Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

NN 50/2020 (24.4.2020.), Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

HRVATSKI SABOR

1014

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/63
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 21. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13. i 52/18.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih informacija u Europskoj zajednici (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, u daljnjem tekstu: INSPIRE direktiva) kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 3. točka d) mijenja se i glasi:

»d) provedbena pravila, protokole između subjekata NIPP-a koji sadrže tehničke specifikacije za pristup prostornim podacima te sporazume o dijeljenju prostornih podataka između tijela Europske komisije i subjekata NIPP-a,«.

Članak 3.

U članku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Infrastruktura prostornih informacija podrazumijeva metapodatke, skupove i usluge prostornih podataka; mrežne usluge i tehnologije; protokole između subjekata NIPP-a koji sadrže tehničke specifikacije za pristup prostornim podacima te sporazume o dijeljenju prostornih podataka između tijela Europske komisije i subjekata NIPP-a; mehanizme za koordinaciju i nadzor, procese i postupke koji se uspostavljaju, kojima se upravlja ili koji su dostupni u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Nacionalna kontaktna točka i subjekti NIPP-a će u koordinaciji osigurati sljedeće usluge prostornih podataka (u daljnjem tekstu: mrežne usluge) dostupne preko interneta ili druge prikladne vrste elektroničkih komunikacijskih usluga:«.

Članak 5.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Subjekti NIPP-a iz članka 5. ovoga Zakona omogućit će pristup, razmjenu i korištenje izvora prostornih podataka NIPP-a tijelima javne vlasti za potrebe obavljanja poslova iz svoje nadležnosti koji mogu imati utjecaja na okoliš, bez naknade.«.

Članak 6.

U članku 27. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Vijeće NIPP-a čine predsjednik i članovi koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske imenuje u Vijeće NIPP-a po jednoga predstavnika:

– Nacionalne kontaktne točke,

– tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode,

– tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja,

– tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske,

– tijela državne uprave nadležnog za obranu,

– tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije,

– tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo,

– tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje,

– tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine,

– tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo,

– tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina,

– tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike,

– tijela državne uprave nadležnog za poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti,

– tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe,

– javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti,

– zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike,

– zajednice gospodarstva informatičke tehnologije,

– strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Predsjednik Vijeća NIPP-a imenuje se iz Nacionalne kontaktne točke.«.

Članak 7.

U članku 29. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Nacionalna kontaktna točka temeljem stavka 3. ovoga članka nadzire provedbu i korištenje NIPP-a i omogućava Europskoj komisiji i javnosti stalan pristup rezultatima izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a.

(5) Nacionalna kontaktna točka temeljem stavka 3. ovoga članka, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine ažurira i prema potrebi objavljuje sažeto izvješće koje sadržava prikaz:

a) koordinacijske strukture za uspostavu i provedbu NIPP-a,

b) doprinosa subjekata radu i koordinaciji NIPP-a,

c) informacija o korištenju infrastrukture za prostorne podatke,

d) informacije iz članka 3. točke d) ovoga Zakona kojima je uređeno dijeljenje prostornih podataka NIPP-a i

e) troškova i koristi u provedbi ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati predsjednika Vijeća NIPP-a u skladu s člankom 6. ovoga Zakona.

(2) Predsjednik Vijeća NIPP-a imenovan sukladno Zakonu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13. i 52/18.), nastavit će obavljati svoju dužnost do imenovanja predsjednika Vijeća NIPP-a u skladu s ovim Zakonom.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/10
Zagreb, 17. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.