ponavljaju se svakih pet godina.

Uz uzorkovanje i ispitivanje na prisutnost virusa iz prve alineje, matični nasadi namijenjeni za proizvodnju podloga moraju se jednom uzorkovati i ispitati i na prisutnost virusa pjegavosti vinove loze.

Rezultati uzorkovanja i ispitivanja moraju biti dostupni prije prihvaćanja dotičnih matičnih nasada.

3. Osnovni lozni sadni materijal

Uzorkovanje i ispitivanje

Sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju osnovnog reprodZato što se ukcijskog materijala moraju se uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3.

Uzorkovanje i ispitivanje prvi put se obavlja na šestogodišnjim matičnim nasadima i zatim se ponavlja svakih šest godina.

4. Certificirani lozni sadni materijal

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio biljaka loze u matičnom nasadu namijenjenom za proizvodnju certificiranog materijala mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3.

Uzorkovanje i ispitivanje prvi put se obavlja na desetogodišnjim matičnim nasadima i zatim se ponavlja svakih deset godina.

5. Predosnovni, osnovni i certificirani lozni sadni materijal

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje prema dotičnim RNQP-ima

(a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smije biti simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ili

3) obzirom na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog i osnovnog reprodukcijskog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. treba iskrčiti

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju certificiranog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. treba isključiti iz proizvodnje reprodukcijskog materijala, i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smije biti simptoma zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

3) obzirom na prisutnost štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog, osnovnog i certificiranog reprodukcijskog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. treba iskrčiti i provesti odgovarajuće higijenske mjere

– nakon rezidbe biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. moraju se tretirati baktericidom

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c) Virus mozaika gušarke, virus lepezastog lista vinove loze, virus uvijenosti lista vinove loze 1 i virus uvijenosti lista vinove loze 3.

1) Obzirom na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3 moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– na biljkama u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog i osnovnog reprodukcijskog materijala ne smije biti simptoma zaraze nijednim od navedenih virusa, i

– u matičnim nasadima namjenjenim za proizvodnju certificiranog reprodukcijskog materijala broj biljaka na kojima su uočeni simpomi zaraze ne smije prelaziti 5% biljaka, biljke koje pokazuju simptome potrebno je iskrčiti ili uništiti ili

2) sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog materijala i predosnovni reprodukcijski materijal moraju se držati u objektima koji su zaštićeni od kukaca kako ne bi došlo do zaraze virusom uvijenosti lista vinove loze 1 i virusom uvijenosti lista vinove loze 3.

(d) Viteus vitifoliae Fitch

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch ili

2) biljke loze moraju se proizvoditi cijepljenjem plemke na podloge otporne na štetni organizam Viteus vitifoliae Fitch ili

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog materijala i sav predosnovni reprodukcijski materijal moraju se držati u objektima koji su zaštićeni od kukaca te na tim biljkama tijekom posljednje vegetacijske sezone ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Viteus vitifoliae Fitch, i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Viteus vitifoliae Fitch, cijela partija tog materijala mora se tretirati fumigacijom, vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch.

6. Standardni materijal

Vizualni pregledi

Agencija provodi vizualne preglede radi otkrivanja svih RNQP-a navedenih u odjeljcima 6. i 7. u sklopu nadzora nad matičnim nasadima i prporištima najmanje jednom u vegetacijskoj sezoni.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje prema dotičnom RNQP-u ili dotičnim RNQP-ima

(a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ili

3) – sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju standardnog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. treba isključiti iz proizvodnje reprodukcijskog materijala, i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

3) moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti povezani s prisutnošću štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al.:

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju standardnog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. treba iskrčiti i poduzeti primjerene higijenske mjere, i

– nakon rezidbe biljke u proizvodnoj jedinici na kojoj su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. moraju se tretirati baktericidom i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c) Virus mozaika gušarke, virus lepezastog lista vinove loze, virus uvijenosti lista vinove loze 1 i virus uvijenosti lista vinove loze 3

U matičnim nasadima namijenjenim za proizvodnju standardnog reprodukcijskog materijala broj biljaka na kojima su uočeni simptomi zaraze svima navedenim virusima (virus mozaika gušarke, virus lepezastog lista vinove loze, virus uvijenosti lista vinove loze 1 te virus uvijenosti lista vinove loze 3) ne smije prelaziti 10 % biljaka, biljke koje pokazuju simptome potrebno je isključiti iz proizvodnje reprodukcijskog materijala.

(d) Viteus vitifoliae Fitch

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch ili

2) biljke loze moraju se proizvoditi cijepljenjem plemke na podloge otporne na štetni organizam Viteus vitifoliae Fitch ili

3) ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Viteus vitifoliae Fitch, cijela partija tog materijala mora se tretirati fumigacijom, vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch.