Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

NN 49/2020 (22.4.2020.), Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1012

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. travnja 2020. donijela

IZMJENE OPĆIH UVJETA

ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 1.

U Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 85/15) u članku 2. stavku 2. točka 24. mijenja se i glasi:

»24. obračunska vršna radna snaga – tarifni element za obračun radne snage koji se određuje na temelju vršne radne snage i broja obračunskih mjernih mjesta,«.

Točka 29. briše se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – obvezu dostave podataka planirane proizvodnje na obračunskom mjernom mjestu, za korisnika mreže na vrlo visokom, visokom te srednjem naponu,«.

Članak 3.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom sklapanja ili prestanka ugovora o korištenju mreže, za razdoblje kraće od mjesečnog obračunskog razdoblja, obračunska vršna radna snaga i naknada za obračunsko mjerno mjesto obračunavaju se razmjerno broju dana korištenja mreže.«

Članak 4.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Vrijednost obračunske vršne radne snage (kW), vršne radne snage (kW), preuzete radne energije (kWh) i prekomjerne jalove energije (kvarh) zaokružuje se na cijele brojeve.«

Članak 5.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je tijekom obračunskog razdoblja proglašena viša sila ili je proglašen prestanak više sile ili ako je tijekom obračunskog razdoblja nastao iznimni događaj ili je prestao iznimni događaj, za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo obračunsko razdoblje dijeli se na razdoblje trajanja više sile ili iznimnog događaja i razdoblje bez više sile ili iznimnog događaja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obračunska vršna radna snaga računa se za svako razdoblje posebno na način da se iznos vršne radne snage iz članka 41. ovih Općih uvjeta svakog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka korigira razmjerno broju dana trajanja dijela obračunskog razdoblja.

(3) Vrijednost obračunske vršne radne snage za obračunsko razdoblje određuje se zbrajanjem obračunskih vršnih radnih snaga za svaki dio obračunskog razdoblja iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 6.

Ove Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom primjenjuju se na obračun obračunske vršne radne snage i naknade za obračunsko mjerno mjesto od mjeseca travnja 2020. godine.

Članak 7.

Ove Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-30/20-01/1
Urbroj: 371-03-20-2
Zagreb, 17. travnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.